Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

SE ABROBĂ
SE ABROBĂ
ŞC.GEN…………………….
………………………………
………………………………
NR……..../……………….. NR………../………………...

CERERE DE TRANSFER

Subsemnatul (a) ……………………………………………………………


părinte al elevului/ei ………………………………………………………………………..
născut(ă) la data de ................................, CNP .............................................., în localitatea
....................................., jud. ..........................................., fiica / fiul lui ..............................
şi a .................................., cu domiciliul în ...........................................................................
.............................................................................................., ocupaţia părinţilor şi locul de
muncă : mama........................................................................................................................
tata ............................................................................................., înscris în clasa ………..
în anul şcolar ........................................., solicit transferul la Şcoala....................................
................................................................. din următoarele motive: ………………………..
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
Menţionez că a studiat:
-limba engleză anul ……………
-limba franceză…………………

Data……………………… Semnătura ………………………….