Sunteți pe pagina 1din 69

Cuprins

Introducere ...................................................................................................................................................................................... 4
Avantaje ale utilizării aplicațiilor ................................................................................................................................................ 5
Recomandări ................................................................................................................................................................................... 6
OPERAŢII CU NUMERE NATURALE ..................................................................................................................................... 7
Scrierea și citirea numerelor naturale.............................................................................................................................. 7
Descompunerea numerelor naturale în baza 10 ....................................................................................................... 7
Adunarea și scăderea numerelor naturale ..................................................................................................................... 8
Înmulțirea numerelor naturale.......................................................................................................................................... 10
Împărțirea cu rest zero a numerelor naturale ............................................................................................................... 11
Puterea cu exponent natural a unui număr natural. Pătratul unui număr natural .............................................. 12
Puterea cu exponent natural a unui număr natural ............................................................................................... 12
DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE .................................................................................................................... 13
Divizor. Multiplu. Divizori comuni, multipli comuni .................................................................................................... 13
Divizor. Multiplu .............................................................................................................................................................. 13
Criteriul de divizibilitate cu 2. Criteriul de divizibilitate cu 5. Criteriul de divizibilitate cu 10n ....................... 14
Criteriul de divizibilitate cu 2 ....................................................................................................................................... 14
Divizibilitatea numerelor naturale cu 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100 .................................................................................. 14
Criteriul de divizibilitate cu 3. Criteriul de divizibilitate cu 9 .................................................................................... 16
Criteriul de divizibilitate cu 3 ....................................................................................................................................... 16
Divizibilitatea numerelor naturale cu 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15 ........................................................................................... 17
Numere prime. Numere compuse ................................................................................................................................... 18
FRACŢII ORDINARE ................................................................................................................................................................ 19
Fracții ordinare. Fracții subunitare, echiunitare, supraunitare. Procente. Fracții echivalente ....................... 19
Fracții ordinare. Fracții subunitare, echiunitare, supraunitare ........................................................................... 19
Fracții echivalente ............................................................................................................................................................... 20
Compararea fracțiilor cu același numitor sau numărător. Reprezentarea pe axa numerelor ......................... 21
Compararea fracțiilor cu același numitor sau numărător .................................................................................... 21
Introducerea și scoaterea întregilor dintr-o fracție .................................................................................................... 22
Cel mai mare divizor comun a două numere naturale. Amplificarea și simplificarea fracțiilor. Fracții
ireductibile ............................................................................................................................................................................ 24
Simplificarea fracțiilor ................................................................................................................................................... 24
Cel mai mare divizor comun a două numere naturale ........................................................................................... 25
Cel mai mic multiplu comun a două numere naturale. Aducerea fracțiilor la un numitor comun ................. 26
Cel mai mic multiplu comun a două numere naturale ........................................................................................... 26
OPERAŢII CU FRAŢII ORDINARCE ..................................................................................................................................... 27
Adunarea și scăderea fracțiilor ordinare....................................................................................................................... 27
Adunarea fracțiilor ordinare ......................................................................................................................................... 27
Scăderea fracțiilor ordinare.......................................................................................................................................... 28

1
Înmulțirea fracțiilor ordinare. Puteri ............................................................................................................................... 29
Înmulțirea fracțiilor ordinare ........................................................................................................................................ 29
Împărțirea fracțiilor ordinare ............................................................................................................................................ 30
Fracții/procente dintr-un număr natural sau dintr-o fracție ordinară..................................................................... 31
Aplicații - Operații cu fracții ordinare ............................................................................................................................. 32
FRACȚII ZECIMALE ................................................................................................................................................................. 33
Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub formă de fracţii zecimale. Transformarea unei
fracţii zecimale, cu un număr finit de zecimale nenule, într-o fracţie ordinară ................................................... 33
Aproximări. Compararea, ordonarea și reprezentarea pe axa numerelor a unor fracţii zecimale cu număr
finit de zecimale nenule ..................................................................................................................................................... 34
Împărțirea a două numere naturale cu rezultat fracție zecimală. Media aritmetică a două sau mai multor
numere naturale ................................................................................................................................................................... 35
Media aritmetică a două sau mai multor numere naturale ................................................................................... 35
Transformarea unei fracții ordinare în fracție zecimală. Periodicitate .................................................................. 36
OPERAŢII CU FRACŢII ZECIMALE CU UN NUMĂR FINIT DE ZECIMALE NENULE ................................................ 38
Împărțirea unei fracții zecimale cu un număr finit de zecimale nenule la un număr natural nenul ............... 38
ALTE PROBLEME CU FRACŢII ZECIMALE ....................................................................................................................... 39
Probleme de organizare a datelor. Frecvența. Date statistice organizate în tabele, grafice cu bare și/sau
cu linii. Media unui set de date statistice ...................................................................................................................... 39
ELEMENTE DE GEOMETRIE ................................................................................................................................................. 40
Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment ............................................................................................ 40
Construcția unui punct .................................................................................................................................................. 40
Construcția unei dreapte .............................................................................................................................................. 40
Construcția unei semidreapte ..................................................................................................................................... 41
Construcția unui segment ............................................................................................................................................ 41
Distanța dintre două puncte, lungimea unui segment. Segmente congruente ................................................... 43
Distanța dintre două puncte ......................................................................................................................................... 43
Construcția unui segment cu lungimea dată ........................................................................................................... 44
Mijlocul unui segment. Simetricul unui punct față de un punct ............................................................................. 45
Construcția mijlocului unui segment ......................................................................................................................... 45
Construcția simetricului unui punct față de un punct ........................................................................................... 45
UNGHIURI .................................................................................................................................................................................. 47
Unghi: definiție, notații, elemente. Interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi ................................................. 47
Construcția unui unghi .................................................................................................................................................. 47
Construcția unui unghi cu măsura dată ................................................................................................................... 48
Unghi: definiție, notații, elemente. Interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi ............................................ 49
Măsura unui unghi, unghiuri congruente. Clasificări de unghiuri. Calcule cu măsuri de unghiuri ............... 50
Măsura unui unghi .......................................................................................................................................................... 50
Clasificări de unghiuri ................................................................................................................................................... 51
Calcule cu măsuri de unghiuri .................................................................................................................................... 51
Figuri congruente. Axa de simetrie ................................................................................................................................ 52

2
UNITĂŢI DE MĂSURĂ ............................................................................................................................................................. 53
Unități de măsură pentru lungime, transformări. Perimetre .................................................................................... 53
Unități de măsură pentru arie, transformări. Aria pătratului şi aria dreptunghiului .......................................... 54
Unități de măsură pentru arie, transformări ............................................................................................................. 54
Aria pătratului şi aria dreptunghiului ......................................................................................................................... 55
Unități de măsură pentru volum, transformări. Volumul cubului și volumul paralelipipedului dreptughic 56
Instrumente pentru consolidarea și evaluarea cunoștințelor/Recomandări ................................................................ 57
Planificări ....................................................................................................................................................................................... 59
Planificarea anuală .................................................................................................................................................................. 59
Planificare semestrială – Semestrul I ................................................................................................................................. 60
Planificare semestrială – Semestrul II ................................................................................................................................ 62
Competențe generale/Competențe specifice ................................................................................................................... 65
Proiecte didactice recomadate ................................................................................................................................................. 67
Funcționalitate aplicații .............................................................................................................................................................. 69

3
Introducere

4
Avantaje ale utilizării aplicațiilor

5
Recomandări
lecții

6
OPERAŢII CU NUMERE NATURALE

Scrierea și citirea numerelor naturale

Titlul lecției: Scrierea și citirea numerelor naturale

Aplicația recomandată: Math Tests

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar
CS 1.1. Identificarea numerelor naturale în contexte variate
CG 4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare
pentru o situaţie dată
CS 4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor proprietăţi referitoare la comparări, aproximări, estimări şi ale
operaţiilor cu numere naturale

Descompunerea numerelor naturale în baza 𝟏𝟎

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Ten based system and place value” = Numere scise în baza 10
➢ „Convert from expanded form” = Conversia din forma descompusă
➢ „Start test” = Începe testul

7
Adunarea și scăderea numerelor naturale

Titlul lecției: Adunarea și scăderea numerelor naturale

Aplicația recomandată: Math Master, Math Test

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar
CS 1.1. Identificarea numerelor naturale în contexte variate
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
CS 3.1 Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitate
CG 4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare
pentru o situaţie dată
CS 4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor proprietăţi referitoare la comparări, aproximări, estimări şi ale
operaţiilor cu numere naturale

Adunarea și scăderea numerelor naturale

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Master şi se selectează:


➢ „Play” = Joacă
➢ „Addition” = Adunare

8
Adunarea și scăderea numerelor naturale

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Adding and substracting 1-10000” = Adunarea și scăderea 1-10000
➢ „Adding numbers within 10000 (whole hundreds)” = Adunarea numerelor de ordinul (întregi sute)
➢ „Start test” = Începe testul

9
Înmulțirea numerelor naturale

Titlul lecției: Înmulțirea numerelor naturale

Aplicația recomandată: Math Master

Recomandare: Însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar
CS 1.1. Identificarea numerelor naturale în contexte variate
CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.1. Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile aritmetice şi proprietăţile acestora
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
CS 3.1 Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitate

Înmulțirea numerelor naturale

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Master şi se selectează:


➢ „Play” = Joacă
➢ „Multiplication” = Înmulțire

10
Împărțirea cu rest zero a numerelor naturale

Titlul lecției: Împărțirea cu rest zero a numerelor naturale

Aplicația recomandată: Math Master

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.1. Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile aritmetice şi proprietăţile acestora
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
CS 3.1 Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitate

Împărțirea cu rest zero a numerelor naturale

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Master şi se selectează:


➢ „Play” = Joacă
➢ „Division” = Împărțire

11
Puterea cu exponent natural a unui număr natural. Pătratul unui număr natural

Titlul lecției: Puterea cu exponent natural a unui număr natural. Pătratul unui număr natural

Aplicația recomandată: Math Master

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar
CS 1.1. Identificarea numerelor naturale în contexte variate
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
CS 3.1 Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitate

Puterea cu exponent natural a unui număr natural

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Roots, powers and exponents” = Rădăcina pătrată, puteri și exponenți
➢ „Exponents 0, 1 and higher” = Exponenții 0, 1 sau mai mari
➢ „Start test” = Începe testul

12
DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE

Divizor. Multiplu. Divizori comuni, multipli comuni

Titlul lecției: Divizor. Multiplu. Divizori comuni, multipli comuni

Aplicația recomandată: Math Tests

Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar
CS 1.1. Identificarea numerelor naturale în contexte variate
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
CS 3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitate
CG 5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date
CS 5.1. Analizarea unor situaţii date în care intervin numere naturale pentru a estima sau pentru a verifica validitatea
unor calcule

Divizor. Multiplu

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Dividing and divizibility factors and multiplies” = Divizibilitate, divizori şi multipli
➢ „Multiples and factors” = Multipli și divizori
➢ „Start test” = Începe testul

13
Criteriul de divizibilitate cu 𝟐. Criteriul de divizibilitate cu 𝟓. Criteriul de divizibilitate cu 𝟏𝟎𝒏

Titlul lecției : Criteriul de divizibilitate cu 2. Criteriul de divizibilitate cu 5. Criteriul de divizibilitate cu 10𝑛

Aplicația recomandată: Primes and Divisibility, Math Tests

Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice


CS 3.1 Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru
divizibilitate
CG 4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare
pentru o situaţie data
CS 4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor proprietăţi referitoare la comparări, aproximări, estimări şi ale
operaţiilor cu numere naturale

Criteriul de divizibilitate cu 𝟐

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Dividing and divizibility factors and multiplies” = Divizibilitate, divizori şi multipli
➢ „Odd or even (divizibility by 2)” = Par sau impar
➢ „Start test” = Începe testul

Divizibilitatea numerelor naturale cu 𝟐, 𝟓, 𝟏𝟎, 𝟐𝟎, 𝟐𝟓, 𝟓𝟎, 𝟏𝟎𝟎

Reguli:

Se accesează aplicaţia Primes and Divisibility şi se selectează:


➢ „Divisibility I” = Divizibilitatea numerelor cu 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100

14
15
Criteriul de divizibilitate cu 𝟑. Criteriul de divizibilitate cu 𝟗

Titlul lecției : Criteriul de divizibilitate cu 3. Criteriul de divizibilitate cu 9

Aplicația recomandată: Prime and Divisibility, Math Tests

Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice


CS 3.1 Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru
divizibilitate
CG 4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare
pentru o situaţie data
CS 4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor proprietăţi referitoare la comparări, aproximări, estimări şi ale operaţiilor
cu numere naturale

Criteriul de divizibilitate cu 𝟑

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Dividing and divizibility factors and multiplies” = Divizibilitate, divizori şi multipli
➢ „Divisibility by 3 = Criteriul de divizibilitate cu 3
➢ „Start test” = Începe testul

16
Divizibilitatea numerelor naturale cu 𝟑, 𝟒, 𝟔, 𝟖, 𝟗, 𝟏𝟐, 𝟏𝟓

Reguli:

Se accesează aplicaţia Primes and Divisibility şi se selectează:


➢ „Divisibility II” = Divizibilitatea numerelor cu 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15

17
Numere prime. Numere compuse

Titlul lecției: Numere prime. Numere compuse

Aplicația recomandată: Primes and Divisibility

Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar
CS 1.1. Identificarea numerelor naturale în contexte variate
CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.1.Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile aritmetice şi proprietăţile acestora
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
CS 3.1 Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitate

Numere prime. Numere compuse

Reguli:
Se accesează aplicaţia Primes and Divisibility şi se selectează:
➢ „Next Prime & Previous Prime” = Succesorul și predecesorul prim al unui număr prim dat

18
FRACŢII ORDINARE

Fracții ordinare. Fracții subunitare, echiunitare, supraunitare. Procente. Fracții echivalente

Titlul lecţiei: Fracții ordinare. Fracții subunitare, echiunitare, supraunitare. Procente. Fracții
echivalente

Aplicația recomandată: Math Tests

Tipul lecției: Lecție de însuşire de noi cunoştinţe

Competențe generale și specifice:

CG 1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar
CS 1.2 Identificarea fracţiilor ordinare sau zecimale în contexte variate
CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.2 Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice

Fracții ordinare. Fracții subunitare, echiunitare, supraunitare

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Fractions” = Fracţii
➢ „Which proportion is shaded (in fractions)” = Care este fracţia reprezentată?
➢ „Start test” = Începe testul

19
Fracții echivalente

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Fractions” = Fracţii
➢ „Find the missing numerator or denominator (equivalent fractions) ” = Determinați numărătorul sau
numitorul lipsă (fracții echivalente)
➢ „Start test” = Începe testul

20
Compararea fracțiilor cu același numitor sau numărător. Reprezentarea pe axa numerelor
a unei fracţii ordinare

Titlul lecției: Compararea fracțiilor cu același numitor sau numărător. Reprezentarea pe axa
numerelor a unei fracţii ordinare

Aplicația recomandată: Fractions

Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.2 Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
CS 3.2 Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale.
CG 5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date
CS 5.2. Analizarea unor situaţii date în care intervin fracţii pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor
calcule

Compararea fracțiilor cu același numitor sau numărător

Reguli:

Se accesează aplicaţia Fractions şi se selectează:


➢ „Fraction comparison” = Compararea fracţiilor

21
Introducerea și scoaterea întregilor dintr-o fracție

Titlul lecției: Introducerea și scoaterea întregilor dintr-o fracție

Aplicații recomandate: Fractions, Math Tests

Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe general și specifice:

CG1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar
CS 1.2 Identificarea fracţiilor ordinare sau zecimale în contexte variate
CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în
diverse surse informaționale
CS 2.1.Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile aritmetice şi proprietăţile acestora
CS 2.2 Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice

Introducerea și scoaterea întregilor dintr-o fracție

Reguli:

Se accesează aplicaţia Fractions şi se selectează:


➢ „Improper Fractions and Mixed Numbers” = Introducerea și scoaterea întregilor dintr-o fracție

Introducerea și scoaterea întregilor dintr-o fracție

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Fractions” = Fracții
➢ „Mixed numbers” = Numere mixte
➢ „Start test” = Începe testul
22
23
Cel mai mare divizor comun a două numere naturale. Amplificarea și simplificarea fracțiilor. Fracții
ireductibile

Titlul lecției: Cel mai mare divizor comun a două numere naturale. Amplificarea și simplificarea
fracțiilor. Fracții ireductibile

Aplicații recomandate: Fractions, Primes and Divisibility

Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar
CS 1.2 Identificarea fracţiilor ordinare sau zecimale în contexte variate
CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.2 Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
CS 3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitate
CS 3.2 Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale.

Simplificarea fracțiilor

Reguli:

Se accesează aplicaţia Fractions şi se selectează:


➢ „Fraction Simplification” = Simplificarea fracţiilor

24
Cel mai mare divizor comun a două numere naturale

Reguli:

Se accesează aplicaţia Primes and Divisibility şi se selectează:


➢ „Greatest Common Divisor I” = Cel mai mare divizor comun (nivel mediu)

25
Cel mai mic multiplu comun a două numere naturale. Aducerea fracțiilor la un numitor comun

Titlul lecției: Cel mai mic multiplu comun a două numere naturale. Aducerea fracțiilor la un numitor
comun

Aplicația recomandată: Primes and Divisibility

Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice


CS 3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitate
CS 3.2 Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale.
CG 4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare
pentru o situaţie data
CS 4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor proprietăţi referitoare la comparări, aproximări, estimări şi ale
operaţiilor cu numere naturale

Cel mai mic multiplu comun a două numere naturale

Reguli:

Se accesează aplicaţia Primes and Divisibility şi se selectează:


➢ „Greatest Common Multiple I” = Cel mai mic multiplu comun (nivel mediu)

26
OPERAŢII CU FRACŢII ORDINARE

Adunarea și scăderea fracțiilor ordinare

Titlul lecțiilor: Adunarea și scăderea fracțiilor ordinare

Aplicația recomandată: Fractions

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.2 Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
CS 3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitate
CS 3.2 Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale.

Adunarea fracțiilor ordinare


Reguli:

Se accesează aplicaţia Fractions şi se selectează:


➢ „Fraction Addition” = Adunarea fracțiilor ordinare

27
Scăderea fracțiilor ordinare
Reguli:

Se accesează aplicaţia Fractions şi se selectează:


➢ „Fraction Subtraction” = Scăderea fracțiilor ordinare

28
Înmulțirea fracțiilor ordinare. Puteri

Titlul lecțiilor: Înmulțirea fracțiilor ordinare. Puteri

Aplicația recomandată: Fractions

Tipul lecțiilor: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.2. Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
CS 3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitate
CS 3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale.

Înmulțirea fracțiilor ordinare

Reguli:

Se accesează aplicaţia Fractions şi se selectează:


➢ „Simple Fraction Multiplication” = Înmulțirea fracțiilor ordinare (nivel mediu)
➢ „Advanced Fraction Multiplication” = Înmulțirea fracțiilor ordinare (nivel avansat)

29
Împărțirea fracțiilor ordinare

Titlul lecțiilor: Împărțirea fracțiilor ordinare

Aplicația recomandată: Fractions

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.2. Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
CS 3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitate
CS 3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale.

Împărțirea fracțiilor ordinare

Reguli:

Se accesează aplicaţia Fractions şi se selectează:


➢ „Fraction Division” = Împărțirea fracțiilor ordinare

30
Fracții/procente dintr-un număr natural sau dintr-o fracție ordinară

Titlul lecțiilor: Fracții/procente dintr-un număr natural sau dintr-o fracție ordinară

Aplicația recomandată: Math Tests

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.2 Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
CS 3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitate
CS 3.2 Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale.

Fracții/procente dintr-un număr natural sau dintr- o fracție ordinară

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Fractions” = Fracţii
➢ „Frations of whole numbers” = Fracţii din numere întregi
➢ „Start test” = Începe testul

31
Aplicații - Operații cu fracții ordinare

Titlul lecțiilor: Aplicații - Operații cu fracții ordinare

Aplicația recomandată: Torrential Maths

Tipul lecțiilor: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.2 Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice
CG 4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare
pentru o situaţie data
CS 4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor proprietăţi referitoare la comparări, aproximări, estimări şi ale
operaţiilor cu numere naturale
CS 4.2. Utilizarea limbajului specific fracţiilor/procentelor în situații date

Aplicații - Operații cu fracții ordinare

Reguli:

Se accesează aplicaţia Torrential Maths şi se selectează:


➢ „Fractions I” = Fracții (nivel mediu)

32
FRACȚII ZECIMALE

Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub formă de fracţii zecimale. Transformarea unei
fracţii zecimale, cu un număr finit de zecimale nenule, într-o fracţie ordinară

Titlul lecției: Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub formă de fracţii zecimale
Transformarea unei fracţii zecimale, cu un număr finit de zecimale nenule, într-o fracţie ordinară

Aplicația recomandată: Math Tests

Recomandare: Lecție de însuşire de noi cunoştinţe

Competențe generale și specifice:

CG 1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar
CS 1.2. Identificarea fracţiilor ordinare sau zecimale în contexte variate
CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.2. Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
CS 3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale.

Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub formă de fracţii zecimale. Transformarea unei
fracţii zecimale, cu un număr finit de zecimale nenule, într-o fracţie ordinară

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Decimals” = Fracţii zecimale
➢ „Decimals and fractions (easy)” = Fracții zecimale și ordinare (nivel începător)
➢ „Start test” = Începe testul

33
Aproximări. Compararea, ordonarea și reprezentarea pe axa numerelor a unor fracţii zecimale cu număr finit
de zecimale nenule

Titlul lecției: Aproximări. Compararea, ordonarea și reprezentarea pe axa numerelor a unor fracţii
zecimale cu număr finit de zecimale nenule

Aplicația recomandată: Math Tests

Recapitulare: Lecție de însuşire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar
CS 1.2 Identificarea fracţiilor ordinare sau zecimale în contexte variate
CG 5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date
CS 5.1. Analizarea unor situaţii date în care intervin numere naturale pentru a estima sau pentru a verifica validitatea
unor calcule
CS 5.2. Analizarea unor situaţii date în care intervin fracţii pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor
calcule

Aproximări. Compararea, ordonarea și reprezentarea pe axa numerelor a unor fracţii zecimale cu număr finit
de zecimale nenule

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Decimals” = Fracţii zecimale
➢ „Compare decimals, fractions and whole number” = Compararea fracțiilor zecimale, ordinare și a numerelor
naturale
➢ „Start test” = Începe testul

34
Împărțirea a două numere naturale cu rezultat fracție zecimală. Media aritmetică a două sau mai
multor numere naturale

Titlul lecțiilor: Împărțirea a două numere naturale cu rezultat fracție zecimală. Media aritmetică a
două sau mai multor numere naturale

Aplicația recomandată: Math Master

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor

Competențe generale și specifice:

CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.2. Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
CS 3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale.

Media aritmetică a două sau mai multor numere naturale

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Master şi se selectează:


➢ „Play” = Joacă
➢ „Avarage, median & Range” = Media aritmetică, termenul din mijloc și rangul

35
Transformarea unei fracții ordinare în fracție zecimală. Periodicitate

Titlul lecții: Transformarea unei fracții ordinare în fracție zecimală. Periodicitate

Aplicații recomandate: Fractions şi Math Tests

Tipul lecției: Lecție de însuşire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în


diverse surse informaționale
CS 2.2. Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
CS 3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale.

Transformarea unei fracții ordinare în fracție zecimală. Periodicitate

Reguli:

Se accesează aplicaţia Fractions şi se selectează:


➢ „Fraction, Decimal numbers and Percents” = Fracții, numere zecimale și procente

36
Transformarea unei fracții ordinare în fracție zecimală. Periodicitate

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Play” = Joacă
➢ „Decimals” = Fracţii zecimale
➢ „Decimals and fractions (medium)” = Fracții zecimale și fracții ordinare (nivel mediu)
➢ „Start test” = Începe jocul

37
OPERAŢII CU FRACŢII ZECIMALE CU UN NUMĂR FINIT DE ZECIMALE NENULE

Împărțirea unei fracții zecimale cu un număr finit de zecimale nenule la un număr natural nenul

Titlul lecțiilor: Împărțirea unei fracții zecimale cu un număr finit de zecimale nenule la un număr
natural nenul

Aplicația recomandată: Math Tests

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor

Competențe generale și specifice:

CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.2 Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
CS 3.2 Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale.

Împărțirea unei fracții zecimale cu un număr finit de zecimale nenule la un număr natural nenul

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Decimals” = Fracţii zecimale
➢ „Dividing decimals” = Împărțirea fracțiilor zecimale
➢ „Start test” = Începe testul

38
ALTE PROBLEME CU FRACŢII ZECIMALE

Probleme de organizare a datelor. Frecvența. Date statistice organizate în tabele, grafice cu bare și/sau cu
linii. Media unui set de date statistice

Titlul lecției: Probleme de organizare a datelor. Frecvența. Date statistice organizate în tabele,
grafice cu bare și/sau cu linii. Media unui set de date statistice

Aplicația recomandată: Chart Draw

Recomandare: Lecție de însuşire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date


CS 5.1. Analizarea unor situaţii date în care intervin numere naturale pentru a estima sau pentru a verifica validitatea
unor calcule
CS 5.2. Analizarea unor situaţii date în care intervin fracţii pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor
calcule
CG 6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii
CS 6.1. Modelarea matematică, folosind numere naturale, a unei situații date, rezolvarea problemei obţinute prin
metode aritmetice şi interpretarea rezultatului
CS 6.2.Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, a unei situaţii date, în context intra și interdisciplinar (geografie,
fizică, economie etc.)

Probleme de organizare a datelor. Frecvența. Date statistice organizate în tabele, grafice cu bare
și/sau cu linii. Media unui set de date statistice

Reguli:

Se accesează aplicaţia Chart Draw şi se selectează:


➢ „Bar Chart” = Grafic cu bare
➢ „Pie Chart” = Grafic cu linii
➢ „Line Chart” = Diagramă circulară

Geometrie
39
ELEMENTE DE GEOMETRIE

Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment

Titlul lecției: Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment

Aplicația recomandată: GeoGebra

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar
CS 1.3. Identificarea noţiunilor geometrice elementare şi a unităţilor de măsură în diferite context
CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.3. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura sau pentru a construi configurații geometrice

Construcția unui punct


Pregătiri:

✓ Deschideți un nou fișier GeoGebra;


✓ Deschidem Meniul și selectăm Bloc Desen.

Figură:

Pași:
1. Punct
Se construiește punctul 𝐴.

2. Salvare construcție

Construcția unei dreapte

Pregătiri:

✓ Deschideți un nou fișier GeoGebra;


✓ Deschidem Meniul și selectăm Bloc Desen.

40
Figură:

Pași:

1. Dreaptă prin două puncte


Se construiește dreapta 𝐴𝐵.
2. Salvare construcție

Construcția unei semidreapte

Pregătiri:

✓ Deschideți un nou fișier GeoGebra;


✓ Deschidem Meniul și selectăm Bloc Desen.

Figură:

Pași:
1. Semidreaptă
Se construiește semidreapta [𝐴𝐵.
2. Salvare construcție

Construcția unui segment

Pregătiri:

✓ Deschideți un nou fișier GeoGebra;


✓ Deschidem Meniul și selectăm Bloc Desen.

Figură:

41
Pași
1. Segment între două puncte
Se construiește segmentul [𝐴𝐵].
2. Salvare construcție

42
Distanța dintre două puncte, lungimea unui segment. Segmente congruente

Titlul lecției: Distanța dintre două puncte, lungimea unui segment. Segmente congruente

Aplicația recomandată: GeoGebra

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar
CS 1.3. Identificarea noţiunilor geometrice elementare şi a unităţilor de măsură în diferite context
CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.3. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura sau pentru a construi configurații geometrice

Distanța dintre două puncte

Pregătiri:

✓ Deschideți un nou fișier GeoGebra;


✓ Deschidem Meniul și selectăm Bloc Desen.

Figură:

Pași:

1. Segment între două puncte


Se construiește segmentul [𝐴𝐵].
2. Distanță sau lungime
Se determină lungimea segmentului [𝐴𝐵].
3. Salvare construcție

43
Construcția unui segment cu lungimea dată

Pregătiri:

✓ Deschideți un nou fișier GeoGebra;


✓ Deschidem Meniul și selectăm Bloc Desen.

Figură:

Pași:
1. Segment cu lungime dată
Se construiește segmentul [𝐴𝐵].
2. Distanță sau lungime
Se determină lungimea segmentului [𝐴𝐵].
3. Salvare construcție

44
Mijlocul unui segment. Simetricul unui punct față de un punct

Titlul lecției: Mijlocul unui segment. Simetricul unui punct față de un punct

Aplicația recomandată: GeoGebra

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar
CS 1.3. Identificarea noţiunilor geometrice elementare şi a unităţilor de măsură în diferite context
CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.3. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura sau pentru a construi configurații geometrice

Construcția mijlocului unui segment

Pregătiri:

✓ Deschideți un nou fișier GeoGebra;


✓ Deschidem Meniul și selectăm Bloc Desen.

Figură:

Pași:

1. Segment între două puncte


Se construiește segmentul [𝐴𝐵].
2. Mijloc sau centru
Se determină mijlocul segmentului [𝐴𝐵].
3. Salvare construcție

Construcția simetricului unui punct față de un punct

Pregătiri:

✓ Deschideți un nou fișier GeoGebra;


✓ Deschidem Meniul și selectăm Bloc Desen.

Figură:

45
Pași:
1. Punct
Se construiesc punctele 𝐴 și 𝐵.
2. Reflectare după un punct
Se construiește punctul 𝐴′, simetricul punctului
𝐴 față de punctul 𝐵.
3. Salvare construcție

46
UNGHIURI

Unghi: definiție, notații, elemente. Interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi

Titlul lecției: Unghi: definiție, notații, elemente. Interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi

Aplicația recomandată: GeoGebra, Math Tests

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar
CS 1.3. Identificarea noţiunilor geometrice elementare şi a unităţilor de măsură în diferite context
CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în
diverse surse informaționale
CS 2.3. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura sau pentru a construi configurații geometrice

Construcția unui unghi

Pregătiri:

✓ Deschideți un nou fișier GeoGebra;


✓ Deschidem Meniul și selectăm Bloc Desen.

Figură:

Pași:

1. Unghi
Se construiește unghiul ∢𝐴𝐵𝐶.
2. Semidreaptă
Se construiesc laturile unghiului.
3. Salvare construcție

Observație: Pentru a determina măsura unghiului ascuțit, selectăm unghiul, intrăm la Setări și selectăm
Unghi între 0° și 180°.

47
Construcția unui unghi cu măsura dată

Pregătiri:

✓ Deschideți un nou fișier GeoGebra;


✓ Deschidem Meniul și selectăm Bloc Desen.

Figură:

Pași:
1. Unghi de mărime dată
Se construiește unghiul ∢𝐴𝐵𝐴′. În fereastra apărută
introducem măsura unghiului.
2. Semidreaptă
Se construiesc laturile unghiului.
3. Salvare construcție

48
Unghi: definiție, notații, elemente. Interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Geometry – angles” = Geometrie - unghiuri
➢ „Definition of angle types” = Definiția unghiului
➢ „Start test” = Începe testul

49
Măsura unui unghi, unghiuri congruente. Clasificări de unghiuri. Calcule cu măsuri de unghiuri

Titlul lecției: Măsura unui unghi, unghiuri congruente. Clasificări de unghiuri. Calcule cu măsuri de
unghiuri

Aplicația recomandată: Math Tests

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar
CS 1.3. Identificarea noţiunilor geometrice elementare şi a unităţilor de măsură în diferite context
CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
CS 2.3. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura sau pentru a construi configurații geometrice
CG 5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date
CS 5.3. Interpretarea prin recunoașterea elementelor, a măsurilor lor și a relațiilor dintre ele, a unei configurații
geometrice dintr-o problemă dată

Măsura unui unghi


Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Geometry – angles” = Geometrie - unghiuri
➢ „Estimating the measurement of angle (in degrees)” = Estimarea măsurii unghiului (în grade)
➢ „Start test” = Începe testul

50
Clasificări de unghiuri
Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează


➢ „Tests” = Teste
➢ „Geometry – angles” = Geometrie - unghiuri
➢ „Definition of angle types” = Clasificare unghiuri
➢ „Start test” = Începe testul

Calcule cu măsuri de unghiuri

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Geometry – angles” = Geometrie - unghiuri
➢ „Converting degrees and minutes” = Transformări în grade şi minute
➢ „Start test” = Începe testul

51
Figuri congruente. Axa de simetrie

Titlul lecției: Figuri congruente. Axa de simetrie

Aplicația recomandată: Pythagorea

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale și specifice:

CG 5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date


CS 5.3. Interpretarea prin recunoașterea elementelor, a măsurilor lor și a relațiilor dintre ele, a unei configurații
geometrice dintr-o problemă dată
CG 6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii
CS 6.3. Analizarea unor probleme practice care includ elemente de geometrie studiate, cu referire la unități de măsură
și la interpretarea rezultatelor

Figuri congruente. Axa de simetrie

Se accesează aplicaţia Pythagorea şi se selectează:


➢ „Play” = Joacă
➢ „Reflection” = Simetria față de o dreaptă

52
UNITĂŢI DE MĂSURĂ

Unități de măsură pentru lungime, transformări. Perimetre

Titlul lecției: Unități de măsură pentru lungime, transformări. Perimetre

Aplicații recomandate: Math Tests

Recomandare: Consolidare a cunoștințelor

Competențe generale și specifice:

CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice


CS 3.3 Determinarea perimetrelor, a ariilor (pătrat, dreptunghi) și a volumelor (cub, paralelipiped dreptunghic) și
exprimarea acestora în unități de măsură corespunzătoare
CG 5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date
CS 5.3. Interpretarea prin recunoașterea elementelor, a măsurilor lor și a relațiilor dintre ele, a unei configurații
geometrice dintr-o problemă dată

Unități de măsură pentru lungime, transformări. Perimetre

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Units of measurement” = Unităţi de măsură
➢ „Convert metric units of length” = Transformarea unităţilor de măsură pentru lungime
➢ „Start test” = Începe testul

53
Unități de măsură pentru arie, transformări. Aria pătratului şi aria dreptunghiului

Titlul lecției: Unități de măsură pentru arie, transformări. Aria pătratului şi aria dreptunghiului

Aplicații recomandate: Math Tests, Angles?

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor

Competențe generale și specifice:

CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice


CS 3.3 Determinarea perimetrelor, a ariilor (pătrat, dreptunghi) și a volumelor (cub, paralelipiped
dreptunghic) și exprimarea acestora în unități de măsură corespunzătoare
CG 5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date
CS 5.3. Interpretarea prin recunoașterea elementelor, a măsurilor lor și a relațiilor dintre ele, a unei configurații
geometrice dintr-o problemă dată
CG6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii
CS 6.3. Analizarea unor probleme practice care includ elemente de geometrie studiate, cu referire la unități de măsură
și la interpretarea rezultatelor

Unități de măsură pentru arie, transformări

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Units of measurement” = Unităţi de măsură
➢ „Convert metric units of area” = Transformarea unităţilor de măsură pentru arie
➢ „Start test” = Începe testul

54
Aria pătratului şi aria dreptunghiului

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Geometry” = Geometrie
➢ „Perimeter and area of rectangles and squares” = Perimetrul şi aria dreptunghiului şi a pătratului
➢ „Start test” = Începe testul

Aria pătratului și aria dreptunghiului

Reguli:

Se accesează aplicaţia Angles? şi se selectează:


➢ „Areas?” = Arii
➢ „1st STAGE?” = Stagiul 1

55
Unități de măsură pentru volum, transformări. Volumul cubului și volumul paralelipipedului dreptughic

Titlul lecției: Unități de măsură pentru volum, transformări. Volumul cubului și volumul
paralelipipedului dreptughic

Aplicații recomandate: Math Tests

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor

Competențe generale și specifice:

CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice


CS 3.3 Determinarea perimetrelor, a ariilor (pătrat, dreptunghi) și a volumelor (cub, paralelipiped dreptunghic) și
exprimarea acestora în unități de măsură corespunzătoare
CG 5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date
CS 5.3. Interpretarea prin recunoașterea elementelor, a măsurilor lor și a relațiilor dintre ele, a unei configurații
geometrice dintr-o problemă dată
CG6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii
CS 6.3. Analizarea unor probleme practice care includ elemente de geometrie studiate, cu referire la unități de măsură
și la interpretarea rezultatelor

Unități de măsură pentru volum, transformări. Volumul cubului și volumul paralelipipedului dreptughic

Reguli:

Se accesează aplicaţia Math Tests şi se selectează:


➢ „Tests” = Teste
➢ „Geometry” = Geometrie
➢ ,,Volume and surface area of cubes and rectangular prisms” = Volumul cubului şi a paralelipipedului
dreptunghic
➢ „Start test” = Începe testul

56
Instrumente pentru consolidarea și evaluarea cunoștințelor/Recomandări

Aplicațiarecomadată Titlul lecției


1. Numere naturale - Recapitulare
https://play.kahoot.it/#/k/4c06493b-3f46-44f5-b7f4-17e3d66993a5

2. Operații cu numere naturale - Recapitulare


https://play.kahoot.it/#/k/2f4c5453-200d-4328-bd2b-816c627419f7

3. Puteri cu exponent număr natural - Recapitulare


https://play.kahoot.it/#/k/49b6f14e-9cba-4d7d-b75f-6163ee716abf

4. Ordinea efectuării operațiilor - Recapitulare


https://play.kahoot.it/#/k/dd42f0c7-32f1-46cc-8d6f-ccc8ce3acb45

5. Divizibilitatea numerelor naturale - Recapitulare


https://play.kahoot.it/#/k/e0c28fa7-f613-445d-be1c-9247b5dd13be

6. Operații cu fracții ordinare


https://play.kahoot.it/#/k/27cf03b9-90ef-4dd7-a3f3-34ee630e1afa

1. Reprezentarea pe axă a numerelor naturale. Compararea și ordonarea numerelor naturale. Aproximări. Estimări
https://quizizz.com/admin/quiz/5b7868548c375a0019989324/digitaliada-v-numere-naturale-test

2. Compararea puterilor
https://quizizz.com/admin/quiz/5b790ffbc2a1d5001ada6ed8/digitaliada-v-compararea-puterilor-test

3. Fracții ordinare - Recapitulare


https://quizizz.com/admin/quiz/5b754fcf73ea380019e631b6/digitaliada-v-fractii-ordinare-recapitulare

4.Fracțiizecimale
https://quizizz.com/admin/quiz/5c266a8466f5c3001a23f941

5.Organizarea datelor
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2a08f3160af7001be10f15
57
6.Elemente de geometrie
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2a1c6d160af7001be112b2

7.Unități de măsură
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2a3e51160af7001be11a0a

58
Planificări
Planificarea anuală
CLASA a V-a

Disciplina: Matematică
Număr de ore pe săptămână: 4
Număr total de saptămâni: 35

Nr. Nr. de ore


crt.
Unitatea de învăţare

Sem. I Sem. II

1 Recapitulare 4 -

2 Numere Naturale 5 -

3 Operații cu numere naturale 8 -

4 Puteri cu exponent număr natural 8 -

5 Ordinea efectuării operațiilor 5 -

6 Metode aritmetice de rezolvare a problemelor 10 -

7 Divizibilitatea numerelor naturale 12 -

8 Fracții ordinare - 8

9 Operații cu fracții ordinare - 8

10 Fracții zecimale - 6

11 Operații cu fracții zecimale cu un număr finit de zecimale nenule - 12

12 Probleme cu fracții zecimale - 7

13 Elemente de geometrie - 8

14 Unghiuri - 8

15 Unități de măsură - 7

16 Lucrare scrisă semestrială 4 4

17 Recapitulare şi consolidarea cunoștiițelor 4 8

18 Programul „Școala Altfel” - 4

Total ore pe semestru 60 80

Total ore anual 140

59
Planificare semestrială – Semestrul I

Nr. Săpt. Aplicații


Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi de
ore
RECAPITULARE ▪ Recapitulare test inițial 3 S1
(4 ore) ▪ Test iniţial 1 S1
▪ Scrierea și citirea numerelor naturale 1 S2 Math Tests /15 min
▪ Reprezentarea pe axă a numerelor naturale. 1 S2 Quizizz/30 min.
Compararea și ordonarea numerelor naturale.
NUMERE NATURALE Aproximări. Estimări
(1.1.), (4.1.), (5.1.), (6.1.)
(5 ore) ▪ Recapitulare 1 S2 Kahoot/30 min.
▪ Evaluare 1 S2
▪ Discutarea testului + Exersezi și progresezi! 1 S3
▪ Adunarea și scăderea numerelor naturale. 1 S3 Math Master/10 min.
Proprietățile adunării Math Tests/10min
▪ Înmulțirea numerelor naturale. Proprietățile 1 S3 Math Master/15 min.
înmulțirii. Factor comun
OPERAŢII CU NUMERE (1.1.), (2.1.), (3.1.), (4.1.), (5.1.), ▪ Aplicații 1 S3
NATURALE (1) (6.1.) ▪ Împărțirea cu rest zero a numerelor naturale 1 S4 Math Master/15 min.
(8 ore) ▪ Împărțirea cu rest a numerelor naturale 1 S4
▪ Recapitulare 1 S4 Kahoot/30 min.
▪ Evaluare 1 S4
▪ Discutarea testului + Exersezi și progresezi! 1 S5
▪ Puterea cu exponent natural a unui număr 1 S5 Math Master/15 min.
natural. Pătratul unui număr natural
▪ Aplicații 1 S5
▪ Reguli de calcul cu puteri 1 S5
(1.1.), (2.1.), (3.1.), (4.1.), (5.1.), ▪ Compararea puterilor 1 S6 Quizizz/30 min.
PUTERI CU
(6.1.) ▪
EXPONENT NUMĂR Scrierea în baza 10. Scrierea în baza 2 1 S6
NATURAL ▪ Recapitulare 1 S6 Kahoot/30 min.
(8 ore) ▪ Evaluare 1 S6
▪ Discutarea testului + Exersezi și progresezi! 1 S7

60
▪ Ordinea efectuării operațiilor 1 S7
ORDINEA EFECTUĂRII ▪ Utilizarea parantezelor rotunde, pătrate, acolade 1 S7
(1.1.), (2.1.), (3.1.), (4.1.), (5.1.),
OPERAŢIILOR ▪ Recapitulare 1 S7 Kahoot/30 min.
(6.1.)
(5 ore) ▪ Evaluare 1 S8
▪ Discutarea testului + Exersezi și progresezi! 1 S8
▪ Metoda reducerii la unitate 1 S8
▪ Metoda comparației 1 S8
(1.1.), (2.1.), (3.1.), (4.1.), (5.1.), ▪ Aplicații 1 S9
(6.1.) ▪ Metoda figurativă 1 S9
METODE ARITMETICE
DE REZOLVARE A ▪ Metoda mersului invers 1 S9
PROBLEMELOR ▪ Aplicații 1 S9
(10 ore) ▪ Metoda falsei ipoteze 1 S10
▪ Recapitulare 1 S10
▪ Evaluare 1 S10
▪ Discutarea testului + Exersezi și progresezi! 1 S10
▪ Divizor. Multiplu. Divizori comuni, multipli comuni 1 S11 Math Tests/15min
▪ Criteriul de divizibilitate cu 2. Criteriul de 1 S11 Primes & Divizibility/15 min.
divizibilitate cu 5. Criteriul de divizibilitate cu 10𝑛 Math Tests/15min
▪ Criteriul de divizibilitate cu 3. Criteriul de 1 S11 Primes & Divizibility/15 min.
DIVIZIBILITATEA divizibilitate cu 9 Math Tests/15min
NUMERELOR (1.1.), (2.1.), (3.1.), (4.1.), (5.1.), ▪ Aplicații 2 S11 - S13
NATURALE (6.1.) ▪ Numere prime. Numere compuse 2 S13 Primes & Divizibility/15 min.
(12 ore)
▪ Recapitulare 1 S13 Kahoot/30 min.
▪ Aplicații 2 S14
▪ Evaluare 1 S14
▪ Discutarea testului + Exersezi și progresezi! 1 S14
RECAPITULAREA ▪ Recapitulare - Puteri 1 S15
ŞI CONSOLIDAREA ▪ Recapitulare - Metode aritmetice 1 S15
CUNOŞTINŢELOR ▪ Recapitulare - Divizibilitate 1 S15
(4 ore) ▪ Recapitulare - Fracții 1 S15
LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise 2 S12
SEMESTRIALĂ ▪ Lucrare scrisă 1 S12
(4 ore)
▪ Discutarea lucrării scrise 1 S12

61
Planificare semestrială – Semestrul II

Unitatea de învăţare Competenţe specific Conţinuturi Nr Săpt. Aplicații


de
ore
▪ Fracții ordinare. Fracții subunitare, echiunitare, 1 S1 Math Tests/15min
supraunitare. Procente. Fracții echivalente.
▪ Compararea fracțiilor cu același numitor sau 1 S1 Fractions/15 min.
numărător. Reprezentarea pe axa numerelor a
unei fracții ordinare
FRACŢII ORDINARE (1.2.), (2.2.), (3.2.), (4.2.), (5.2.), ▪ Introducerea și scoaterea întregilor dintr-o fracție 1 S1 Fractions/10 min.
(8 ore) (6.2.) Math Tests/10min
▪ Cel mai mare divizor comun a două numere 1 S1 Primes & Divizibility/15 min.
naturale. Amplificarea și simplificarea fracțiilor. Fractions/15 min.
Fracții ireductibile
▪ Cel mai mic multiplu comun a două numere 1 S2 Primes & Divizibility/15 min.
naturale. Aducerea fracțiilor la un numitor comun
▪ Aplicații 1 S2 Quizizz/30 min.
▪ Evaluare 1 S2
▪ Discutarea testului + Exersezi 1 S2
▪ Adunarea și scăderea fracțiilor ordinare 1 S3 Fractions/10 min.
▪ Înmulțirea fracțiilor ordinare. Puteri 1 S3 Fractions/15 min.
▪ Împărțirea fracțiilor ordinare 1 S3 Fractions/10 min.
▪ Fracții/procente dintr-un număr natural sau dintr- 1 S3 Math Tests/10min
OPERAŢII CU FRACŢII (1.2.), (2.2.), (3.2.), (4.2.), (5.2.), o fracție ordinară
ORDINARE (6.2.) ▪ Aplicații - Operații cu fracții ordinare 1 S4 Torrential Maths/15 min
(8 ore) ▪ Recapitulare 1 S4 Kahoot/30 min.
▪ Evaluare 1 S4
▪ Discutarea testului + Exersezi și progresezi! 1 S4
▪ Scrierea fracțiilor ordinare cu numitori puteri ale 1 S5 Math Tests/15min
lui 10, sub formă de fracții zecimale.
Transformarea unei fracții zecimale cu un număr
FRACŢII ZECIMALE (1.2.), (2.2.), (3.2.), (4.2.), (5.2.), finit de zecimale nenule în fracție ordinară.
(6 ore) (6.2.) ▪ Aplicații 1 S5
▪ Aproximări. Compararea, ordonarea și 1 S5 Math Tests/15min
reprezentarea pe axa numerelor a unor fracții
zecimale cu un număr finit de zecimale nenule.
▪ Recapitulare 1 S5
▪ Evaluare 1 S6
▪ Discutarea testului + Exersezi și progresezi! 1 S6

62
▪ Adunarea și scăderea fracțiilor zecimale cu un 1 S6 Torrential Maths/15 min
număr finit de zecimale nenule
▪ Înmulțirea fracțiilor zecimale cu un număr finit de 1 S6
zecimale nenule
▪ Aplicații 1 S7
▪ Împărțirea a două numere naturale cu rezultat 1 S7 Math Master/15 min
fracție zecimală. Media aritmetică a două sau mai
multor numere naturale
▪ Transformarea unei fracții ordinare în fracție 1 S7 Math Tests/15min
zecimală. Periodicitate Fractions/15 min
▪ Împărțirea unei fracții zecimale cu un număr finit 1 S7 Math Tests/15min
OPERAŢII CU FRACŢII (1.2.), (2.2.), (3.2.), (4.2.), (5.2.), de zecimale nenule la un număr natural nenul
ZECIMALE CU UN (6.2.) ▪ Aplicații 1 S8
NUMĂR FINIT DE ▪ Împărțirea a două fracții zecimale cu un număr 1 S8
ZECIMALE finit de zecimale nenule
NENULE ▪ Transformarea unei fracții zecimale periodice în 1 S8
(12 ore) fracție ordinară
▪ Aplicații 1 S8 Quizizz/30min
▪ Evaluare 1 S9
▪ Discutarea testului + Exersezi și progresezi! 1 S9
▪ Număr rațional pozitiv. Ordinea efectuării 1 S9
operațiilor cu numere raționale pozitive
▪ Aplicații 1 S9
▪ Metode aritmetice pentru rezolvarea problemelor 1 S10
cu fracții în care intervin și unități de măsură
pentru lungime, arie, volum, capacitate, masă,
ALTE PROBLEME CU (1.2.), (2.2.), (3.2.), (4.2.), (5.2.), timp și unități monetare
FRACŢII ZECIMALE (6.2.) ▪ Probleme de organizare a datelor. Frecvență. 1 S10 Chart Draw/15min
(7 ore) Date statistice organizate în tabele, grafice cu
bare și/sau cu linii. Media unui set de date
statistice
▪ Recapitulare 1 S10 Quizizz/30min
▪ Evaluare 1 S10
▪ Discutarea testului + Exersezi și progresezi! 1 S11
▪ Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, 1 S11 GeoGebra/15min
segment
▪ Pozițiile relative ale unui punct față de o dreaptă. 1 S11
Puncte coliniare. Pozițiile relative a două drepte:
ELEMENTE DE (1.3.), (2.3.), (3.3.), (4.3.), (5.3.), drepte concurente, drepte paralele
GEOMETRIE (6.3.) ▪ Aplicații 1 S11
(8 ore) ▪ Distanța dintre două puncte, lungimea unui 1 S12 GeoGebra/15min
segment. Segmente congruente
63
▪ Mijlocul unui segment. Simetricul unui punct față 1 S12 GeoGebra/15min
de un punct
▪ Recapitulare 1 S12 Quizizz/30min
▪ Evaluare 1 S12
▪ Discutarea testului + Exersezi și progresezi! 1 S13
▪ Unghi: definiție, notații, elemente. Interiorul unui 1 S13 GeoGebra/10min
unghi, exteriorul unui unghi Math Tests/10min
▪ Măsura unui unghi, unghiuri congruente. 1 S13 Math Tests/15min
Clasificări de unghiuri. Calcule cu măsuri de
unghiuri (1)
UNGHIURI (1.3.), (2.3.), (3.3.), (4.3.), (5.3.), ▪ Aplicații 1 S13
(8 ore) (6.3.) ▪ Măsura unui unghi, unghiuri congruente. 1 S14 Math Tests/15min
Clasificări de unghiuri. Calcule cu măsuri de
unghiuri (2)
▪ Aplicații 1 S14
▪ Figuri congruente. Axa de simetrie 1 S14 Pythagorea/15min
▪ Recapitulare 1 S14
▪ Evaluare 1 S15
▪ Unghi: definiție, notații, elemente. Interiorul unui 1 S15 GeoGebra/10min
unghi, exteriorul unui unghi Math Tests/10min
▪ Unități de măsură pentru lungime, transformări. 1 S15 Math Tests/15min
Perimetre
▪ Unități de măsură pentru arie, transformări. Aria 1 S15 Math Test/15 min
UNITĂŢI DE MĂSURĂ (1.3.), (2.3.), (3.3.), (4.3.), (5.3.), pătratului și aria dreptunghiului Angles?/15min
(7ore) (6.3.) ▪ Aplicații 1 S15
▪ Unități de măsură pentru volum, transformări. 1 S18 Math Tests/15min
Volumul cubului și volumul paralelipipedului
dreptughic
▪ Aplicații 1 S18
▪ Evaluare 1 S18 Quizizz/30min
▪ Discutarea testului + Exersezi și progresezi! 1 S18
RECAPITULAREA ▪ Recapitulare – Divizibilitatea numerelor naturale 2 S19
ŞI CONSOLIDAREA ▪ Recapitulare – Operații cu numere raționale 2 S19
CUNOŞTINŢELR pozitive
(8 ore) ▪ Recapitulare – Elemente de geometrie și unități 2 S20
de măsură
▪ Evaluare finală 2 S20
LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise 2 S16
SEMESTRIALĂ ▪ Lucrare scrisă 1 S16
(4 ore) ▪ Discutarea lucrării scrise 1 S16
ȘCOALA ALTFEL 4 S17

64
Competențe generale/Competențe specifice

CG 1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar

1.1. Identificarea numerelor naturale în contexte variate

1.2. Identificarea fracţiilor ordinare sau zecimale în contexte variate

1.3. Identificarea noţiunilor geometrice elementare şi a unităţilor de măsură în diferite contexte

CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaționale

2.1. Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile aritmetice şi proprietăţile acestora

2.2. Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice

2.3. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura sau pentru a construi configurații geometrice

CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice

3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitate

3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu fracţii ordinare sau zecimale

3.3. Determinarea perimetrelor, a ariilor (pătrat, dreptunghi) şi a volumelor (cub, paralelipiped dreptunghic) şi exprimarea acestora în unităţi de măsură

corespunzătoare

CG 4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare pentru o situaţie data

4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor proprietăţi referitoare la comparări, aproximări, estimări şi ale operaţiilor cu numere naturale

4.2. Utilizarea limbajului specific fracţiilor/procentelor în situații date

4.3. Transpunerea în limbaj specific a unor probleme practice referitoare la perimetre, arii, volume, utilizând transformarea convenabilă a unităţilor de măsură

65
CG 5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date

5.1. Analizarea unor situaţii date în care intervin numere naturale pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule

5.2. Analizarea unor situaţii date în care intervin fracţii pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calculi

5.3. Interpretarea prin recunoașterea elementelor, a măsurilor lor și a relațiilor dintre ele, a unei configuraţii geometrice dintr-o problemă dată

CG 6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii

6.1. Modelarea matematică, folosind numere naturale, a unei situații date, rezolvarea problemei obţinute prin metode aritmetice şi interpretarea rezultatului

6.2. Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, a unei situaţii date, în context intra și interdisciplinar (geografie, fizică, economie etc.)

6.3. Analizarea unor probleme practice care includ elemente de geometrie studiate, cu referire la unităţi de măsură şi la interpretarea rezultatelor

66
Proiecte didactice recomadate

Clasa a V-a

Nr. Titlul lecției Link


Crt.
1. Adunarea numerelor naturale. Proprietăți. http://digitaliada.ro/Adunarea-numerelor-naturale.-Proprietati-
a1545719979008395
2. Înmulțirea numerelor naturale. Proprietăți http://digitaliada.ro/Inmultirea-numerelor-naturale.-Proprietati-
a1545720406073098
3. Împărțirea numerelor naturale http://digitaliada.ro/Impartirea-numerelor-naturale-a1583415412948131

4. Ridicarea la putere a unui număr natural http://digitaliada.ro/Ridicarea-la-putere-a-unui-numar-natural-


a1545720711778166
5. Divizor. Multiplu http://digitaliada.ro/Divizor.-Multiplu-a1558127925538112

6. Fracții ordinare. Fracții subunitare, echiunitare, supraunitare. Procente. Fracții http://digitaliada.ro/Fractii-echivalente-a1556869501707732


echivalente

7. Adunarea si scăderea fracțiilor ordinare http://digitaliada.ro/Adunarea-si-scaderea-fractiilor-ordinare-a1583495300783821

8. Înmulțirea fracțiilor ordinare http://digitaliada.ro/Inmultirea-fractiilor-ordinare-a1583499408081362

9. Împărțirea fracțiilor ordinare http://digitaliada.ro/Impartirea-fractiilor-ordinare-a1583422328295173

10. Unități de măsură pentru arie. Aria pătratului. Aria dreptunghiului. Transformări https://www.digitaliada.ro/Unitati-de-masura-pentru-arie.-Aria-patratului.-Aria-
ale unităților de măsură dreptunghiului.-Transformari-ale-unitatilor-de-masura-a1594291442403365
11. Transformarea unei fracții ordinare într-o fracție zecimală. Periodicitate https://www.digitaliada.ro/Transformarea-unei-fractii-ordinare-intr-o-fractie-
zecimala.-Periodicitate-a1594290974103721
12. Probleme de organizare a datelor. Frecvența. Date statistice organizate în tabele, https://www.digitaliada.ro/Probleme-de-organizare-a-datelor.-Frecventa.-Date-
grafice cu bare și\sau linii. Media unui set de date statistice statistice-organizate-in-tabele-grafice-cu-bare-si-sau-cu-linii.-Media-unui-set-de-
date-statistice-a1594290757769767
13. Media aritmetică a două sau a mai multor numere naturale https://www.digitaliada.ro/Media-aritmetica-a-doua-sau-mai-multor-numere-
naturale-a1594288680575342
14. Figuri congruente. Axa de simetrie https://www.digitaliada.ro/Figuri-congruente.-Axa-de-simetrie-
a1594287341405451

67
15. Divizibilitatea numerelor naturale – Aplicații https://www.digitaliada.ro/Divizibilitatea-numerelor-naturale-Aplicatii-
a1583588663627311

68
Funcționalitate aplicații

Aplicații Funcționalitate tabletă Funcționalitate PC Funcționalitate internet

Math Master

Chart Draw

Primes & Divisibility

Math Test

GeoGebra

Torrential Maths

Negative Numbers

Fractions

Pythagorea

Kahoot

Quizizz

69

S-ar putea să vă placă și