Sunteți pe pagina 1din 12

Aprobat

_____ decembrie, 2019

Director______________________/Grumeza Galina/

IP LICEUL TEORETIC PELINIA

TEZĂ SEMESTRIALĂ
sesiunea de iarnă

Disciplina: LITERATURA UNIVERSALĂ


Clasa: a XI-a
Profilul: UMANIST

A elaborat: Andreev Viorica,


profesor de limba și literature română
grad didactic doi

Discutat în cadrul şedinţei CM


Proces-verbal Nr ____, din ______________
Şef CM ___________________Andreev Viorica

2019
Numele ___________________________
Prenumele ___________________________
Instituţia de învăţământ___________________________
Data ___________________________
Profesor___________________________

TEZĂ SEMESTRIALĂ
la literatura universală
clasa a XI-a profil Umanist
Sesiunea de iarnă, 2019

Timp alocat – 90 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastră.

Scor acordat:____________ Nota:_______


Obiective:
O1 Selectarea lexemelor/sintagmelor ce desemnează elemente ale cadrului naturii;
O2 Aplicarea algoritmului în comentarea figurii de stil, stării de spirit a eului liric,

motivului;

O3 Demonstrarea facturii romantice a poeziei;

O4 Caracterizarea unui personaj de factură realistă.


Matricea de specificaţie:
Domenii Cunoaștere și înțelegere Aplicare și interpretare Sinteză și producere de Total
cognitive/ text
Unități de
conținut
Subiectul II, subitemul 1 Subiectul I, itemul 4 Subiectul II, subitemul 4
Stabilirea, printr-un Interpretarea semnificaţiei unei Formularea unei concluzii
argument, a tipului uman figuri de stil din text. cu referire la atitudinea
reprezentat de personaj. 7 puncte personajului față de bani,
4 puncte pornind de la afirmația:
Banul îmbogățește casa,
dar sărăcește sufletul.
Textul 3 puncte
literar și Subiectul II, subitemul 5 Subiectul I, itemul 3 Subiectul I, subitemul 6
nonliterar Referinţa la un personaj Analizeaza semnificaţiei unui Demonstrarea că poezie
din literatura română. motiv literar. este de factură romantică.
3 puncte 7 puncte 6 puncte
Subiectul I, subitemul 2 Subiectul II, subitemul 4 Subiectul I, subitemul 5
Identifică, în poezie, 3 Interpretează atitudinea Comentarea stării de spirit
motive romantice. personajului –narator față de a eului liric.
3 puncte vecinul său, cu două argumente din 4 puncte
text.
4 puncte
Subiectul II, subitemul 2
Comentarea a două trăsături morale
ale personajului respectiv.
6 puncte
Redactare, subitemul 3
Demonstrarea aptitudinilor de
analiză şi de interpretare critică.
2 puncte
Puncte 10 puncte 26 puncte 13 puncte 49 p.
Practica Subiectul I, itemul 1 Redactare, subitemul 1
rațională și Transcrierea a trei Organizarea corectă a
funcțională a cuvinte ce demonstrează ideilor în scris.
elemente ale cadrului 1 punct
limbii
naturii.
3 puncte
Puncte 3 puncte 1 punct 4 p.
Cultura Toate subiectele Redactare, subitemul 6
Comunicării Redactare, subitemul 4,5 Aşezarea în pagină,
Respectarea normelor de ortografie încadrarea în limitele de
și punctuație. spaţiu.
4 puncte 1 puncte
Redactare, subitemul 2
Utilizarea limbii literare.
2 puncte
Puncte 4 puncte 3 puncte 7 p.
Total 13 puncte 30 puncte 17 puncte 60 p.
Convertirea punctelor în procente

Domenii Cunoaștere și Aplicare și interpretare Sinteză și producere de text Total


cognitive/ înțelegere
Unități de
conținut
Textul 10 puncte 26 puncte 13 puncte 49 puncte
literar și
nonliterar
Procente 17 % 43 % 22 % 82 %
Practica 3 puncte 1 punct 4 puncte
rațională și
funcțională
a limbii
Procente 5% 2% 7%
Cultura 4 puncte 3 puncte 7 puncte
Comunicării
Procente 6% 5% 11%
Total puncte 13 puncte 30 puncte 17 puncte 60 puncte
Procente 22 % 49% 29 % 100%
Subiectul I (30 puncte)
Scrie răspunsul la fiecare dintre cerințe, pentru a demonstra înțelegerea textului de mai jos:

Johann Wolfgang Goethe – Noapte de vrajă


Ies din sfânta mea căsuţă – Noaptea-şi murmură povestea
Al visărilor cuibar. Pe poteci ca pe-o minune.
Şi mă pierd pe potecuţă, Inimă, ce ştii acestea,
Prin pădurea de stejar. Bucură-te şi nu spune.
Luna veche stă pe-o cracă, Ne înţeleasă bucurie
Vântul noptii bate blând Ce mi-o dăruie clipita.
Şi mestecenii se-apleacă Aş da nopți de-astea – o mie,
Taină-n jurul lor ţesând. Pentru-o noapte cu iubita.
Traducere Nicolae Dabija
Nr. Item Punctaj
1. Transcrie, din text, trei cuvinte/sintagme, ce desemnează elemente ale cadrului naturii. L012
_______________________________________________________________________________ 3
2. Identifică,în poezie,trei motive romantice. L012
_______________________________________________________________________________ 3
3. Comentează, în spațiul propus, semnificația motivului nopții în text, raportându-l la același motiv L012
dintr-o altă poezie cunoscută din literature română(numește titlul, autorul și citează din textul ales). 3 4 5 6 7
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Interpretează, în spațiul rezervat, sugestia contextuală a unei figuri de stil, din strofa a doua. L012
Denumirea figurii de stil________________________________ 34567
Argumentare textuală______________________________________________________________
Interpretarea_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Comentează, în spațiul rezervat, starea de spirit a eului liric. L012


________________________________________________________________________________ 3 4
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Demonstrează, cu trei argumente, că poezia dată este de factură romantică. L012
1.______________________________________________________________________________ 3 4 5 6
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Subiectul II (20puncte)
Realizează, în limita a o pagină, caracterizarea cămătarului Gobsec, în baza fragmentului propus.

Este vorba de un cămătar cu o față palidă, părul lins, pieptănat cu grijă, de culoare cenușie, trăsăturile feței
păreau a fi turnate din bronz, cu ochii mici și gălbui, nasul ascuțit, buzele subțiri. Vorbea cu o voce domoală și nu
se enerva niciodată. În camera lui totul era curat și sărăcăcios, însă semăna cu o locuință lipsită de căldura fetelor
bătrâne.Mișcările lui, de când se deștepta și până seara, aveau regularitatea unui pendul. Pentru el somnul însemna
întoarcerea arcului. Viața lui se scurgea fără a face mai mult zgomot decât nisipul în clepsidră. Către seară devenea
un om ca toți alții, iar metalul lui se prefăcea într-o inimă omenească și dacă era mulțumit de rezultatele zilei, își
freca mâinile, făcând să i se ivească printre zbârciturile adânci ale feței un abur de veselie. Astfel arăta omul pe care
soarta mi-l hărăzise ca vecin în locuința mea din rue des Gres.

Singura ființă cu care bătrânul avea relații sociale eram eu:venea să-mi ceară foc, să împrumute o carte, iar
seara dacă era în toane bune îmi îngăduia să intru în odaia lui. Avea oare rude sau prieteni?Era bogat ori sărac?
Nimeni nu putea răspunde la aceste întrebări. Nu l-am văzut niciodată mânuind banii, dar averea lui se găsea în
pivnițele băncilor.

Într-o seară am intrat în camera acestui om prefăcut în aur.Mă privi în tăcere și-mi arătă scaunul care mă
aștepta.Îl compătimeam ca pe un bolnav și am înțeles că având atâtea milioane depuse la bancă, el putea stăpâni cu
gândul întreg globul pământesc, pe care-l străbătuse, cântărise, prețăluise... (H.Balzac Gobsec)

În compoziția ta vei ține cont de următoarele cerințe:

1. Identifică, printr-un argument, tipul uman reprezentat de personaj.4p.


2. Comentează, cu câte o referință la text, două trăsături morale ale personajului respectiv.6p.
3. Interpretează atitudinea personajului –narator față de vecinul său, cu două argumente din text. 4p.
4. Formulează o concluzie cu referire la atitudinea personajului față de bani, pornind de la afirmația:Banul
îmbogățește casa, dar sărăcește sufletul. 3p.
5. Referă-te la un alt text din literatura română care abordează problema banului(numește autorul,opera și
personajul). 3p.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Notă! Pentru redactare vei obține suplementar 10 puncte. În acest scop, vei respecta următoarelecondiții:
- organizarea corectă a ideilor în scris...................................................................1 punct
- utilizarea limbii literare.......................................................................................2 puncte
- demonstrarea aptitudinilor de analiză și de interpretare critică.......................... 2 puncte
- respectarea normelor ortografice.........................................................................2 puncte
- respectarea normelor de punctuație......................................................................2 puncte
- încadrarea în limitele de spațiu.............................................................................1 punct

Mult succes !

BAREM DE CORECTARE

SUBIECTUL I (30 puncte)

Nr. Itemul Variante posibile Specificări Punctaj


total

1 Transcrie, din text, trei Potecuță, mesteceni, pădurea de Câte 1 punct pentru 3 p.
cuvinte/sintagme ce stejar, vântul, luna. transcrierea corectă a
desemnează elemente fiecărui cuvânt/sintagme.
ale cadrului naturii.

Identifică în poezie trei Motivele romantice: luna, visul, Câte 1 punct pentru 3 p.
motive romantice. nopții, iubirii, regretului, etc. fiecare motiv romantic
2. identificat corect.

3. Comentează, în spațiul Se va accepta: 3 puncte pentru relevarea 7 p.


propus, semnificația semnificaţiei motivului
motivului nopții în text, Un text coerent, în care a fost literar al nopții;
raportându-l la același explicat motivul literar al nopții în
motiv dintr-o altă această poezie şi raportat la alt text. 2 puncte pentru referinţe
poezie cunoscută din directe la textul analizat;
literatura română Se va urmări:
(numește titlul, autorul 1 punct pentru adecvarea
și citează din textul Dacă a fost relevată semnificaţia şi referinţa exactă la textul
ales). motivului literar al nopții în text; ales: titlu, numele
specificul lui. autorului;
Dacă au fost analizate mijloacele 1 punct pentru citarea din
prin care se accentuează/exprimă textul ales (minimum o
acest motiv: epitetul, simbol, sintagmă).
antiteza, tautologia etc.
N.B.! Se va acorda doar
Dacă textul de referinţă este ales câte 1 punct din 2 pentru
adecvat. situaţiile în care se
enumeră anumite
semnificaţii, dar nu se
analizează adecvat cu
referire la text.

4. Interpretează, în spațiul Un text în care se va comenta figura 1 punct pentru 7 p.


rezervat, sugestia de stil selectată. identificarea şi rescrierea
contextuală a unei corectă, integrală a figurii
figuri de stil din strofa a Răspunsul va conţine: restabilirea de stil cerute;
doua (numește figura de structurii integrale a figurii de stil,
stil). relevarea sugestiei contextuale; 1 punct pentru analiza
raportarea la sistemul de imagini ale structurii acestei figure de
textului. stil;

3 puncte pentru relevarea


sugestiei contextuale;

2 puncte pentru
raportarea la sistemul de
imagini.

N.B.! Se va acorda doar 1


punct pentru enunţurile în
care se enumeră anumite
semnificaţii, dar nu se
interpretează adecvat cu
referire la text.

5. Comentează, în spațiul Un text care conţine: formularea 1 punct pentru 4 p.


rezervat, starea de spirit explicită a stării de spirit detectate identificarea adecvată a
a eului liric ce se (vrăjit, singuratic, optimist, stării de spirit;
desprinde din text.
meditație, dor sau altă stare de spirit
adecvată); 1 punct reperarea
versurilor de unde derivă
reperarea versurilor de unde derivă starea de stirit identificată;
starea de stirit identificată şi
exprimarea gândurilor proprii în 2 puncte pentru
raport cu acestea; relaţionarea stării eului cu
imaginea artistică.
examinarea relaţiei dintre starea de
spirit a eului liric şi imaginea
artistică.

6. Demonstrează, cu trei Se vor accepta răspunsurile: Câte 2 puncte pentru 6 p.


argumente, că poezia fiecare argument scris
este de factură Cultivarea subiectivismului- aș da corect și exemplificat
romantică. nopți... textual (1 punct-
Căutarea unui refugiu în natură- mă argument; 1 punct-
pierd pe potecuță/ prin pădurea de argument textual)
stejar

Pasiunea pentru libertate- ,,Ies din


sfânta mea căsuță/ Și mă pierd pe
potecuță”

Afirmarea puternică a sentimentului-


aș da nopți de-astea o mie/ Pentru-
o noapte cu iubita.

SUBIECTUL II (20 puncte)

Realizează, în limita a o pagină, caracterizarea cămătarului Gobsec, în baza fragmentului propus.

Nr. Conținutul parametrului Variante acceptabile Specificări Punctaj


total

Identifică, printr-un Tipul cămătarului zgârcit,tipul 2 puncte pentru numirea 4 p.


argument, tipul uman avarului. corectă a tipologiei
reprezentat de personaj. personajului.

2 puncte pentru argumentare


textuală.

2. Comentează, cu câte o Oricare dintre trăsăturile ce se Câte 3 puncte pentru fiecare 6 p.


referință la text, două deduc din text: liniștit, cumpătat, trăsătură (1) numită; (2)
trăsături morale ale calculat, vioi, energic, omenos, ilustrată cu referințe directe la
personajului respectiv. vesel, zgârcit, ospitalier, avar, text și (3) comentată.
puternic etc.
N.B.! Se va acorda doar câte
1 punct pentru comentarea
trăsăturii, fără referire la
situația din text.

3. Interpretează atitudinea Identificarea și comentarea Câte 2 puncte pentru fiecare 4 p.


personajului - narator față evoluției sentimentelor naratorului argument ce se referă la
de vecinul său, cu 2 de la - nedumerire, indiferență, evoluția sentimentelor.
argumente din text. necunoaștere la compătimire,
uimire...

4. Formulează o concluzie cu Orice concluzie clar exprimată, 1 punct pentru exprimarea 3 p.


privire la atitudinea bazându-se pe text și experiența de clară a concluziei.
personajului față de bani, viață.
pornind de la proverbul- 1 punct pentru referire la
Banul îmbogățește casa, text.
dar sărăcește sufletul. 1 punct pentru raportarea la
viață.

5. Referă-te la un alt text din Orice referință ilustrată, 1 punct pentru numirea 3 p.
literatura română care argumentată la situația ce vizează personajului, a operei și a
abordează problema rolul banului în viața cotidiană, dar autorului ei.
banului. și la formarea caracterului.
2 puncte pentru prezența
Mara I.Slavici, Enigma Otiliei argumentată a referinței și
G.Călinescu, Punguța cu doi bani raportarea ei la personajul
I.Creangă etc. dat.

REDACTARE
pentru redactare se acordă 10 puncte

Nr. Conținutul parametrului Specificări Punctaj


total

1 Organizarea în scris a ideilor. Pentru legătura dintre idei – 1 punct 1 punct

2 Utilizarea limbii literare. Cele 2 puncte vor fi distribuite astfel: 2 puncte


- corectitudinea exprimării- 1 punct
- utilizarea lexicului funcțional, conform normelor limbii
literare – 1 punct.

3 Abilități de analiză și de Cele 2 pucte vor fi distribuite astfel: 2 puncte


interpretare critică. - abilitatea de a sintetiza informații, date, fapte angajate în
compoziția de realizat – 1 punct
- abilitatea de a interpreta critic o anumită informație,
constatare – 1 punct
Notă: Se acordă 0 puncte pentru fiecare parte nerealizată a
sarcinii de lucru.

4 Respectarea normelor -se acordă 2 puncte, dacă numărul de greșeli nu depășește cifra 2 puncte
ortografice 6 ( se admit 6 greșeli)
-se acordă 1 punct, dacă numărul de greșeli nu este mai mare de
9 ( se admit 9 greșeli)
- nu se acordă nici un punct, dacă în cele două compoziții sunt
comise 9 și mai multe greșeli ortografice.

5 Respectarea normelor de -se acordă 2 puncte, dacă numărul de greșeli nu depășește cifra 2 puncte
punctuație 5 ( se admit 5 greșeli)
-se acordă 1 punct, dacă numărul de greșeli nu este mai mare de
8 ( se admit 8 greșeli)
- se acordă 0 puncte pentru mai mult de 8 greșeli.

6 Așezarea în pagină și pentru așezarea corectă a textului în pagină și pentru 1 punct


încadrarea în limitele de respectarea limitelor de spațiu- 1 punct
spațiu

SCHEMA DE CONVERTIRE ÎN NOTE


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-2 3-5 6-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-53 54-57 58-60