Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicații seminar Business to Business Marketing

1. Completați spațiile punctate:


2. Numărul restrâns de clienţi, în cazul pieţei bunurilor productive, are drept consecinţă ....
posibilitatea nominalizarii clientilor potentiali ........, întreprinderile având astfel
posibilitatea să aibă de-a face cu un public-ţintă cunoscut şi nu cu unul anonim precum în
cazul pieţei bunurilor de consum.
3. Majoritatea produselor comercializate pe această piaţă sunt mai complexe din punct de
vedere tehnic, iar caracteristicile, forma, compoziţia, prezentarea, calitatea, modul de utilizare
şi randamentul lor sunt la rândul lor clar definite din punct de vedere al specificațiilor tehnice.
4. Achizitorii produselor industriale sunt reprezentaţi de specialiști cu înaltă calificare, buni
cunoscători ai produselor, bine informaţi cu privire la tot ceea ce există pe piaţă în domeniul
respectiv, fiind capabili să discearnă între diversele variante disponibile pe baza unor norme
(specificaţii de produs) prestabilite.
5. Întregul proces decizional este rodul unei munci de echipă a componenţilor aşa numitului
centru de achiziție al întreprinderii.
6. Cererea pentru bunurile productive este determinată de cea
pentru .......................................................
2. Completați spațiile punctate:
1. Studierea mediului intern al organizaţiei presupune evaluarea punctelor tari şi
punctelor slabe acesteia, dar şi a disponibilităţii resurselor necesare atingerii obiectivelor
asumate.
2. Micromediul de marketing cuprinde entităţile cu care organizaţia intră în contact şi între
care există o influenţare directă.
3. Furnizorii de materii prime şi materiale sunt cei care asigură substanţa
necesară .....................................................
4. Concurenţa directă se manifestă prn abordarea unor nevoi sau dorinţe cu mijloace similare
iar concurenţa indirectă se referă la abordarea aceloraşi nevoi sau nevoi diferite, cu
influenţarea nevoilor sau dorinţelor abordate de companie, prin intermediul unor mijloace
diferite.
5. Macromediul de marketing este format din factorii care influenţează în mod indirect
activitatea organizaţiei.
6. Mediul demografic se referă la caracteristicile sociale din sfera de acţiune a unei companii
sau din cadrul unei ţări care afectează într-o mare măsură pieţele.
7. Mediul cultural este format din ansamblul normelor valorilor credintelor şi obiceiurilor care
marchează o anumită societate.
3. Grile:
1. Printre elementele componente ale micromediului nu se regăsesc:
a. Furnizorii de mărfuri
b. Prestatorii de servicii
c. Volumul investițiilor
d. Organismele publice
2. Furnizorii de servicii asigură:
a. activităţile suport pentru companie
b. substanţa necesară producţiei
c. sprijină compania pe plan comunicațional
d. gestionarea spaţiul şi timpul necesare mărfurilor pentru a ajunge din sfera producţiei în
sfera utilizării
3. Printre elementele macromediului se regăsesc:
a. Meddiul demografic
b. Mediul cultural
c. Mediul tehnologic
d. Toate variantele de mai sus
4. Mediul demografic cuprinde:
a. Rata de schimb valutar
b. Caracteristicile populației din sfera în care întreprinderea își desfășoară activitatea
c. Venitul populației
d. Nivelul evoluției tehnologice
5. Mediul cultural cuprinde:
a. ansamblul normelor, valorilor, credinţelor şi obiceiurilor care marchează o anumită
societate
b. ultimele noutăți ale evoluției tehnologiei
c. gradul de educație al populației
d. totalitatea normelor privind integrarea in societate