Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

ACORD

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………… avand


domiciliul în localitatea .............................................................. nr. .............. bl ........,
sc. ...., ap. ..........., posesor/posesoare al CI seria ...... nr................................., eliberat de
................................................., CNP ………………………….........,

îmi exprim acordul de a participa, ca formator, la programul de formare profesională


„CONTABIL” organizat de Universitatea ......... din ..., cu sediul în
.....................................................

Arad, Semnătura
20.04.2012