Sunteți pe pagina 1din 87

CUPRINS Pagina CONTENTS

Page

Evoluţia activităţii industriale din România în perioada Evolution of industrial activity in Romania during
1.I – 31.III 2008………….. …………………………….. 3 1.I – 31.III 2008
1 Indicii producţiei industriale pe activităţi (diviziuni) Industrial output indices by activities (divisions)
CAEN Rev.1 - serie brută -……………………………… 20 CANE Rev.1 - unadjusted series -
2 Indicii producţiei industriale pe activităţi (diviziuni) Industrial output indices by activities (divisions)
CAEN Rev.1 - serie ajustată în funcţie de numărul de CANE Rev.1 - adjusted series for number of
zile lucrătoare -...........................……………………….. 28 working days -
3 Indicii producţiei industriale pe activităţi (diviziuni) Industrial output indices by activities (divisions)
CAEN Rev.1 - serie ajustată sezonier -....................... 36 CANE Rev.1 - seasonally adjusted series -
4 Indicii productivităţii muncii în industrie pe activităţi Labour productivity indices in industry by
(diviziuni) CAEN Rev.1 activities (divisions) CANE Rev.1
- luna corespunzătoare din anul precedent = 100 - - corresponding month from previous year =
….…….......................................................................... 44 100 -
5 Indicii productivităţii muncii în industrie pe activităţi Labour productivity indices in industry by
(diviziuni) CAEN Rev.1 - luna precedentă = 100 - activities (divisions) CANE Rev.1
.……………………….................................................... 48 - previous month = 100 -
6 Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţă Industrial production prices indices for total
internă şi piaţă externă), pe activităţi (diviziuni) (domestic and non-domestic market) by
CAEN Rev.1 activities (divisions) CANE Rev.1
- luna corespunzătoare din anul precedent = 100 - - corresponding month from previous
…….............................................................................. 52 year = 100 -
7 Indicii preţurilor producţiei industriale pe total Industrial production prices indices for total
(piaţă internă şi piaţă externă), pe activităţi (diviziuni) (domestic and non-domestic market) by
CAEN Rev.1 - luna precedentă = 100 - activities (divisions) CANE Rev.1 - previous
………………………………………………………...…… 56 month = 100 -
8 Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie pe total, Turnover volume indices in industry for total,
piaţă internă şi piaţă externă, pe activităţi (diviziuni) domestic and non-domestic market by activities
CAEN Rev.1………………………………………..…….. 60 (divisions) CANE Rev.1
9 Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total, Turnover indices in industry for total, domestic
piaţă internă şi piaţă externă, pe activităţi (diviziuni) and non-domestic market by activities (divisions)
CAEN Rev.1………………………………………..…….. 72 CANE Rev.1
10 Indicii valorici ai comenzilor noi din industria New orders indices in industry for total,
prelucrătoare pe total, piaţă internă şi piaţă externă, domestic and non-domestic market by
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.1……………………. 90 activities (divisions) CANE Rev.1
11 Producţia de lapte şi produse lactate………………….. 100 Output of milk and milk products
12 Exporturile (FOB) de produse industriale, în luna Exports (FOB) of industrial products in
ianuarie 2008 pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.1 January 2008 by activities (divisions) CANE
……….……………….................................................... 102 Rev.1
13 Importurile (CIF) de produse industriale, în luna Imports (CIF) of industrial products in January
ianuarie 2008 pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.1…. 103 2008 by activities (divisions) CANE Rev.1
14 Efectivul salariaţilor din industrie, pe activităţi Number of employees in the industry, by
(diviziuni) CAEN Rev.1 activities (divisions) CANE Rev.1
- la sfârşitul lunii -………………………………..……… 104 - the end of the month -
15 Câştigurile salariale medii nominale din industrie, în Nominal average salary earnings in the industry,
luna martie 2008 pe activităţi (diviziuni) in March 2008 by activities (divisions)
CAEN Rev.1…………………........................................ 106 CANE Rev.1
16 Principalele resurse de energie primară în perioada Main resources of primary energy during
1.I.-31.III.2008 ……………....………………………….. 108 1.I.-31.III.2008
17 Balanţa energiei electrice în perioada Electric power balance sheet during
1.I.-31.III.2008......................................................... 109 1.I.-31.III.2008
18 Resursele de combustibili solizi şi destinaţiile
acestora…………………………………………………… 110 Supply of solid fossil fuels and their destinations
19 Balanţa prelucrării ţiţeiului şi a produselor
petroliere……............................................................... 114 Crude oil and petroleum products balance
20 Consumul de combustibili pentru producerea energiei
electrice în termocentrale……………………………..… 116 Fuel consumption in thermal power stations
21 Stocurile de combustibili existente în termocentrale, la Fuel stocks in thermal power stations at the end
sfârşitul lunii………………………………………...…. 116 of period
Nota metodologică ………………………………………. 118 Methodological note
Evoluţia activităţii industriale din România în perioada 1.I-31.III.2008
Evolution of industrial activity in Romania during 1.I-31.III.2008

1. Indicele producţiei industriale 1. Industrial production index

• Indicele brut al producţiei industriale • Gross industrial production index of


în luna martie 2008 comparativ cu luna March 2008 as against the previous
precedentă, a înregistrat o creştere pe month registered an increase per total by
ansamblu cu 6,7% determinată de creşterea 6.7% due to the production increase in mining
producţiei în industria extractivă (+16,6%) and quarrying (+16.6%) and in
şi în industria prelucrătoare (+6,6%), în manufacturing sector (+6.6%) while in
timp ce în sectorul energiei electrice şi electric and thermal energy, gas and water
termice, gaze şi apă, producţia a scăzut cu sector production decreased by 2.9%.
2,9%. Ramurile industriale care au The industrial branches which contributed
contribuit substanţial la creşterea indicelui substantially to the increase of the
brut al industriei prelucrătoare au fost: manufacturing gross index were: radio, TV
echipamente pentru radio, televiziune şi and communication equipment (+27.8%),
comunicaţii (+27,8%), fabricarea constructions materials manufacturing and
materialelor de construcţii şi a altor other products of non metallic minerals
produse din minerale nemetalice (+27.6%), chemical substances and products
(+27,6%), substanţe şi produse chimice (+23.4%), food and beverages (+17.7%).
(+23,4%), alimentară şi băuturi (+17,7%).
Scăderi semnificative ale producţiei pot fi Meaningful decreases of the industrial
menţionate la următoarele ramuri production can be mentioned in the following
industriale: mijloace de transport rutier industrial branches: means of road transport
(-17,9%), produse textile (-12,8%) şi (-17.9%), textile products manufacturing
articole de îmbrăcăminte (-10,0%). (-12.8%) and clothing articles (-10.0%).

Pe marile grupe industriale s-a înregistrat By main industrial groups the following
următoarea evoluţie a producţiei evolution of the industrial production has
industriale: industria bunurilor de uz curent been registered: current use goods industry
(+12,6%), industria bunurilor intermediare (+12.6%), intermediate goods industry
(+10,9%), industria energetică (+4,2%), (+10,9%), energy industry (+4.2%), capital
industria bunurilor de capital (-3,8%) şi goods industry (-3.8%) and durable goods
industria bunurilor de folosinţă îndelungată industry (-6.0%).
(-6,0%).

Comparativ cu luna martie 2007, în In March 2008 as compared to March 2007


martie 2008 indicele brut al producţiei gross industrial production index registered a
industriale a înregistrat o creştere cu 2,9% growth of 2.9% supported by the production
susţinută de creşterea producţiei în toate increase in all the three industrial sectors:
cele trei sectoare industriale: industria mining and quarrying (+0.4%), manufacturing
extractivă (+0,4%), industria prelucrătoare (+3.0%) and electric and thermal energy, gas
(+3,0%) şi industria energiei electrice şi and water industry (+6.0%).
termice, gaze şi apă (+6,0%).
Ramurile industriale care au contribuit The industrial branches which contributed
substanţial la creşterea indicelui brut al substantially to the increase of the
industriei prelucrătoare au fost: edituri, manufacturing gross index were: publishing
poligrafie şi reproducerea pe suporţi a houses, polygraphy, recording and copying
înregistrărilor (+30,5%), produse din tutun (+30.5%), tobacco products (+21.8%),
(+21,8%), mijloace de transport neincluse means of transport not including road
la cele rutiere (+18,6%), echipamente transport (+18.6%), radio, TV and
pentru radio, televiziune şi comunicaţii communication equipment (+16.6%).
(+16,6%). Scăderi semnificative ale Meaningful production decreases were
producţiei s-au înregistrat în ramurile registered in the industrial branches: electric
industriale: maşini şi aparate electrice machinery and apparatus (-16.5%), furniture
(-16,5%), mobilier şi alte activităţi and other industrial activities n.c.e. (-12.4%),
industriale n.c.a. (-12,4%), produse textile textile products manufacturing (-9.8%) and
3
(-9,8%) şi celuloză, hârtie şi produse din pulp, paper and paper products (-9.8%).
hârtie (-9,8%).
Pe marile grupe industriale cea mai mare By main industrial groups the highest
creştere a producţiei s-a înregistrat în production growth was registered in current
industria bunurilor de uz curent (+10,7%), use goods industry (+10.7%) followed by
urmată de industria bunurilor de capital capital goods industry (+2.0%), intermediate
(+2,0%), industria bunurilor intermediare goods industry (+1.2%) and energy industry
(+1,2%) şi industria energetică (+0,6%), în (+0.6%) while in durable goods industry
timp ce în industria bunurilor de folosinţă production decreased by 13.6%.
îndelungată producţia a scăzut cu 13,6%.

Comparativ cu perioada During the first quarter of 2008, in


corespunzătoare din anul precedent, în comparison with the same period of last
trimestrul I 2008 indicele brut al producţiei year gross industrial production index was by
industriale a fost mai mare cu 5,4%, 5.4% higher that increase being supported
creştere susţinută de industria by manufacturing (+6.1%) and electric and
prelucrătoare (+6,1%) şi industria energiei thermal energy, gas and water industry
electrice şi termice, gaze şi apă (+9,2%), (+9.2%) while in mining and quarrying
în timp ce în industria extractivă producţia production decreased by 3.9%. In
a scăzut cu 3,9%. În industria manufacturing the highest production
prelucrătoare cele mai mari creşteri ale increases were registered in the industrial
producţiei s-au înregistrat în ramurile: branches: tobacco products (+37.7%),
produse din tutun (+37,7%), mijloace de means of road transport (+25.8%), publishing
transport rutier (+25,8%) şi edituri, houses, polygraphy, recording and copying
poligrafie şi reproducerea pe suporţi a (+22.9%).
înregistrărilor (+22,9%).
Impactul creşterilor semnificative The impact of significant growths mentioned
menţionate asupra creşterii producţiei pe above over the growth per total
ansamblul industriei prelucrătoare a fost manufacturing was diminished by the
estompat de scăderile înregistrate în alte decreases registered in other manufacturing
ramuri industriale, precum: aparatură şi branches, such as: medical precision,
instrumente medicale, de precizie, optice optical, watchmaking instruments and
şi ceasornicărie (-17,4%), maşini şi apparatus (-17.4%), electric machinery and
aparate electrice (-8,8%), produse textile apparatus (-8.8%), textile products
(-6,8%), pielărie şi încălţăminte (-5,6%). manufacturing (-6.8%), leather goods and
footwear (-5.6%).
Pe marile grupe industriale cele mai mari By main industrial groups the highest
creşteri s-au înregistrat în industria growths were registered in capital goods
bunurilor de capital (+16,1%), urmată de industry (+16.1%) followed by current use
industria bunurilor de uz curent (+7,4%), goods industry (+7.4%), intermediate goods
industria bunurilor intermediare (+2,7%) şi industry (+2.7%) and energy industry
industria energetică (+0,4%), în timp ce în (+0.4%) while in durable goods industry
industria bunurilor de folosinţă îndelungată production decreased by 1.9%.
producţia a scăzut cu 1,9%.

• Indicele producţiei industriale • Adjusted index of industrial


ajustat în funcţie de numărul de zile production according to the number of
lucrătoare a crescut în luna martie working days increased in March 2008 as
2008 faţă de luna precedentă cu against the previous month by 11.5%
11,5%, creştere determinată de mărirea due to the production increase in mining
producţiei în industria extractivă and quarrying (+19.9%) and in
(+19,9%) şi în industria prelucrătoare manufacturing (+12.1%) while in electric
(+12,1%), în timp ce în industria and thermal energy, gas and water industry
energiei electrice şi termice, gaze şi apă production decreased by 4.8%.
producţia a scăzut cu 4,8%. În cadrul In manufacturing the industrial branches
industriei prelucrătoare, ramurile whose production meaningfuly increased
industriale a căror producţie a crescut were: radio, TV and communication
semnificativ au fost: echipamente pentru equipment (+31.8%), constructions materials

4
radio, televiziune şi comunicaţii (+31,8%), manufacturing and other products of non
fabricarea materialelor de construcţii şi a metallic minerals (+30.4%), food and
altor produse din minerale nemetalice beverages (+21.6%) and chemical
(+30,4%), alimentară şi băuturi (+21,6%) şi substances and products (+21.6%). Some
substanţe şi produse chimice (+21,6%). important branches of the manufacturing
Ramurile industriei prelucrătoare a căror industry whose production decreased can be
producţie a scăzut au fost: mijloace de also mentioned: means of road transport
transport rutier (-15,0%), produse textile (-15.0%), textile products manufacturing
(-3,0%), articole de îmbrăcăminte (-2,3%). (-3.0%), clothing articles (-2.3%).
Pe marile grupe industriale evoluţia The evolution of adjusted index of
indicelui ajustat al producţiei industriale industrial production by main industrial
se prezintă astfel: industria bunurilor groups was the following: intermediate
intermediare (+15,2%), industria bunurilor goods industry (+15.2%), current use goods
de uz curent (+14,5%), industria industry (+14.5%), energy industry (+4.7%),
energetică (+4,7%), industria bunurilor de capital goods industry (+3.3%), durable
capital (+3,3%), industria bunurilor de goods industry (-3.5%).
folosinţă îndelungată (-3,5%).

Comparativ cu luna corespunzătoare Compared with corresponding month


din anul precedent, indicele ajustat al of previous year in March 2008 adjusted
producţiei industriale a crescut în index of industrial production increased
martie 2008 cu 5,7%, datorită creşterii by 5.7% that increase being determined
producţiei în toate cele trei sectoare by all the three industrial sectors: mining
industriale: industria extractivă (+3,1%), and quarrying (+3.1%), manufacturing
industria prelucrătoare (+5,8%) şi (+5.8%) and electric and thermal energy,
industria energiei electrice şi termice, gas and water industry (+5.8%).
gaze şi apă (+5,8%). În cadrul In manufacturing the industrial branches
industriei prelucrătoare, ramurile with the most important increases were:
industriale cu cele mai importante publishing houses, polygraphy, recording
creşteri au fost: edituri, poligrafie şi and copying (+33.0%), means of transport
reproducerea pe suporţi a înregistrărilor not including road transport (+22.3%),
(+33,0%), mijloace de transport neincluse tobacco products (+21.8%).
la cele rutiere (+22,3%), produse din tutun
(+21,8%). Scăderi semnificative ale Meaningful decreases of the adjusted index
indicelui ajustat al producţiei industriale of industrial production were registered in the
s-au înregistrat în ramurile: maşini şi industrial branches: electric machinery and
aparate electrice (-14,9%), celuloză, hârtie apparatus (-14.9%), pulp, paper and paper
şi produse din hârtie (-7,5%), produse products (-7.5%), textile products
textile (-6,2%). manufacturing (-6.2%).
Pe marile grupe industriale creşteri ale By main industrial groups production
producţiei s-au înregistrat în industria increases were registered in current use
bunurilor de uz curent (+12,6%), urmată goods industry (+12.6%) followed by capital
de industria bunurilor de capital (+3,6%), goods industry (+3.6%), intermediate goods
industria bunurilor intermediare (+3,2%) şi industry (+3.2%) and energy industry
industria energetică (+1,9%), în timp ce în (+1.9%) while in durable goods industry
industria bunurilor de folosinţă îndelungată production decreased by 9.8%.
producţia a scăzut cu 9,8%.

Comparativ cu perioada During the first quarter of 2008 in


corespunzătoare din anul precedent, în comparison with the corresponding period
trimestrul I 2008 indicele ajustat al of previous year adjusted index of industrial
producţiei industriale a crescut cu 5,2% production increased by 5.2%, due to the
datorită creşterii producţiei în industria production increase of manufacturing (+5.5%)
prelucrătoare (+5,5%) şi în industria and electric and thermal energy, gas and
energiei electrice şi termice, gaze şi apă, water industry (+9.1%) while mining and
(+9,1%), în timp ce în industria extractivă quarrying production decreased by 2.8%.
producţia a scăzut cu 2,8%. În cadrul In manufacturing the industrial branches
industriei prelucrătoare, ramurile with the most important growths were:

5
industriale cu cele mai importante tobacco products (+36.6%), means of road
creşteri au fost: produse din tutun transport (+25.1%), publishing houses,
(+36,6%), mijloace de transport rutier polygraphy, recording and copying (+23.6%).
(+25,1%), edituri, poligrafie şi
reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
(+23,6%). Scăderi importante ale indicelui Important diminutions of the adjusted index
ajustat al producţiei industriale s-au of industrial production were registered in the
înregistrat în ramurile industriale: industrial branches: medical precision,
aparatură şi instrumente medicale, de optical, watchmaking instruments and
precizie, optice şi ceasornicărie (-14,8%), apparatus (-14.8%), electric machinery and
maşini şi aparate electrice (-10,4%), apparatus (-10.4%), textile products
produse textile (-8,2%). manufacturing (-8.2%).
Pe marile grupe industriale creşteri ale By main industrial groups production
producţiei s-au înregistrat în industria increases were registered in capital goods
bunurilor de capital (+14,4%), industria industry (+14.4%) followed by current use
bunurilor de uz curent (+6,2%), industria goods industry (+6.2%), intermediate goods
bunurilor intermediare (+2,7%) şi industria industry (+2.7%) and durable goods industry
bunurilor de folosinţă îndelungată (+0,1%), (+0.1%) while energy industry production
în timp ce în industria energetică producţia decreased by 0.1%.
a scăzut cu 0,1%.

Indicii producţiei industriale


Industrial production indices
-%
Martie 2008 faţă de: Trimestrul I 2008
March 2008 as against: faţă de
Februarie March trimestrul I 2007
2008 2007 First quarter 2008 as
February March against
2008 2007 first quarter 2007
Industrie - total B 106,7 102,9 105,4
Industry C 111,5 105,7 105,2
- pe secţiuni / by sections:
B 116,6 100,4 96,1
Industria extractivă / Mining and quarrying
C 119,9 103,1 97,2
B 106,6 103,0 106,1
Industria prelucrătoare / Manufacturing
C 112,1 105,8 105,5
Energie electrică şi termică / Electric and thermal B 97,1 106,0 109,2
energy C 95,2 105,8 109,1
- pe marile grupe industriale / by main
industrial groups:
Industria bunurilor intermediare / Intermediate B 110,9 101,2 102,7
goods industry C 115,2 103,2 102,7
Industria bunurilor de capital / Capital goods B 96,2 102,0 116,1
industry C 103,3 103,6 114,4
Industria bunurilor de folosinţă îndelungată / B 94,0 86,4 98,1
Durable goods industry C 96,5 90,2 100,1
Industria bunurilor de uz curent / Current use B 112,6 110,7 107,4
goods industry C 114,5 112,6 106,2
B 104,2 100,6 100,4
Industria energetică / Energy industry
C 104,7 101,9 99,9
B = serie brută/ gross series
C = serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare/adjusted series according to the number of working
days

2. Indicele productivităţii muncii în 2. Labour productivity index in industry


industrie

Faţă de luna precedentă, As against the previous month labor


productivitatea muncii în industrie a productivity in industry registered in March

6
înregistrat în martie 2008 o creştere cu 2008 an increase of 6.7% determined by
6,7%, determinată de creşterea the increase of labor productivity in mining
productivităţii muncii în sectorul industriei and quarrying sector (+12.9%) and in
extractive (+12,9%) şi în cel al industriei manufacturing (+6.8%) while in electric and
prelucrătoare (+6,8%), în timp ce în thermal energy, gas and water industry
industria energiei electrice şi termice, labor productivity decreased by 2.5%.
gaze şi apă productivitatea muncii a
scăzut cu 2,5%. Ramurile din cadrul The industrial branches from manufacturing
industriei prelucrătoare a căror whose labor productivity meaningful
productivitate a muncii a crescut increased were: constructions materials
semnificativ au fost: fabricarea manufacturing and other products of
materialelor de construcţii şi a altor non metallic minerals (+26.2%), chemical
produse din minerale nemetalice substances and products (+22.1%) and
(+26,2%), substanţe şi produse chimice radio, TV and communication equipment
(+22,1%) şi echipamente pentru radio, (+18.8%) and the industrial branches
televiziune şi comunicaţii (+18,8%), iar whose labor productivity decreased were:
ramurile industriale pentru care means of road transport (-17.7%), textile
productivitatea muncii a înregistrat products manufacturing (-11.5%) and
scăderi importante au fost: mijloace de clothing articles (-8.8%).
transport rutier (-17,7%), produse textile
(-11,5%) şi articole de îmbrăcăminte
(-8,8%).

Comparativ cu luna corespunzătoare Compared with corresponding month of


din anul precedent, productivitatea previous year labor productivity in industry
muncii în industrie a înregistrat în luna registered a growth in March 2008 of 6.4%
martie 2008 o creştere cu 6,4%, creştere which was influenced by productivity
influenţată de mărirea productivităţii increase in two from the three industrial
muncii în două din cele trei sectoare sectors: manufacturing (+6.8%) and electric
industriale: industria prelucrătoare and thermal energy, gas and water industry
(+6,8%) şi industria energiei electrice şi (+8.6%) while in mining and quarrying labor
termice, gaze şi apă (+8,6%), în timp ce productivity decreased by 0.1%.
în industria extractivă productivitatea
muncii a scăzut cu 0,1%. Ramurile cu The industrial branches with the highest
cea mai mare productivitate a muncii din labor productivity in manufacturing were:
cadrul industriei prelucrătoare au fost: tobacco products (+40.2%), publishing
produse din tutun (+40,2%), edituri, houses, polygraphy, recording and copying
poligrafie şi reproducerea pe suporţi a (+36.1%) and chemical substances and
înregistrărilor (+36,1%) şi substanţe şi products (+18.7%) and the industrial
produse chimice (+18,7%), iar ramurile branches with the lowest labor productivity
cu cea mai scăzută productivitate a were: electric machinery and apparatus
muncii au fost: maşini şi aparate (-23.8%), means of road transport
electrice (-23,8%), mijloace de transport (-12.5%) and furniture and other industrial
rutier (-12,5%) şi mobilier şi alte activităţi activities n.c.e. (-8.7%).
industriale n.c.a. (-8,7%).

Faţă de trimestrul I 2007, în During the first quarter of 2008 compared


trimestrul I 2008, productivitatea muncii with the corresponding quarter of previous
în industrie a înregistrat o creştere cu year labor productivity in industry
8,7%, creştere influenţată de dinamica registered a growth by 8.7%, that growth
productivităţii muncii în două din cele trei being influenced by the productivity
sectoare industriale: industria increase in two from the three industrial
prelucrătoare (+9,6%) şi industria sectors: manufacturing (+9.6%) and electric
energiei electrice şi termice, gaze şi apă and thermal energy, gas and water industry
(+11,2%), în timp ce în industria (+11.2%) while in mining and quarrying
extractivă, productivitatea muncii a labor productivity decreased by 2.3%.
scăzut cu 2,3%. Ramurile cu cea mai The industrial branches with the highest
mare productivitate a muncii din cadrul labor productivity in manufacturing were:

7
industriei prelucrătoare au fost: produse tobacco products (+57.0%), publishing
din tutun (+57,0%), edituri, poligrafie şi houses, polygraphy, recording and copying
reproducerea pe suporţi a înregistrărilor (+24.9%) and means of road transport
(+24,9%) şi mijloace de transport rutier (+17.1%) and the industrial branches with
(+17,1%), iar ramurile cu cea mai the lowest labor productivity were: electric
scăzută productivitate a muncii au machinery and apparatus (-16.1%) and
fost: maşini şi aparate electrice pulp, paper and paper products (-3.3%).
(-16,1%) şi celuloză, hârtie şi produse din
hârtie (-3,3%).

3. Indicii cifrei de afaceri din industrie 3. Industrial turnover indices

Comparativ cu luna precedentă, în In March 2008 total turnover volume index


luna martie 2008 indicele volumului of industrial units (domestic and non-
cifrei de afaceri totale (piaţa internă şi domestic market) was by 3.2% higher than
piaţa externă) a unităţilor industriale a in the previous month due to the increase
fost mai mare cu 3,2%, datorită creşterii registered in mining and quarrying
înregistrate în industria extractivă (+10.8%) and in manufacturing sector
(+10,8%) şi în industria prelucrătoare (+4.8%) while in electric and thermal
(+4,8%), în timp ce în industria energiei energy, gas and water industry total
electrice şi termice, gaze şi apă cifra de turnover decreased by 7.8%.
afaceri totală a scăzut cu 7,8%. Ramurile Manufacturing industrial branches which
industriei prelucrătoare care au especially determined total turnover
determinat în mod deosebit creşterea increase were: radio, TV and
cifrei de afaceri totale au fost: communication equipment (+75.4),
echipamente pentru radio, televiziune şi constructions materials manufacturing and
comunicaţii (+75,4%), fabricarea other products of non metallic
materialelor de construcţii şi a altor minerals (+28.3%) and machinery and
produse din minerale nemetalice equipment (excluding electrical and optical
(+28,3%) şi maşini şi echipamente equipments) (+14.7%). Meaningful
(exclusiv echipamente electrice şi optice) decreases can be mentioned for the
(+14,7%). Scăderi semnificative pot fi industrial branches: tobacco products
menţionate în ramurile industriale: (-15.9%), means of road transport
produse din tutun (-15,9%), mijloace de (-11.9%) and leather goods and footwear
transport rutier (-11,9%) şi pielărie şi (-10.3%).
încălţăminte (-10,3%).
Pe marile grupe industriale evoluţia The evolution of total turnover volume
indicelui volumului cifrei de afaceri totale index in industry by main industrial groups
se prezintă astfel: industria bunurilor was as follows: intermediate goods industry
intermediare (+8,3%), industria bunurilor (+8.3%), durable goods industry (+5.2%),
de folosinţă îndelungată (+5,2%), current use goods industry (+5.1%),
industria bunurilor de uz curent (+5,1%), capital goods industry (-1.4%) and energy
industria bunurilor de capital (-1,4%) şi industry (-2.3%).
industria energetică (-2,3%).

Comparativ cu luna corespunzătoare In March 2008 total turnover volume index


din anul precedent, în luna martie 2008 of industrial units (domestic and non-
indicele volumului cifrei de afaceri totale domestic market) was by 2.1% lower than
(piaţa internă şi piaţa externă) a unităţilor in March 2007 that decrease being due to
industriale a fost mai mică cu 2,1%, mining and quarrying (-0.9%) and
scăderea fiind determinată de industria manufacturing industry (-5.0%) while in
extractivă (-0,9%) şi industria electric and thermal energy, gas and water
prelucrătoare (-5,0%) în timp ce în industry total turnover volume increased by
industria energiei electrice şi termice, 20.6%.
gaze şi apă cifra de afaceri a crescut cu

8
20,6%. În sectorul industriei In manufacturing sector the highest
prelucrătoare cele mai mari scăderi ale increases were in the following industrial
volumului cifrei de afaceri totale au avut branches: leather goods and footwear
loc în ramurile: pielărie şi încălţăminte (-31.1%), wood and wooden products
(-31,1%), prelucrarea lemnului şi a manufacturing (excluding furniture
produselor din lemn (exclusiv mobila) processing) (-29.4%) and means of
(-29,4%) şi mijloace de transport transport not including road transport
neincluse la cele rutiere (-27,6%). De (-27.6%). Important decreases of total
asemenea, pot fi menţionate şi creşteri turnover volume can be also mentioned in
importante ale volumului cifrei de afaceri the industrial branches: radio, TV and
totale în ramurile industriale: communication equipment (+76.3),
echipamente pentru radio, televiziune şi tobacco products (+56.1%) and
comunicaţii (+76,3%), produse din tutun constructions materials manufacturing and
(+56,1%) şi fabricarea materialelor de other products of non metallic
construcţii şi a altor produse din minerale minerals (+16.1%).
nemetalice (+16,1%).
Pe marile grupe industriale evoluţia By main industrial groups total turnover
cifrei de afaceri totale a unităţilor evolution for industrial units was as
industriale arată astfel: industria bunurilor follows: intermediate goods industry
intermediare (-0,6%), industria bunurilor (-0.6%), capital goods industry (-1.5%),
de capital (-1,5%), industria bunurilor de durable goods industry (-7.4%), current use
folosinţă îndelungată (-7,4%), industria goods industry (-9.2%) and energy industry
bunurilor de uz curent (-9,2%) şi industria (+10.2%).
energetică (+10,2%).

Comparativ cu perioada Compared with the same period of previous


corespunzătoare din anul precedent, year during the first quarter of 2008
în trimestrul I 2008, indicele volumului turnover volume index in industry for total
cifrei de afaceri din industrie pe total (domestic and non-domestic market)
(piaţa internă şi piaţa externă) a crescut increased by 1.2%, that increase being due
cu 1,2%, datorită creşterii înregistrate în to electric and thermal energy, gas and
industria energiei electrice şi termice, water industry (+25.4%) while in mining and
gaze şi apă (+25,4%), în timp ce în quarrying and in manufacturing total
industria extractivă şi industria turnover decreased by 0.9% respectively
prelucrătoare cifra de afaceri totală a by 2.2%.
scăzut cu 0,9% respectiv cu 2,2%. În In manufacturing sector the highest
sectorul industriei prelucrătoare cele mai decreases were in the following industrial
mari scăderi ale volumului cifrei de branches: leather goods and foot wear
afaceri totale au avut loc în ramurile: (-29.5%), wood and wooden products
pielărie şi încălţăminte (-29,5%), manufacturing (excluding furniture
prelucrarea lemnului şi a produselor din processing) (-27.9%) and publishing
lemn (exclusiv mobilă) (-27,9%) şi houses, polygraphy, recording and copying
edituri, poligrafie şi reproducerea pe (-22.8%) and the highest increases were in
suporţi a înregistrărilor (-22,8%), iar cele the following industrial branches: tobacco
mai mari creşteri au avut loc în ramurile products (+52.6%), radio, TV and
industriale: produse din tutun (+52,6%) communication equipment (+38.5%) and
echipamente pentru radio, televiziune şi means of road transport (+35.0%).
comunicaţii (+38,5%) şi mijloace de
transport rutier (+35,0%).
Pe marile grupe industriale evoluţia By main industrial groups total turnover
cifrei de afaceri totale a unităţilor evolution for industrial units was as
industriale arată astfel: industria follows: energy industry (+15.4%), capital
energetică (+15,4%), industria bunurilor goods industry (+13.0%), intermediate
de capital (+13,0%), industria bunurilor goods industry (-0.6%), durable goods
intermediare (-0,6%), industria bunurilor industry (-7.3%) and current use goods
de folosinţă îndelungată (-7,3%) şi industry (-11.1%).
industria bunurilor de uz curent (-11,1%).

9
Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie
Turnover volume indices in industry
-%-
Martie 2008 faţă de: Trimestrul I 2008
March 2008 as against: faţă de
Februarie Martie trimestrul I 2007
2008 2007 First quarter 2008 as
February March against
2008 2007 first quarter 2007

Industrie – total / Industry 103,2 97,9 101,2

- pe secţiuni/ by sections

Industria extractivă / Mining and quarrying 110,8 99,1 99,1

Industria prelucrătoare / Manufacturing 104,8 95,0 97,8


Energie electrică şi termică / Electric and thermal
energy 92,2 120,6 125,4
- pe marile grupe industriale / by main
industrial groups:
Industria bunurilor intermediare / Intermediate
goods industry 108,3 99,4 99,4
Industria bunurilor de capital / Capital goods
industry 98,6 98,5 113,0
Industria bunurilor de folosinţă îndelungată /
Durable goods industry 105,2 92,6 92,7
Industria bunurilor de uz curent / Current use
goods industry 105,1 90,8 88,9

Industria energetică / Energy industry 97,7 110,2 115,4

4. Indicii valorici ai comenzilor noi din 4. New orders value indices from
industria prelucrătoare manufacturing

Indicele valoric al comenzilor noi din New orders value index in manufacturing
ramurile industriei prelucrătoare care branches working based on orders for total
lucrează pe bază de comenzi pe total (domestic and non-domestic market) was in
(piaţa internă şi piaţa externă) a fost în March 2008 by 5.2% higher as against
martie 2008 cu 5,2% mai mare faţă de previous month, the highest increases
luna precedentă, cele mai mari creşteri being registered in the following industrial
înregistrându-se la următoarele ramuri branches: radio, TV and communication
industriale: echipamente pentru radio, equipment (+85.8%), medical precision,
televiziune şi comunicaţii (+85,8%), optical, watchmaking instruments and
aparatură şi instrumente medicale, de apparatus (+31.9%) and machinery and
precizie, optice şi ceasornicărie (+31,9%) equipment (excluding electrical and optical
şi maşini şi echipamente (exclusiv equipments) (+15.4%).
echipamente electrice şi optice)
(+15,4%). Scăderi ale comenzilor noi au Decreases of new orders can be mentioned
avut loc la trei dintre ramurile industriei in the three of the manufacturing industrial
prelucrătoare: mijloace de transport rutier branches: means of road transport
(-12,8%), produse textile (-1,9%) şi (-12.8%), textile products manufacturing
maşini şi aparate electrice (-1,6%). (-1.9%) and electric machinery and
apparatus (-1.6%).
În ceea ce priveşte marile grupe Regarding the main industrial groups, the
industriale, indicele valoric al comenzilor value of new orders indices evolved as
noi a evoluat în felul următor: industria follows: durable goods industry
bunurilor de folosinţă îndelungată (+16.1%), current use goods industry
(+16,1%), industria bunurilor de uz (+7.1%), intermediate goods industry
10
curent (+7,1%), industria bunurilor (+6.1%) and capital goods industry
intermediare (+6,1%) şi industria (+3.2%).
bunurilor de capital (+3,2%).

Faţă de luna corespunzătoare din anul Compared with corresponding month of


precedent, în luna martie 2008, indicele previous year in February 2008 value of
valoric al comenzilor noi din ramurile new orders index in manufacturing
industriei prelucrătoare care lucrează pe branches working based on orders for total
bază de comenzi pe total (piaţa internă şi (domestic and non-domestic market)
piaţa externă) a crescut cu 4,3%, increased by 4.3%, that increase being
creştere susţinută în special de supported especially by the following
următoarele ramuri industriale: industrial branches: radio, TV and
echipamente pentru radio, televiziune şi communication equipment (+89.8%),
comunicaţii (+89,8%), aparatură şi medical precision, optical,
instrumente medicale, de precizie, optice watchmaking instruments and
şi ceasornicărie (+42,4%) şi maşini şi apparatus (+42.4%) and machinery and
echipamente (exclusiv echipamente equipment (excluding electrical and optical
electrice şi optice) (+31,8%). Singura equipments) (+31.8%). The only
ramură a industriei prelucrătoare la care manufacturing industrial branche whose
comenzile noi au scăzut a fost mijloace new orders decreased was means of
de transport neincluse la cele rutiere transport not including road transport
(-62,9%). (-62.9%).
În ceea ce priveşte marile grupe Regarding the main industrial groups, the
industriale, indicele valoric al comenzilor value of new orders indices evolved as
noi a evoluat în felul următor: industria follows: durable goods industry (+18.3%),
bunurilor de folosinţă îndelungată intermediate goods industry (+9.1%),
(+18,3%), industria bunurilor current use goods industry (+3.8%) and
intermediare (+9,1%), industria bunurilor capital goods industry (-2.4%).
de uz curent (+3,8%) şi industria
bunurilor de capital (-2,4%).

În trimestrul I 2008, comparativ cu During the first quarter of 2008 compared


aceiaşi perioadă din anul precedent, with the same period of previous year value
indicele valoric al comenzilor noi din of new orders index in manufacturing
ramurile industriei prelucrătoare care branches working based on orders for total
lucrează pe bază de comenzi pe total (domestic and non-domestic market)
(piaţa internă şi piaţa externă) a crescut increased by 5.9%, that increase being
cu 5,9%, creştere susţinută în special de supported especially by the following
următoarele ramuri industriale: mijloace industrial branches: means of road
de transport rutier (+42,2%), transport (+42.2%), radio, TV and
echipamente pentru radio, televiziune şi communication equipment (+32.3%) and
comunicaţii (+32,3%) şi maşini şi aparate electric machinery and apparatus (+26.4%).
electrice (+26,4%). Ramurile industriei The industrial branches whose new orders
prelucrătoare la care comenzile noi au meaningfuly decreased were: means of
scăzut semnificativ au fost: mijloace de transport not including road transport
transport neincluse la cele rutiere (-56.7%), medical precision, optical,
(-56,7%), aparatură şi instrumente watchmaking instruments and
medicale, de precizie, optice şi apparatus (-33.0%) and pulp, paper and
ceasornicărie (-33,0%) şi celuloză, paper products (-4.5%).
hârtie şi produse din hârtie (-4,5%).
În ceea ce priveşte marile grupe Regarding the main industrial groups, the
industriale, indicele valoric al comenzilor value of new orders indices evolved as
noi a evoluat astfel: industria bunurilor de follows: durable goods industry (+29.3%),
folosinţă îndelungată (+29,3%), industria intermediate goods industry (+11.8%),
bunurilor intermediare (+11,8%), capital goods industry (-0.7%) and current
industria bunurilor de capital (-0,7%) şi use goods industry (-4.7%).
industria bunurilor de uz curent (-4,7%).

11
5. Indicii preţurilor producţiei 5. Industrial production price indices
industriale

În luna martie 2008 comparativ cu In March 2008, compared with previous


luna precedentă, preţurile producţiei month the industrial producer prices
industriale au înregistrat o creştere pe registered a total increase of 1.7%
total (piaţa internă şi piaţa externă) cu (domestic and non-domestic market).
1,7%.
Pe sectoare de activitate, preţurile By sectors of activity, manufacturing
produselor din industria prelucrătoare au product prices increased bz 2.1% and those
crescut cu 2,1%, iar cele din industria of mining and quarrying and electric and
extractivă şi energia electrică şi termică, thermal energy, gas and water products
gaze şi apă s-au situat aproape la have been to the same level registered for
acelaşi nivel înregistrat în luna the previous month.
anterioară.
În industria prelucrătoare, creşteri In manufacturing, meaningful price
semnificative de preţuri s-au înregistrat la increases were registered for: petroleum
produsele din ramurile: prelucrarea processing, coal coking and treatment of
ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi nuclear fuel (+5.0%), metallurgy (+4.3%),
tratarea combustibililor nucleari (+5,0%), construction materials and other non-
metalurgie (+4,3%), materiale de metallic mineral products (+2.1%), electric
construcţii şi alte produse din minerale machinery and apparatus (+2.0%), furniture
nemetalice (+2,1%), maşini şi aparate and other industrial activities not elsewhere
electrice (+2,0%), mobilier şi alte classified (+2.0%).
activităţi industriale neclasificate în altă
parte (+2,0%).
Pe marile grupe industriale a fost By main industrial groups, the following
înregistrată următoarea evoluţie a increases in prices were registered:
preţurilor: • +2.3% for products of intermediate
• +2,3% pentru produsele din goods industry group:
cadrul grupei bunurilor • +0.8% for products of capital goods
intermediare; industry group;
• +0,8% pentru produsele din • +1.9% for products of durable
cadrul grupei bunurilor de capital; goods industry group;
• +1,9% pentru produsele din
cadrul grupei bunurilor de • +1.0% for products of current use
folosinţă îndelungată; goods industry group;
• +1,0% pentru produsele din • +1.9% for products from the energy
cadrul grupei bunurilor de uz industry.
curent;
• +1,9% pentru produsele din
cadrul industriei energetice.

În luna martie 2008, comparativ cu In March 2008 compared with March


luna martie 2007, creşterea cea mai 2007, the highest price rise was registered
mare a preţurilor s-a înregistrat la for mining and quarrying products (+20.7%),
produsele din sectorul industriei followed by manufacturing products
extractive (+20,7%), urmată de (+16.7%) and electric and thermal energy,
produsele din sectorul industriei gas and water (+4.9%).
prelucrătoare (+16,7%) şi cea a energiei
electrice şi termice, gaze şi apă (+4,9%).
Pe marile grupe industriale creşteri By main industrial groups, significant price
semnificative de preţuri se remarcă la increases were registered for the energy
produsele industriei energetice (+19,7%). industry products (+19.7%). Price rises
Creşteri sub nivelul înregistrat pe total se beyond the overall increase level were
constată la: registered for:
• produsele din cadrul industriei • products from the current use
bunurilor de uz curent +14,8%; industry +14.8%;
• produsele din cadrul industriei • products from the intermediate goods

12
bunurilor intermediare +13,5%; industry +13.5%;
• produsele din cadrul industriei • products from the capital goods
bunurilor de capital +11,6%; industry +11.6%;
• produsele din cadrul industriei • products from the durable goods
bunurilor de folosinţă îndelungată industry +10.3%.
+10,3%.

6. Principalele resurse de energie 6. Main resources of primary energy


primară

Principalele resurse de energie During the first quarter of 2008 as against


primară, în trimestrul I 2008, au the same period of 2007 main resources
totalizat 10365,2 mii tone echivalent of primary energy amounted to 10365.2
petrol (tep), în scădere cu 216,9 mii tep thou tones equivalent oil (teo), decreasing
(-2,0%) faţă de aceeaşi perioadă a by 216.9 thou teo (-2.0%).
anului 2007. Producţia internă a însumat Domestic production amounted to 6328.8
6328,8 mii tep şi în creştere cu 3,8% faţă thou teo increasing by 3.8% as against the
de aceeaşi perioadă a anului precedent, same period of 2007 and import was
iar importul a fost de 4036,4 mii tep, în 4036.4 thou teo, decreasing by 10.0%.
scădere cu 10,0%.
Resursele de energie electrică, în Electric energy resources during
trimestrul I 2008 au fost de 18025,8 the first quarter of 2008 amounted to
milioane kwh, în creştere cu 1638,7 18025.8 million kWh, increasing by 1638.7
milioane kWh (+10,0%) faţă de million kWh (+10.0%) as compared to
aceeaşi perioadă a anului 2007. the same period of 2007. The increase
Creşterea resurselor de energie of electric energy resources has been due
electrică s-a datorat atât creşterii both to the production increase by 1482.7
producţiei cu 1482,7 milioane kWh million kWh (+9.1%) and to the import
(+9,1%) cât şi a importului cu 156,0 increase by 156,0 million kWh
milioane kWh (+264,9%). În (+264.9%). The production from thermo-
termocentrale producţia a scăzut cu power stations decreased by 805,8 million
805,8 milioane kWh (-7,2%), în timp kWh (-7.2%) while hydro-power stations
ce în hidrocentrale şi în centrale and nuclearo-power stations production
nuclearoelectrice producţia a crescut increased by 792,6 million kWh (+22.0%)
cu 792,6 milioane kWh (+22,0%) respectively by 1495,9 million kWh
respectiv cu 1495,9 milioane kWh (+97,4%).
(+97,4%).
Consumul final de energie electrică în During the first quarter of 2008, final
trimestrul I 2008 a fost de 13917,3 consumption of electric energy
milioane kWh, cu 5,3% mai mare faţă de amounted to 13917.3 million kWh, by 5.3%
aceeaşi perioadă a anului 2007; more than in the same period of 2007;
iluminatul public a înregistrat o creştere public lighting increased by 13.2% and
cu 13,2%, iar consumul populaţiei a population consumption increased by 8.2%.
crescut cu 8,2%.
Exportul de energie electrică a crescut The export of electric energy increased
cu 632,5 milioane kWh, respectiv cu by 632.5% million kWh, respectively by
58,0% faţă de trimestrul I 2007. 58.0% as against the first quarter of 2007.

7. Comerţ exterior 7. Foreign trade

Analizând structura exporturilor FOB de Analyzing the structure of exports FOB of


produse industriale realizate în luna industrial products achieved in January
ianuarie 2008 se observă că produsele 2008, one can notice that basic metals
industriei metalurgice deţin ponderea cea holds the highest weight with € 308.6
mai mare cu o valoare de 308,6 milioane million, followed by electric machinery and
euro, urmate de maşini şi aparate apparatus € 254.4 million, means of road
13
electrice cu 254,4 milioane euro, mijloace transport € 236.5 million,coke, refined
de transport rutier 236,5 milioane euro, petroleum products and nuclear fuel
produse de cocserie; produse obţinute € 223.7 million and wearing apparel; furs
prin rafinarea petrolului; combustibili € 204.8 million.
nucleari 223,7 milioane euro şi articole
de îmbrăcăminte 204,8 milioane euro.
În luna ianuarie 2008, comparativ cu In January 2008 compared with January
ianuarie 2007, cele mai mari creşteri ale 2007 the highest increases of export value
valorii exportului s-au înregistrat la have been registred to the products from
produsele din ramura industrială edituri, printed matter and recorded media
tipărituri şi reproduceri pe suporţi (+239.7%) followed by tobacco
(+239,7%), urmate de produse din tutun products (+217.9%) and office
(+217,9%) şi mijloace ale tehnicii de machinery and computers (+164.1%).
calcul şi de birou (+164,1%).

Analizând structura importurilor CIF de Analyzing the structure of imports CIF of


produse industriale realizate în luna industrial products registered in January
ianuarie 2008 se observă că mijloacele 2008 one can notice that means of road
de transport rutier deţin ponderea cea transport holds the highest weight with
mai mare cu o valoare de 513,3 milioane € 513.3 million followed by crude petroleum
euro, urmate de petrol brut şi gaze and natural gas € 447.6 million, machinery
naturale cu 447,6 milioane euro, maşini and equipment € 381.7 million and
şi echipamente cu 381,7 milioane euro şi chemicals, chemical products and man-
produse ale industriei chimice, fibre şi fire made fibres € 366.0 million.
sintetice şi artificiale cu 366,0 milioane
euro.
În luna ianuarie 2008, comparativ cu In January 2008 compared with January
ianuarie 2007, cele mai mari creşteri ale 2007 the highest increases of import value
valorii importului s-au înregistrat la have been registred to electric and thermal
energia electrică şi termică, gaze şi apă energy, gas and water (+152.1%) followed
(+152,1%), urmată de produse by food products and beverages
alimentare şi băuturi (+37,0%), petrol (+37.0%), crude petroleum and natural gas
brut şi gaze naturale (+29,3%) şi produse (+29.3%) and chemicals, chemical
ale industriei chimice, fibre şi fire products and man-made fibres (+28.9%).
sintetice şi artificiale (+28,9%).

8. Piaţa forţei de muncă 8. Labor force market

Efectivul salariaţilor din industrie (din Number of employees in industry (in the
unităţile cu 4 salariaţi şi peste) a fost în units having 4 employees and over) was in
luna martie 2008 de 1558,4 mii March 2008 1558.4 thou persons, by 4.3
persoane, cu 4,3 mii persoane mai mare thou persons higher than in February
decât în luna februarie 2008. Industria 2008. Manufacturing holds the highest
prelucrătoare deţine ponderea cea mai weight (1349.7 thou persons) followed by
mare cu 1349,7 mii persoane, urmată de electric and thermal energy, gas and water
sectorul energiei electrice şi termice, sector (125.9 thou persons) and mining and
gaze şi apă cu 125,9 mii persoane şi quarrying (82.8 thou persons). Regarding
industria extractivă cu 82,8 mii persoane. industrial branches, the first place is held
În ceea ce priveşte ramurile industriale, by clothing products industry with a number
pe primul loc se situează industria of employees of 204.5 thou persons
articolelor de îmbrăcăminte cu un efectiv followed by food and beverages industry
de salariaţi de 204,5 mii persoane, with 186.3 thou persons and electric
urmată de industria alimentară şi băuturi machinery and apparatus industry with
cu 186,3 mii persoane şi industria de 94.4 thou persons.
maşini şi aparate electrice 94,4 mii
persoane.

14
9. Câştiguri salariale 9. Earnings

Câştigul salarial mediu brut din In March 2008, gross average earning in
industrie în luna martie 2008 a fost de industry was RON 1465 while the net one
1465 lei (RON), iar cel net de 1089 lei was RON 1089 increasing with 5.0% as
(RON), în creştere cu 5,0% faţă de luna against February 2008 and also
februarie 2008 şi, de asemenea, în increasing by 13.0% as against
creştere cu 13,0% faţă de martie 2007. March 2007. The highest gross average
Cel mai mare câştig salarial mediu brut earning was registered in mining and
s-a înregistrat în industria extractivă de quarrying RON 2324 followed by electric
2324 lei (RON), urmat de cel din and thermal energy, gas and water industry
industria energiei electrice şi termice, RON 2370, the lowest gross average
gaze şi apă de 2370 lei (RON), cel mai earning being obtained in manufacturing
mic câştig salarial mediu brut obţinându- RON 1321 respectively in the industrial
se în industria prelucrătoare de 1321 lei branches: wood and wood products
(RON), respectiv în ramurile: prelucrarea processing (except furniture) RON 885,
lemnului şi a produselor din lemn clothing articles RON 885, leather goods
(exclusiv mobila) 885 lei (RON), articole and footwear RON 940.
de îmbrăcăminte 885 lei (RON), pielărie
şi încălţăminte 940 lei (RON).
În trimestrul I 2008, comparativ cu During the first quarter 2008 compared with
aceeaşi perioadă din anul precedent, the same period of previous year net
căştigul salarial mediu net a crescut cu average earning increased by 17.1%.
17,1%.

15
Indicii producţiei industriale în perioada Martie 2007 - Martie 2008
Industrial production indices during March 2007 - March 2008
- serie brută / unadjusted series -

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 corresponding month of previous year = 100

%
120

110

100

90

80

70

60
mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec ian feb mar

March Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March

2007 2008

Total / Total

Extractiva / Mining and quarying

Industria prelucratoare / Manufacturing


Energia electrica si termica, gaze si apa / Electric and thermal energy, gas and water

16
Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie
în perioada MARTIE 2007 - MARTIE 2008
Turnover volume indices in industry during MARCH 2007 - MARCH 2008 period

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 corresponding month of previous year = 100

%
140

130

120

110

100

90

80

70

60
mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec ian feb mar
March Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March
2007 2008

Total / Total

Extractivă / Mining and quarring

Ind. prelucrătoare / Manufacturing

Energia electrică şi termică, gaze şi apă / Electric and thermal energy, gas and water

17
Energia electrică în perioada 1.I-31.III.2008
Electric energy during 1.I-31.III.2008

- resurse / resources-
total resurse / total resources = 18025,8 mil. kWh / mill. kWh

Import
Import

1,2% Productie
Production
58,3% Termocentrale clasice
Thermal power stations

98,8%

24,7%
Hidrocentrale / Hydro-power stations

17,0% Centrale nuclearo-electrice


Nuclear- electric power stations

- destinaţii / destinations -
total destinaţii / total destinations = 18025,8 mil. kWh / mill. kWh

iluminatul
consumul propriu public
export
tehnologic in public
export
retele si statii ilumination
9,6%
tehnological own 1,1%
consumul in economie
consumption in
consumption in
networks and power
economy
stations
61,0%
13,2%

consumul populatiei
population
consumption
15,1%

18
Câştigul salarial mediu brut in industrie, în luna Martie 2008
Gross average earning in industry, in March 2008

- lei - Total
2500

Industria extractiva
Mining and quarring

2000 Energie electrica si termica, gaze si apa


Electric and thermal energy, gas and water

Industria prelucratoare
1465 Manufacturing
1500

2370
2324

1000

1321
500

19
1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE INDUSTRIAL OUTPUT INDICES
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.1 by activities (divisions) CANE Rev.1
- serie brută - - series unadjusted -

2000 = 100 2000 = 100


Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

2007 125,8 132,7 148,1 130,1 150,2 146,2 142,7 139,0 144,9 154,0 150,7 131,4 2007
INDUSTRIE - TOTAL INDUSTRY – TOTAL
2008 133,4 142,8 152,5 2008

2007 96,0 94,7 105,0 96,5 107,0 109,5 101,8 111,9 103,4 105,5 107,1 98,2 2007
INDUSTRIE EXTRACTIVĂ MINING AND QUARRYING
2008 88,3 90,5 105,4 2008

2007 100,3 99,4 102,8 93,0 100,1 100,5 94,1 106,2 97,3 97,7 102,9 99,6 2007
Industria extractivă de produse energetice Mining and quarrying of energy producing materials
2008 92,0 91,3 99,9 2008

2007 116,8 114,2 115,6 100,4 110,4 112,4 111,7 115,7 108,5 110,7 108,6 97,2 2007
Extracţia şi prepararea cărbunelui Coal mining and preparation
2008 100,4 106,3 115,7 2008

2007 92,5 92,5 96,7 89,4 95,2 94,9 85,9 101,7 92,0 91,5 100,1 100,7 2007
Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe Hydrocarbons extraction and annex services
2008 88,1 84,2 92,5 2008

2007 71,3 67,7 117,9 116,8 146,8 161,0 145,4 145,0 138,1 150,0 131,5 90,7 2007
Industria extractivă de produse neenergetice Mining and quarrying of energy producing materials
2008 66,8 85,6 137,1 2008

2007 27,3 12,0 23,8 11,0 14,6 13,6 7,1 6,8 7,8 14,2 3,5 3,5 2007
Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere Metalliferous ores quarrying and preparation
2008 1,0 1,8 1,3 2008

2007 104,2 109,3 188,2 195,8 245,6 271,2 248,7 248,3 235,5 251,5 227,2 155,8 2007
Alte activităţi extractive Other extraction activities
2008 115,9 148,1 238,5 2008

2007 132,1 141,7 159,2 139,7 163,1 157,4 153,5 148,2 157,4 167,4 161,5 138,2 2007
INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE MANUFACTURING
2008 141,6 153,7 163,9 2008

2007 140,5 150,7 161,2 158,9 176,1 188,8 186,2 199,8 193,5 180,9 175,1 167,9 2007
Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului Manufacture of food products, beverages and tobacco
2008 155,5 153,6 179,6 2008

2007 144,6 154,6 164,1 162,8 179,6 191,2 191,7 204,6 197,9 183,0 177,3 172,9 2007
Alimentară şi băuturi Food and beverages
2008 156,9 154,5 181,8 2008

2007 87,5 100,6 124,2 108,8 130,3 157,6 116,1 138,1 136,9 153,0 146,2 103,0 2007
Produse din tutun Tobacco products
2008 136,8 142,1 151,2 2008

2007 96,4 104,1 100,5 79,4 97,7 95,9 89,0 79,2 84,9 95,3 95,0 70,5 2007
Industria textilă şi a produselor textile Manufacture of textiles and textile products
2008 94,0 103,5 91,8 2008

2007 130,8 144,0 127,6 105,4 125,9 123,1 115,2 104,4 118,9 143,1 140,7 106,4 2007
Produse textile Textile products
2008 128,2 131,9 115,1 2008

2007 76,3 80,9 84,7 64,2 81,3 80,0 73,8 64,5 65,1 67,5 68,4 49,5 2007
Articole de îmbrăcăminte Clothing products
2008 74,1 86,9 78,2 2008

2007 108,7 118,1 116,6 87,6 99,7 98,4 100,4 76,7 92,1 92,9 95,3 67,9 2007
Industria pielăriei şi a produselor din piele Manufacture of leather and leather products
2008 101,1 114,7 108,5 2008

Datele pentru luna februarie 2008 sunt rectificate. Data for February 2008 are rectified.
Datele pentru luna martie 2008 sunt provizorii. Data for March 2008 are provisional.

20 21
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

2007 108,7 118,1 116,6 87,6 99,7 98,4 100,4 76,7 92,1 92,9 95,3 67,9 2007
Pielărie şi încălţăminte Leather goods and footwear
2008 101,1 114,7 108,5 2008

2007 159,1 164,2 220,4 188,6 228,2 199,0 196,9 186,3 178,6 203,1 176,8 148,1 2007
Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn Manufacture of wood and wood products
2008 185,6 209,3 201,5 2008

Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv 2007 159,1 164,2 220,4 188,6 228,2 199,0 196,9 186,3 178,6 203,1 176,8 148,1 2007
Wood and wooden products processing (excluding furniture)
mobilă) 2008 185,6 209,3 201,5 2008

Fabricarea celulozei, hârtiei şi a produselor din hârtie; 2007 147,1 154,3 167,9 157,5 182,3 153,0 171,8 170,0 168,8 186,0 176,8 159,6 2007 Manufacture of pulp, paper and paper products;
editarea şi tipărirea publicaţiilor 2008 160,2 175,1 192,2 2008 publishing and printing

2007 123,8 146,5 160,0 145,2 157,6 141,1 161,6 150,4 151,4 150,7 149,0 122,5 2007
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie Pulp, paper and paper products
2008 129,6 136,3 144,3 2008

2007 163,7 160,0 173,5 166,4 199,9 161,6 179,0 184,0 181,1 211,2 196,7 186,1 2007
Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor Publishing houses, polygraphy, recording and copying
2008 182,0 202,8 226,4 2008

Fabricarea produselor de cocserie, a produselor obţinute 2007 128,9 117,5 131,3 87,2 108,0 128,3 131,1 140,7 142,9 144,9 133,4 135,4 2007 Manufacture of coke, refined petroleum products and
prin rafinarea petrolului şi a combustibililor nucleari 2008 126,8 118,5 128,7 2008 nuclear fuel

Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea 2007 128,9 117,5 131,5 87,2 108,0 128,3 131,1 140,7 142,9 144,9 133,4 135,4 2007
Petroleum, coal coking and treatment of nuclear fuels
combustibililor nucleari 2008 126,8 118,5 128,7 2008

2007 164,1 167,6 191,7 150,8 187,6 163,2 177,9 140,2 159,1 184,1 181,6 170,0 2007 Manufacture of chemicals, chemical products and man-
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
2008 166,3 174,2 215,0 2008 made fibres

2007 164,1 167,6 191,7 150,8 187,6 163,2 177,9 140,2 159,1 184,1 181,6 170,0 2007
Substanţe şi produse chimice Chemical substances and products
2008 166,3 174,2 215,0 2008

2007 161,0 174,2 195,2 158,9 214,3 204,5 200,6 199,8 207,1 211,3 200,3 171,6 2007
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice Manufacture of rubber and plastic products
2008 174,2 204,7 217,4 2008

2007 161,0 174,2 195,2 158,9 214,3 204,5 200,6 199,8 207,1 211,3 200,3 171,6 2007
Produse din cauciuc şi mase plastice Rubber and plastics products
2008 174,2 204,7 217,4 2008

2007 97,8 118,1 159,9 154,4 177,4 168,0 163,8 167,2 168,3 183,7 167,3 109,3 2007
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Manufacture of other non-metalic mineral products
2008 87,0 138,3 176,5 2008

Materiale de construcţii şi alte produse din minerale 2007 97,8 118,1 159,9 154,4 177,4 168,0 163,8 167,2 168,3 183,7 167,3 109,3 2007 Construction materials manufacturing and other products of
nemetalice 2008 87,0 138,3 176,5 2008 non metallic minerals

2007 115,6 124,7 140,1 129,6 145,6 128,2 123,6 127,0 126,7 139,9 130,4 118,2 2007
Industria metalurgică şi a produselor din metal Manufacture of basic metals and fabricated metal products
2008 118,3 126,9 137,9 2008

2007 128,3 134,0 147,3 138,6 156,4 139,1 134,1 129,6 129,4 139,4 124,9 116,8 2007
Metalurgie Metallurgy
2008 120,4 129,9 141,2 2008

. .
22 23
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

2007 95,7 110,1 128,8 115,5 128,8 111,2 107,3 122,8 122,3 140,8 138,9 120,3 2007
Construcţii metalice şi produse din metal Metallic constructions and metal products
2008 115,1 122,3 132,8 2008

2007 86,4 113,4 122,7 104,3 128,7 116,6 107,5 119,9 121,3 129,5 129,3 114,6 2007
Industria de masini şi echipamente Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
2008 94,6 117,6 127,9 2008

Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente electrice şi 2007 86,4 113,4 122,7 104,3 128,7 116,6 107,5 119,9 121,3 129,5 129,3 114,6 2007 Machinery and equipment (excluding electrical and optical
optice) 2008 94,6 117,6 127,9 2008 equipments)

2007 137,9 136,4 152,5 126,5 134,7 143,2 138,8 118,8 139,4 158,3 149,2 116,7 2007
Industria de echipamente electrice şi optice Manufacture of electrical and optical equipment
2008 128,9 133,8 135,0 2008

2007 152,3 163,0 183,1 151,9 161,2 175,0 176,0 134,2 165,1 172,2 161,8 119,4 2007
Maşini şi aparate electrice Electric machinery and apparatus
2008 142,7 158,8 152,9 2008

2007 109,4 57,4 84,7 56,9 69,9 62,2 59,8 79,8 78,0 125,8 132,7 131,0 2007
Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii Radio, TV and communication equipment
2008 117,2 77,3 98,8 2008

Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi 2007 117,7 134,9 118,7 116,8 113,8 122,9 93,8 108,4 117,0 145,4 119,6 86,3 2007 Medical precision, optical, watchmaking instruments and
ceasornicărie 2008 88,3 107,9 110,4 2008 apparatus

2007 180,0 194,7 237,1 199,6 245,9 250,3 218,9 144,4 225,2 274,7 275,1 206,3 2007
Industria mijloacelor de transport Manufacture of transport equipment
2008 238,6 273,1 238,6 2008

2007 229,2 242,5 315,4 266,6 335,0 317,1 293,5 155,4 296,9 368,7 374,6 270,3 2007
Mijloace de transport rutier Means of road transport
2008 340,8 356,5 292,9 2008

2007 125,7 142,0 150,6 125,6 147,5 176,5 136,4 132,3 146,0 170,9 165,2 135,6 2007
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere Means of transport not included road transport
2008 125,8 181,0 178,6 2008

2007 161,1 171,3 196,0 165,4 181,7 149,5 135,3 166,1 190,0 188,5 196,5 142,5 2007
Alte activităţi industriale Manufacturing n.e.c.
2008 176,4 178,6 171,7 2008

2007 161,1 171,3 196,0 165,4 181,7 149,5 135,3 166,1 190,0 188,5 196,5 142,5 2007 Furniture and other industrial activities non – classified
Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă parte
2008 176,4 178,6 171,7 2008 elsewhere

2007 106,0 98,0 100,3 82,6 84,6 87,8 94,1 87,2 80,4 91,1 106,0 110,9 2007
ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ ELECTRIC AND THERMAL ENERGY, GAS AND WATER
2008 116,5 109,4 106,3 2008

Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi 2007 130,3 120,5 123,6 97,7 99,4 103,6 112,5 102,6 93,9 110,1 131,8 140,1 2007 Production, transport and distribution of electric and thermal
termică, gaze şi apă 2008 147,8 138,3 133,5 2008 power, of gas and water

2007 54,3 50,6 50,9 50,5 53,3 54,6 55,1 54,9 51,7 50,9 51,3 49,2 2007
Captarea, tratarea şi distribuţia apei Water collection, treatment and distribution
2008 50,3 48,3 48,7 2008

24 25
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
MARILE GRUPE INDUSTRIALE Anii Years MAIN INDUSTRIAL GROUPS
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

2007 129,6 135,9 160,5 141,9 165,5 156,1 154,7 145,9 149,6 163,0 153,0 127,5 2007
Industria bunurilor intermediare Intermediate goods industry
2008 128,8 146,4 162,3 2008

2007 119,8 134,9 159,1 136,7 162,2 159,0 144,2 118,7 157,3 181,3 174,9 144,7 2007
Industria bunurilor de capital Capital goods industry
2008 149,5 168,7 162,3 2008

2007 137,3 149,1 158,5 142,9 165,7 161,0 158,5 164,6 165,4 166,5 164,9 143,5 2007
Industria bunurilor de consum Consumer goods industry
2008 148,0 153,9 168,3 2008

2007 181,9 197,6 227,0 188,8 209,4 180,5 163,1 202,3 192,2 226,9 238,5 176,8 2007
- Industria bunurilor de folosinţă îndelungată - Durable goods industry
2008 190,2 208,5 196,1 2008

2007 130,5 141,7 148,1 135,9 159,1 158,0 157,7 158,8 161,4 157,3 153,7 138,4 2007
- Industria bunurilor de uz curent - Current use goods industry
2008 141,6 145,6 164,1 2008

2007 106,8 101,6 106,1 88,1 95,2 99,8 99,7 104,0 97,6 102,2 108,7 109,4 2007
Industria energetică Energy industry
2008 106,8 102,4 106,7 2008

26 27
2. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE INDUSTRIAL OUTPUT INDICES
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.1 by activities (divisions) CANE Rev.1
- serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare - - adjusted series for number of working days -

2000 = 100 2000 = 100


Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

2007 126,7 133,4 146,9 131,9 150,5 145,6 144,2 137,1 148,3 152,3 148,9 134,3 2007
INDUSTRIE - TOTAL INDUSTRY – TOTAL
2008 133,8 139,2 155,2 2008

2007 95,2 95,0 104,2 98,3 107,9 108,9 103,5 110,0 105,2 104,6 106,2 102,2 2007
INDUSTRIE EXTRACTIVĂ MINING AND QUARRYING
2008 89,1 89,6 107,4 2008

2007 99,7 100,1 101,6 95,0 100,4 99,8 95,7 104,8 98,5 97,4 102,0 103,4 2007
Industria extractivă de produse energetice Mining and quarrying of energy producing materials
2008 92,3 89,3 101,6 2008

2007 115,0 113,9 113,4 104,5 112,1 110,5 115,4 113,0 110,9 109,4 107,5 106,3 2007
Extracţia şi prepararea cărbunelui Coal mining and preparation
2008 102,2 106,1 118,8 2008

2007 92,6 93,7 96,5 89,8 94,8 95,2 85,9 101,5 92,1 91,8 99,7 101,3 2007
Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe Hydrocarbons extraction and annex services
2008 87,9 81,3 93,1 2008

2007 75,1 67,7 118,4 118,2 150,6 162,4 145,9 142,2 142,8 147,2 129,6 101,1 2007
Industria extractivă de produse neenergetice Mining and quarrying of energy producing materials
2008 70,6 84,7 140,7 2008

2007 29,5 11,6 22,2 14,8 15,2 13,7 8,1 5,5 10,7 13,2 1,6 11,4 2007
Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere Metalliferous ores quarrying and preparation
2008 1,3 1,9 5,3 2008

2007 106,0 109,3 185,2 201,6 244,5 271,6 253,5 242,7 245,9 245,6 222,8 164,0 2007
Alte activităţi extractive Other extraction activities
2008 115,9 147,5 246,6 2008

2007 133,7 142,7 157,9 141,7 163,8 156,3 154,9 146,3 161,4 165,3 159,5 141,4 2007
INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE MANUFACTURING
2008 142,3 148,9 167,0 2008

2007 142,4 151,9 160,2 160,9 176,3 188,7 187,2 198,8 196,4 178,9 174,1 172,0 2007
Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului Manufacture of food products, beverages and tobacco
2008 155,5 150,5 181,4 2008

2007 146,4 155,7 163,1 164,9 179,9 191,0 192,6 203,6 200,6 181,5 176,1 176,9 2007
Alimentară şi băuturi Food and beverages
2008 157,0 151,2 183,9 2008

2007 86,3 102,0 124,1 109,0 130,7 157,2 119,0 135,4 141,2 148,6 146,3 103,7 2007
Produse din tutun Tobacco products
2008 137,1 138,4 151,1 2008

2007 96,6 105,1 99,3 81,9 97,9 95,9 90,8 76,1 88,7 94,0 92,5 74,4 2007
Industria textilă şi a produselor textile Manufacture of textiles and textile products
2008 94,2 98,7 95,7 2008

2007 133,1 146,3 128,1 107,8 128,1 124,4 116,1 100,9 126,1 137,9 138,7 112,2 2007
Produse textile Textile products
2008 130,1 123,8 120,1 2008

2007 76,3 81,7 82,6 66,6 79,6 79,9 75,8 62,1 67,3 67,8 65,9 52,1 2007
Articole de îmbrăcăminte Clothing products
2008 72,6 83,0 81,1 2008

2007 111,8 118,6 116,0 90,4 101,0 98,8 101,2 74,9 97,2 89,4 93,7 74,2 2007
Industria pielăriei şi a produselor din piele Manufacture of leather and leather products
2008 102,5 111,9 112,4 2008

Datele pentru luna februarie 2008 sunt rectificate. Data for February 2008 are rectified.
Datele pentru luna martie 2008 sunt provizorii. Data for March 2008 are provisional.

28 29
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

2007 111,8 118,6 116,0 90,4 101,0 98,8 101,2 74,9 97,2 89,4 93,7 74,2 2007
Pielărie şi încălţăminte Leather goods and footwear
2008 102,5 111,9 112,4 2008

2007 159,9 165,1 217,9 193,5 228,0 199,7 200,7 179,8 187,5 198,9 172,0 153,8 2007
Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn Manufacture of wood and wood products
2008 185,9 199,7 210,5 2008

Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv 2007 159,9 165,1 217,9 193,5 228,0 199,7 200,7 179,8 187,5 198,9 172,0 153,8 2007
Wood and wooden products processing (excluding furniture)
mobila) 2008 185,9 199,7 210,5 2008

Fabricarea celulozei, hârtiei şi a produselor din hârtie; 2007 149,2 156,5 168,0 160,5 187,2 151,9 172,8 168,3 174,1 181,2 176,0 168,3 2007 Manufacture of pulp, paper and paper products;
editarea şi tipărirea publicaţiilor 2008 164,3 167,4 196,6 2008 publishing and printing

2007 123,3 148,0 159,0 146,9 158,4 139,9 163,2 147,6 154,3 150,1 146,8 124,4 2007
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie Pulp, paper and paper products
2008 130,1 130,9 147,1 2008

2007 170,6 158,9 173,9 169,3 204,0 161,9 177,2 185,3 186,0 205,9 196,5 196,3 2007
Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor Publishing houses, polygraphy, recording and copying
2008 186,5 204,5 231,3 2008

Fabricarea produselor de cocserie, a produselor obţinute 2007 131,5 118,6 130,9 88,0 107,6 128,7 129,9 141,1 143,5 145,5 132,2 136,1 2007 Manufacture of coke, refined petroleum products and
prin rafinarea petrolului şi a combustibililor nucleari 2008 125,9 116,2 130,2 2008 nuclear fuel

Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea 2007 131,5 118,6 130,9 88,0 107,6 128,7 129,9 141,1 143,5 145,5 132,2 136,1 2007
Petroleum, coal coking and treatment of nuclear fuels
combustibililor nucleari 2008 125,9 116,2 130,2 2008

2007 164,4 166,1 189,5 153,6 188,5 161,6 179,9 139,8 159,8 183,8 181,1 177,0 2007 Manufacture of chemicals, chemical products and man-
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
2008 167,2 178,5 217,1 2008 made fibres

2007 164,4 166,1 189,5 153,6 188,5 161,6 179,9 139,8 159,8 183,8 181,1 177,0 2007
Substanţe şi produse chimice Chemical substances and products
2008 167,2 178,5 217,1 2008

2007 164,2 178,4 195,7 160,1 214,8 206,0 201,1 196,9 212,2 208,2 198,4 181,0 2007
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice Manufacture of rubber and plastic products
2008 177,6 198,9 221,7 2008

2007 164,2 178,4 195,7 160,1 214,8 206,0 201,1 196,9 212,2 208,2 198,4 181,0 2007
Produse din cauciuc şi mase plastice Rubber and plastics products
2008 177,6 198,9 221,7 2008

2007 97,6 117,8 159,2 156,0 178,7 166,9 165,1 164,7 171,1 182,7 165,4 111,7 2007
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Manufacture of other non-metalic mineral products
2008 88,3 137,4 179,2 2008

Materiale de construcţii şi alte produse din minerale 2007 97,6 117,8 159,2 156,0 178,7 166,9 165,1 164,7 171,1 182,7 165,4 111,7 2007 Construction materials manufacturing and other products of
nemetalice 2008 88,3 137,4 179,2 2008 non metallic minerals

2007 117,7 123,8 140,4 130,5 148,2 129,1 123,9 125,3 129,6 138,0 129,2 124,2 2007
Industria metalurgică şi a produselor din metal Manufacture of basic metals and fabricated metal products
2008 120,4 128,6 140,4 2008

2007 127,2 132,7 147,5 139,1 155,3 139,6 134,3 128,5 131,2 138,3 124,2 118,2 2007
Metalurgie Metallurgy
2008 119,4 132,2 142,6 2008

. .
30 31
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

2007 97,3 109,1 127,2 117,7 128,2 111,1 108,4 121,0 126,0 139,0 136,6 123,5 2007
Construcţii metalice şi produse din metal Metallic constructions and metal products
2008 114,5 125,1 135,9 2008

2007 88,4 115,6 123,1 105,2 131,7 117,6 107,8 117,8 124,9 127,3 127,8 122,1 2007
Industria de masini şi echipamente Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
2008 96,8 111,6 130,8 2008

Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente electrice şi 2007 88,4 115,6 123,1 105,2 131,7 117,6 107,8 117,8 124,9 127,3 127,8 122,1 2007 Machinery and equipment (excluding electrical and optical
optice) 2008 96,8 111,6 130,8 2008 equipments)

2007 139,8 136,9 154,3 126,4 135,6 145,8 137,8 118,1 142,8 154,9 149,3 118,3 2007
Industria de echipamente electrice şi optice Manufacture of electrical and optical equipment
2008 130,0 132,1 136,7 2008

2007 154,5 164,7 182,9 152,7 160,5 176,4 176,2 132,5 169,7 169,6 159,8 119,8 2007
Maşini şi aparate electrice Electric machinery and apparatus
2008 142,3 151,8 155,7 2008

2007 110,4 58,2 87,9 55,8 70,9 64,8 59,3 77,3 83,5 117,8 132,3 127,7 2007
Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii Radio, TV and communication equipment
2008 118,3 76,3 100,6 2008

Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi 2007 117,7 134,2 119,4 120,0 117,3 124,0 94,0 107,3 119,0 143,7 119,3 96,4 2007 Medical precision, optical, watchmaking instruments and
ceasornicărie 2008 92,1 109,5 114,6 2008 apparatus

2007 181,4 194,5 236,4 201,0 246,7 249,5 220,6 140,5 231,5 271,3 272,2 207,0 2007
Industria mijloacelor de transport Manufacture of transport equipment
2008 240,2 265,4 242,9 2008

2007 231,6 243,4 315,1 267,9 336,2 316,6 294,8 151,3 304,5 364,1 371,6 270,8 2007
Mijloace de transport rutier Means of road transport
2008 342,3 349,4 297,0 2008

2007 123,7 142,0 148,0 127,7 145,5 175,4 140,0 128,7 148,6 171,0 162,5 136,6 2007
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere Means of transport not included road transport
2008 124,9 179,4 181,0 2008

2007 163,5 171,7 191,1 168,8 181,8 145,0 137,7 162,3 195,9 188,4 190,7 143,4 2007
Alte activităţi industriale Manufacturing n.e.c.
2008 176,2 171,3 176,2 2008

2007 163,5 171,7 191,1 168,8 181,8 145,0 137,7 162,3 195,9 188,4 190,7 143,4 2007 Furniture and other industrial activities non – classified
Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă parte
2008 176,2 172,3 176,2 2008 elsewhere

2007 106,4 97,6 100,1 82,4 83,0 88,9 94,3 87,2 80,7 90,8 106,0 109,8 2007
ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ ELECTRIC AND THERMAL ENERGY, GAS AND WATER
2008 114,5 111,3 105,9 2008

Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi 2007 130,5 119,9 123,1 97,7 96,8 105,1 113,0 102,4 94,2 110,0 131,6 139,4 2007 Production, transport and distribution of electric and thermal
termică, gaze şi apă 2008 145,5 140,4 133,3 2008 power, of gas and water

2007 54,3 50,6 50,9 50,5 53,3 54,6 55,1 54,9 51,7 50,9 51,3 49,2 2007
Captarea, tratarea şi distribuţia apei Water collection, treatment and distribution
2008 50,3 48,3 48,7 2008

32 33
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
MARILE GRUPE INDUSTRIALE Anii Years MAIN INDUSTRIAL GROUPS
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

2007 130,1 136,3 159,8 143,7 165,9 156,0 155,6 144,3 151,8 162,2 151,6 130,7 2007
Industria bunurilor intermediare Intermediate goods industry
2008 129,7 143,1 164,9 2008

2007 120,5 135,9 160,1 136,6 162,9 160,2 144,0 116,4 162,1 178,4 172,4 143,3 2007
Industria bunurilor de capital Capital goods industry
2008 150,3 160,5 165,8 2008

2007 139,8 150,8 156,6 146,0 164,8 161,4 160,3 162,9 170,1 163,7 163,1 149,7 2007
Industria bunurilor de consum Consumer goods industry
2008 147,1 151,1 171,6 2008

2007 180,0 197,4 224,3 194,5 209,8 181,1 168,3 196,1 200,0 220,6 235,7 188,6 2007
- Industria bunurilor de folosinţă îndelungată - Durable goods industry
2008 190,2 209,7 202,4 2008

2007 133,2 143,0 146,8 137,5 157,0 159,2 158,6 158,2 164,4 155,3 152,7 140,9 2007
- Industria bunurilor de uz curent - Current use goods industry
2008 139,5 144,3 165,3 2008

2007 107,6 101,5 105,1 88,3 93,1 100,1 100,3 103,3 98,8 102,2 107,6 108,0 2007
Industria energetică Energy industry
2008 104,8 102,2 107,0 2008

34 35
3. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE INDUSTRIAL OUTPUT INDICES
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.1 by activities (divisions) CANE Rev.1
- serie ajustată sezonier - - seasonally adjusted series –

2000 = 100 2000 = 100


Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

2007 137,4 141,9 141,2 134,6 144,5 141,6 142,1 140,0 144,2 143,6 142,0 142,0 2007
INDUSTRIE - TOTAL INDUSTRY – TOTAL
2008 145,3 147,9 148,9 2008

2007 101,2 103,6 102,8 102,6 106,6 109,4 101,9 107,0 102,8 99,5 100,9 102,7 2007
INDUSTRIE EXTRACTIVĂ MINING AND QUARRYING
2008 95,7 99,1 104,8 2008

2007 98,4 102,3 97,4 99,1 101,8 103,8 96,8 103,7 98,7 95,7 98,8 101,4 2007
Industria extractivă de produse energetice Mining and quarrying of energy producing materials
2008 91,4 92,6 96,9 2008

2007 117,3 115,3 103,7 109,7 113,3 115,3 114,7 110,8 109,3 104,7 101,9 115,9 2007
Extracţia şi prepararea cărbunelui Coal mining and preparation
2008 104,7 107,3 108,9 2008

2007 89,8 96,9 94,7 93,5 96,6 98,5 84,3 101,1 93,8 91,8 97,4 95,6 2007
Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe Hydrocarbons extraction and annex services
2008 82,1 84,6 90,8 2008

2007 124,9 104,4 135,8 124,4 129,2 137,0 127,9 126,7 123,6 121,9 115,1 113,0 2007
Industria extractivă de produse neenergetice Mining and quarrying of energy producing materials
2008 118,6 148,7 156,0 2008

2007 43,8 17,4 19,4 12,3 7,1 11,2 2,6 4,9 9,2 8,7 2,8 18,4 2007
Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere Metalliferous ores quarrying and preparation
2008 15,1 8,0 3,8 2008

2007 209,6 210,0 228,5 213,7 213,6 229,3 220,6 217,1 214,4 206,0 199,5 201,2 2007
Alte activităţi extractive Other extraction activities
2008 231,5 268,4 281,2 2008

2007 148,2 152,0 153,8 142,6 156,1 151,5 152,3 150,1 156,0 156,2 154,6 152,3 2007
INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE MANUFACTURING
2008 155,9 158,6 162,5 2008

2007 165,0 173,2 167,4 166,5 173,5 176,1 177,4 184,2 181,9 173,3 175,8 173,0 2007
Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului Manufacture of food products, beverages and tobacco
2008 177,8 177,0 186,4 2008

2007 170,3 178,0 172,2 170,7 177,4 178,7 180,8 186,8 184,6 176,4 179,0 177,2 2007
Alimentară şi băuturi Food and beverages
2008 180,2 185,0 190,0 2008

2007 97,0 100,5 106,9 100,8 108,4 148,2 140,7 147,0 145,2 145,2 145,3 104,4 2007
Produse din tutun Tobacco products
2008 144,3 142,4 143,3 2008

2007 97,6 100,4 94,2 93,8 92,2 91,8 86,4 85,4 90,8 88,0 86,9 88,1 2007
Industria textilă şi a produselor textile Manufacture of textiles and textile products
2008 94,3 92,5 90,6 2008

2007 136,3 147,4 124,8 115,6 118,2 120,3 117,7 116,9 126,1 124,5 127,2 125,4 2007
Produse textile Textile products
2008 132,4 124,6 118,3 2008

2007 77,5 77,2 76,8 77,6 74,9 74,9 69,0 67,9 69,7 67,0 64,7 65,2 2007
Articole de îmbrăcăminte Clothing products
2008 73,0 74,1 72,6 2008

2007 108,5 109,2 104,0 96,1 98,4 93,9 95,5 88,2 94,3 91,3 95,8 93,1 2007
Industria pielăriei şi a produselor din piele Manufacture of leather and leather products
2008 98,7 100,6 99,5 2008

Datele pentru luna februarie 2008 sunt rectificate. Data for February 2008 are rectified.
Datele pentru luna martie 2008 sunt provizorii. Data for March 2008 are provisional.

36 37
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

2007 108,5 109,2 104,0 96,1 98,4 93,9 95,5 88,2 94,3 91,3 95,8 93,1 2007
Pielărie şi încălţăminte Leather goods and footwear
2008 98,7 100,6 99,5 2008

2007 173,9 177,0 197,8 187,4 202,1 191,0 187,4 192,9 187,2 189,2 174,5 185,4 2007
Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn Manufacture of wood and wood products
2008 203,7 208,8 192,9 2008

Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv 2007 173,9 177,0 197,8 187,4 202,1 191,0 187,4 192,9 187,2 189,2 174,5 185,4 2007 Wood and wooden products processing (excluding
mobila) 2008 203,7 208,8 192,9 2008 furniture)

Fabricarea celulozei, hârtiei şi a produselor din hârtie; 2007 176,1 173,1 171,9 171,9 177,2 157,9 172,1 169,8 170,9 168,6 170,1 171,1 2007 Manufacture of pulp, paper and paper products;
editarea şi tipărirea publicaţiilor 2008 191,0 187,0 198,0 2008 publishing and printing

2007 143,9 154,0 153,4 149,0 149,4 134,8 157,4 147,8 146,1 143,9 143,4 138,1 2007
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie Pulp, paper and paper products
2008 150,2 141,8 141,4 2008

2007 203,6 187,3 183,3 183,3 196,7 167,0 176,0 177,1 176,0 185,6 186,7 194,3 2007
Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor Publishing houses, polygraphy, recording and copying
2008 223,3 238,1 241,1 2008

Fabricarea produselor de cocserie, a produselor obţinute 2007 128,5 122,7 124,8 95,2 112,4 130,2 127,8 135,9 140,4 147,4 138,5 129,2 2007 Manufacture of coke, refined petroleum products and
prin rafinarea petrolului şi a combustibililor nucleari 2008 122,5 121,3 124,4 2008 nuclear fuel

Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea 2007 128,5 122,7 124,8 95,2 112,4 130,2 127,8 135,9 140,4 147,4 138,5 129,2 2007
Petroleum, coal coking and treatment of nuclear fuels
combustibililor nucleari 2008 122,5 121,3 124,4 2008

2007 172,3 172,6 165,5 142,8 172,5 165,8 189,5 161,7 165,6 176,4 180,0 183,0 2007 Manufacture of chemicals, chemical products and man-
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
2008 175,0 184,5 188,3 2008 made fibres

2007 172,3 172,6 165,5 142,8 172,5 165,8 189,5 161,7 165,6 176,4 180,0 183,0 2007
Substanţe şi produse chimice Chemical substances and products
2008 175,0 184,5 188,3 2008

2007 188,0 190,8 188,7 168,5 200,9 193,7 192,0 195,6 198,7 191,7 185,8 211,0 2007
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice Manufacture of rubber and plastic products
2008 203,8 211,7 212,9 2008

2007 188,0 190,8 188,7 168,5 200,9 193,7 192,0 195,6 198,7 191,7 185,8 211,0 2007
Produse din cauciuc şi mase plastice Rubber and plastics products
2008 203,8 211,7 212,9 2008

2007 154,0 159,4 165,1 152,8 157,2 150,1 147,8 144,6 149,6 154,9 153,6 146,5 2007
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Manufacture of other non-metalic mineral products
2008 145,3 180,3 183,8 2008

Materiale de construcţii şi alte produse din minerale 2007 154,0 159,4 165,1 152,8 157,2 150,1 147,8 144,6 149,6 154,9 153,6 146,5 2007 Construction materials manufacturing and other products of
nemetalice 2008 145,3 180,3 183,8 2008 non metallic minerals

2007 130,3 129,6 132,2 125,2 135,0 124,5 123,0 128,1 129,5 134,7 127,7 135,9 2007
Industria metalurgică şi a produselor din metal Manufacture of basic metals and fabricated metal products
2008 133,6 134,6 132,3 2008

2007 138,9 141,0 141,0 134,9 144,5 134,7 130,4 128,2 132,0 135,5 124,2 131,1 2007
Metalurgie Metallurgy
2008 131,6 140,2 136,1 2008

. .
38 39
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

2007 113,4 114,8 123,2 118,4 123,2 110,4 112,4 125,9 122,2 131,6 126,3 134,2 2007
Construcţii metalice şi produse din metal Metallic constructions and metal products
2008 133,1 131,8 131,7 2008

2007 103,0 116,2 114,8 105,8 122,5 113,2 104,5 118,7 119,7 121,5 124,8 129,2 2007
Industria de masini şi echipamente Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
2008 112,7 113,0 121,5 2008

Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente electrice şi 2007 103,0 116,2 114,8 105,8 122,5 113,2 104,5 118,7 119,7 121,5 124,8 129,2 2007 Machinery and equipment (excluding electrical and optical
optice) 2008 112,7 113,0 121,5 2008 equipments)

2007 146,4 146,4 151,9 136,2 134,1 137,5 137,3 135,8 133,4 138,3 135,2 128,1 2007
Industria de echipamente electrice şi optice Manufacture of electrical and optical equipment
2008 136,7 139,5 134,4 2008

2007 161,5 171,6 175,2 164,0 156,9 162,9 170,5 152,6 157,6 153,7 145,6 143,9 2007
Maşini şi aparate electrice Electric machinery and apparatus
2008 150,1 155,1 148,9 2008

2007 113,1 73,2 93,8 60,5 75,9 67,1 62,7 93,9 80,3 100,9 106,4 99,9 2007
Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii Radio, TV and communication equipment
2008 119,7 97,8 106,7 2008

Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi 2007 133,0 137,8 120,6 123,9 112,7 121,0 104,1 118,3 113,0 125,6 107,4 95,0 2007 Medical precision, optical, watchmaking instruments and
ceasornicărie 2008 107,8 112,4 114,9 2008 apparatus

2007 192,5 202,6 219,7 209,2 226,8 231,1 228,2 178,2 223,2 251,5 250,9 237,9 2007
Industria mijloacelor de transport Manufacture of transport equipment
2008 254,2 263,4 235,0 2008

2007 239,6 254,6 281,9 272,8 293,5 284,6 301,0 222,0 303,3 339,6 344,6 328,2 2007
Mijloace de transport rutier Means of road transport
2008 351,7 358,2 261,5 2008

2007 139,3 145,3 142,0 133,1 141,5 168,7 142,0 132,8 148,4 162,6 149,2 144,4 2007
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere Means of transport not included road transport
2008 142,9 178,2 172,7 2008

2007 168,1 171,9 179,4 170,7 175,8 153,2 168,1 176,0 191,5 180,1 173,2 156,7 2007
Alte activităţi industriale Manufacturing n.e.c.
2008 180,8 171,5 166,3 2008

2007 168,1 171,9 179,4 170,7 175,8 153,2 168,1 176,0 191,5 180,1 173,2 156,7 2007 Furniture and other industrial activities non – classified
Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă parte
2008 180,8 171,5 166,3 2008 elsewhere

2007 92,4 92,0 93,6 91,9 94,7 98,1 97,9 96,8 94,5 94,5 96,3 93,7 2007
ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ ELECTRIC AND THERMAL ENERGY, GAS AND WATER
2008 96,8 98,9 95,5 2008

Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi 2007 104,6 106,6 110,1 107,9 114,2 123,2 123,8 117,0 111,7 112,2 117,2 115,3 2007 Production, transport and distribution of electric and thermal
termică, gaze şi apă 2008 119,9 125,8 120,0 2008 power, of gas and water

2007 54,2 52,4 52,1 51,8 52,9 53,8 53,4 53,3 51,6 50,8 51,0 50,4 2007
Captarea, tratarea şi distribuţia apei Water collection, treatment and distribution
2008 50,2 50,0 49,8 2008

40 41
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
MARILE GRUPE INDUSTRIALE Anii Years MAIN INDUSTRIAL GROUPS
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

2007 148,9 151,2 154,8 141,6 152,0 149,9 149,9 146,7 147,7 150,2 147,0 148,3 2007
Industria bunurilor intermediare Intermediate goods industry
2008 149,9 156,6 158,3 2008

2007 134,9 141,4 150,5 141,9 151,0 150,5 146,4 132,8 153,6 172,7 161,1 156,5 2007
Industria bunurilor de capital Capital goods industry
2008 164,9 165,1 160,4 2008

2007 154,3 161,0 155,7 151,9 159,2 155,6 157,3 161,2 162,8 156,5 159,3 154,8 2007
Industria bunurilor de consum Consumer goods industry
2008 161,5 162,2 169,0 2008

2007 186,6 190,9 206,6 194,7 199,1 187,5 193,2 215,1 195,1 204,8 215,7 205,3 2007
- Industria bunurilor de folosinţă îndelungată - Durable goods industry
2008 197,4 202,9 188,6 2008

2007 149,1 156,2 147,7 144,7 151,5 150,5 151,8 154,6 155,6 149,3 151,4 146,4 2007
- Industria bunurilor de uz curent - Current use goods industry
2008 156,1 158,4 164,3 2008

2007 99,8 100,4 99,7 95,0 99,4 106,2 102,4 104,7 102,2 101,4 103,0 101,3 2007
Industria energetică Energy industry
2008 97,4 100,8 101,4 2008

42 43
4. INDICII PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN INDUSTRIE LABOUR PRODUCTIVITY INDICES IN INDUSTRY
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.1 by activities (divisions) CANE Rev.1

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 corresponding month from previous year = 100
2007 2007 2008
Activităţi (diviziuni) Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. Activities (divisions)
March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March

INDUSTRIE – TOTAL 113,1 106,6 111,4 108,7 111,3 109,5 107,3 110,4 108,7 106,8 108,8 111,0 106,4 INDUSTRY - TOTAL

INDUSTRIE EXTRACTIVĂ 119,3 115,6 119,0 123,8 111,9 124,1 115,0 112,3 111,0 107,8 93,8 98,7 99,9 MINING AND QUARRYING

Extracţia şi prepararea cărbunelui 104,9 107,9 108,2 107,3 107,7 105,2 101,3 102,1 94,7 95,4 85,4 93,1 100,3 Coal mining and preparation

Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 116,8 112,6 123,4 126,7 106,7 133,7 123,3 114,9 123,0 118,9 101,1 100,0 96,2 Hidrocarbons extraction and annex services

Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 153,2 68,8 67,9 78,2 37,8 43,2 45,3 88,1 26,4 25,3 5,4 17,1 6,5 Metalliferous ores quarrying and preparation

Alte activităţi extractive 131,5 119,0 107,6 122,9 123,3 117,2 104,5 106,1 93,7 85,8 95,8 119,3 115,8 Other extraction activities

INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE 114,0 106,5 111,6 107,5 111,8 109,0 107,2 111,5 109,4 107,3 110,3 112,1 106,8 MANUFACTURING

Alimentară şi băuturi 110,0 103,3 109,9 108,3 111,2 116,9 109,3 100,2 102,3 96,8 102,6 95,3 107,1 Food and beverages

Produse din tutun 140,5 142,8 159,6 248,7 228,0 236,5 184,1 172,8 168,1 129,1 175,5 162,1 140,2 Tobacco products

Produse textile 107,0 110,6 103,5 109,4 118,9 104,5 120,1 122,6 116,7 114,8 113,3 104,2 103,4 Textile products

Articole de îmbrăcăminte 93,0 90,8 90,0 93,4 85,5 80,9 83,7 85,8 83,5 79,9 112,8 124,2 107,3 Clothing products

Pielărie şi încălţăminte 103,0 103,6 106,7 96,0 112,7 88,5 96,5 102,7 108,7 105,2 110,8 115,6 113,4 Leather goods and footwear

Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobilă) 135,3 128,6 135,4 119,6 117,2 119,7 104,9 111,8 97,2 107,3 121,1 132,3 95,9 Wood and wooden products processing (excluding furniture)

Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 116,0 117,5 102,4 95,1 115,1 118,8 102,1 102,8 120,9 98,8 102,6 95,4 93,3 Pulp, paper and cardboard

Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 69,3 78,8 85,8 66,0 84,4 84,7 82,2 89,1 72,2 81,1 107,1 132,2 136,1 Publishing houses, polygraphy, recording and copying

Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea Petroleum processing, coal coking and treatment of nuclear
combustibililor nucleari 104,8 72,3 81,0 107,1 111,0 112,8 117,4 109,4 131,4 122,9 103,4 109,0 106,8 fuel

Substanţe şi produse chimice 125,4 95,4 117,9 114,6 129,0 95,2 107,8 117,3 116,7 112,6 102,9 111,1 118,7 Chemical substances and products

Produse din cauciuc şi mase plastice 113,2 102,8 118,7 120,7 117,5 116,2 114,4 110,9 106,3 125,1 97,1 107,9 102,0 Rubber products and plastics products

Fabricarea materialelor de construcţii şi alte produse din Construction materials manufacturing and other products
minerale nemetalice 153,0 132,2 127,0 117,4 114,4 107,6 109,6 116,5 116,4 107,6 90,3 119,5 114,0 of nonmetallic minerals

Datele pentru luna februarie 2008 sunt rectificate. Data for February 2008 are rectified.
Datele pentru luna martie 2008 sunt provizorii. Data for March 2008 are provisional.

44 45
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 (continuare) corresponding month from previous year = 100 (continued)
2007 2007 2008
Activităţi (diviziuni) Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. Activities (divisions)
March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March

Metalurgie 127,7 123,6 134,0 119,9 112,2 111,4 110,9 112,7 106,9 107,2 98,8 101,3 99,5 Metallurgy

Construcţii metalice şi produse din metal 100,5 104,2 103,0 84,6 89,2 101,0 93,8 105,8 106,0 109,4 113,5 107,0 100,2 Metallic construction and metal products

Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente electrice Machinery and equipment (excluding electrical and optical
şi optice) 104,6 98,7 117,6 107,3 108,9 131,1 123,4 122,6 120,3 119,5 118,8 113,3 113,0 equipments)

Maşini şi aparate electrice 104,2 97,8 82,4 82,9 91,7 82,3 83,8 91,2 80,0 88,0 86,8 89,7 76,2 Electric machinery and apparatus

Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii 132,2 77,3 80,9 69,0 67,8 89,5 72,8 121,5 106,4 132,8 92,7 119,1 98,9 Radio, TV and communication equipment

Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi Medical, precision, optical, watchmaking instruments and
ceasornicărie 113,0 128,4 99,8 104,2 100,7 101,4 106,5 106,2 103,8 65,0 87,7 97,4 112,4 apparatus

Mijloace de transport rutier 122,9 126,6 122,9 110,8 132,9 97,2 95,6 125,4 124,5 136,2 137,1 136,7 87,5 Means and road transport

Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 114,8 105,3 112,8 151,2 112,4 97,1 102,0 128,4 112,6 103,6 96,3 118,8 111,0 Means of transport not included at road transport

Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate Furniture and other industrial activities non – classified

în altă parte 113,8 115,3 104,1 88,1 95,9 105,7 114,5 111,3 112,8 89,9 113,7 107,9 91,3 elsewhere

ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ 100,2 99,3 101,6 114,0 111,4 102,5 102,1 99,1 101,8 103,3 111,2 113,9 108,6 ELECTRIC AND TERMAL ENERGY, GAS AND WATER

Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi Production, transport and distribution of electric and thermal
termică, gaze şi apă 102,3 101,4 103,5 119,0 116,0 104,2 105,2 100,9 104,1 105,5 115,7 118,5 111,3 power, of gas and water

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 94,1 93,6 95,8 98,8 96,8 98,2 93,3 93,3 93,8 94,0 91,5 94,9 96,3 Water collecting, treatment and distribution

46 47
5. INDICII PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN INDUSTRIE LABOUR PRODUCTIVITY INDICES IN INDUSTRY
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.1 by activities (divisions) CANE REV.1

luna precedentă = 100 previous month = 100


2007 2007 2008
Activităţi (diviziuni) Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. Activities (divisions)
March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March

INDUSTRIE – TOTAL 111,4 88,2 116,1 97,8 98,0 98,0 104,8 106,9 98,0 87,5 100,7 107,3 106,7 INDUSTRY – TOTAL

INDUSTRIE EXTRACTIVĂ 111,5 91,4 110,8 103,1 93,2 109,9 93,3 103,2 102,0 91,2 88,5 104,4 112,9 MINING AND QUARRYING

Extracţia şi prepararea cărbunelui 100,9 86,9 110,8 101,3 99,5 103,6 93,8 102,2 98,2 89,1 102,5 106,8 108,9 Coal mining and preparation

Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 107,0 91,6 107,5 100,8 91,0 117,9 92,5 100,9 109,8 100,6 85,7 99,4 102,9 Hidrocarbons extraction and annex services

Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 189,0 45,9 112,0 107,9 53,9 106,5 109,5 190,8 23,9 106,8 27,4 194,7 72,3 Metalliferous ores quarrying and preparation

Alte activităţi extractive 166,1 104,0 120,5 111,2 91,0 99,4 95,7 109,2 92,0 65,6 73,0 124,0 161,3 Other extraction activities

INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE 112,0 88,2 117,4 97,0 97,9 97,1 106,9 106,9 96,6 85,9 101,4 108,7 106,8 MANUFACTURING

Alimentară şi băuturi 104,0 98,9 109,8 106,8 99,8 105,5 96,3 93,0 96,5 96,7 91,2 98,1 116,9 Food and beverages

Produse din tutun 119,7 85,5 120,8 136,6 74,1 120,5 99,6 109,0 94,8 69,2 149,7 100,9 103,4 Tobacco products

Produse textile 89,2 84,3 121,8 99,2 94,5 91,7 116,7 122,1 97,1 76,9 120,6 103,1 88,5 Textile products

Articole de îmbrăcăminte 105,5 76,3 127,3 100,4 93,8 89,0 103,1 105,5 101,8 73,8 149,7 118,4 91,2 Clothing products

Pielărie şi încălţăminte 100,1 77,1 115,5 100,0 104,4 78,2 123,9 102,3 102,2 72,0 147,6 115,0 98,3 Leather goods and footwear

Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobila) 133,5 85,3 121,0 88,1 99,9 95,0 96,5 113,6 87,3 85,1 127,1 111,0 96,9 Wood and wooden products processing (excluding furniture)

Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 109,4 91,0 108,9 89,5 113,9 94,0 102,3 101,0 102,1 80,3 102,3 106,0 107,2 Pulp, paper and cardboard

Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 106,8 96,1 119,1 82,1 112,8 102,1 98,6 115,4 92,8 96,2 98,0 114,7 109,8 Publishing houses, polygraphy, recording and copying

Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea Petroleum processing, coal coking and treatment of nuclear

combustibililor nucleari 112,7 67,1 124,9 121,2 102,8 106,6 103,6 97,5 94,2 102,2 91,9 97,4 110,4 fuel

Substanţe şi produse chimice 114,3 79,9 124,8 87,0 109,2 78,6 112,2 116,8 97,7 94,5 101,3 106,3 122,1 Chemical substances and products

Produse din cauciuc şi mase plastice 111,6 81,6 136,3 97,2 99,3 99,1 103,1 102,0 95,0 85,3 91,2 117,0 105,7 Rubber products and plastics products

Fabricarea materialelor de construcţii şi alte produse din Construction materials manufacturing and other products

minerale nemetalice 132,2 94,7 114,6 94,4 97,7 102,7 101,5 109,5 93,2 66,8 79,9 158,5 126,2 of nonmetallic minerals

Datele pentru luna februarie 2008 sunt rectificate. Data for February 2008 are rectified.
Datele pentru luna martie 2008 sunt provizorii. Data for March 2008 are provisional.

48 49
luna precedentă = 100 (continuare) previous month = 100 (continued)
2007 2007 2008
Activităţi (diviziuni) Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. Activities (divisions)
March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March

Metalurgie 110,4 94,6 113,4 88,7 96,3 97,0 101,6 105,9 90,2 94,7 103,4 108,7 108,5 Metallurgy

Construcţii metalice şi produse din metal 115,4 89,9 110,6 87,1 97,4 115,0 100,2 115,2 99,7 86,7 91,8 104,5 108,0 Metallic construction and metal products

Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente electrice şi Machinery and equipment (excluding electrical and optical
optice) 108,7 84,4 130,2 90,7 92,5 114,2 100,9 106,0 100,8 89,7 81,9 124,9 108,6 equipments)

Maşini şi aparate electrice 112,5 83,7 105,6 107,3 99,3 75,5 124,2 105,8 92,4 71,4 116,5 111,1 95,6 Electric machinery and apparatus

Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii 143,0 70,9 121,7 90,0 95,6 133,2 94,3 164,8 103,5 100,0 80,5 65,0 118,8 Radio, TV and communication equipment

Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi Medical, precision, optical, watchmaking instruments and
ceasornicărie 88,2 98,2 98,5 108,2 77,1 115,8 109,5 127,3 82,6 73,0 113,7 123,7 101,8 apparatus

Mijloace de transport rutier 128,8 84,8 124,8 94,1 92,4 52,3 190,3 123,7 100,1 71,9 124,7 104,2 82,3 Means and road transport

Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 105,8 83,2 121,0 115,7 76,5 98,2 109,2 118,4 96,9 82,3 88,4 141,4 98,9 Means of transport not included at road transport

Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă Furniture and other industrial activities non – classified
parte 114,6 85,5 109,1 83,1 90,4 125,1 114,7 99,6 104,6 72,3 122,2 101,4 97,0 elsewhere

ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ 102,4 82,6 102,5 103,9 107,1 93,7 91,1 113,6 116,2 104,6 106,3 94,3 97,5 ELECTRIC AND TERMAL ENERGY, GAS AND WATER

Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi Production, transport and distribution of electric and thermal
termică, gaze şi apă 102,8 79,5 101,8 104,3 108,9 91,9 91,0 117,6 119,4 106,2 106,9 94,2 96,6 power, of gas and water

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 100,4 99,2 105,4 102,6 100,2 101,4 92,5 98,5 101,0 96,0 103,0 95,5 101,8 Water collecting, treatment and distribution

50 51
6. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢĂ INTERNĂ ŞI PIAŢĂ INDUSTRIAL PRODUCTION PRICES INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC
EXTERNĂ) MARKET)
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.1 by activities (divisions) CANE REV.1

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 corresponding month from previous year = 100
2007 2007 2008
Activităţi (diviziuni) Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. Activities (divisions)
March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March

INDUSTRIE – TOTAL 109,37 108,69 107,57 106,36 105,65 105,59 107,00 108,20 109,22 110,52 113,03 114,68 115,58 INDUSTRY - TOTAL

INDUSTRIE EXTRACTIVĂ 109,32 119,17 116,69 112,43 118,52 113,98 115,65 121,77 118,06 117,76 116,06 125,05 120,72 MINING AND QUARRYING

Extracţia şi prepararea cărbunelui 110,38 112,07 112,38 112,77 111,84 109,93 109,81 108,79 110,12 109,17 106,50 107,20 106,71 Coal mining and preparation

Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 107,69 121,64 119,32 113,23 122,00 116,14 118,91 127,91 122,68 121,70 119,65 132,26 126,01 Hidrocarbons extraction and annex services

Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 143,12 133,46 105,52 106,46 109,17 107,92 106,33 107,73 101,51 104,98 c c c Metalliferous ores quarrying and preparation

Alte activităţi extractive 107,58 106,27 109,14 108,09 107,69 107,12 105,55 106,83 105,69 106,76 109,44 112,66 112,05 Other extraction activities

INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE 109,69 107,70 106,57 105,55 104,07 104,46 106,04 107,04 108,58 110,63 113,98 115,15 116,74 MANUFACTURING

Alimentară şi băuturi 108,09 107,42 106,68 106,56 105,28 107,18 110,09 111,65 112,46 112,71 114,59 116,95 118,04 Food and beverages

Produse din tutun 124,89 124,82 108,33 108,24 111,84 110,51 109,31 108,45 108,42 108,56 108,30 107,15 108,27 Tobacco products

Produse textile 108,55 110,25 109,40 107,10 106,95 106,00 106,54 106,83 107,95 108,91 108,45 107,50 107,72 Textile products

Articole de îmbrăcăminte 109,92 111,97 111,93 111,95 111,63 114,36 115,42 116,53 116,32 116,66 119,27 119,19 120,03 Clothing products

Pielărie şi încălţăminte 111,70 109,35 108,24 111,65 111,21 111,46 112,30 111,80 111,31 113,48 118,53 117,87 116,26 Leather goods and footwear

Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobila) 108,64 108,57 106,72 105,63 103,71 104,37 105,85 105,22 106,05 106,65 109,55 110,34 110,43 Wood and wooden products processing (excluding furniture)

Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 104,80 104,86 104,25 104,38 103,00 103,05 105,71 107,58 109,34 111,28 117,14 116,59 116,77 Pulp, paper and cardboard

Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 115,16 115,66 113,26 115,69 119,18 117,81 117,49 116,11 117,19 115,55 111,78 108,09 106,75 Publishing houses, polygraphy, recording and copying

Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea Petroleum processing, coal coking and treatment of nuclear
combustibililor nucleari 115,42 99,15 99,87 99,36 97,97 95,67 98,89 103,80 112,24 118,07 126,67 130,86 135,75 fuel

Substanţe şi produse chimice 105,39 105,03 103,56 103,31 101,85 101,81 104,23 104,43 104,06 106,09 112,47 113,87 116,94 Chemical substances and products

Produse din cauciuc şi mase plastice 105,12 106,07 104,60 103,75 101,71 102,17 102,96 100,05 99,90 99,29 102,16 102,68 104,12 Rubber products and plastics products

Fabricarea materialelor de construcţii şi a altor produse din Construction materials manufacturing and other products

minerale nemetalice 106,60 106,55 107,92 106,98 106,25 105,90 106,75 106,68 105,62 105,94 106,43 108,16 109,48 of nonmetallic minerals

Datele pentru luna februarie 2008 sunt rectificate. Data for February 2008 are rectified.
Datele pentru luna martie 2008 sunt provizorii. Data for March 2008 are provisional.
c – date confidenţiale. c – confidential data.

52 53
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 (continuare) corresponding month from previous year = 100 (continued)
2007 2007 2008
Activităţi (diviziuni) Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. Activities (divisions)
March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March

Metalurgie 113,67 113,53 110,56 104,55 100,09 99,17 99,86 99,70 99,01 103,68 109,61 109,53 112,99 Metallurgy

Construcţii metalice şi produse din metal 107,59 107,90 112,44 111,62 112,38 111,45 110,21 113,11 119,00 121,71 123,06 122,95 120,34 Metallic construction and metal products

Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente electrice Machinery and equipment (excluding electrical and optical

şi optice) 106,49 105,90 105,18 105,58 103,69 103,82 105,27 105,48 105,39 107,27 107,60 109,67 109,23 equipments)

Maşini şi aparate electrice 111,45 114,23 109,99 109,27 103,27 110,62 110,46 109,36 112,19 114,85 116,00 116,12 117,58 Electric machinery and apparatus

Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii c c c c c c c c c c c c c Radio, TV and communication equipment

Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi Medical, precision, optical, watchmaking instruments and

ceasornicărie 118,16 118,81 116,32 107,58 106,99 108,09 108,07 105,20 104,66 105,31 105,20 105,05 105,69 apparatus

Mijloace de transport rutier 103,69 106,75 106,07 104,52 101,41 105,30 106,54 106,85 106,40 108,12 110,37 110,38 110,86 Means and road transport

Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 105,31 105,22 105,91 102,16 100,91 102,68 102,93 102,96 103,75 103,19 105,36 105,68 105,66 Means of transport not included at road transport

Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă Furniture and other industrial activities non – classified

parte 104,85 106,51 105,32 104,33 104,19 105,25 106,06 106,26 106,94 107,47 109,52 110,20 111,65 elsewhere

ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ 107,40 108,61 108,35 107,71 107,84 107,68 107,88 107,53 107,89 105,29 105,07 105,32 104,94 ELECTRIC AND TERMAL ENERGY, GAS AND WATER

Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi Production, transport and distribution of electric and thermal

termică, gaze şi apă 104,46 106,83 106,83 106,83 106,78 106,78 106,89 106,95 107,28 104,14 103,73 103,99 103,94 power, of gas and water

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 123,42 117,87 116,10 112,03 112,98 112,00 112,61 110,21 110,73 110,76 111,36 111,60 109,55 Water collecting, treatment and distribution

MARILE GRUPE INDUSTRIALE MAIN INDUSTRIAL GROUPS

Industria bunurilor intermediare 109,64 109,63 107,87 105,54 103,11 103,77 104,77 104,94 104,80 106,89 110,54 111,54 113,46 Intermediate goods industry

Industria bunurilor de capital 106,49 107,16 107,63 106,91 104,74 106,12 106,86 107,24 108,73 110,39 111,91 112,21 111,56 Capital goods industry

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată 103,82 105,02 103,89 102,96 102,67 103,66 104,52 105,03 105,54 106,36 108,02 108,82 110,28 Durable goods industry

Industria bunurilor de uz curent 110,01 109,99 107,82 108,11 107,68 108,71 110,26 110,85 111,12 111,67 113,35 114,14 114,79 Current use goods industry

Industria energetică 110,28 107,60 107,31 105,84 106,83 104,79 106,56 109,72 112,22 113,11 115,41 119,15 119,67 Energy industry

54 55
7. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA INDUSTRIAL PRODUCTION PRICES INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC
EXTERNĂ) MARKET)
pe activitĂţi (diviziuni) CAEN Rev.1 by activities (divisions) CANE Rev.1

luna precedentă = 100 previous month = 100


2007 2007 2008
Activităţi (diviziuni) Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. Activities (divisions)
March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March

INDUSTRIE – TOTAL 100,88 101,17 100,49 99,95 100,17 101,17 101,17 101,57 101,88 101,60 102,33 101,44 101,67 INDUSTRY - TOTAL

INDUSTRIE EXTRACTIVĂ 103,62 108,24 100,54 99,43 103,64 99,51 99,21 103,17 98,96 103,60 99,06 104,04 100,04 MINING AND QUARRYING

Extracţia şi prepararea cărbunelui 100,75 102,16 99,83 100,82 100,02 99,63 100,87 100,25 100,24 99,17 103,39 99,91 100,29 Coal mining and preparation

Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 104,86 111,25 100,64 98,81 104,70 99,29 98,69 104,24 98,50 105,11 97,82 105,25 99,91 Hidrocarbons extraction and annex services

Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 99,95 97,35 100,00 103,17 107,10 100,00 101,07 100,00 99,96 100,00 c c c Metalliferous ores quarrying and preparation

Alte activităţi extractive 101,51 100,42 101,80 100,42 99,34 101,49 99,31 101,14 100,21 100,58 101,72 104,11 100,95 Other extraction activities

INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE 100,69 100,34 100,55 99,98 99,78 101,53 101,53 101,62 102,37 101,61 102,91 101,33 102,08 MANUFACTURING

Alimentară şi băuturi 100,30 100,14 99,59 100,33 100,82 102,24 102,97 102,43 102,16 101,17 101,55 102,10 101,24 Food and beverages

Produse din tutun 100,02 100,31 100,04 100,00 103,84 101,13 100,00 100,98 100,00 100,15 100,53 100,00 101,07 Tobacco products

Produse textile 100,29 100,74 99,73 100,41 100,09 99,71 101,40 100,94 101,05 101,32 100,41 101,18 100,50 Textile products

Articole de îmbrăcăminte 100,08 101,25 100,59 101,53 100,11 103,87 101,32 101,66 102,18 101,08 103,28 100,79 100,78 Clothing products

Pielărie şi încălţăminte 102,34 99,71 99,51 102,03 101,10 101,76 102,50 101,15 100,71 101,60 103,04 101,17 100,95 Leather goods and footwear

Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobila) 100,86 99,89 101,09 100,73 99,30 100,44 101,57 100,20 101,48 100,31 102,82 101,25 100,94 Wood and wooden products processing (excluding furniture)

Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 101,33 99,65 100,18 99,86 99,81 100,29 103,63 101,92 101,38 101,90 104,86 100,77 101,48 Pulp, paper and cardboard

Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 101,74 101,61 99,49 100,63 103,23 101,00 100,17 98,65 101,14 99,54 100,76 99,93 100,47 Publishing houses, polygraphy, recording and copying

Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea Petroleum processing, coal coking and treatment of nuclear
combustibililor nucleari 101,25 99,47 104,32 100,51 99,34 99,85 101,24 104,04 107,81 104,81 103,25 101,67 105,03 fuel

Substanţe şi produse chimice 99,29 98,97 99,81 98,57 99,57 100,82 102,11 102,01 101,76 102,40 106,50 101,50 101,96 Chemical substances and products

Produse din cauciuc şi mase plastice 99,28 100,48 99,53 100,31 97,95 100,55 101,22 98,80 100,23 100,12 101,92 102,33 100,67 Rubber products and plastics products

Fabricarea materialelor de construcţii şi alte produse din Construction materials manufacturing and other products
minerale nemetalice 100,82 100,38 101,60 99,32 99,68 100,57 101,14 99,93 100,21 99,85 102,67 101,76 102,05 of nonmetallic minerals

Datele pentru luna februarie 2008 sunt rectificate. Data for February 2008 are rectified.
Datele pentru luna martie 2008 sunt provizorii. Data for March 2008 are provisional.
c – date confidentiale. c – confidential data.

56 57
luna precedentă = 100 (continuare) previous month = 100 (continued)
2007 2007 2008
Activităţi (diviziuni) Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. Activities (divisions)
March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March

Metalurgie 101,09 101,25 98,27 99,33 97,75 101,21 100,58 100,77 101,27 101,06 106,38 100,41 104,28 Metallurgy

Construcţii metalice şi produse din metal 102,30 101,09 103,82 99,81 100,90 100,27 100,56 102,67 104,64 101,20 102,65 101,04 100,12 Metallic construction and metal products

Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente electrice Machinery and equipment (excluding electrical and optical

şi optice) 101,20 100,47 99,80 100,14 98,99 101,10 101,64 101,41 100,43 101,42 101,09 101,61 100,79 equipments)

Maşini şi aparate electrice 100,77 100,76 99,06 99,36 98,83 109,95 100,43 99,38 102,39 102,19 102,33 100,06 102,04 Electric machinery and apparatus

Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii c c c c c c c c c c c c c Radio, TV and communication equipment

Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi Medical, precision, optical, watchmaking instruments and

ceasornicărie 100,59 99,77 103,35 95,35 100,37 101,10 102,24 98,65 99,96 100,95 101,04 101,79 101,20 apparatus

Mijloace de transport rutier 100,83 102,31 100,17 98,49 98,33 103,34 100,93 100,99 100,90 100,95 101,57 101,21 101,27 Means and road transport

Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 100,69 100,69 101,07 97,46 99,91 101,85 100,52 100,01 100,86 100,41 101,71 100,43 100,67 Means of transport not included at road transport

Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă Furniture and other industrial activities non – classified

parte 100,70 100,44 99,77 99,89 100,19 101,82 101,44 101,32 100,91 100,40 101,30 101,59 102,03 elsewhere

ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ 100,38 102,05 100,04 100,08 100,30 100,08 100,23 100,18 100,62 100,20 100,72 100,35 100,01 ELECTRIC AND TERMAL ENERGY, GAS AND WATER

Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi Production, transport and distribution of electric and thermal

termică, gaze şi apă 100,06 102,35 100,01 100,01 100,00 100,03 100,10 100,07 100,60 100,16 100,24 100,30 100,01 power, of gas and water

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 101,86 100,64 100,18 100,40 101,68 100,30 100,82 100,65 100,69 100,37 102,88 100,57 100,00 Water collecting, treatment and distribution

MARILE GRUPE INDUSTRIALE MAIN INDUSTRIAL GROUPS

Industria bunurilor intermediare 100,54 100,18 99,81 99,33 99,13 101,78 101,23 100,96 101,29 101,07 104,34 101,41 102,27 Intermediate goods industry

Industria bunurilor de capital 101,39 101,03 101,06 99,41 99,07 101,86 101,16 101,15 101,71 101,14 101,69 100,96 100,80 Capital goods industry

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată 100,56 100,37 99,70 99,75 100,13 101,60 101,13 101,54 100,77 100,69 101,06 101,21 101,90 Durable goods industry

Industria bunurilor de uz curent 100,39 100,52 99,74 100,73 101,00 101,92 101,98 101,58 101,52 101,05 101,58 101,30 100,96 Current use goods industry

Industria energetică 101,50 102,85 101,59 100,01 100,81 99,82 100,30 102,32 102,71 102,81 101,22 101,77 101,94 Energy industry

58 59
8. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI TURNOVER VOLUME INDICES IN INDUSTRY FOR TOTAL, DOMESTIC AND NON-DOMESTIC
PIAŢA EXTERNĂ MARKET
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.1 by activities (divisions) CANE Rev.1

2000 = 100 2000 = 100


Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 151,0 158,8 175,7 141,0 156,4 155,5 152,9 144,0 154,1 169,4 169,4 160,5 Total
2007 Internă 131,8 140,5 151,1 120,8 131,8 132,6 127,7 129,7 132,3 144,2 143,6 143,2 Domestic 2007
Externă 229,8 234,1 276,8 223,9 257,9 249,9 256,8 203,1 243,7 273,3 275,9 231,8 Non-domestic
INDUSTRIE – TOTAL INDUSTRY – TOTAL
Total 152,4 166,7 172,0 Total
2008 Internă 127,6 139,0 147,7 Domestic 2008
Externă 254,6 280,8 271,8 Non-domestic

Total 85,9 84,0 92,8 88,1 85,3 85,8 77,8 73,2 83,7 90,4 97,3 93,6 Total
2007 Internă 86,0 84,1 92,9 88,3 85,3 85,9 77,8 73,4 83,9 90,6 97,3 94,0 Domestic 2007
Externă 79,7 80,0 85,1 73,4 79,8 81,1 70,3 58,2 60,3 73,3 93,9 56,9 Non-domestic
INDUSTRIE EXTRACTIVĂ MINING AND QUARRYING
Total 85,3 83,0 92,0 Total
2008 Internă 85,2 83,1 92,1 Domestic 2008
Externă 90,9 78,8 85,4 Non-domestic

Total 95,8 101,1 107,6 97,1 106,3 110,3 100,2 99,2 96,2 98,9 83,6 86,0 Total
2007 Internă 95,8 101,1 107,6 97,1 106,3 110,3 100,2 99,2 96,2 98,9 83,6 86,0 Domestic 2007
Externă - - - - - - - - - - - - Non-domestic
Extracţia şi prepararea cărbunelui Coal mining and preparation
Total 92,6 110,1 109,5 Total
2008 Internă 92,6 110,1 109,5 Domestic 2008
Externă - - - Non-domestic

Total 80,9 75,0 81,7 78,0 65,3 64,4 55,7 47,7 64,1 69,7 85,6 88,1 Total
2007 Internă 80,9 75,0 81,7 78,0 65,3 64,4 55,7 47,7 64,1 69,7 85,6 88,1 Domestic 2007
Externă - - - - - - - - - - - - Non-domestic
Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe Hydrocarbons extraction and annex services
Total 80,3 68,4 74,0 Total
2008 Internă 80,3 68,4 74,0 Domestic 2008
Externă - - - Non-domestic

Total 10,4 8,2 13,8 21,8 6,4 12,2 8,7 8,7 9,5 11,5 15,1 7,1 Total
2007 Internă 7,5 8,2 13,8 21,8 6,4 12,2 8,7 8,7 9,5 11,5 15,1 7,1 Domestic 2007
Externă 114,2 - - - - - - - - - - - Non-domestic
Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere Metalliferous ores quarrying and preparation
Total 5,8 8,5 7,9 Total
2008 Internă 5,8 8,5 7,9 Domestic 2008
Externă - - - Non-domestic

Total 134,9 140,6 176,1 176,5 219,3 217,4 218,3 227,7 241,8 274,9 286,4 214,2 Total
2007 Internă 142,1 146,5 185,5 187,6 234,6 232,3 234,7 246,9 262,5 297,6 307,7 232,0 Domestic 2007
Externă 74,7 91,5 97,3 84,0 91,3 92,8 80,3 66,6 69,0 83,8 107,4 65,0 Non-domestic
Alte activităţi extractive Other extraction activities
Total 145,4 149,9 225,5 Total
2008 Internă 150,4 157,0 240,7 Domestic 2008
Externă 103,9 90,1 97,6 Non-domestic

Datele pentru luna februarie 2008 sunt rectificate. Data for February 2008 are rectified.
Datele pentru luna martie 2008 sunt provizorii. Data for March 2008 are provisional.

60 61
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 163,4 175,5 197,5 158,5 180,3 179,2 175,2 163,0 175,4 191,8 186,9 169,3 Total
2007 Internă 140,6 155,0 169,9 135,7 153,2 154,5 146,9 148,8 151,6 163,5 156,1 147,6 Domestic 2007
Externă 231,2 236,4 279,4 226,1 260,5 252,3 259,2 204,9 246,1 275,7 278,1 233,6 Non-domestic
INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE MANUFACTURING
Total 157,9 179,0 187,7 Total
2008 Internă 124,9 144,1 158,8 Domestic 2008
Externă 255,8 282,4 273,3 Non-domestic

Total 138,1 151,5 158,6 134,0 153,3 158,2 156,8 161,9 151,2 150,4 143,4 140,4 Total
2007 Internă 137,9 151,1 157,6 133,2 151,6 156,5 155,5 161,1 149,6 149,2 141,9 139,7 Domestic 2007
Externă 147,3 174,6 212,7 178,8 239,4 253,1 229,2 203,7 235,9 213,4 222,4 180,2 Non-domestic
Alimentară şi băuturi Food and beverages
Total 127,0 132,9 147,6 Total
2008 Internă 126,5 131,8 145,6 Domestic 2008
Externă 151,0 187,5 254,0 Non-domestic

Total 85,1 70,4 65,2 93,1 126,2 166,7 58,9 88,4 113,2 122,5 86,0 90,5 Total
2007 Internă 83,0 70,3 63,6 90,5 123,9 165,4 54,0 82,2 106,6 116,2 81,6 84,4 Domestic 2007
Externă 1058,8 112,2 780,8 1273,5 1165,3 731,8 2247,8 2906,5 3085,8 3006,3 2117,1 2865,2 Non-domestic
Produse din tutun Tobacco products
Total 114,0 121,0 101,8 Total
2008 Internă 108,5 116,7 98,8 Domestic 2008
Externă 2625,4 2071,1 1442,8 Non-domestic

Total 95,5 96,3 93,1 75,2 91,4 94,4 91,1 88,2 110,6 113,4 119,9 89,7 Total
2007 Internă 108,7 110,0 93,2 75,6 95,0 94,7 89,7 98,4 120,2 121,9 127,1 103,6 Domestic 2007
Externă 78,0 78,2 93,1 74,6 86,6 94,1 92,9 74,7 97,9 102,1 110,3 71,3 Non-domestic
Produse textile Textile products
Total 83,9 88,9 88,5 Total
2008 Internă 82,4 80,1 82,8 Domestic 2008
Externă 85,8 100,4 96,1 Non-domestic

Total 135,8 150,0 148,5 97,0 109,2 112,0 108,5 105,0 109,0 118,4 131,1 120,5 Total
2007 Internă 184,9 206,2 192,7 121,3 130,7 126,0 120,9 135,4 144,7 168,5 186,3 191,1 Domestic 2007
Externă 100,9 110,1 117,0 79,6 94,0 102,0 99,6 83,4 83,5 82,8 91,9 70,2 Non-domestic
Articole de îmbrăcăminte Clothing products
Total 105,5 127,2 121,4 Total
2008 Internă 140,8 166,8 163,5 Domestic 2008
Externă 80,4 99,0 91,5 Non-domestic

Total 161,9 172,8 163,8 103,3 127,6 131,6 129,9 102,3 125,2 123,9 125,9 98,0 Total
2007 Internă 152,7 165,2 145,5 80,5 91,2 85,0 83,2 78,5 92,7 95,8 85,2 70,4 Domestic 2007
Externă 172,6 181,6 184,9 129,8 169,7 185,5 184,0 129,9 162,9 156,4 173,0 130,1 Non-domestic
Pielărie şi încălţăminte Leather goods and footwear
Total 113,0 125,7 112,8 Total
2008 Internă 67,0 80,0 87,0 Domestic 2008
Externă 166,4 178,7 142,8 Non-domestic

62 63
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 222,6 226,1 270,2 183,6 185,8 164,9 170,7 162,7 147,7 173,4 159,8 131,8 Total
2007 Internă 250,4 258,5 307,6 190,5 182,1 163,1 168,9 170,1 149,4 174,0 163,2 141,1 Domestic 2007
Externă 158,4 151,5 183,9 167,6 194,2 169,1 174,9 145,6 143,8 172,0 152,1 110,3 Non-domestic
Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn Wood and wooden products processing (excluding
(exclusiv mobila) furniture)
Total 157,0 171,0 190,7 Total
2008 Internă 161,8 171,0 206,7 Domestic 2008
Externă 145,9 170,8 153,7 Non-domestic

Total 147,5 149,1 157,9 134,2 142,5 135,0 139,8 136,1 134,1 137,7 145,5 111,8 Total
2007 Internă 151,3 156,3 165,2 135,8 146,9 138,5 140,6 138,1 139,3 144,2 149,6 118,9 Domestic 2007
Externă 128,3 113,5 122,1 126,1 120,8 118,0 135,7 126,2 108,4 105,9 125,8 76,8 Non-domestic
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie Pulp, paper and paper products
Total 118,6 134,2 141,1 Total
2008 Internă 125,3 144,1 150,7 Domestic 2008
Externă 85,4 85,7 93,7 Non-domestic

Total 207,4 222,6 197,7 136,3 160,4 154,7 135,5 133,3 147,6 179,7 201,9 180,1 Total
2007 Internă 205,2 219,7 193,6 132,5 153,9 149,2 130,5 129,3 142,6 174,1 196,6 175,8 Domestic 2007
Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a Externă 502,2 598,8 749,2 633,4 1025,2 886,0 807,6 670,4 803,5 930,0 912,9 748,8 Non-domestic
Publishing houses, polygraphy, recording and
înregistrărilor
copying
Total 154,4 157,0 173,3 Total
2008 Internă 150,5 152,8 168,8 Domestic 2008
Externă 673,4 719,6 760,8 Non-domestic

Total 176,4 207,1 230,4 181,8 224,4 191,2 218,4 204,8 239,5 228,9 202,7 208,8 Total
2007 Internă 103,4 109,1 133,6 138,9 128,4 131,2 133,6 138,6 131,7 139,8 129,2 119,3 Domestic 2007
Externă 381,5 482,2 502,2 302,2 493,8 359,5 456,2 390,4 542,2 478,9 409,2 459,9 Non-domestic
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi Petroleum, coal coking and treatment of nuclear
tratarea combustibililor nucleari fuels
Total 197,0 194,3 218,4 Total
2008 Internă 109,3 97,1 119,4 Domestic 2008
Externă 443,1 466,9 496,4 Non-domestic

Total 88,8 100,6 110,8 94,9 93,6 103,8 97,4 93,2 98,4 117,3 108,1 98,6 Total
2007 Internă 81,8 99,7 107,3 89,1 89,9 99,7 87,6 87,2 104,9 125,3 112,3 100,6 Domestic 2007
Externă 102,9 102,2 117,8 106,4 100,8 112,1 116,9 105,3 85,6 101,3 99,8 94,6 Non-domestic
Substanţe şi produse chimice Chemical substances and products
Total 84,4 98,3 103,9 Total
2008 Internă 79,1 105,3 109,1 Domestic 2008
Externă 95,0 84,2 93,6 Non-domestic

Total 245,0 258,5 300,0 228,4 278,2 253,7 261,5 265,7 271,0 292,4 282,5 233,1 Total
2007 Internă 232,2 244,2 286,0 210,4 267,8 243,4 250,9 258,6 260,6 279,9 267,7 227,7 Domestic 2007
Externă 319,1 341,7 381,9 332,8 339,1 313,6 323,3 307,0 331,6 365,4 368,6 264,6 Non-domestic
Produse din cauciuc şi mase plastice Rubber and plastics products
Total 257,6 312,6 340,9 Total
2008 Internă 219,2 276,9 302,9 Domestic 2008
Externă 480,7 520,2 562,0 Non-domestic

64 65
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 118,8 133,6 183,1 172,7 213,9 198,4 205,4 213,1 212,0 222,8 186,2 128,1 Total
2007 Internă 125,6 143,1 203,2 194,0 247,9 226,9 235,7 246,8 244,5 258,1 213,8 144,3 Domestic 2007
Externă 92,6 96,6 105,1 89,7 81,5 87,4 87,8 82,0 85,5 85,5 79,1 64,7 Non-domestic
Materiale de construcţii şi alte produse din minerale Construction materials manufacturing and other
nemetalice products of non metallic minerals
Total 111,8 165,7 212,7 Total
2008 Internă 121,3 187,3 245,5 Domestic 2008
Externă 75,1 81,9 84,9 Non-domestic

Total 153,8 160,7 169,8 149,6 170,0 162,7 150,0 148,8 145,2 158,7 153,2 132,4 Total
2007 Internă 110,6 127,7 139,2 120,1 137,4 117,0 114,1 117,8 112,5 127,3 118,9 95,1 Domestic 2007
Externă 219,1 210,6 216,0 194,2 219,2 231,5 204,0 195,5 194,6 206,1 205,0 188,5 Non-domestic
Metalurgie Metallurgy
Total 142,1 160,6 169,1 Total
2008 Internă 91,4 123,4 141,2 Domestic 2008
Externă 218,6 216,6 211,3 Non-domestic

Total 264,4 317,6 367,2 237,1 246,7 262,8 233,1 256,9 258,4 285,7 257,4 245,4 Total
2007 Internă 263,2 322,3 374,4 228,6 234,0 253,0 222,5 250,8 251,5 278,1 239,1 239,2 Domestic 2007
Externă 270,9 292,7 329,1 282,6 314,8 315,6 289,9 289,5 295,1 326,0 354,7 278,1 Non-domestic
Construcţii metalice şi produse din metal Metallic constructions and metal products
Total 219,0 269,5 292,6 Total
2008 Internă 203,2 256,7 283,7 Domestic 2008
Externă 303,3 337,5 339,9 Non-domestic

Total 100,2 112,6 136,0 112,6 127,5 126,2 127,1 124,0 128,3 133,1 145,1 141,4 Total
2007 Internă 78,2 86,9 103,0 88,4 99,6 100,9 108,4 104,6 109,9 113,1 120,8 136,9 Domestic 2007
Externă 162,0 185,0 229,0 180,7 206,0 197,3 179,6 178,8 180,1 189,6 213,7 154,0 Non-domestic
Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente Machinery and equipment (excluding electrical
electrice şi optice) and optical equipments)
Total 114,5 126,0 144,5 Total
2008 Internă 84,5 94,7 111,0 Domestic 2008
Externă 199,0 214,1 238,7 Non-domestic

Total 238,3 243,5 272,2 238,8 282,7 288,5 272,7 211,6 243,9 287,5 291,2 226,7 Total
2007 Internă 121,5 129,3 145,9 128,2 145,7 147,1 134,9 113,7 127,1 170,5 176,2 153,5 Domestic 2007
Externă 466,0 466,2 518,5 454,3 549,7 564,1 541,4 402,6 471,6 515,5 515,4 369,4 Non-domestic
Maşini şi aparate electrice Electric machinery and apparatus
Total 257,9 283,6 267,8 Total
2008 Internă 133,7 145,8 141,0 Domestic 2008
Externă 500,0 552,3 515,0 Non-domestic

Total 152,4 203,1 199,9 159,8 193,3 290,8 168,5 199,8 281,1 192,8 236,3 468,1 Total
2007 Internă 64,8 104,2 162,3 97,0 115,3 279,9 121,9 151,4 270,1 169,7 190,9 548,6 Domestic 2007
Externă 280,4 347,7 254,9 251,4 307,2 306,6 236,7 270,6 297,1 226,6 302,6 350,4 Non-domestic
Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii Radio, TV and communication equipment
Total 216,2 200,9 352,4 Total
2008 Internă 105,0 124,5 252,4 Domestic 2008
Externă 378,7 312,5 498,6 Non-domestic

66 67
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 193,0 211,1 222,6 191,7 225,6 225,0 284,2 220,9 190,1 229,0 250,3 345,8 Total
2007 Internă 205,2 221,3 234,8 203,0 241,1 240,1 307,3 236,9 202,2 241,9 265,6 375,8 Domestic 2007
Externă 81,8 117,6 111,2 88,2 84,4 87,0 72,9 74,3 79,8 111,4 110,6 71,5 Non-domestic
Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, Medical precision, optical, watchmaking
optice şi ceasornicărie instruments and apparatus
Total 155,5 245,4 244,3 Total
2008 Internă 157,0 256,0 255,7 Domestic 2008
Externă 141,0 148,3 139,6 Non-domestic

Total 356,2 355,7 463,1 393,3 460,4 462,2 451,5 288,9 443,6 542,9 585,9 445,2 Total
2007 Internă 105,0 108,1 150,0 128,0 173,1 160,0 158,3 102,8 122,5 153,5 159,3 130,3 Domestic 2007
Externă 1273,0 1259,2 1605,7 1361,2 1508,6 1565,1 1521,2 967,8 1615,2 1963,8 2142,6 1594,3 Non-domestic
Mijloace de transport rutier Means of road transport
Total 539,8 556,5 490,2 Total
2008 Internă 132,4 140,6 128,2 Domestic 2008
Externă 2026,7 2074,2 1811,3 Non-domestic

Total 219,0 192,5 343,0 244,0 260,8 213,4 335,2 188,6 230,6 361,4 301,8 324,8 Total
2007 Internă 114,5 130,0 133,3 119,3 132,4 155,5 158,0 142,0 162,5 215,7 189,3 216,0 Domestic 2007
Externă 316,1 250,5 537,9 359,9 380,0 267,3 499,8 231,9 294,0 496,8 406,3 425,9 Non-domestic
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere Means of transport not included road transport
Total 112,5 276,4 248,5 Total
2008 Internă 115,6 149,5 162,6 Domestic 2008
Externă 109,5 394,3 328,2 Non-domestic

Total 260,3 285,5 293,1 207,2 219,8 217,3 193,5 203,4 232,6 241,7 258,6 220,6 Total
2007 Internă 348,2 383,5 384,4 249,8 258,9 267,9 248,9 267,2 296,3 297,6 321,8 293,8 Domestic 2007
Externă 159,8 173,4 188,6 158,6 175,0 159,5 130,1 130,4 159,8 177,7 186,3 136,8 Non-domestic
Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în Furniture and other industrial activities non –
altă parte classified elsewhere
Total 220,7 249,8 245,4 Total
2008 Internă 258,4 300,4 293,8 Domestic 2008
Externă 177,5 191,8 190,0 Non-domestic

Total 119,0 111,1 108,6 82,1 76,1 75,8 81,1 85,3 84,7 98,4 117,9 145,7 Total
2007 Internă 118,9 111,9 109,1 82,6 76,5 76,1 81,3 85,6 85,1 98,6 118,1 146,1 Domestic 2007
Externă 125,1 39,1 59,9 37,9 37,9 49,2 61,4 54,9 50,2 83,9 100,2 100,8 Non-domestic
ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE ŞI ELECTRIC AND THERMAL ENERGY, GAS AND
APĂ WATER
Total 151,9 142,0 131,0 Total
2008 Internă 151,6 141,7 130,5 Domestic 2008
Externă 179,6 172,2 174,0 Non-domestic

Total 125,5 117,1 114,3 85,5 78,7 78,2 84,0 88,5 88,1 103,2 124,3 154,5 Total
2007 Internă 125,5 118,0 114,9 86,0 79,2 78,5 84,2 88,9 88,6 103,4 124,6 155,2 Domestic 2007
Externă 125,1 39,1 59,9 37,9 37,9 49,2 61,4 54,9 50,2 83,9 100,2 100,8 Non-domestic
Producţia, transportul şi distribuţia de energie Production, transport and distribution of electric
electrică şi termică, gaze şi apă and thermal power, of gas and water
Total 161,7 150,8 138,9 Total
2008 Internă 161,5 150,6 138,5 Domestic 2008
Externă 179,6 172,2 174,0 Non-domestic

68 69
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 47,6 46,0 46,2 45,5 47,1 49,1 49,7 49,7 47,1 46,3 48,1 48,6 Total
2007 Internă 47,6 46,0 46,2 45,5 47,1 49,1 49,7 49,7 47,1 46,3 48,1 48,6 Domestic 2007
Externă - - - - - - - - - - - - Non-domestic
Captarea, tratarea şi distribuţia apei Water collection, treatment and distribution
Total 44,3 45,0 43,9 Total
2008 Internă 44,3 45,0 43,9 Domestic 2008
Externă - - - Non-domestic

MARILE GRUPE INDUSTRIALE MAIN INDUSTRIAL GROUPS

Total 149,1 159,2 178,3 149,1 169,2 163,3 160,0 154,9 157,3 174,9 165,5 134,7 Total
2007 Internă 130,5 146,4 166,7 134,1 154,3 143,9 143,6 145,7 148,7 166,4 154,3 123,4 Domestic 2007
Externă 192,0 188,7 204,9 183,6 203,6 208,1 197,7 176,0 176,8 194,5 191,2 160,6 Non-domestic
Industria bunurilor intermediare Intermediate goods industry
Total 142,6 163,6 177,3 Total
2008 Internă 117,2 147,8 167,9 Domestic 2008
Externă 201,0 200,2 199,0 Non-domestic

Total 197,2 208,8 271,1 214,5 241,4 245,2 252,9 187,8 242,9 288,4 293,8 284,2 Total
2007 Internă 112,5 129,9 159,5 125,3 145,0 157,8 150,2 130,1 147,7 165,4 160,2 193,3 Domestic 2007
Externă 413,9 410,6 556,7 443,0 488,1 468,7 515,8 335,3 486,5 602,9 635,9 516,7 Non-domestic
Industria bunurilor de capital Capital goods industry
Total 226,8 271,1 267,2 Total
2008 Internă 117,0 137,9 151,8 Domestic 2008
Externă 507,9 612,0 562,5 Non-domestic

Total 243,2 269,7 287,5 211,2 233,1 227,4 207,0 218,2 236,4 248,0 266,9 223,7 Total
2007 Internă 298,1 329,9 333,9 232,0 253,3 257,4 247,1 270,5 289,4 291,7 321,3 283,7 Domestic 2007
Externă 175,0 194,9 229,9 185,4 208,0 190,1 157,2 153,3 170,5 193,7 199,4 149,2 Non-domestic
Industria bunurilor de folosinţă îndelungată Durable goods industry
Total 222,5 253,1 266,2 Total
2008 Internă 244,4 283,0 293,2 Domestic 2008
Externă 195,3 216,0 232,7 Non-domestic

Total 137,7 147,0 150,9 124,2 143,8 152,4 137,4 141,0 139,9 144,0 140,3 133,3 Total
2007 Internă 140,8 150,6 152,8 127,8 147,0 155,4 138,5 145,9 143,0 148,5 142,5 139,3 Domestic 2007
Externă 119,6 126,0 139,5 103,4 125,0 135,0 131,5 111,8 121,7 117,8 127,3 97,8 Non-domestic
Industria bunurilor de uz curent Current use goods industry
Total 120,0 130,3 136,9 Total
2008 Internă 122,1 130,9 139,4 Domestic 2008
Externă 107,8 126,8 122,7 Non-domestic

Total 121,2 119,7 122,5 96,6 97,3 92,4 98,3 97,9 104,7 113,4 124,3 144,4 Total
2007 Internă 110,8 105,9 107,9 88,9 82,1 82,1 84,3 86,7 87,8 99,1 113,2 132,2 Domestic 2007
Externă 340,0 410,0 430,1 259,1 419,4 308,9 391,7 335,6 461,9 414,5 358,7 401,3 Non-domestic
Industria energetică Energy industry
Total 146,1 138,2 135,0 Total
2008 Internă 134,1 124,9 120,3 Domestic 2008
Externă 400,1 418,8 443,8 Non-domestic

70 71
9. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI TURNOVER INDICES IN INDUSTRY FOR TOTAL, DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET
PIAŢA EXTERNĂ by activities (divisions) CANE Rev.1
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.1

2000 = 100 2000 = 100


Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 429,2 461,8 520,6 427,6 481,1 478,1 459,0 445,5 479,7 526,6 522,6 483,5 Total
2007 Internă 407,5 444,6 495,0 408,1 454,8 456,8 431,6 439,8 457,6 501,7 489,9 466,6 Domestic 2007
Externă 500,4 517,9 604,3 491,3 567,1 547,9 548,6 463,9 551,6 608,2 629,6 538,8 Non-domestic
INDUSTRIE – TOTAL INDUSTRY – TOTAL
Total 460,4 522,2 564,4 Total
2008 Internă 412,4 470,4 526,7 Domestic 2008
Externă 617,4 691,3 687,8 Non-domestic

Total 333,2 308,4 352,4 364,0 335,2 333,7 306,6 279,1 334,3 373,7 419,0 427,9 Total
2007 Internă 334,5 309,9 354,1 366,0 336,7 335,3 308,1 280,7 336,3 375,8 421,0 430,7 Domestic 2007
Externă 190,6 150,4 167,4 150,8 167,4 163,0 138,6 115,1 122,8 149,5 194,8 121,6 Non-domestic
INDUSTRIE EXTRACTIVĂ MINING AND QUARRYING
Total 384,3 369,1 407,2 Total
2008 Internă 385,9 370,7 409,0 Domestic 2008
Externă 208,4 186,4 203,9 Non-domestic

Total 345,3 316,2 356,2 367,4 327,3 324,5 294,4 260,1 319,6 355,2 403,0 431,9 Total
2007 Internă 345,3 316,2 356,2 367,4 327,3 324,5 294,4 260,1 319,6 355,2 403,0 431,9 Domestic 2007
Externă - - - - - - - - - - - - Non-domestic
Mining and quarrying of energy producing
Industria extractivă de produse energetice
materials
Total 399,2 378,5 402,1 Total
2008 Internă 399,2 378,5 402,1 Domestic 2008
Externă - - - Non-domestic

Total 229,3 240,4 257,7 237,6 259,5 271,5 246,8 243,4 238,1 245,3 208,0 212,2 Total
2007 Internă 229,3 240,4 257,7 237,6 259,5 271,5 246,8 243,4 238,1 245,3 208,0 212,2 Domestic 2007
Externă - - - - - - - - - - - - Non-domestic
Extracţia şi prepararea cărbunelui Coal mining and preparation
Total 236,1 280,5 279,8 Total
2008 Internă 236,1 280,5 279,8 Domestic 2008
Externă - - - Non-domestic

Total 395,0 348,7 398,3 423,0 356,3 347,1 314,7 267,2 354,5 402,2 486,4 525,9 Total
2007 Internă 395,0 348,7 398,3 423,0 356,3 347,1 314,7 267,2 354,5 402,2 486,4 525,9 Domestic 2007
Externă - - - - - - - - - - - - Non-domestic
Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe Hydrocarbons extraction and annex services
Total 468,9 420,5 454,5 Total
2008 Internă 468,9 420,5 454,5 Domestic 2008
Externă - - - Non-domestic

Total 242,0 249,8 323,8 338,2 393,8 402,8 397,9 421,9 444,7 512,1 538,6 397,8 Total
2007 Internă 246,3 258,3 337,1 354,1 412,9 423,2 419,9 447,9 471,9 542,8 567,7 421,2 Domestic 2007
Externă 190,6 150,4 167,4 150,8 167,4 163,0 138,6 115,1 122,8 149,5 194,8 121,6 Non-domestic
Mining and quarrying, except of energy
Industria extractivă de produse neenergetice
producing materials
Total 273,1 298,1 445,1 Total
2008 Internă 278,3 307,1 465,1 Domestic 2008
Externă 208,4 186,4 203,9 Non-domestic

Datele pentru luna februarie 2008 sunt rectificate. Data for February 2008 are rectified.
Datele pentru luna martie 2008 sunt provizorii. Data for March 2008 are provisional.

72 73
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 48,4 38,0 64,2 98,7 28,8 57,2 43,5 43,7 48,3 58,1 76,3 35,9 Total
2007 Internă 34,7 38,0 64,2 98,7 28,8 57,2 43,5 43,7 48,3 58,1 76,3 35,9 Domestic 2007
Externă 536,0 - - - - - - - - - - - Non-domestic
Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere Metalliferous ores quarrying and preparation
Total 29,5 43,2 40,2 Total
2008 Internă 29,5 43,2 40,2 Domestic 2008
Externă - - - Non-domestic

Total 350,4 368,5 469,3 472,4 598,2 597,3 597,1 634,3 667,4 767,3 798,7 601,0 Total
2007 Internă 375,4 391,9 502,4 508,1 646,7 646,3 649,5 694,3 730,3 838,5 867,4 656,1 Domestic 2007
Externă 141,1 172,0 191,4 172,4 191,4 186,4 158,5 131,6 140,5 170,9 222,7 139,1 Non-domestic
Alte activităţi extractive Other extraction activities
Total 409,6 440,8 671,9 Total
2008 Internă 430,0 468,0 724,3 Domestic 2008
Externă 238,3 213,1 233,2 Non-domestic

Total 436,9 474,1 534,1 432,7 492,8 489,7 471,3 458,8 491,3 538,9 530,9 488,0 Total
2007 Internă 415,2 458,9 510,0 412,6 467,4 469,7 444,8 456,8 470,6 515,1 497,2 470,4 Domestic 2007
Externă 501,3 519,0 605,6 492,3 568,3 549,1 549,8 465,0 552,9 609,6 630,9 540,0 Non-domestic
INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE MANUFACTURING
Total 466,5 534,4 577,0 Total
2008 Internă 415,2 481,1 539,2 Domestic 2008
Externă 618,6 692,7 689,2 Non-domestic

Total 382,4 410,7 427,2 376,9 436,9 466,8 424,4 459,4 453,1 464,8 438,5 436,9 Total
2007 Internă 383,4 412,0 426,8 376,5 435,7 465,7 421,7 457,1 448,8 459,3 432,8 432,4 Domestic 2007
Externă 326,6 336,5 453,9 402,0 504,8 532,9 579,6 592,8 702,2 789,5 768,5 699,0 Non-domestic
Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului Manufacture of food products, beverages and
tobacco
Total 414,4 442,4 483,4 Total
2008 Internă 410,9 437,6 476,1 Domestic 2008
Externă 618,2 722,5 908,0 Non-domestic

Total 386,9 424,5 445,1 376,7 428,5 443,7 443,6 468,5 449,9 457,9 445,9 442,0 Total
2007 Internă 389,0 426,1 445,5 377,4 428,1 442,6 443,2 468,9 448,1 454,6 441,8 439,9 Domestic 2007
Externă 277,2 335,1 419,9 341,8 451,5 502,2 467,3 443,7 544,8 636,0 663,1 551,8 Non-domestic
Alimentară şi băuturi Food and beverages
Total 405,6 433,3 487,5 Total
2008 Internă 404,2 429,9 480,8 Domestic 2008
Externă 482,3 618,3 839,8 Non-domestic

Total 341,2 285,5 264,2 378,4 513,2 678,1 248,1 377,0 482,8 527,9 370,7 390,2 Total
2007 Internă 332,9 285,2 258,0 368,1 504,2 673,2 228,3 351,3 455,7 501,3 352,0 364,6 Domestic 2007
Externă 4113,5 440,6 3066,4 5017,0 4592,3 2883,9 9199,0 12028,5 12770,6 12563,2 8847,3 11991,8 Non-domestic
Produse din tutun Tobacco products
Total 494,5 525,3 446,5 Total
2008 Internă 471,2 507,2 433,9 Domestic 2008
Externă 11046,3 8714,2 6135,4 Non-domestic

74 75
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 385,1 418,2 416,6 291,9 338,7 353,0 343,1 332,2 372,7 400,2 441,8 378,0 Total
2007 Internă 449,9 489,8 450,0 306,5 351,4 346,0 332,9 366,1 416,4 465,5 506,9 483,9 Domestic 2007
Externă 325,7 352,5 385,9 278,5 327,0 359,4 352,4 301,1 332,7 340,3 382,0 280,9 Non-domestic
Industria textilă şi a produselor textile Manufacture of textiles and textile products
Total 350,3 411,7 398,4 Total
2008 Internă 367,1 413,9 412,8 Domestic 2008
Externă 334,9 409,7 385,2 Non-domestic

Total 278,7 286,5 282,4 229,6 277,3 288,8 279,2 266,1 339,4 351,5 376,1 281,8 Total
2007 Internă 296,3 304,2 258,7 212,2 268,7 268,7 254,3 277,6 342,8 351,1 368,6 302,0 Domestic 2007
Externă 255,4 262,9 313,7 252,5 288,7 315,3 312,1 250,8 334,8 352,1 386,0 255,0 Non-domestic
Produse textile Textile products
Total 270,0 292,1 291,3 Total
2008 Internă 241,9 237,8 247,5 Domestic 2008
Externă 307,2 363,9 349,2 Non-domestic

Total 458,3 508,8 508,9 334,8 380,9 397,1 387,0 377,7 395,7 433,7 486,9 444,2 Total
2007 Internă 594,5 664,5 630,2 395,3 429,3 418,8 406,9 449,4 485,8 573,3 637,3 655,2 Domestic 2007
Externă 361,3 397,9 422,5 291,6 346,4 381,7 372,8 326,6 331,5 334,3 379,9 294,0 Non-domestic
Articole de îmbrăcăminte Clothing products
Total 405,6 494,0 472,1 Total
2008 Internă 485,1 579,8 568,6 Domestic 2008
Externă 348,9 432,9 403,4 Non-domestic

Total 559,5 609,3 584,7 365,8 447,1 467,0 465,6 376,4 471,5 473,8 480,8 381,3 Total
2007 Internă 568,4 629,1 557,4 311,9 353,2 330,7 324,0 309,7 376,1 397,4 354,1 295,0 Domestic 2007
Externă 549,1 586,3 616,4 428,2 555,9 625,0 629,7 453,7 582,0 562,2 627,7 481,3 Non-domestic
Industria pielăriei şi a produselor din piele Manufacture of leather and leather products
Total 449,0 506,4 461,4 Total
2008 Internă 282,7 342,2 373,2 Domestic 2008
Externă 641,7 696,6 563,5 Non-domestic

Total 559,5 609,3 584,7 365,8 447,1 467,0 465,6 376,4 471,5 473,8 480,8 381,3 Total
2007 Internă 568,4 629,1 557,4 311,9 353,2 330,7 324,0 309,7 376,1 397,4 354,1 295,0 Domestic 2007
Externă 549,1 586,3 616,4 428,2 555,9 625,0 629,7 453,7 582,0 562,2 627,7 481,3 Non-domestic
Pielărie şi încălţăminte Leather goods and footwear
Total 449,0 506,4 461,4 Total
2008 Internă 282,7 342,2 373,2 Domestic 2008
Externă 641,7 696,6 563,5 Non-domestic

Total 713,7 731,9 881,4 588,6 595,0 531,8 545,4 528,5 484,5 569,4 534,9 446,9 Total
2007 Internă 851,8 881,4 1057,4 652,3 631,4 571,0 588,6 594,3 529,6 617,9 587,1 508,9 Domestic 2007
Externă 395,2 386,7 475,2 441,6 511,1 441,5 446,0 376,7 380,4 457,4 414,3 303,8 Non-domestic
Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn Manufacture of wood and wood products
Total 542,3 594,6 679,7 Total
2008 Internă 601,2 643,4 785,4 Domestic 2008
Externă 406,3 482,1 435,8 Non-domestic

76 77
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 713,7 731,9 881,4 588,6 595,0 531,8 545,4 528,5 484,5 569,4 534,9 446,9 Total
2007 Internă 851,8 881,4 1057,4 652,3 631,4 571,0 588,6 594,3 529,6 617,9 587,1 508,9 Domestic 2007
Externă 395,2 386,7 475,2 441,6 511,1 441,5 446,0 376,7 380,4 457,4 414,3 303,8 Non-domestic
Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn Wood and wooden products processing (excluding
(exclusiv mobila) furniture)
Total 542,3 594,6 679,7 Total
2008 Internă 601,2 643,4 785,4 Domestic 2008
Externă 406,3 482,1 435,8 Non-domestic

Total 397,2 428,0 406,3 303,7 342,3 329,7 312,1 308,7 331,8 381,1 426,5 364,9 Total
2007 Internă 404,6 440,3 414,1 302,6 342,9 330,9 308,9 308,4 334,5 386,6 431,9 375,2 Domestic 2007
Externă 309,4 281,9 313,2 317,5 335,4 316,0 350,9 312,5 299,8 315,9 361,0 242,0 Non-domestic
Fabricarea celulozei, hârtiei şi a produselor din Manufacture of pulp, paper and paper
hârtie; editarea şi tipărirea publicaţiilor products; publishing and printing
Total 339,8 358,4 392,1 Total
2008 Internă 346,4 366,0 400,5 Domestic 2008
Externă 261,1 267,3 291,7 Non-domestic

Total 271,1 275,9 296,6 252,2 267,8 253,5 262,4 256,3 260,5 271,7 292,2 227,0 Total
2007 Internă 272,8 282,8 303,7 248,5 269,8 253,9 255,6 253,9 264,2 276,6 291,2 235,3 Domestic 2007
Externă 262,7 242,4 261,5 270,4 257,6 251,6 295,9 268,1 242,3 247,4 296,8 186,2 Non-domestic
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie Pulp, paper and paper products
Total 253,3 288,2 307,5 Total
2008 Internă 261,4 303,0 321,2 Domestic 2008
Externă 213,5 215,7 240,2 Non-domestic

Total 492,9 543,3 489,6 342,8 398,8 387,5 349,8 348,5 385,9 464,1 528,3 469,5 Total
2007 Internă 488,2 540,2 484,2 336,9 389,2 379,7 342,7 343,0 379,1 456,4 521,2 464,0 Domestic 2007
Externă 1107,3 956,2 1196,4 1121,0 1664,4 1414,9 1289,6 1070,5 1283,1 1485,1 1457,8 1195,8 Non-domestic
Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a Publishing houses, polygraphy, recording and
înregistrărilor copying
Total 405,4 411,6 456,2 Total
2008 Internă 400,3 406,0 450,8 Domestic 2008
Externă 1075,4 1149,0 1171,3 Non-domestic

Total 564,2 637,3 752,7 659,3 779,5 704,9 768,2 737,8 836,3 845,0 838,1 868,8 Total
2007 Internă 485,6 501,2 616,8 629,6 607,2 622,5 632,1 656,6 626,6 696,0 683,1 666,5 Domestic 2007
Fabricarea produselor de cocserie, a produselor Externă 784,8 1019,0 1134,1 742,4 1263,0 936,0 1150,0 965,7 1424,9 1263,2 1273,0 1436,8 Non-domestic
Manufacture of coke, refined petroleum
obţinute prin rafinarea petrolului şi a
products and nuclear fuel
combustibililor nucleari Total 837,6 818,4 991,1 Total
2008 Internă 630,9 570,3 735,1 Domestic 2008
Externă 1417,7 1514,8 1709,5 Non-domestic

Total 564,2 637,3 752,7 659,3 779,5 704,9 768,2 737,8 836,3 845,0 838,1 868,8 Total
2007 Internă 485,6 501,2 616,8 629,6 607,2 622,5 632,1 656,6 626,6 696,0 683,1 666,5 Domestic 2007
Externă 784,8 1019,0 1134,1 742,4 1263,0 936,0 1150,0 965,7 1424,9 1263,2 1273,0 1436,8 Non-domestic
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi Petroleum, coal coking and treatment of nuclear
tratarea combustibililor nucleari fuels
Total 837,6 818,4 991,1 Total
2008 Internă 630,9 570,3 735,1 Domestic 2008
Externă 1417,7 1514,8 1709,5 Non-domestic

78 79
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 237,0 271,0 295,7 249,5 246,4 269,5 248,7 242,0 265,9 322,4 301,0 280,4 Total
2007 Internă 230,7 284,4 307,2 256,2 256,8 282,6 249,3 246,6 300,8 361,2 326,6 298,3 Domestic 2007
Externă 249,7 244,2 272,8 236,0 225,5 243,3 247,6 232,6 196,3 244,8 250,0 244,8 Non-domestic
Manufacture of chemicals, chemical products
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
and man-made fibres
Total 254,0 303,1 326,7 Total
2008 Internă 246,6 335,3 356,8 Domestic 2008
Externă 268,6 238,9 266,5 Non-domestic

Total 237,0 271,0 295,7 249,5 246,4 269,5 248,7 242,0 265,9 322,4 301,0 280,4 Total
2007 Internă 230,7 284,4 307,2 256,2 256,8 282,6 249,3 246,6 300,8 361,2 326,6 298,3 Domestic 2007
Externă 249,7 244,2 272,8 236,0 225,5 243,3 247,6 232,6 196,3 244,8 250,0 244,8 Non-domestic
Substanţe şi produse chimice Chemical substances and products
Total 254,0 303,1 326,7 Total
2008 Internă 246,6 335,3 356,8 Domestic 2008
Externă 268,6 238,9 266,5 Non-domestic

Total 691,8 744,7 858,9 656,5 796,6 728,1 734,5 750,9 775,6 825,5 799,1 661,8 Total
2007 Internă 663,1 706,5 820,1 606,7 768,1 701,6 710,5 736,0 748,5 798,1 764,6 650,1 Domestic 2007
Externă 858,6 966,7 1084,7 946,0 962,6 882,0 874,1 837,4 932,7 984,5 999,7 729,5 Non-domestic
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase
Manufacture of rubber and plastic products
plastice
Total 744,3 924,9 1017,3 Total
2008 Internă 635,4 821,5 902,3 Domestic 2008
Externă 1377,2 1526,0 1685,6 Non-domestic

Total 691,8 744,7 858,9 656,5 796,6 728,1 734,5 750,9 775,6 825,5 799,1 661,8 Total
2007 Internă 663,1 706,5 820,1 606,7 768,1 701,6 710,5 736,0 748,5 798,1 764,6 650,1 Domestic 2007
Externă 858,6 966,7 1084,7 946,0 962,6 882,0 874,1 837,4 932,7 984,5 999,7 729,5 Non-domestic
Produse din cauciuc şi mase plastice Rubber and plastics products
Total 744,3 924,9 1017,3 Total
2008 Internă 635,4 821,5 902,3 Domestic 2008
Externă 1377,2 1526,0 1685,6 Non-domestic

Total 362,5 409,9 571,1 542,2 684,3 629,4 648,6 677,4 679,0 713,9 596,3 408,4 Total
2007 Internă 399,3 457,9 654,4 627,0 807,7 735,9 758,6 797,8 795,4 839,5 695,5 469,6 Domestic 2007
Externă 219,5 223,1 247,1 212,3 204,6 215,1 220,3 208,8 226,0 225,3 210,3 170,7 Non-domestic
Fabricarea altor produse din minerale Manufacture of other non-metalic mineral
nemetalice products
Total 363,7 551,8 722,4 Total
2008 Internă 404,7 634,9 843,8 Domestic 2008
Externă 204,2 228,8 250,0 Non-domestic

Total 362,5 409,9 571,1 542,2 684,3 629,4 648,6 677,4 679,0 713,9 596,3 408,4 Total
2007 Internă 399,3 457,9 654,4 627,0 807,7 735,9 758,6 797,8 795,4 839,5 695,5 469,6 Domestic 2007
Externă 219,5 223,3 247,1 212,3 204,6 215,1 220,3 208,8 226,0 225,3 210,3 170,7 Non-domestic
Materiale de construcţii şi alte produse din minerale Construction materials manufacturing and other
nemetalice products of non metallic minerals
Total 363,7 551,8 722,4 Total
2008 Internă 404,7 634,9 843,8 Domestic 2008
Externă 204,2 228,8 250,0 Non-domestic

80 81
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 474,4 530,7 592,4 467,0 515,5 505,0 455,5 476,4 472,4 528,0 505,6 458,5 Total
2007 Internă 453,5 542,2 624,7 462,6 511,7 481,8 442,6 484,0 475,5 540,1 500,3 453,0 Domestic 2007
Externă 514,3 508,7 530,5 475,3 522,8 549,3 480,3 461,7 466,5 504,8 515,7 469,1 Non-domestic
Manufacture of basic metals and fabricated
Industria metalurgică şi a produselor din metal
metal products
Total 474,3 566,8 625,4 Total
2008 Internă 428,5 560,4 646,1 Domestic 2008
Externă 562,0 579,1 585,9 Non-domestic

Total 390,7 414,8 444,8 396,0 442,7 414,1 376,0 379,6 371,4 411,1 400,1 345,6 Total
2007 Internă 321,2 370,1 411,3 363,4 414,2 348,1 329,0 349,2 335,2 380,4 361,5 291,8 Domestic 2007
Externă 495,5 482,2 495,5 445,0 485,8 513,6 447,0 425,4 426,1 457,4 458,2 426,7 Non-domestic
Metalurgie Metallurgy
Total 388,4 451,9 502,6 Total
2008 Internă 301,8 404,7 484,8 Domestic 2008
Externă 519,0 523,2 529,5 Non-domestic

Total 757,0 921,8 1090,4 706,8 761,1 812,1 724,0 803,2 813,2 922,5 861,7 839,9 Total
2007 Internă 772,3 956,8 1139,3 701,7 746,7 804,1 716,4 809,0 813,5 924,9 834,8 841,6 Domestic 2007
Externă 675,1 735,2 829,3 733,8 838,3 854,4 764,4 772,1 811,7 909,7 1005,4 831,2 Non-domestic
Construcţii metalice şi produse din metal Metallic constructions and metal products
Total 764,5 954,7 1040,1 Total
2008 Internă 733,8 935,7 1035,0 Domestic 2008
Externă 928,4 1055,9 1067,2 Non-domestic

Total 278,5 311,2 379,7 317,1 358,3 355,9 358,0 352,7 371,8 390,7 426,5 430,2 Total
2007 Internă 236,3 263,4 315,8 272,6 305,6 311,1 331,5 321,7 343,3 360,1 386,3 442,0 Domestic 2007
Externă 397,4 445,8 559,7 442,6 506,6 482,2 432,6 440,1 451,9 477,0 539,8 396,9 Non-domestic
Industria de maşini şi echipamente Manufacture of machinery and equipment
n.e.c.
Total 340,6 381,7 442,0 Total
2008 Internă 274,1 311,2 368,7 Domestic 2008
Externă 527,8 580,4 648,5 Non-domestic

Total 278,5 311,2 379,7 317,1 358,3 355,9 358,0 352,7 371,8 390,7 426,5 430,2 Total
2007 Internă 236,3 263,4 315,8 272,6 305,6 311,1 331,5 321,7 343,3 360,1 386,3 442,0 Domestic 2007
Externă 397,4 445,8 559,7 442,6 506,6 482,2 432,6 440,1 451,9 477,0 539,8 396,9 Non-domestic
Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente Machinery and equipment (excluding electrical
electrice şi optice) and optical equipments)
Total 340,6 381,7 442,0 Total
2008 Internă 274,1 311,2 368,7 Domestic 2008
Externă 527,8 580,4 648,5 Non-domestic

Total 502,2 539,0 606,1 523,9 609,8 663,2 583,7 537,6 632,7 677,1 723,6 759,8 Total
2007 Internă 322,0 362,8 427,9 352,9 414,2 492,3 418,2 368,4 438,4 484,8 518,2 686,8 Domestic 2007
Externă 877,5 905,9 977,4 879,9 1017,3 1019,1 928,5 890,1 1037,6 1077,7 1151,5 911,7 Non-domestic
Industria de echipamente electrice şi optice Manufacture of electrical and optical equipment
Total 646,8 721,5 769,2 Total
2008 Internă 365,8 437,3 492,4 Domestic 2008
Externă 1232,0 1313,5 1345,8 Non-domestic

82 83
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 640,1 654,0 737,5 654,1 753,4 758,9 703,1 632,9 733,1 857,0 893,9 714,9 Total
2007 Internă 361,2 385,1 437,8 385,2 445,6 451,1 412,7 350,9 393,2 529,6 552,9 484,3 Domestic 2007
Externă 1183,7 1178,3 1321,7 1178,3 1353,5 1359,0 1269,2 1182,6 1395,7 1495,1 1558,8 1164,3 Non-domestic
Maşini şi aparate electrice Electric machinery and apparatus
Total 834,4 917,2 886,5 Total
2008 Internă 430,3 470,2 461,1 Domestic 2008
Externă 1622,3 1788,7 1715,6 Non-domestic

Total 215,4 297,1 346,4 261,6 315,9 522,6 281,0 338,3 497,9 331,8 402,8 872,1 Total
2007 Internă 137,7 221,3 344,7 205,1 243,7 592,5 251,2 315,9 563,5 348,8 398,1 1144,4 Domestic 2007
Externă 328,9 407,9 349,0 344,3 421,3 420,6 324,6 371,1 402,2 306,8 409,6 474,3 Non-domestic
Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii Radio, TV and communication equipment
Total 338,3 327,8 587,2 Total
2008 Internă 219,0 262,6 527,3 Domestic 2008
Externă 512,6 423,0 674,9 Non-domestic

Total 418,4 474,2 500,4 428,1 513,7 492,3 616,1 481,9 429,2 512,6 555,9 750,3 Total
2007 Internă 423,1 467,4 500,1 431,5 524,7 504,7 648,8 494,2 432,4 505,7 553,3 791,1 Domestic 2007
Externă 374,9 536,3 503,1 397,6 413,0 378,7 317,6 369,3 399,8 575,1 579,5 376,8 Non-domestic
Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, Medical precision, optical, watchmaking
optice şi ceasornicărie instruments and apparatus
Total 375,0 577,4 578,7 Total
2008 Internă 333,9 548,2 554,0 Domestic 2008
Externă 750,7 844,8 804,0 Non-domestic

Total 552,8 544,8 766,7 629,2 739,0 690,5 743,1 482,2 664,1 878,7 878,4 768,7 Total
2007 Internă 334,6 358,2 462,7 408,5 530,8 509,6 502,6 370,0 437,6 562,4 559,6 513,3 Domestic 2007
Externă 984,6 914,2 1368,3 1065,7 1150,9 1048,5 1219,1 704,2 1112,2 1504,5 1509,2 1274,1 Non-domestic
Industria mijloacelor de transport Manufacture of transport equipment
Total 689,8 852,6 768,0 Total
2008 Internă 439,2 493,5 479,1 Domestic 2008
Externă 1185,5 1563,3 1339,6 Non-domestic

Total 640,7 646,7 853,5 730,6 891,1 858,9 820,3 539,8 784,1 973,6 1044,1 820,7 Total
2007 Internă 336,8 351,9 493,7 433,3 587,5 534,9 522,1 351,6 421,6 533,8 559,5 461,6 Domestic 2007
Externă 1749,6 1722,4 2166,5 1815,7 1998,7 2041,2 1908,5 1226,7 2106,9 2578,5 2812,4 2131,0 Non-domestic
Mijloace de transport rutier Means of road transport
Total 968,2 1030,3 914,2 Total
2008 Internă 475,9 510,1 472,5 Domestic 2008
Externă 2764,5 2928,8 2525,7 Non-domestic

Total 419,7 390,6 635,3 475,5 508,7 435,5 626,2 394,9 482,3 735,0 627,4 690,0 Total
2007 Internă 329,2 373,7 386,3 347,5 390,9 447,1 454,4 415,3 477,1 633,1 559,9 640,8 Domestic 2007
Externă 503,8 406,4 866,7 594,5 618,1 424,7 785,9 375,8 487,1 829,6 690,2 735,7 Non-domestic
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere Means of transport not included road transport
Total 268,2 583,5 546,5 Total
2008 Internă 348,8 452,5 495,3 Domestic 2008
Externă 193,3 705,3 594,2 Non-domestic

84 85
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 672,8 745,3 770,6 547,2 578,5 571,8 510,3 546,5 633,6 666,4 719,9 617,0 Total
2007 Internă 896,0 1000,6 1011,6 660,1 685,4 707,6 658,6 723,9 814,1 831,3 904,6 828,0 Domestic 2007
Externă 417,4 453,3 494,9 418,0 456,3 416,4 340,6 343,6 427,0 477,8 508,6 375,7 Non-domestic
Alte activităţi industriale
Manufacturing n.e.c.
Total 624,4 718,5 719,9 Total
2008 Internă 736,3 866,4 867,6 Domestic 2008
Externă 496,3 549,3 550,8 Non-domestic

Total 672,8 745,3 770,6 547,2 578,5 571,8 510,3 546,5 633,6 666,4 719,9 617,0 Total
2007 Internă 896,0 1000,6 1011,6 660,1 685,4 707,6 658,6 723,9 814,1 831,3 904,6 828,0 Domestic 2007
Externă 417,4 453,3 494,9 418,0 456,3 416,4 340,6 343,6 427,0 477,8 508,6 375,7 Non-domestic
Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în Furniture and other industrial activities non –
altă parte classified elsewhere
Total 624,4 718,5 719,9 Total
2008 Internă 736,3 866,4 867,6 Domestic 2008
Externă 496,3 549,3 550,8 Non-domestic

86 87
2000 = 100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
MARILE GRUPE INDUSTRIALE Anii Piaţa Market Years MAIN INDUSTRIAL GROUPS
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 401,9 434,8 494,3 412,6 468,2 446,8 433,6 430,8 444,2 497,0 474,6 387,1 Total
2007 Internă 378,3 426,7 493,7 399,6 461,9 429,1 423,9 434,6 446,4 501,9 469,1 377,0 Domestic 2007
Externă 456,2 453,3 495,6 442,7 482,8 487,7 456,0 422,0 439,3 485,8 487,3 410,3 Non-domestic
Industria bunurilor intermediare Intermediate goods industry
Total 421,1 498,0 554,1 Total
2008 Internă 371,9 475,5 552,9 Domestic 2008
Externă 534,5 549,8 557,0 Non-domestic

Total 421,0 458,8 591,8 471,8 538,3 542,7 542,9 435,8 536,1 636,4 646,6 653,2 Total
2007 Internă 329,0 381,7 477,1 381,3 448,8 472,3 451,1 394,1 448,2 516,0 505,7 582,3 Domestic 2007
Externă 656,5 655,9 885,3 703,5 767,3 722,8 777,7 542,6 761,0 944,5 1007,3 834,9 Non-domestic
Industria bunurilor de capital Capital goods industry
Total 509,1 616,0 624,6 Total
2008 Internă 385,4 452,4 495,3 Domestic 2008
Externă 825,6 1034,9 955,4 Non-domestic

Total 426,7 459,7 476,6 388,0 446,0 472,0 423,3 445,0 459,6 481,4 481,0 451,5 Total
2007 Internă 432,6 466,5 475,1 392,7 449,8 477,7 424,1 459,4 467,8 489,9 481,8 469,2 Domestic 2007
Externă 399,6 428,6 483,5 366,5 428,9 445,8 419,6 378,8 421,9 441,9 477,6 370,1 Non-domestic
Industria bunurilor de consum
Consumer goods industry
Total 424,7 472,9 498,1 Total
2008 Internă 419,9 462,1 493,0 Domestic 2008
Externă 447,2 522,7 521,8 Non-domestic

Total 631,8 704,9 757,3 559,7 617,4 601,5 551,2 591,8 650,0 688,5 747,0 629,3 Total
2007 Internă 778,4 873,8 894,6 626,7 686,6 695,4 673,4 750,2 811,9 831,5 920,2 812,2 Domestic 2007
Externă 449,6 494,8 586,6 476,3 531,4 484,7 399,2 394,8 448,7 510,8 531,5 401,8 Non-domestic
- Industria bunurilor de folosinţă îndelungată - Durable goods industry
Total 630,8 728,1 771,8 Total
2008 Internă 706,5 827,7 865,5 Domestic 2008
Externă 536,6 604,3 655,4 Non-domestic

Total 401,6 429,7 442,3 367,0 425,1 456,1 407,6 427,0 436,3 456,0 448,5 429,7 Total
2007 Internă 405,1 434,2 441,8 374,1 431,0 460,4 404,3 436,3 440,4 462,8 447,0 441,9 Domestic 2007
Externă 380,8 403,7 444,9 325,3 390,5 431,2 427,2 372,8 411,9 416,1 457,4 358,2 Non-domestic
- Industria bunurilor de uz curent - Current use goods industry
Total 399,5 441,7 464,6 Total
2008 Internă 397,1 433,1 463,4 Domestic 2008
Externă 413,7 492,1 471,7 Non-domestic

Total 445,2 457,7 531,9 500,8 525,2 492,1 501,6 468,7 545,6 572,0 599,5 629,3 Total
2007 Internă 403,1 388,5 457,6 471,0 434,2 437,3 421,7 407,5 437,3 486,8 516,5 529,8 Domestic 2007
Externă 787,0 1020,0 1135,2 742,9 1263,4 936,4 1150,3 965,9 1425,3 1264,1 1273,4 1437,1 Non-domestic
Industria energetică Energy industry
Total 594,6 570,8 660,7 Total
2008 Internă 493,2 454,4 531,5 Domestic 2008
Externă 1418,2 1515,3 1709,9 Non-domestic

88 89
10. INDICII VALORICI AI COMENZILOR NOI DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE PE TOTAL, NEW ORDERS INDICES IN MANUFACTURING FOR TOTAL, DOMESTIC AND NON-DOMESTIC
PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ MARKET
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.1 by activities (divisions) CANE Rev.1

2000=100 2000=100
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 567,1 471,2 502,7 411,5 461,1 444,2 429,3 418,7 449,3 526,3 502,6 555,6 Total
2007 Internă 406,1 427,6 419,0 339,2 432,6 404,8 382,7 379,5 401,2 462,1 456,9 443,9 Domestic 2007
Externă 866,8 552,2 658,3 546,1 514,2 517,7 515,9 491,6 538,7 645,9 587,7 763,3 Non-domestic
INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE MANUFACTURING WORKING ON ORDERS
CARE LUCREAZÃ PE BAZĂ DE COMENZI
Total 609,8 498,3 524,3 Total
2008 Internă 498,1 452,2 494,7 Domestic 2008
Externă 817,5 583,9 579,5 Non-domestic

Total 374,2 368,2 376,8 296,3 334,7 343,6 333,7 330,2 359,2 406,8 434,7 358,7 Total
2007 Internă 374,9 354,2 355,5 308,4 345,2 339,3 330,1 357,3 382,5 473,0 494,6 449,7 Domestic 2007
Externă 373,6 381,0 396,4 285,2 325,1 347,5 336,9 305,2 337,9 345,9 379,8 275,3 Non-domestic
Industria textilă şi a produselor textile Manufacture of textiles and textile products
Total 350,0 389,6 395,7 Total
2008 Internă 334,4 374,4 393,4 Domestic 2008
Externă 364,2 403,6 397,9 Non-domestic

Total 277,9 281,6 279,8 239,6 282,8 287,8 266,6 284,0 312,8 364,3 369,8 274,4 Total
2007 Internă 298,1 288,0 264,0 214,2 283,3 278,5 252,1 293,5 314,1 374,9 360,8 296,2 Domestic 2007
Externă 251,1 273,0 300,7 273,2 282,1 300,3 285,6 271,5 311,2 350,3 381,7 245,4 Non-domestic
Produse textile Textile products
Total 257,1 286,0 280,4 Total
2008 Internă 202,5 224,9 237,9 Domestic 2008
Externă 329,2 366,7 336,7 Non-domestic

Total 440,5 427,8 443,6 335,4 370,5 382,0 379,8 361,9 391,2 435,9 479,4 416,8 Total
2007 Internă 447,2 416,5 441,8 397,2 403,4 396,7 403,5 417,5 446,9 565,5 620,7 594,2 Domestic 2007
Externă 435,7 435,8 444,9 291,3 347,0 371,5 363,0 322,3 351,5 343,7 378,8 290,5 Non-domestic
Articole de îmbrăcăminte Clothing products
Total 413,9 460,9 475,1 Total
2008 Internă 458,7 515,2 539,8 Domestic 2008
Externă 381,9 422,3 429,0 Non-domestic

Total 295,4 368,3 302,2 252,9 269,4 247,0 262,3 269,6 272,2 266,9 287,7 230,2 Total
2007 Internă 311,5 395,8 305,2 247,5 275,0 255,2 254,7 258,3 275,1 273,3 293,9 241,9 Domestic 2007
Externă 216,7 233,1 287,1 279,4 242,0 206,5 299,6 325,1 258,1 235,7 257,0 172,6 Non-domestic
Fabricarea celulozei, hârtiei şi a produselor din Manufacture of pulp, paper and paper
hârtie; editarea şi tipărirea publicaţiilor products; publishing and printing
Total 285,6 309,7 327,2 Total
2008 Internă 297,1 327,6 348,8 Domestic 2008
Externă 229,1 221,7 222,8 Non-domestic

Total 295,4 368,3 302,2 252,9 269,4 247,0 262,3 269,6 272,2 266,9 287,7 230,2 Total
2007 Internă 311,5 395,8 305,2 247,5 275,0 255,2 254,7 258,3 275,1 273,3 293,9 241,9 Domestic 2007
Externă 216,7 233,1 287,1 279,4 242,0 206,5 299,6 325,1 258,1 235,7 257,0 172,6 Non-domestic
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie Pulp, paper and paper products
Total 285,6 309,7 327,2 Total
2008 Internă 297,1 327,6 348,4 Domestic 2008
Externă 229,1 221,7 222,8 Non-domestic

Datele pentru luna februarie 2008 sunt rectificate. Data for February 2008 are rectified.
Datele pentru luna martie 2008 sunt provizorii. Data for March 2008 are provisional.

90 91
2000=100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 414,6 315,8 317,2 263,5 272,0 300,1 281,7 252,6 297,0 377,8 354,0 316,5 Total
2007 Internă 453,5 336,9 328,8 255,2 273,8 301,8 283,0 258,7 328,7 415,4 370,3 324,3 Domestic 2007
Externă 336,8 273,5 294,0 280,0 268,3 296,8 279,2 240,5 233,7 302,7 321,6 300,9 Non-domestic
Manufacture of chemicals, chemical products
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
and man-made fibres
Total 477,0 321,3 353,2 Total
2008 Internă 535,9 362,0 390,7 Domestic 2008
Externă 359,4 240,3 278,4 Non-domestic

Total 414,6 315,8 317,2 263,5 272,0 300,1 281,7 252,6 297,0 377,8 354,0 316,5 Total
2007 Internă 453,5 336,9 328,8 255,2 273,8 301,8 283,0 258,7 328,7 415,4 370,3 324,3 Domestic 2007
Externă 336,8 273,5 294,0 280,0 268,3 296,8 279,2 240,5 233,7 302,7 321,6 300,9 Non-domestic
Substanţe şi produse chimice Chemical substances and products
Total 477,0 321,3 353,2 Total
2008 Internă 535,9 362,0 390,7 Domestic 2008
Externă 359,4 240,3 278,4 Non-domestic

Total 660,7 532,0 535,2 388,9 492,6 464,8 476,2 444,8 434,4 514,6 496,6 426,4 Total
2007 Internă 428,5 533,9 571,5 428,5 500,2 460,0 462,9 470,6 428,2 510,0 500,2 411,5 Domestic 2007
Externă 1104,3 528,3 465,9 313,2 478,1 474,0 501,5 395,6 446,3 523,3 489,6 454,9 Non-domestic
Manufacture of basic metals and fabricated
Industria metalurgică şi a produselor din metal
metal products
Total 789,7 511,2 556,4 Total
2008 Internă 532,7 552,6 635,8 Domestic 2008
Externă 1280,7 432,1 404,8 Non-domestic

Total 615,4 427,7 392,3 297,5 409,6 355,7 387,8 340,5 329,5 389,7 389,0 303,1 Total
2007 Internă 272,0 374,3 376,7 319,7 391,7 302,4 326,9 319,8 280,9 326,3 356,8 240,3 Domestic 2007
Externă 1133,5 508,3 415,9 263,9 436,7 436,1 479,6 371,8 402,8 485,3 437,6 397,9 Non-domestic
Metalurgie Metallurgy
Total 748,3 360,2 408,9 Total
2008 Internă 389,3 359,4 453,1 Domestic 2008
Externă 1290,0 361,6 342,2 Non-domestic

Total 813,8 884,0 1017,8 697,6 772,8 833,1 774,6 797,0 788,5 936,2 859,6 842,5 Total
2007 Internă 806,0 918,8 1041,2 690,8 761,8 839,8 790,9 834,2 783,2 952,9 845,9 824,0 Domestic 2007
Externă 855,4 698,5 892,9 733,6 831,4 797,2 688,1 598,8 817,1 847,0 933,1 941,2 Non-domestic
Construcţii metalice şi produse din metal Metallic constructions and metal products
Total 929,4 1021,0 1054,6 Total
2008 Internă 878,4 1018,5 1076,3 Domestic 2008
Externă 1201,7 1034,0 938,5 Non-domestic

Total 426,8 423,3 360,0 322,7 338,9 342,5 372,0 373,2 350,7 515,9 411,5 430,1 Total
2007 Internă 307,3 341,7 281,8 271,6 298,5 301,7 351,8 352,1 322,0 342,3 378,8 423,7 Domestic 2007
Externă 763,4 653,2 580,3 466,5 452,8 457,2 429,0 432,9 431,3 1005,0 503,4 448,2 Non-domestic
Manufacture of machinery and equipment
Industria de maşini şi echipamente
n.e.c.
Total 401,8 411,2 474,6 Total
2008 Internă 331,4 347,1 415,5 Domestic 2008
Externă 600,0 591,9 641,2 Non-domestic

92 93
2000=100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 426,8 423,3 360,0 322,7 338,9 342,5 372,0 373,2 350,7 515,9 411,5 430,1 Total
2007 Internă 307,3 341,7 281,8 271,6 298,5 301,7 351,8 352,1 322,0 342,3 378,8 423,7 Domestic 2007
Externă 763,4 653,2 580,3 466,5 452,8 457,2 429,0 432,9 431,3 1005,0 503,4 448,2 Non-domestic
Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente Machinery and equipment (excluding electrical
electrice şi optice) and optical equipments)
Total 401,8 411,2 474,6 Total
2008 Internă 331,4 347,1 415,5 Domestic 2008
Externă 600,0 591,9 641,2 Non-domestic

Total 666,7 633,8 617,9 538,1 650,3 658,8 569,3 542,2 675,1 679,6 713,1 846,3 Total
2007 Internă 502,5 499,1 468,0 381,4 493,1 535,9 443,8 387,4 510,8 506,2 543,7 823,7 Domestic 2007
Externă 1008,7 914,3 930,3 864,5 977,9 914,8 830,8 864,5 1017,5 1040,8 1065,9 893,4 Non-domestic
Industria de echipamente electrice şi optice Manufacture of electrical and optical equipment
Total 783,9 694,4 798,2 Total
2008 Internă 618,5 466,4 562,1 Domestic 2008
Externă 1128,6 1169,2 1290,1 Non-domestic

Total 761,9 638,9 744,7 648,2 719,6 690,1 645,8 619,7 735,4 824,4 836,6 695,9 Total
2007 Internă 556,1 403,5 477,3 425,9 477,3 459,9 423,2 373,6 424,1 523,8 547,6 513,8 Domestic 2007
Externă 1163,0 1097,8 1266,1 1081,5 1192,0 1138,7 1079,8 1099,5 1342,1 1410,5 1399,9 1050,9 Non-domestic
Maşini şi aparate electrice Electric machinery and apparatus
Total 1007,9 858,6 844,7 Total
2008 Internă 805,0 504,7 467,5 Domestic 2008
Externă 1403,6 1548,5 1580,2 Non-domestic

Total 417,9 436,1 415,1 380,0 465,0 743,8 367,5 456,2 680,7 448,9 545,8 1159,7 Total
2007 Internă 201,1 324,5 483,6 332,0 354,5 879,4 343,0 456,5 838,3 500,4 601,2 1613,1 Domestic 2007
Externă 734,6 599,1 315,0 450,1 626,4 545,7 403,3 455,7 450,6 373,7 464,7 497,1 Non-domestic
Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii Radio, TV and communication equipment
Total 467,3 424,0 787,7 Total
2008 Internă 357,7 402,2 795,0 Domestic 2008
Externă 627,6 455,9 777,1 Non-domestic

Total 707,0 991,3 423,6 335,0 688,0 350,5 605,2 349,9 386,1 455,4 465,5 936,4 Total
2007 Internă 703,8 1044,6 416,5 293,7 722,5 356,8 641,4 346,3 388,3 453,7 457,5 870,2 Domestic 2007
Externă 736,5 503,9 488,5 712,9 371,6 293,0 274,6 382,6 366,6 471,5 538,5 1543,2 Non-domestic
Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, Medical precision, optical, watchmaking
optice şi ceasornicărie instruments and apparatus
Total 360,1 457,4 603,4 Total
2008 Internă 318,3 418,3 586,4 Domestic 2008
Externă 742,9 815,4 759,6 Non-domestic

Total 916,7 634,3 928,9 825,8 824,5 704,1 642,9 693,9 768,5 870,3 789,4 1375,2 Total
2007 Internă 361,1 431,5 407,0 361,2 721,6 539,4 431,0 445,9 499,9 559,3 526,7 497,5 Domestic 2007
Externă 2016,0 1035,7 1961,7 1745,1 1028,1 1029,9 1062,1 1184,4 1299,9 1485,6 1309,1 3112,0 Non-domestic
Industria mijloacelor de transport Manufacture of transport equipment
Total 834,2 830,7 747,4 Total
2008 Internă 623,2 561,2 504,1 Domestic 2008
Externă 1251,7 1363,9 1228,9 Non-domestic

94 95
2000=100 (continuare) 2000 = 100 (continued)
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 652,5 760,0 835,3 743,1 970,9 907,2 785,5 621,8 1039,1 1042,1 1052,0 1013,5 Total
2007 Internă 365,8 397,2 462,6 409,1 689,8 595,4 460,1 398,7 532,8 582,9 588,3 466,7 Domestic 2007
Externă 1698,8 2083,9 2195,0 1961,8 1996,6 2044,6 1972,9 1435,9 2886,8 2717,8 2744,1 3008,9 Non-domestic
Mijloace de transport rutier Means of road transport
Total 1094,8 1122,6 978,4 Total
2008 Internă 595,6 610,0 513,7 Domestic 2008
Externă 2916,3 2993,0 2674,1 Non-domestic

Total 1316,7 444,0 1070,8 951,2 602,8 396,6 426,9 803,0 358,5 610,0 391,6 1923,0 Total
2007 Internă 349,7 516,2 269,8 243,2 800,0 401,2 359,2 562,5 418,6 501,0 374,7 573,6 Domestic 2007
Externă 2215,2 377,0 1815,0 1609,0 419,5 392,3 489,8 1026,4 302,7 711,2 407,3 3176,8 Non-domestic
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere Means of transport not included road transport
Total 439,6 388,5 397,7 Total
2008 Internă 691,3 440,6 480,5 Domestic 2008
Externă 205,7 340,2 320,7 Non-domestic

96 97
2000=100 (continuare) 2000 = 100 (continued)

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
MARILE GRUPE INDUSTRIALE Anii Piaţa Market Years MAIN INDUSTRIAL GROUPS
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Total 547,2 417,5 419,8 338,4 410,5 381,5 387,9 348,9 380,8 446,0 436,1 349,9 Total
2007 Internă 381,0 371,8 382,3 310,0 366,0 322,8 328,4 308,6 327,5 388,1 383,0 292,6 Domestic 2007
Externă 842,1 498,5 486,3 388,6 489,3 485,5 493,4 420,3 475,4 548,6 530,4 451,7 Non-domestic
Industria bunurilor intermediare Intermediate goods industry
Total 658,8 431,6 457,8 Total
2008 Internă 484,8 402,3 441,4 Domestic 2008
Externă 967,7 483,6 487,0 Non-domestic

Total 647,5 560,5 639,5 546,9 583,9 541,6 504,8 535,0 555,8 675,5 586,3 919,1 Total
2007 Internă 381,9 480,1 427,9 352,3 553,1 493,1 441,0 447,4 468,8 513,2 490,4 587,7 Domestic 2007
Externă 1327,3 766,5 1181,1 1045,0 663,0 665,8 668,1 759,3 778,3 1091,1 831,6 1767,3 Non-domestic
Industria bunurilor de capital Capital goods industry
Total 605,5 604,7 623,9 Total
2008 Internă 516,2 496,4 543,7 Domestic 2008
Externă 834,2 881,8 829,1 Non-domestic

Total 450,6 449,4 454,1 351,7 391,6 405,3 381,8 396,6 394,9 451,8 492,5 425,8 Total
2007 Internă 479,4 478,2 452,6 374,6 412,8 421,6 397,4 433,9 424,9 525,6 573,9 526,1 Domestic 2007
Externă 414,1 413,0 456,1 322,7 364,8 384,5 362,0 349,4 357,0 358,2 389,4 298,7 Non-domestic
Industria bunurilor de consum Consumer goods industry
Total 422,1 444,1 482,1 Total
2008 Internă 451,5 449,9 491,2 Domestic 2008
Externă 384,7 436,8 470,5 Non-domestic

Total 423,8 609,2 767,8 611,5 746,1 649,6 670,8 727,1 655,7 696,3 807,8 581,8 Total
2007 Internă 294,7 504,3 581,4 494,9 614,7 525,4 616,3 693,3 635,9 619,8 786,8 536,6 Domestic 2007
Externă 771,6 891,9 1270,0 925,6 1100,1 984,3 817,6 818,2 708,9 902,4 864,6 703,6 Non-domestic
- Industria bunurilor de folosinţă îndelungată - Durable goods industry
Total 636,4 783,0 908,7 Total
2008 Internă 529,5 654,4 692,6 Domestic 2008
Externă 924,2 1129,3 1490,8 Non-domestic

Total 453,4 432,7 421,5 324,6 354,7 379,8 351,7 362,1 367,8 426,3 459,7 409,5 Total
2007 Internă 505,4 474,5 434,5 357,7 384,4 407,1 366,7 397,4 395,2 512,4 544,0 524,7 Domestic 2007
Externă 392,2 383,5 406,1 285,6 319,6 347,6 334,0 320,5 335,4 324,7 360,2 273,8 Non-domestic
- Industria bunurilor de uz curent - Current use goods industry
Total 399,7 408,8 437,7 Total
2008 Internă 440,6 421,2 462,9 Domestic 2008
Externă 351,6 394,2 407,8 Non-domestic

98 99
11. PRODUCŢIA DE LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE OUTPUT OF MILK AND MILK PRODUCTS

2007 2007 2008


U.M. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. M. U.
March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March

Produse colectate de unităţile Products collected by diaries for


industriale în vederea procesării processing
Lapte de vacă colectat de la ferme tone 91143 93423 111043 111378 111970 103055 102240 98845 83371 80263 81303 81583 90835 tonnes Cow’s milk from farms
Conţinutul mediu de grăsime % 3,68 3,67 3,66 3,61 3,60 3,64 3,71 3,76 3,83 3,83 3,82 3,76 3,71 % Medium fat content
Conţinutul mediu de proteine % 3,21 3,19 3,19 3,17 3,16 3,66 3,20 3,22 3,23 3,23 3,24 3,21 3,21 % Medium protein content
Smântână colectată de la ferme tone 209 66 42 154 105 118 137 180 324 424 341 301 225 tonnes Cream from farms

Produse obţinute Products obtained


Lapte de consum tone 18497 14962 15751 13454 12853 13362 14766 16024 16625 14660 16473 15890 17926 tonnes Drinking milk
Smântână de consum tone 3868 3451 3658 3201 3502 3764 3924 4164 4670 4476 4244 3843 3754 tonnes Cream for consumtion
Lapte acidulat ( iaurt, iaurt de băut şi Acidified milk (yogurt,drinking yogurt and
altele) tone 11307 10258 12057 10355 11229 11495 9995 10969 10680 8695 13008 12948 13072 tonnes others)
Smântână praf, lapte praf integral şi Cream powder, whole milk and partial
parţial degresat tone 228 334 689 478 220 249 526 534 377 399 256 230 315 tonnes skimed-milk powder
Lapte praf degresat tone 264 384 330 622 708 670 432 460 279 208 150 147 185 tonnes Skimed-milk powder
Unt tone 599 586 716 719 706 706 715 794 735 828 556 656 601 tonnes Butter
Brânzeturi total tone 5481 5542 6837 6758 6229 5944 5944 5808 4971 4641 4762 4906 5667 tonnes Cheese total
din care : of which:
- numai din lapte de vacă tone 4974 5101 6166 6047 5589 5426 5537 5439 4713 4424 4525 4678 5367 tonnes - cheese made from cow’s milk only

Date provizorii. Data are provisional.


Datele pentru luna februarie 2008 sunt rectificate. Data for February 2008 are rectified.

100 101
12. EXPORTURILE (FOB) DE PRODUSE INDUSTRIALE, ÎN LUNA IANUARIE 20081)
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.1
EXPORTS (FOB) OF INDUSTRIAL PRODUCTS IN JANUARY 20081)
by activities (divisions) CANE Rev.1

IANUARIE 2008
JANUARY 2008
în % faţă de
mil.EURO
ianurie 2007
mill.EURO
in % against
January 2007

Cărbune, turbă *) 37,0 Coal and lignite; peat

Petrol brut şi gaze naturale - - Crude petroleum and natural gas

Minereuri metalifere 2,5 183,3 Metal ores

Alte minerale şi produse de carieră 1,6 135,2 Other mining and quarrying products

Produse alimentare şi băuturi 31,2 165,4 Food products and beverages

Produse din tutun 18,1 317,9 Tobacco products

Produse ale industriei textile 77,4 107,0 Textile products

Articole de îmbrăcăminte 204,8 93,5 Wearing apparel; furs

Piei şi produse din piele 116,6 103,5 Leather and leather products

Produse rezultate din prelucrarea Wood and products of wood (except


lemnului (exclusiv mobilier) 69,0 95,6 furniture)
Materiale fibroase celulozice, hârtii,
cartoane şi produse din hârtie 9,3 80,3 Pulp, paper and paper products
Edituri, tipărituri şi reproduceri pe
suporţi 9,6 339,7 Printed matter and recorded media
Produse de cocserie; produse obţinute
prin rafinarea petrolului; combustibili Coke, refined petroleum products and
nucleari 223,7 194,2 nuclear fuel
Produse ale industriei chimice, fibre şi Chemicals, chemical products and man-
fire sintetice şi artificiale 156,1 127,7 made fibres

Produse din cauciuc şi mase plastice 84,4 123,0 Rubber and plastic products

Alte produse din minerale nemetalice 19,9 89,6 Other non metallic mineral products

Produse ale industriei metalurgice 308,6 97,5 Basic metals


Produse ale industriei construcţiilor
metalice şi produselor din metal Fabricated metal products (except
(exclusiv maşini, utilaje şi echipamente) 73,5 123,1 machinery and equipment)

Maşini şi echipamente 203,6 124,0 Machinery and equipment


Mijloace ale tehnicii de calcul şi de
birou 32,8 264,1 Office machinery and computers

Maşini şi aparate electrice 254,4 114,1 Electrical machinery and apparatus


Echipamente şi aparate de radio, Radio, television and communication
televiziune şi comunicaţii 28,2 92,5 equipment and apparatus
Aparatură şi instrumente medicale, de
precizie, optice şi fotografice, Medical, precision and optical instruments,
ceasornicărie 20,4 121,4 watches and clocks

Mijloace de transport rutier 236,5 124,0 Means of road transport

Alte mijloace de transport 51,5 71,0 Other means of transport


Mobilă şi alte produse industriale
neclasificate în alta parte 104,5 105,8 Furniture; other manufactured goods n.e.c.
Energie electrică şi termică, gaze Electrical energy, gas, steam and hot
şi apă 30,9 200,8 water

1)
Date provizorii / Provisional data.
*) Valori sub 0,05 /Values under 0,05

102
13. IMPORTURILE (FOB) DE PRODUSE INDUSTRIALE, ÎN LUNA IANUARIE 20081)
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.1
IMPORTS (FOB) OF INDUSTRIAL PRODUCTS IN JANUARY 20081)
by activities (divisions) CANE Rev.1

IANUARIE 2008
JANUARY 2008
în % faţă de
mil.EURO
ianurie 2007
mill.EURO
in % against
January 2007

Cărbune, turbă 20,7 46,4 Coal; peat

Petrol brut şi gaze naturale 447,6 129,3 Crude petroleum and natural gas

Minereuri metalifere 32,6 64,8 Metal ores

Alte minerale şi produse de carieră 4,4 79,9 Other mining and quarrying products

Produse alimentare şi băuturi 165,8 137,0 Food products and beverages

Produse din tutun 5,7 33,1 Tobacco products

Produse ale industriei textile 204,1 90,1 Textile products

Articole de îmbrăcăminte 46,3 115,6 Wearing apparel; furs

Piei şi produse din piele 79,4 85,8 Leather and leather products

Produse rezultate din prelucrarea Wood and products of wood (except


lemnului (exclusiv mobilier) 34,8 105,3 furniture)
Materiale fibroase celulozice, hârtii,
cartoane şi produse din hârtie 58,3 104,9 Pulp, paper and paper products
Edituri, tipărituri şi reproduceri pe
suporţi 15,8 113,4 Printed matter and recorded media
Produse de cocserie; produse obţinute
prin rafinarea petrolului; combustibili Coke, refined petroleum products and
nucleari 56,4 126,7 nuclear fuel
Produse ale industriei chimice, fibre şi Chemicals, chemical products and man-
fire sintetice şi artificiale 366,0 128,9 made fibres

Produse din cauciuc şi mase plastice 171,3 108,3 Rubber and plastic products

Alte produse din minerale nemetalice 62,0 113,3 Other non metallic mineral products

Produse ale industriei metalurgice 241,9 98,1 Basic metals


Produse ale industriei construcţiilor
metalice şi produselor din metal Fabricated metal products (except
(exclusiv maşini, utilaje şi echipamente) 154,1 108,9 machinery and equipment)

Maşini şi echipamente 381,7 108,4 Machinery and equipment


Mijloace ale tehnicii de calcul şi de
birou 97,1 92,8 Office machinery and computers

Maşini şi aparate electrice 201,2 91,3 Electrical machinery and apparatus


Echipamente şi aparate de radio, Radio, television and communication
televiziune şi comunicaţii 204,7 117,4 equipment and apparatus
Aparatură şi instrumente medicale, de
precizie, optice şi fotografice, Medical, precision and optical instruments,
ceasornicărie 64,4 116,5 watches and clocks

Mijloace de transport rutier 513,3 122,3 Means of road transport

Alte mijloace de transport 26,6 113,4 Other means of transport


Mobilă şi alte produse industriale
neclasificate în alta parte 61,4 125,7 Furniture; other manufactured goods n.e.c.
Energie electrică şi termică, gaze Electrical energy, gas, steam and hot
şi apă 4,5 252,1 water

1)
Date provizorii / Provisional data.

103
14. EFECTIVUL SALARIAŢILOR DIN INDUSTRIE LA SFÂRŞITUL LUNII NUMBER OF EMPLOYEES IN THE INDUSTRY AT THE END OF THE MONTH
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.1 by activities (divisions) CANE Rev.1

mii persoane thousand persons


2007 2007 2008
Activităţi (diviziuni) Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. Activities (divisions)
March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March

INDUSTRIE - TOTAL 1613,5 1607,7 1603,1 1595,7 1589,7 1583,4 1574,5 1567,8 1559,9 1547,2 1560,8 1554,1 1558,4 INDUSTRY – TOTAL

INDUSTRIE EXTRACTIVĂ 80,9 82,4 82,7 81,7 81,7 81,7 80,8 80,2 79,8 80,0 81,2 80,3 82,8 MINING AND QUARRYING
Extracţia şi prepararea cărbunelui 26,0 26,0 26,1 26,1 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,1 26,3 26,1 26,1 Coal mining and preparation
Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 40,7 42,2 41,5 41,1 41,1 41,1 40,4 39,9 39,5 39,4 40,3 39,2 41,6 Hydrocarbons extraction and annex services
Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 1,7 1,7 2,1 1,7 1,7 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 Metalliferous ores quarrying and preparation
Alte activităţi extractive 10,8 10,8 11,3 11,2 11,3 11,5 11,2 11,2 11,1 11,4 11,6 12,0 12,1 Other extraction activities

INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE 1402,9 1395,8 1390,7 1384,5 1378,3 1373,2 1364,3 1358,0 1350,6 1338,9 1352,6 1347,4 1349,7 MANUFACTURING
Alimentară şi băuturi 179,3 179,6 182,0 181,3 182,5 184,9 185,3 185,2 185,1 185,3 183,4 184,7 186,3 Food and beverages
Produse din tutun 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,7 1,8 1,8 Tobacco products
Produse textile 64,0 62,9 61,8 60,9 60,7 60,0 58,7 58,0 58,0 57,2 57,5 57,2 56,7 Textile products
Articole de îmbrăcăminte 239,7 238,5 235,2 231,5 227,6 223,6 219,1 215,6 212,2 208,9 209,1 206,5 204,5 Clothing products
Pielărie şi încălţăminte 87,8 86,0 84,8 84,2 82,3 80,0 78,5 77,6 76,8 75,7 76,3 75,6 73,4 Leather goods and footwear
Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobila) 61,3 61,3 61,5 61,6 61,1 60,4 60,4 60,3 60,1 58,5 59,3 57,4 58,9 Wood and wooden products processing (excluding furniture)
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 13,7 13,7 13,7 13,6 13,7 13,5 13,3 13,2 12,8 13,0 13,6 13,3 13,2 Pulp, paper and paper products
Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 28,7 28,6 28,9 28,7 28,2 28,3 28,2 28,6 28,4 28,0 27,9 27,0 27,4 Publishing houses, polygraphy, recording and copying
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea Petroleum, coal coking and treatment of nuclear
combustibililor nucleari 11,6 11,5 11,4 11,2 11,2 11,3 11,0 11,4 11,1 11,1 11,6 11,0 10,8 fuels
Substanţe şi produse chimice 46,8 45,8 45,6 45,7 45,6 45,7 46,2 45,6 45,9 45,3 44,2 43,6 43,9 Chemical substances and products
Produse din cauciuc şi mase plastice 40,0 40,1 39,6 39,0 38,9 39,1 39,3 39,3 39,2 39,4 43,0 43,3 43,3 Rubber and plastics products
Materiale de construcţii şi alte produse din minerale Construction materials manufacturing and other products of non
nemetalice 53,0 53,4 53,7 53,8 53,5 53,4 53,0 52,5 51,4 49,7 49,9 49,8 50,5 metallic minerals
Metalurgie 50,8 50,4 50,2 50,5 50,6 50,7 49,8 49,6 49,9 49,1 49,3 48,9 48,9 Metallurgy
Construcţii metalice şi produse din metal 91,7 91,6 92,3 92,3 91,1 91,0 90,4 90,7 89,7 89,0 92,2 93,6 94,3 Metallic constructions and metal products
Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente electrice şi Machinery and equipment (excluding electrical and optical
optice) 96,6 95,7 91,5 91,3 91,3 90,3 90,6 89,8 88,8 87,4 88,5 87,8 87,9 equipments)
Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 3,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 2,8 3,4 3,4 3,4 Computers
Maşini şi aparate electrice 87,0 87,2 88,3 89,0 90,5 90,7 90,0 90,4 91,1 91,6 93,3 93,5 94,4 Electric machinery and apparatus
Echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii 11,1 10,5 10,6 10,7 10,7 10,7 11,1 10,9 10,9 10,8 12,2 12,3 13,2 Radio, TV and communication equipment and apparatus
Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi Medical precision, optical, watchmaking instruments and
ceasornicărie 13,8 13,7 13,5 13,5 13,4 13,2 13,2 13,0 12,8 12,7 11,4 11,5 11,6 apparatus
Mijloace de transport rutier 60,6 60,7 61,0 61,2 61,7 62,1 62,8 63,0 63,6 63,6 64,4 64,5 64,2 Means of road transport
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 57,5 58,4 58,5 59,1 58,7 60,1 60,3 60,7 60,3 60,0 61,2 61,7 62,0 Means of transport not included road transport
Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă
parte 90,5 89,3 89,6 88,6 88,4 87,4 86,8 86,1 85,8 86,0 87,4 87,2 87,0 Furniture and other industrial activities non – classified elsewhere

ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ 129,7 129,5 129,7 129,5 129,7 128,5 129,4 129,6 129,5 128,3 127,0 126,4 125,9 ELECTRIC AND THERMAL ENERGY, GAS AND WATER
Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi Production, transport and distribution of electric and thermal
termică, gaze şi apă 90,3 90,1 90,2 90,1 90,0 89,4 89,6 89,9 89,8 88,8 87,6 86,9 86,6 power, of gas and water
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 39,4 39,4 39,5 39,4 39,7 39,1 39,8 39,7 39,7 39,5 39,4 39,5 39,3 Water collection, treatment and distribution

Incepând cu luna ianuarie 2008, cercetarea statistică selectivă privind câştigurile şi efectivul salariaţilor se realizează pe un eşantion de Since January 2008, the statistical sampling survey on the earnings and number of employees is carried out on a sample of 23000 economic
23000 de unităţi economico-sociale, cu 4 salariaţi şi peste, care acoperă 94,95% din numărul total de salariaţi din sectorul economic, and social units, having four employees and over, covering 94,95% of total number of employees from the economic sector, The number of
Numărul salariaţilor din unităţile excluse din cercetare (cu 0 – 3 salariaţi), reprezintă aproximativ 9,60% din numărul total al salariaţilor din employees of the units excluded from the survey (having 0-3 employees) represents about 9,6% of total number of employees from the
sectorul economic. economic sector.

104 105
15. CÂŞTIGURILE SALARIALE MEDII NOMINALE DIN INDUSTRIE, ÎN LUNA MARTIE 2008 NOMINAL AVERAGE SALARY EARNINGS IN THE INDUSTRY, IN MARCH 2008
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.1 by activities (divisions) CANE Rev.1

Câştigul salarial mediu brut Câştigul salarial mediu net /Net average earning 1.I-31.III. 2008
MARTIE 2008 MARTIE 2008 în % faţă de: în % faţă de
- lei - MARTIE 2008 1.I-31.III. 2007
Activităţi (diviziuni) MARCH 2008 in % as against:
Gross average earning - lei – 1.I-31.III. 2008
Activities (division)
in MARCH 2008 MARCH 2008 FEBRUARIE 2008 MARTIE 2007 in % as against
- RON - - RON - FEBRUARY 2008 MARCH 2007 1.I-31.III. 2007

INDUSTRIE – TOTAL 1465 1089 105,0 113,0 117,1 INDUSTRY – TOTAL

INDUSTRIE EXTRACTIVĂ 2324 1666 103,1 92,6 107,2 MINING AND QUARRYING
Extracţia şi prepararea cărbunelui 2299 1660 100,5 104,3 111,4 Coal mining and preparation
Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 2635 1868 103,1 85,1 105,4 Hidrocarbons extraction and annex services
Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 1485 1091 104,1 95,3 97,7 Metalliferous ores quarrying and preparation
Alte activităţi extractive 1494 1110 110,0 111,7 110,7 Other extraction activities

INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE 1321 990 104,8 114,7 117,5 MANUFACTURING


Alimentară şi băuturi 1249 931 108,4 117,6 116,6 Food and beverages
Produse din tutun 3307 2345 93,1 123,4 118,4 Tobacco products
Produse textile 986 754 103,6 113,7 116,0 Textile products
Articole de îmbrăcăminte 885 689 101,0 113,9 116,4 Clothing products
Pielărie şi încălţăminte 940 723 102,0 121,1 121,7 Leather goods and footwear
Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobila) 885 674 102,0 116,0 116,5 Wood and wooden products processing (excluding furniture)
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 1403 1048 109,4 109,3 112,7 Pulp, paper and cardboard
Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 1398 1028 105,2 97,3 102,4 Publishing houses, polygraphy, recording and copying
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea Petroleum processing, coal coking and treatment of nuclear
combustibililor nucleari 3181 2267 112,7 117,5 125,1 fuels
Substanţe şi produse chimice 2012 1472 105,3 108,1 114,4 Chemical substances and products
Produse din cauciuc şi mase plastice 1355 1009 107,7 113,4 115,0 Rubber products and plastics products
Materiale de construcţii şi alte produse din minerale Construction materials manufacturing and other products of
nemetalice 1695 1247 113,6 123,6 122,4 non metallic minerals
Metalurgie 1866 1380 101,8 108,5 110,5 Metallurgy
Construcţii metalice şi produse din metal 1410 1047 104,4 113,4 116,2 Metallic construction and metal products
Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente electrice şi optice) 1533 1141 102,9 118,7 121,3 Machinery and equipment (excluding electrical and optical equipments)
Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 1651 1204 95,9 105,4 113,9 Computers
Maşini şi aparate electrice 1322 1010 106,4 109,7 115,1 Electric machinery and apparatus
Echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii 2105 1564 101,4 117,7 124,8 Radio, TV and communication equipment apparatus
Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi Medical, precision, optical and watchmaking instruments and
ceasornicărie 1491 1099 105,7 110,6 112,5 apparatus
Mijloace de transport rutier 1595 1185 101,7 104,1 113,3 Means and road transport
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 1761 1302 104,0 112,3 114,0 Means of transport not included at road transport
Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă parte 1009 772 101,8 112,2 116,1 Furniture and other industrial activities non – classified elsewhere

ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ 2370 1728 107,3 116,8 121,4 ELECTRIC AND THERMAL ENERGY, GAS AND WATER
Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, Production, transport and distribution of electric and thermal power, of
gaze şi apă 2692 1955 108,6 116,4 120,9 gas and water
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 1651 1223 103,0 120,6 125,1 Water collecting, treatment and distribution

Vezi nota de la Tabelul 14. See footnote on Tabel 14,

106 107
16. PRINCIPALELE RESURSE DE ENERGIE PRIMARĂ ÎN PERIOADA 1.I.- 31.III.2008
ELECTRIC POWER BALANCE SHEET DURING 1.I.- 31.III.2008

1.I.- 31.III.2008 faţă de 1.I.- 31.III.2007


1.I.- 31.III.2008 1.I.- 31.III.2008 as against 1.I.- 31.III.2007
Diferenţe (±)
-%-
Differences (±)
Total Producţie Import Total Producţie Import Total Producţie Import
Total Output Import Total Output Import Total Output Import

unităţi fizice / physical units

Cărbune net (mii tone) 9463,3 8395,1 1068,2 -1389,6 -833,4 -556,2 87,2 91,0 65,8
Net coal (thousand tonnes)
Ţiţei (mii tone) 3149,4 1142,9 2006,5 -160,5 -74,5 -86,0 95,2 93,9 95,9
Crude oil (thousand tonnes)
Gaze naturale utilizabile
(mil. mc. 15 gr. C) 4466,1 3117,8 1348,3 -107,7 +11,5 -119,2 97,6 100,4 91,9
Usable natural gas
3 0
(mill. m 15 C)
Energie hidroelectrică, energie
nuclearo-electrică şi energie
electrică din import (mil. kWh) 7643,5 7428,6 214,9 +2444,5 +2288,5 +156,0 147,0 144,5 364,9
Hydroelectric, nuclear electric
and imported electric power
(mill. kWh)
Produse petroliere din import
(mii tone) 183,3 - 183,3 +6,5 - +6,5 103,7 - 103,7
Imported oil products
(thousand tonnes)

mii tone echivalent petrol (10000 kcal/kg)


thousand tonnes of oil equivalent (10000 kcal/kg)

Resurse – total 10365,2 6328,8 4036,4 -216,9 +232,4 -449,3 98,0 103,8 90,0
Resources – total
din care:
of which:
Cărbune net 2184,2 1577,4 606,8 -457,9 -139,5 -318,4 82,7 91,9 65,6
Net coal
Ţiţei 3115,8 1109,3 2006,5 -158,3 -72,3 -86,0 95,2 93,9 95,9
Crude oil
Gaze naturale utilizabile 3605,7 2520,6 1085,1 -86,7 +9,2 -95,9 97,6 100,4 91,9
Usuable natural gas
Energie hidroelectrică,
energie nuclearo - electrică
şi energie electrică din import 1140,0 1121,5 18,5 +448,4 +435,0 +13,4 164,8 163,4 362,7
Hidroelectric, nuclear - electric
and imported electric power
Produse petroliere din import 170,9 - 170,9 +6,1 - +6,1 103,7 - 103,7
Imported oil products

108
17. BALANŢA ENERGIEI ELECTRICE ÎN PERIOADA 1.I.- 31.III.2008
ELECTRIC POWER BALANCE SHEET DURING 1.I.- 31.III.2008

1.I.- 31.III.2008 faţă de 1.I.- 31.III.2007


1.I.- 31.III.2008 1.I.- 31.III.2008 as against 1.I.- 31.III.2007
Diferenţe (±)
-%-
Differences (±)

milioane kWh / million kWh

Resurse – total 18025,8 +1638,7 110,0


Resources – total
Producţie 17810,9 +1482,7 109,1
Production
- în termocentrale clasice 10382,3 -805,8 92,8
- in classic thermal power plants
- în hidrocentrale 4396,3 +792,6 122,0
- in hydro power plants
- în centrale nuclearo - electrice 3032,3 +1495,9 197,4
- in nuclear power plants
Import 214,9 +156,0 364,9
Import
Destinaţii - total 18025,8 +1638,7 110,0
Destination – total
- Consum final 13917,3 +701,9 105,3
- Final consumption
În economie 10994,0 +471,5 104,5
In economy
Iluminat public 204,6 +23,8 113,2
Public lighting
Populaţie 2718,7 +206,6 108,2
Population
- Consum propriu tehnologic în reţele
şi staţii 2385,5 +304,3 114,6
- Own tehnological consumption in
network and stations
- Export 1723,0 +632,5 158,0
- Export

109
18. RESURSELE DE COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI DESTINAŢIILE ACESTORA SUPPLY OF SOLID FOSSIL FUELS AND THEIR DESTINATIONS
18.1 Cărbune superior1) Hard coal1)

mii tone thou tonnes


2007 2007 2008
Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb.
Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb.

Resursele: Supply:

(+) Producţia - - - - - - - - - - - - - (+) Production

(+) Importul 553 249 405 348 374 284 396 236 456 337 309 239 373 (+) Imports

(+) Variaţia stocurilor -46 42 -43 -40 36 48 42 -19 21 10 - -3 -7 (+) Variation of stocks

(=) Consumul intern brut (calculat) 507 291 362 308 410 332 438 217 477 347 309 236 366 (=) Gross inland consumption (calculated)

Livrări total (observat) 291 300 282 253 247 229 269 234 356 291 296 278 245 Total deliveries (observed)

din care: of which:

Centrale electrice din sectorul public 66 54 34 - - - - 59 106 66 71 68 48 Public power stations

Cocserii şi instalaţii de brichetare 189 221 213 233 227 204 244 157 218 192 200 182 174 Coking and patent fuel plants

Industrie total 36 25 35 20 20 25 25 18 32 33 25 28 23 All industries

din care: of which:

Metalurgie 32 20 31 15 16 20 20 13 27 28 20 23 18 Iron and steel industry

Stocuri la sfârşitul lunii 277 235 278 318 282 234 192 211 190 180 180 183 190 Stocks at the end of period

din care: of which:

Cocserii şi instalaţii de brichetare 262 228 269 310 273 224 183 203 181 169 169 169 177 Coking and patent fuel plants

1)
1)
Cărbune cu puterea calorifică superioară >23865 kj/kg (5700 kcal/kg). Solid fuel with a gross calorific value > 23865 kj/kg (5700 kcal/kg).

18.2 Alţi cărbuni2) Black lignite, brown coal and peat2)

mii tone thou tonnes


2007 2008
2007
Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb.
Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb.

Resursele: Supply:

(+) Producţia 3040 3064 2718 2954 3052 3020 3166 3000 2922 2829 2617 2576 2752 (+) Production

(+) Importul 53 96 55 17 9 42 61 85 117 50 42 91 54 (+) Imports

(+) Variaţia stocurilor -39 -73 35 -70 -30 -79 -82 -74 58 -161 -11 -3 229 (+) Variation of stocks

(=) Consumul intern brut (calculat) 3083 3087 2808 2901 3031 2983 3145 3011 3097 2718 2648 2664 3035 (=) Gross inland consumption (calculated)

Livrări total (observat) 3083 3087 2808 2901 3031 2983 3145 3011 3097 2718 2648 2664 3035 Total deliveries (observed)

din care: of which:

Consumul intern al producătorilor - - - - - - - - - - - - - Producers’ own use

Centrale electrice din sectorul public 2299 2213 2097 2191 2480 2223 2100 2124 2183 1759 1651 2012 2401 Public power stations

Centrale electrice din vecinătatea minelor 688 765 627 693 538 710 943 775 774 890 930 542 557 Pithead power stations

Industrie total - - - - - - - - - - - - - All industries

Stocuri la sfârşitul lunii, la producători 115 188 153 223 253 332 414 488 430 591 602 605 376 Stocks at the end of period, mines

2)
2)
Cărbune cu puterea calorifică superioară < 23865 kj/kg (5700 kcal/kg). Solid fuel with a gross calorific value < 23865 kj/kg (5700 kcal/kg).
Datele pentru luna ianuarie 2008 sunt rectificate Data for January 2008 are rectified.

110 111
18.3 Cocs metalurgic pentru furnale şi turnătorii Coke of coal and lignite

mii tone thou tonnes


2007 2007 2008
Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb.
Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb.

Resursele: Supply:
(+) Producţia 121 137 133 137 136 131 136 124 127 125 123 109 113 (+) Production
(+) Importul net 52 64 68 71 58 73 88 52 52 50 65 69 68 (+) Net imports
(+) Variaţia stocurilor -6 -10 -13 28 20 -22 -10 28 21 7 11 7 -17 (+) Variation of stocks
(=) Consumul intern brut (calculat) 167 191 188 236 214 182 214 204 200 182 199 185 164 (=) Gross inland consumption (calculated)

Livrări total (observat) 185 206 202 251 234 211 216 211 216 199 213 207 187 Total deliveries (observed)
din care: of which:
Industrie total 185 206 202 251 234 211 216 211 216 199 213 207 187 All industries
din care: of which:
Metalurgie 185 197 191 240 226 205 209 203 206 196 210 202 187 Iron and steel industry

Stocuri la sfârşitul lunii 217 227 240 212 192 214 224 196 175 168 157 150 167 Stocks at the end of period
din care: of which:
Cocserii 194 203 222 196 174 197 210 185 172 163 149 140 152 Coking plants

112 113
19. BALANŢA PRELUCRĂRII ŢIŢEIULUI ŞI A PRODUSELOR PETROLIERE CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS BALANCE
19.1 Intrări în rafinărie (ţiţei, produse lichide de la extracţia gazelor naturale şi semifabricate) Crude oil and feedstocks

mii tone thou tonnes


2007 2007 2008
Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb.
Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb.

Resursele: Supply:
(+) Producţia internă 416 448 437 448 438 416 449 421 409 397 386 411 408 (+) Indigenous production
(+) Din alte surse 3 2 (+) From other sources
(+) Retur din petrochimie 9 10 6 45 49 53 57 63 63 94 42 58 39 (+) Backflows
(+) Importul 664 741 331 615 621 774 961 749 782 857 868 688 637 (+) Imports
(-) Consum direct 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (-) Direct use
(-) Variaţia stocurilor 2 -68 147 -70 11 -70 46 21 -99 34 -26 69 7 (-) Variation of stocks

(=) Intrări în rafinării (calculat) 1086 1266 626 1179 1097 1314 1420 1214 1358 1317 1327 1090 1078 (=) Refinery intake (calculated)

Intrări în rafinării (observat) 1013 1152 724 985 1172 1198 1310 1301 1349 1226 1231 1211 1085 Refinery intake (observed)

19.2 Produse petroliere Petroleum products

mii tone thou tonnes


2007 2007 2008
Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb.
Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb.

Resursele: Supply:
(+) Intrările de produse primare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (+) Primary product receipts
(+) Producţia 1011 1139 698 976 1163 1181 1287 1282 1335 1212 1218 1196 1075 (+) Production
(-) Consumul propriu 108 98 55 69 81 86 92 95 94 86 94 104 85 (-) Refinery fuel
(+) Importul 83 70 117 103 114 123 135 140 132 153 85 56 113 (+) Imports
(-) Exportul 368 392 297 266 276 395 356 454 450 433 467 420 461 (-) Exports
(-) Variaţia stocurilor -23 -28 -95 68 167 -4 125 79 -15 9 18 11 -48 (-) Variation of stocks
(=) Livrări pe piaţa internă total (calculat) 642 748 559 677 754 828 850 795 939 838 725 718 691 (=) Gross inland deliveries (calculated)

Livrări pe piaţa internă total (observat) 642 752 559 678 752 829 846 795 945 836 730 716 691 Gross inland deliveries (observed)
din care: of which:
Petrochimie 17 29 16 43 40 49 43 42 46 41 42 45 39 Petrochemical sector
Centrale electrice şi termice 69 80 40 63 59 83 93 90 101 72 71 54 62 Power and thermal plants
Transport aerian internaţional 8 9 9 11 12 13 12 11 12 11 10 10 10 International civil aviation

114 115
20. CONSUMUL DE COMBUSTIBILI PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ÎN FUEL CONSUMPTION IN THERMAL POWER STATIONS
TERMOCENTRALE

2007 2007 2008


U.M. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. M.U.
Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb.

1) 1)
Cărbuni superiori mii tone 66 54 34 - - - - - 16 49 76 98 92 thou tonnes Hard coal
TJ (PCI) 1537 1249 825 - - - - - 388 1202 1859 2399 2247 TJ (NCV)

2) 2)
Alţi cărbuni mii tone 2290 2263 1954 2115 2537 2786 2450 2267 2451 2262 2241 3058 2958 thou tonnes Black lignite, brown coal
TJ (PCI) 19636 18885 16316 18142 21761 24536 21598 20238 21327 18901 19041 26023 25848 TJ (NCV)

Produse petroliere mii tone 33 36 4 3 2 2 3 4 3 6 20 44 38 thou tonnes Petroleum products


TJ (PCI) 1338 1452 145 116 61 83 133 150 133 257 793 1813 1532 TJ (NCV)

Gaze naturale TJ (PCS) 10076 10054 6287 6716 8078 10482 8082 6195 14386 16137 15952 9736 11143 TJ (GCV) Natural gas

Gaze derivate TJ (PCS) 81 101 111 301 228 26 226 166 532 336 358 65 52 TJ (GCV) Derived gas

TOTAL TJ (PCI) 31756 30818 23102 24637 29373 34172 29283 26171 35410 35335 36520 39145 39804 TJ (NCV) TOTAL

21. STOCURILE DE COMBUSTIBILI EXISTENTE ÎN TERMOCENTRALE, LA SFÂRŞITUL LUNII FUEL STOCKS IN THERMAL POWER STATIONS AT THE END OF PERIOD

2007 2007 2008


U.M. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. M.U.
Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb.

1) 1)
Cărbuni superiori mii tone 39 44 28 28 28 28 28 93 183 183 159 129 85 thou tonnes Hard coal

2) 2)
Alţi cărbuni mii tone 1990 1888 2082 2165 2576 2508 2100 2574 2502 2556 2459 2271 2035 thou tonnes Black lignite, brown coal

Produse petroliere mii tone 228 238 236 237 262 268 237 236 240 234 231 226 192 thou tonnes Petroleum products

1) 1)
Cărbuni cu puterea calorifică superioară (PCS) > 23865 kj/kg (5700 kcal/kg). Solid fuel with a gross calorific value > 23865 kj/kg (5700 kcal/kg).
2) 2)
Cărbuni cu puterea calorifică superioară (PCS) < 23865 kj/kg (5700 kcal/kg). Solid fuel with a gross calorific value < 23865 kj/kg (5700 kcal/kg).

116 117
NOTA METODOLOGICĂ METHODOLOGICAL NOTE
Industrie Industry

Indicele producţiei industriale The industrial production index


(IPI) este un indice de volum şi măsoară (IPI), is a volume index and measures the
evoluţia rezultatelor activităţilor cu evolution of industrial activities results
caracter industrial dintr-o perioadă faţă de from one period as against the other.
alta.
Indicele producţiei industriale este The industrial production index is of
de tip Laspeyres, iar utilizarea lui sub Laspeyres type and its usage under this
această formă necesită revizuirea form, needs the periodical revision of the
periodică a sistemului de ponderare şi weighting system and the ensuring of the
asigurarea reprezentativităţii seriilor de representative series for the selected
produse selectate. products.
Indicii producţiei industriale The industrial production indices
măsoară evoluţia acesteia pe total, pe measure its evolution per total industry,
secţiuni (industria extractivă, by section (mining and quarrying,
prelucrătoare şi energie electrică, manufacturing and electric, thermal
termică, gaze şi apă), pe diviziuni energy, gas and water) and by CANE
CAEN Rev.1 (10,11,13,14, 15-29,31-36, division Rev.1 (10, 11, 13, 14, 15-29, 31-
40, 41) precum şi pe marile grupe 36, 40, 41) and by main industrial group.
industriale. Gradul de acoperire pe total The coverage degree per total industry is
industrie este de 78,6%. 78.6%.
Pentru calculul indicilor producţiei For the calculation of the industrial
industriale se utilizează un eşantion de production indices, it is used a sample of
1510 produse reprezentative (PRODIND), 1510 representative products
pentru care se înregistrează date (PRODIND), for which are registered
cantitative privind producţia realizată. quantitative data on the achieved
production.

Nomenclatoarele utilizate la The nomenclatures used to


calculul indicelui producţiei industriale calculate the industrial production index
sunt: are:

• Clasificarea Activităţilor •The Classification of Activities in


Economiei Naţionale (CAEN Rev. 1) the National Economy (CANE Rev. 1).
• Marile grupe industriale (industria • Main industrial groups
bunurilor intermediare, industria bunurilor (intermediate goods industry, capital
de capital, industria bunurilor de folosinţă goods industry, durable goods industry,
îndelungată, industria bunurilor de uz current goods industry, consumer goods
curent, industria bunurilor de consum, industry, energy industry) represent an
industria energetică) reprezintă un aggregated nomenclature of CANE Rev.1
nomenclator agregat de diviziuni sau divisions or groups used in the European
grupe CAEN Rev. 1 utilizat în statistica Statistics for industry characterization by
europeană pentru caracterizarea destination of goods fabricated.
industriei după destinaţia bunurilor
produse.
Industria bunurilor intermediare Intermediary goods industry
cuprinde următoarele diviziuni, respectiv contains the following divisions respective
grupe CAEN Rev. 1: 13, 14, 156, 157, by CANE Rev.1 groups: 13, 14, 156, 157,
171, 172, 173, 176, 20, 21, 241, 242, 171, 172, 173, 176, 20, 21, 241, 242,
243, 246, 247, 25, 26, 27, 284, 285, 286, 243, 246, 247, 25, 26, 27, 284, 285, 286,
287, 312, 313, 314, 315, 316, 321. 287, 312, 313, 314, 315, 316, 321.
Industria bunurilor de capital Capital goods industry contains the
cuprinde următoarele diviziuni, respectiv following divisions, respective by CANE

118
grupe CAEN Rev. 1: 281, 282, 283, 291, Rev.1 groups: 281, 282, 283, 291, 292,
292, 293, 294, 295, 296, 311, 322, 331, 293, 294, 295, 296, 311, 322, 331, 332,
332, 333, 34, 351, 352, 353. 333, 34, 351, 352, 353.
Industria bunurilor de consum Consumer goods industry contains
cuprinde următoarele diviziuni, respectiv the following divisions respective CANE
grupe CAEN Rev. 1: 151, 152, 153, 154, Rev.1 groups: 151, 152, 153, 154, 155,
155, 158, 159, 16, 174, 175, 177, 18, 19, 158, 159, 16, 174, 175, 177, 18, 19, 22,
22, 244, 245, 297, 323, 334, 335, 354, 244, 245, 297, 323, 334, 335, 354, 355,
355, 361, 362, 363, 364, 365, 366. 361, 362, 363, 364, 365, 366.
Industria bunurilor de folosinţă Durable goods industry contains
îndelungată cuprinde următoarele grupe the following CANE Rev.1 groups: 297,
CAEN Rev. 1: 297, 323, 334, 335, 354, 323, 334, 335, 354, 355, 361, 362, 363.
355, 361, 362, 363.
Industria bunurilor de uz curent Current goods industry contains the
cuprinde următoarele diviziuni, respectiv following divisions respective CANE
grupe CAEN Rev. 1: 151, 152, 153, 154, Rev.1 groups: 151, 152, 153, 154, 155,
155, 158, 159, 16, 174, 175, 177, 18, 19, 158, 159, 16, 174, 175, 177, 18, 19, 22,
22, 244, 245, 364, 365, 366. 244, 245, 364, 365, 366.
Industria energetică cuprinde Energy industry contains the
următoarele diviziuni CAEN Rev. 1: 10, following CANE Rev.1 divisions: 10, 11,
11, 23, 40, 41. 23, 40, 41.
• PRODROM - Nomenclatorul de • PRODROM - The Nomenclature
produse şi servicii industriale utilizat la of Industrial Products and Services used
colectarea datelor privind producţia fizică for data collection on the physical
industrială este total armonizat cu industrial production; it is fully harmonised
nomenclatorul utilizat în ţările U.E., with the nomenclature used in European
respectiv PRODCOM. Poziţiile din cadrul Union countries PRODCOM. The
nomenclatorului PRODROM sunt positions from PRODROM nomenclature
rezultatul detalierii subclaselor are the result of CPSA 2002 elementary
elementare CPSA 2002. Toate poziţiile detailed subclasses. All PRODROM
PRODROM sunt la acelaşi nivel de positions are at the same level of
nominalizare, eventualele grupări nominalization, possible groups required
solicitate pentru cerinţele de analiză şi for analysis and dissemination are to be
diseminare, obţinîndu-se prin prelucrare, obtained by processing, based on the
pe baza criteriilor de structurare utilizate structuring criteria used to define each
pentru definirea fiecărei poziţii. position.
Nomenclatorul de produse The Nomenclature of Industrial
industriale (PRODROM) cuprinde circa Products (PRODROM) contains about
4000 produse şi caracterizează activităţile 4000 products and characterizes the
industriale din secţiunile CAEN Rev.1: C, industrial activities of the CANE Rev. 1 C,
D şi E. D and E sections.

• PRODIND reprezintă • PRODIND represents aggregated


nomenclatorul agregat al produselor nomenclature of PRODROM products;
PRODROM, agregare care are la bază o aggregation relies on a connection matrix
matrice de legătură între cele două between the two nomenclatures.
nomenclatoare. Nivelul PRODIND PRODIND level represents the first IPI
reprezintă primul nivel de calcul al IPI. calculation level. Those about 4000
Cele cca 4000 produse PRODROM se PRODROM are aggregated in 2369
agregă în 2369 produse PRODIND, din PRODIND products, of which 1510 are
care 1510 sunt luate în calculul IPI. taken into IPI calculation.
• Nomenclatorul operatorilor • The Nomenclature of economic
economici care furnizează lunar date operators, which provides monthly data
privind producţia fizică industrială on industrial physical production,
cuprinde un eşantion reprezentativ de comprises a representative sample of

119
întreprinderi cu activitate principală de enterprises having industry as their main
industrie (CAEN Rev.1: 10,11,13,14,15- activity (CANE Rev.1: 10, 11, 13, 14, 15-
29, 31-36, 40, 41) şi care este constituit 29, 31-36, 40, 41) and which comprises
din totalitatea întreprinderilor cu peste 50 all enterprises having over 50 employees
de salariaţi şi dintr-un eşantion de and a sample of enterprises having 4-49
întreprinderi cu număr de salariaţi cuprins employees, so that a representativity
între 4-49, astfel încât să se asigure un should be assured of about 90% at level
grad de reprezentativitate de cca 90% la of total industry and minimum 80% at
nivel de total industrie şi minim 80% la level of CANE Rev. 1 division, this being
nivel de diviziune CAEN Rev.1, calculated based on turnover.
reprezentativitate calculată pe baza cifrei
de afaceri.
Pentru o mai bună reprezentare a For a better representation of food
industriei alimentare, datorită specificului industry, due to its specific, the sample of
acesteia, în eşantionul de întreprinderi industrial enterprises also includes
industriale sunt incluse şi societăţile commercial companies having agriculture
comerciale cu activitate principală de as their main activity, but which have
agricultură dar care au subunităţi subunits specialised in the fabrication of
specializate în fabricarea produselor agro-food products.
agroalimentare.
Construirea sistemului de Building up the weighting system
ponderare şi algoritmul de calcul and the calculation algorithm
Agregarea indicilor primari ai The primary indices of industrial
producţiei fizice industriale se realizează physical production are aggregated by a
printr-un sistem de ponderări succesive, system of successive weightings, using
utilizându-se pentru agregarea la nivel de the average price of basic year (2000) for
produs (PRODIND – nivel de agregare the aggregation at level of product
superior al PRODROM-ului) preţul mediu (PRODIND - upper aggregation level of
unitar din anul de bază (2000), iar pentru PRODROM), while for upper aggregation
nivelele de agregare superioare (clasă, levels (CANE Rev. 1 class, group,
grupă, diviziune, secţiune, subsecţiune division, section, subsection or main
CAEN Rev.1 sau mare grupă industrială) industrial group), it is used the gross
folosindu-se ca element de ponderare value added at the cost of factors
valoarea adăugată brută la costul (GVACF) of the basic year (2000).
factorilor (VABCF) din anul de bază
(2000).
Primul nivel de agregare este The first aggregated level is the
nivelul clasei CAEN Rev.1, următoarele level of CANE Rev. 1 class, the next
nivele de agregare fiind determinate ca o aggregation levels being determined as a
medie aritmetică ponderată a indicilor weighted arithmetic mean of the CANE
claselor, grupelor, diviziunilor, secţiunilor, Rev. 1 classes, groups, divisions,
subsecţiunilor CAEN Rev.1, marilor grupe sections, subsections indices, the main
industriale, cu VABCF corespunzătoare industrial groups, with the corresponding
din anul de bază (2000). GVACF of the basic year (2000).
Indicii pentru marile grupe The indices for the main industrial
industriale se obţin prin agregarea groups are obtained by the indices
indicilor la nivelul claselor CAEN Rev.1 aggregation at level of the CANE Rev. 1
componente, ponderate cu VABCF component classes, weighted with the
corespunzător. corresponding GVACF.
Indicii producţiei industriale pe total The industrial production indices
industrie se obţin prin agregarea indicilor per total industry are obtained by the
calculaţi la nivel de diviziune CAEN Rev.1 index aggregation at level of the CANE
sau la nivel de mare grupă industrială. Rev. 1 division or at level of main
industrial group.

120
Pe lângă indicii bruţi ai producţiei Besides gross indices of industrial
industriale, începând cu luna ianuarie production since January 2007, there are
2007 se calculează lunar şi indici ajustaţi also monthly calculated adjusted indices
cu numărul de zile lucrătoare prin with working days number by means of
metoda regresivă, metodă recomandată regressive method, which is
de regulamentele europene referitoare la recommended by European regulations
indicatorii pe termen scurt (Regulamentul on short-term indicators (Council
Consiliului 1165/1998). Regulation no. 1165/1998).
Pentru ajustarea seriilor (nivel In order to adjust the series (level,
diviziune, secţiune, subsecţiune, total division, section, subsection, total
industrie - CAEN Rev.1, mare grupă industry – CANE Rev. 1, main industrial
industrială) s-a folosit pachetul de groups) DEMETRA programs parcel
programe DEMETRA (metoda (TRAMO/SEATS method) was used,
TRAMO/SEATS), care realizează which estimates the effect of working
estimarea efectului numărului de zile days number different from one mounth
lucrătoare diferit de la o lună la alta şi to another and calendar effect (Orthodox
efectului calendarului (Paştele ortodox, Easter, bissextile year and other national
an bisect şi alte sărbători naţionale) holidays) as well as identifies and
precum şi identificarea şi corectarea corrects extreme values (occasional
valorilor extreme (schimbări de nivel transition or permanent changes) and
ocazionale, tranzitorii sau permanente) şi interpolates missing values.
interpolarea valorilor lipsă.
Seria ajustată cu numărul de zile Adjusted series with working days
lucrătoare s-a obţinut prin eliminarea din number was obtained eliminating from
seria brută a acestor efecte, cu ajutorul unadjusted series those effects by means
unor coeficienţi de corecţie, stabiliţi în of correction coefficients, set up
funcţie de modelul de regresie folosit according to regression model used
(aditiv sau multiplicativ). (additive or multiplicative).
Stabilirea modelelor de regresie Regression models used for each
folosite pentru fiecare serie se face la series are set up at the begining of each
începutul fiecărui an şi implică year, involving recalculation of adjusted
recalcularea seriilor ajustate calculate în series calculated in the previous year
anul precedent (recalculare datorată (recalculation because of changing the
modificării modelelor adoptate, numărului adopted models, number of regressors
de regresori folosit şi numărului de used and number of available
observaţii disponibile). observations).
Ajustarea nivelelor agregate Aggregated levels (section,
(secţiune, subsecţiune, total industrie, subsection, total industry, main industrial
mari grupe industriale) s-a realizat prin groups) were adjusted by means of
metoda directă (ajustarea directă a direct method (direct adjustment of
agregatelor), fiind preferată metodei aggregates), being used instead of
indirecte (ajustarea nivelelor inferioare şi indirect method (adjustment of lower
apoi agregarea indicilor ajustaţi pentru levels, then aggregation of adjusted
obţinerea nivelelor superioare). indices to obtain upper levels).
Seria ajustată sezonier se obţine Seasonal adjusted series are
prin eliminarea componentei sezoniere obtained by eliminating seasonal
din seria ajustată de efectul zilelor component from adjusted series of
lucrătoare. working days effect.
Indicii producţiei industriale sunt The industrial production indices
provizorii şi se revizuiesc pe baza are provisional and are revised based on
rectificărilor ce se efectuează retroactiv the corrections retroactively done by the
de către întreprinderile din eşantion, enterprises in the sample, concerning the
asupra datelor furnizate anterior de către data previously supplied.
acestea.

121
Indicele productivităţii muncii în Labour productivity index in
industrie industry

Indicele productivităţii muncii în Labour productivity index in industry


industrie este indicatorul ce is the indicator which characterizes the
caracterizează eficienţa muncii depuse efficiency of work from a certain period of
într-o anumită perioadă în cadrul activităţii time in the industrial activity and is
industriale şi se calculează ca raport între obtained as a ratio between the gross,
indicele brut al producţiei industriale şi industrial production index and the
indicele numărului mediu de salariaţi din industry average number of employees
industrie. index.
Indicii productivităţii muncii în Labour productivity indices in
industrie sunt calculaţi pe total industrie, industry are calculated per total industry,
secţiuni (industria extractivă, sections (mining and quarrying,
prelucrătoare şi energie electrică, manufacturing and electric and thermal
termică, gaze şi apă), cât şi pe diviziuni energy, gas and water) and CANE Rev.1
CAEN Rev.1. divisions.
Indicii lunari ai productivităţii muncii Monthly labour productivity indices
în industrie sunt provizorii şi se revizuiesc in industry are provisional and they are
pe baza rectificărilor ce se efectuează revised on the basis of retroactive
retroactiv de către agenţii economici din corrections by the economical units of the
eşantion. sample.

Cifra de afaceri reprezintă Turnover represents total income


veniturile totale înregistrate de către registered by the enterprise in the
întreprindere în perioada de referinţă, reference period, coming both from its
provenite atât din activitatea principală, main activity and from secondary
cât şi din activităţile secundare exercitate activities. Turnover does not include VAT
de aceasta. Cifra de afaceri nu include and income from sale or transfer of fixed
TVA şi veniturile din vânzarea sau assets.
transferul de mijloace fixe.
Nomenclatorul operatorilor The Nomenclature of economic
economici ce furnizează lunar date operators which monthly provides data on
privind cifra de afaceri din industrie, industry turnover contains economic units
cuprinde agenţii economici care au ca with industry as main activity (CANE
activitate principală industria (CAEN Rev.1 divisions: 10,11,13-29,31-
Rev.1 diviziunile: 10,11,13-29, 31- 36,40,41).
36,40,41).
Cercetarea statistică este de tip The statistical survey is of sample
selectiv. Tipul de sondaj utilizat şi type survey. The survey type used and
procedeul de extragere a eşantionului the method of extracting the sample for
pentru această cercetare statistică este this statistical survey is random simple
cel al sondajului stratificat simplu aleator stratified survey in which strata are
în care straturile sunt definite în funcţie de defined according to the economic
activitatea economicǎ şi clasa de mărime activity and size class according to
în functie de numǎrul de salariaţi. number of employees.
Datorită necesităţilor privind Because of the needs regarding the
comparabilitatea rezultatelor pe grupe de comparability of the results by
activităţi omogene cât şi la nivel de homogenous activity group and at
întreprindere de la o perioadă la alta, enterprise level from one period to
categoria întreprinderilor cu potenţial another, the category of enterprises with
economic ridicat se cercetează exhaustiv high economic potential (50 employees
(50 de salariaţi şi peste). and over) is exhaustively surveyed.

122
Indicele de volum al cifrei de Turnover volume index is a
afaceri este un indice de tip Laspeyres. Laspeyres type index. To express the
Pentru exprimarea valorilor din perioada values in the current period, in the
curentă în preţurile perioadei de referinţă reference period prices deflation price
se utilizează indici de preţ deflatori. indices are used.
Calculul indicilor cifrei de afaceri pe The calculation of turnover indices
total, pentru producţia livrată pe piaţa per total, for production delivered on
internă şi pentru producţia livrată pe domestic market and for production
piaţa externă utilizează un sistem de delivered on non-domestic market, uses a
ponderări diferite în funcţie de destinaţia different weighting system depending on
producţiei. the production destination.
Indicele cifrei de afaceri pe total Turnover index per total (domestic
(piaţa internă şi piaţa externă) se and non-domestic market) is calculated
calculează ca medie ponderată dintre as the weighed mean between the
indicele cifrei de afaceri pe piaţa internă turnover index on domestic market and
şi indicele cifrei de afaceri pe piaţa the turnover index on non-domestic
externă, pe fiecare nivel de agregare market, by each aggregation level
(diviziune, secţiune, mare grupă (division, section, main industrial group
industrială şi total industrie). Ponderile and total industry). The weights are
sunt calculate pe baza cifrei de afaceri, calculated on the basis of turnover,
conform rezultatelor Anchetei Structurale according to the results from the
în întreprinderi din anul de bază (2000). Structural Business Survey in the base
year (2000).
Indicii de volum ai cifrei de afaceri Turnover volume indices are
sunt provizorii şi se revizuiesc pe baza provisional and they are revised based on
rectificărilor ce se efectuează retroactiv the correctivous, which are retroactively
de către întreprinderile din eşantion. done by the enterprises of the sample.
Indicii valorici ai cifrei de afaceri Turnover value indices are
sunt indici de tip Laspeyres şi se Laspeyres type indices and are
calculează conform Regulamentului calculated according to the Council
Consiliului nr. 1165/1998 . Regulation no. 1165/1998.
Indicii valorici ai cifrei de afaceri Turnover value indices measure its
măsoară evoluţia acesteia pe total, evolution per total, sections (mining and
secţiuni (industria extractivă, quarrying, manufacturing), subsections,
prelucrătoare), subsecţiuni, diviziuni divisions CANE Rev. 1 (10, 11, 13, 14,
CAEN Rev.1 (10,11,13,14, 15-29,31-36) 15-29, 31-36) as well as by main
precum şi pe marile grupe industriale. industrial groups.
Marile grupe industriale (industria Main industrial groups (intermediate
bunurilor intermediare, industria bunurilor goods industry, capital goods industry,
de capital, industria bunurilor de folosinţă durable goods industry, current use
îndelungată, industria bunurilor de uz goods industry, energy industry,
curent, industria energetică, industria consumer goods industry) represent an
bunurilor de consum) reprezintă un aggregate nomenclature of CANE Rev. 1
nomenclator agregat de diviziuni sau divisions or groups used in European
grupe CAEN Rev. 1 utilizat în statistica statistics to characterize industry by
europeană pentru caracterizarea destination of goods.
industriei după destinaţia bunurilor
produse.
Industria bunurilor intermediare Intermediate goods industry
cuprinde următoarele diviziuni, respectiv contains the following divisions,
grupe CAEN Rev. 1: 13, 14, 156, 157, respectively by CANE Rev. 1 groups: 13,
171, 172, 173, 176, 20, 21, 241, 242, 14, 156, 157, 171, 172, 173, 176, 20, 21,
243, 246, 247, 25, 26, 27, 284, 285, 286, 241, 242, 243, 246, 247, 25, 26, 27, 284,
287, 312, 313, 314, 315, 316, 321. 285, 286, 287, 312, 313, 314, 315, 316,
321.

123
Industria bunurilor de capital Capital goods industry by contains
cuprinde următoarele diviziuni, respectiv the following divisions, respectively by
grupe CAEN Rev. 1: 281, 282, 283, 291, CANE Rev. 1 groups: 281, 282, 283, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 311, 322, 331, 292, 293, 294, 295, 296, 311, 322, 331,
332, 333, 34, 351, 352, 353. 332, 333, 34, 351, 352, 353.
Industria bunurilor de consum Consumer goods industry contains
cuprinde următoarele diviziuni, respectiv the following divisions, respectively by
grupe CAEN Rev.1: 151, 152, 153, 154, CANE Rev. 1 groups: 151, 152, 153, 154,
155, 158, 159, 16, 174, 175, 177, 18, 19, 155, 158, 159, 16, 174, 175, 177, 18, 19,
22, 244, 245, 297, 323, 334, 335, 354, 22, 244, 245, 297, 323, 334, 335, 354,
355, 361, 362, 363, 364, 365, 366. 355, 361, 362, 363, 364, 365, 366.
Industria bunurilor de folosinţă Durable goods industry contains the
îndelungată cuprinde următoarele grupe following CANE Rev. 1 groups: 297, 323,
CAEN Rev. 1: 297, 323, 334, 335, 354, 334, 335, 354, 355, 361, 362, 363.
355, 361, 362, 363.
Industria bunurilor de uz curent Current goods industry contains the
cuprinde următoarele diviziuni, respectiv following divisions, respectively CANE
grupe CAEN Rev. 1: 151, 152, 153, 154, Rev. 1 groups: 151, 152, 153, 154, 155,
155, 158, 159, 16, 174, 175, 177, 18, 19, 158, 159, 16, 174, 175, 177, 18, 19, 22,
22, 244, 245, 364, 365, 366. 244, 245, 364, 365, 366.
Industria energetică cuprinde Energy industry contains the
următoarele diviziuni CAEN Rev. 1: 10, following CANE Rev. 1 divisions: 10, 11,
11, 23. 23.
Indicii valorici ai cifrei de afaceri Turnover value indices are
sunt provizorii şi se revizuiesc pe baza provisional and they are revised based on
rectificărilor ce se efectuează retroactiv the correctives which are retroactively
de către întreprinderile din eşantion. done by the enterprises from the sample.

Comenzile noi din industrie în luna New orders from industry in the
de referinţă reprezintă valoarea reference month represent contract
contractelor între un producător şi un values between a producer and a client
client şi privesc livrările de bunuri şi and refer to the deliveries of goods and
servicii aferente producătorului, indiferent services by the producer, no matter of the
de perioada în care urmează a fi onorate. period in which they are provided.
Nu sunt incluse taxele legate de There are not included taxes on
produse (cum ar fi TVA), rabaturile şi products (as VAT), trade discounts and
discount-urile, atunci când acestea sunt discounts, when they are granted by
acordate contractual. contract.
Se utilizează Nomenclatorul The Nomenclature of economical
operatorilor economici folosit la operators is used to collect the industry
colectarea cifrei de afaceri din industrie, turnover, for economic operators from
pentru operatorii economici din industria manufacturing that work by order basis
prelucrătoare care lucrează pe bază de (CANE Rev.1 divisions: 17,18, 21, 24, 27-
comenzi (CAEN Rev. 1 diviziunile : 17,18, 29, 31-35).
21, 24, 27-29, 31-35).
Indicii valorici ai comenzilor noi sunt New orders value indices are
indici de tip Laspeyres şi se calculează Laspeyres type indices and are
conform Regulamentului Consiliului nr. calculated according to the Council
1165/1998. Regulation no. 1165/1998.
Indicii valorici ai comenzilor noi New orders value indices measure
măsoară evoluţia acestora pe total their evolution per total manufacturing
industrie prelucrătoare care lucrează pe based on orders CANE Rev. 1
bază de comenzi, subsecţiuni, diviziuni subsections, divisions (17,18, 21, 24, 27-
CAEN Rev.1 (17,18, 21, 24, 27-29, 31- 29, 31-35) as well as by main industrial
35) precum şi pe marile grupe industriale. groups.

124
Marile grupe industriale (industria Main industrial groups (intermediate
bunurilor intermediare, industria bunurilor goods industry, capital goods industry,
de capital, industria bunurilor de folosinţă durable goods industry, current use
îndelungată, industria bunurilor de uz goods industry, consummer goods
curent, industria bunurilor de consum) industry) represent an aggregate
reprezintă un nomenclator agregat de nomenclature by CANE Rev. 1 divisions
diviziuni sau grupe CAEN Rev. 1 utilizat or groups used in European statistics to
în statistica europeană pentru characterize industry by destination of
caracterizarea industriei după destinaţia goods.
bunurilor produse.
Industria bunurilor intermediare Intermediate goods industry based
care lucrează pe bază de comenzi on orders comprises the following
cuprinde următoarele diviziuni, respectiv divisions, respectively CANE Rev. 1
grupe CAEN Rev. 1: 171, 172, 173, 176, groups: 171, 172, 173, 176, 21, 241,
21, 241, 242, 243, 246, 247, 27, 284, 242, 243, 246, 247, 27, 284, 285, 286,
285, 286, 287, 312, 313, 314, 315, 316, 287, 312, 313, 314, 315, 316, 321.
321.
Industria bunurilor de capital Capital goods industry comprises
cuprinde următoarele diviziuni, respectiv the following divisions, respectively CANE
grupe CAEN Rev. 1: 281, 282, 283, 291, Rev. 1 groups: 281, 282, 283, 291, 292,
292, 293, 294, 295, 296, 311, 322, 331, 293, 294, 295, 296, 311, 322, 331, 332,
332, 333, 34, 351, 352, 353. 333, 34, 351, 352, 353.
Industria bunurilor de consum Consumer goods industry contains
cuprinde următoarele diviziuni, respectiv the following divisions, respectively CANE
grupe CAEN Rev.1: 174, 175, 177, 18, Rev. 1 groups: 174, 175, 177, 18, 244,
244, 245. 245.
Industria bunurilor de folosinţă Durable goods industry based on
îndelungată care lucrează pe bază de orders comprises the following divisions,
comenzi cuprinde următoarele grupe respectively CANE Rev. 1 groups: 297,
CAEN Rev. 1: 297, 323, 334, 335, 354, 323, 334, 335, 354, 355.
355.
Industria bunurilor de uz curent care Current use goods industry based
lucrează pe bază de comenzi cuprinde on orders contains the following divisions,
următoarele diviziuni, respectiv grupe respectively CANE Rev. 1 groups: 174,
CAEN Rev. 1: 174, 175, 177, 18, 244, 175, 177, 18, 244, 245, 297, 323, 334,
245, 297, 323, 334, 335, 354, 355. 335, 354, 355.
Indicii valorici ai comenzilor noi sunt New orders value indices are
provizorii şi se revizuiesc pe baza provisional and are reexamined based on
rectificărilor ce se efectuează retroactiv corrections retroactively carried out by
de către întreprinderile din eşantion. sample enterprises.

Indicele preţurilor producţiei Industrial production price index


industriale pe total (piaţa internă şi per total (domestic and non-domestic
piaţa externă) market)
Indicele preţurilor producţiei The industrial production price
industriale măsoară evoluţia de ansamblu index measures the evolution of prices for
a preţurilor produselor/serviciilor industrial products/services manufactured
industriale fabricate şi livrate în primul and delivered during the first marketing
stadiu de comercializare de producătorii stage by domestic producers in a certain
interni într-o anumită perioadă (denumită period (called current period) as against
perioadă curentă) faţă de o perioadă previous period (called reference period).
anterioară (denumită perioadă de
referinţă).
Sfera de cuprindere a indicelui The coverage of the industrial
preţurilor producţiei industriale este production price index is represented by

125
reprezentată de ansamblul produselor all products manufactured and sold (on
fabricate şi comercializate (la intern şi/sau domestic market and/or non-domestic
la export) de către operatorii economici a market) by economic operators whose
căror activitate principală se înscrie în main activity is among CANE Rev.1
cadrul diviziunilor CAEN Rev.1: 10, 11, divisions: 10, 11, 13, 14, 15-29, 31-36, 40
13, 14, 15 - 29, 31-36, 40 şi 41. and 41.
Variabila observată este preţul de The observed variable represents
producţie asociat acestor tranzacţii care the production price associated to these
va fi determinat în funcţie de vânzător transactions, which is to be determined
(operator economic), de specificul depending on the seller (economic
produsului supus tranzacţionării, de tipul operator), the specific product for
de cumpărător şi de alte caracteristici ale transaction, and the type of buyer and
tranzacţiei. other characteristics of the transaction.
Numărul mare de tranzacţii The great number of transactions
efectuate de operatorii economici carried out by industrial economic
industriali, în cadrul economiei naţionale, operators, within the national economy,
face imposibilă urmărirea lor în totalitate. makes impossible their pursuing as a
De aceea, observarea şi culegerea whole. Therefore, the observation and
preţurilor de vânzare a produselor collection of the selling prices of industrial
industriale care intră în calculul indicelui products used to calculate the industrial
preţurilor producţiei industriale se production price index are carried out on
realizează pe un eşantion reprezentativ a representative sample of economic
de operatori economici în cadrul fiecărei operators for each CANE Rev.1 activity
clase de activitate CAEN Rev.1, având la class, based on a unique nomenclature of
bază un nomenclator unic de produse industrial products.
industriale.
De asemenea indicele preţurilor The industrial production price
producţiei industriale acoperă aproape în index also covers almost totally mining
totalitate sectoarele industriilor extractivă and quarrying and manufacturing sectors,
şi prelucrătoare, precum şi sectorul as well as energy sector.
energetic.
În calculul indicelui, conform The calculation of the index
Regulamentului CE nr. 1165/1998 according to EC Regulation no.
amendat cu Regulamentul Parlamentului 1165/1998 amended with the Regulation
European nr.1158/2005 referitor la of European Parliament no.1158/2005
statisticile pe termen scurt, nu se cuprind: regarding short-term statistics, does not
• extracţia şi prepararea include:
minereurilor radioactive; • radioactive ores extraction and
• activitatea editurilor; preparation;
• prelucrarea combustibililor • publishing and printing activity;
nucleari; • nuclear fuel processing;
• producţia de armament şi • weapons and ammunition
muniţie; production;
• producţia industrială cu ciclu • long-cycle fabrication
lung de fabricaţie; industrial production;
• producţia de nave şi aeronave; • ships and aircraft production;
• producţia de unicate din • machine-building branches
ramurile constructoare de unique products;
maşini; • production manufactured and
• producţia fabricată şi livrată în delivered within the same
cadrul aceleiaşi întreprinderi enterprise (domestic
(consumul intern). consumption).

126
Produsele fabricate de operatorii The products manufactured by
economici selectaţi în eşantion sunt economic operators selected in the
tratate în mod diferit în funcţie de sample are differently treated depending
principalele destinaţii ale acestora, piaţa on their main destinations, domestic
internă şi export. market and export.
Principalele nomenclatoare The main nomenclatures used in
utilizate în calculul indicelui preţurilor the calculation of industrial production
producţiei industriale sunt: price index are:

Nomenclatorul operatorilor Nomenclature of economic


economici operators
Principala sursă de date pentru The main data source for building
construirea eşantionului de operatori up the sample of economic operators is
economici o constituie cercetarea represented by the Annual (structural)
statistică Ancheta Statistică Anuală Statistical Business Survey (ASBS) of
(structurală) în întreprinderi (ASA) din 2000. Based on the data of this statistical
anul 2000. Pe baza datelor din această survey, the economic operators are
cercetare statistică, operatorii economici downward set by turnover in each CANE
sunt ordonaţi descrescător după cifra de Rev.1 activity class, keeping in the
afaceri în cadrul fiecărei clase de sample the economic operators whose
activitate CAEN Rev.1, reţinându-se în turnover represents at least 60% of total
eşantion operatorii economici a căror cifră CANE Rev.1 class.
de afaceri reprezintă cel puţin 60% din
totalul clasei CAEN Rev.1.
Gradul de acoperire obţinut este The obtained coverage is between
cuprins între 60% şi 100%. 60% and 100%.

Nomenclatorul de produse Nomenclature of products


Urmărirea şi înregistrarea preţurilor Pursuing and registering the prices
sortimentelor fabricate şi livrate de of the assortments manufactured and
operatorii economici din eşantion se va delivered by economic operators in the
face pe baza unui nomenclator unic de sample rely on an unique nomenclature
produse industriale – PRODROM – ce of industrial products – PRODROM –
caracterizează activităţile C, D şi E din which characterizes the activity of C, D
CAEN Rev. 1. Produsul cuprins în and E section of CANE Rev. 1. The
nomenclator reprezintă primul nivel de product included in the nomenclature
agregare a sortimentelor componente ce represents the first aggregation level of
caracterizează mişcarea preţurilor component assortments characterizing
producţiei industriale. the movement of industrial production
prices.
Nomenclatorul de sortimente Nomenclature of assortments
Sortimentul este un bun material The assortment is a material good
care rezultă dintr-un proces tehnologic de resulting from a well-defined
fabricaţie bine definit, având caracteristici manufacturing technological process,
tehnico-funcţionale specifice. having specific technical and functional
characteristics.
Sortimentul reprezintă nivelul The assortment represents the
elementar la care se urmăreşte preţul elementary level of pursuing the price
asociat tranzacţiilor. associated to the transactions.
Nomenclatorul de sortimente nu The nomenclature of assortments is
este unic pe ţară, el se realizează la not unique at national level, it is carried
nivelul fiecărei unităţi de observare de out at level of each observation unit by
către specialiştii statisticieni împreună cu expert statisticians together with the
specialiştii din cadrul operatorului specialists within the economic operator.
economic.

127
Construirea sistemului de Building up the weighting system
ponderare şi algoritmul de calcul and the calculation algorithm
Indicele preţurilor producţiei The industrial production price
industriale este de tip Laspeyres şi se index is a Laspeyres type index and is
determină pe baza unui sistem de determined on the basis of a system of
ponderi constante. constant.
Sistemul de ponderi utilizat în The system of weights used in the
calculul indicelui preţurilor producţiei calculation of the industrial production
industriale se stabileşte separat pe price index is set up separately by
destinaţii, după cum acesta serveşte la destination, as it is used for the
calculul indicelui preţurilor producţiei calculation of the industrial production
industriale livrată pieţei interne sau price index, for domestic market or for
indicelui preţurilor producţiei industriale export. The weighting values by
livrată la export. Valorile de ponderare pe destination for all aggregation levels have
destinaţii pentru toate nivelele de been determined from the Annual
agregare s-au determinat din Ancheta (structural) Statistical Business Survey in
Statistică Anuală (structurală) în 2000.
întreprinderi din anul 2000.
Indicele preţurilor producţiei Industrial production price index per
industriale pe total (piaţa internă şi piaţa total (domestic and non-domestic market)
externă) se calculează ca medie is calculated as a weighted arithmetic
aritmetică ponderată dintre indicele mean between the industrial production
preţurilor producţiei industriale livrată pe price index for domestic market and the
piaţa internă şi indicele preţurilor industrial production price index for non-
producţiei industriale livrată pe piaţa domestic market, by each level of
externă, pe fiecare nivel de agregare aggregation (class, group, division,
(clasă, grupă, diviziune, secţiune, total section, total industry).
industrie).
Datele privind producţia de lapte Data regarding milk and milk
şi produse lactate sunt obţinute dintr-o products are obtained through an
cercetarea statistică exhaustivă care se exhaustive statistical survey filled in by
adresează tuturor întreprinderilor cu the units who have the main or the
activitate principală sau secundară în secondary activity milk and derivates from
clasa CAEN Rev.1 1551. milk production CAEN Rev.1 1551.
Aceste unităţi cumpară lapte These diaries buys whole milk
integral de la exploataţiile agricole sau from farms or collecting centres for
centre de colectare, în vederea processing in milk products.
transformării acestuia în produse lactate.
Conţinutul mediu de grăsime, The medium fat and protein
respectiv de proteine aferent cantităţilor content corresponding monthly collected
lunare de lapte de vacă colectat se milk amounts is compiled as a weighted
calculează ca o medie aritmetică arithmetic average of the medium fat and
ponderată a conţinutului mediu de protein content with the corresponding
grăsime respectiv de proteine cu milk amounts reported by each unit.
cantităţile de lapte de vacă
corespunzătoare raportate de fiecare
unitate.

Energie Energy

Resursele de energie primară se The primary energy resources


determină în cursul anului numai pentru are determined during the year only for
sortimentele principale, pe baza the main assortments, based on the
cantităţilor rezultate din producţia internă quantities from domestic production and
şi din import. import.

128
Transformarea în combustibil The transformation into
convenţional se efectuează în funcţie de conventional fuel is carried out according
aportul energetic al fiecărui purtător de to the energy contribution of each primary
energie primară. Unitatea de măsură este energy carrier. Unit of measure is oil
tona echivalent petrol (t.e.p.) în acord cu equivalent ton (o.e.t.) according to
publicaţiile internaţionale în domeniu. international publications in the field. It
Aceasta reprezintă, prin convenţie, un represents by convention a fuel with
combustibil cu puterea calorifică de calorific power of 41868 kj/kg (10000
41868 kj/kg (10000 kcal/kg). Pentru kcal/kg). For electric energy, excepting
energia electrică, cu excepţia energiei nuclear-electric energy, the
nuclearo-electrice, transformarea se face transformation is based on its energy
pe baza potenţialului energetic al potential (0.086 o.e.t./kWh), according to
acesteia (0,086 t.e.p./kWh), în the European energy statistics, the
conformitate cu statistica energetică methodology being generically called "the
europeană, metodologie denumită final energy system". Nuclear-electric
generic “sistemul energiei finale”. Energia energy is changed into conventional fuel,
nuclearo-electrică se transformă în based on the producing yield, according
combustibil convenţional pe baza to the international methodology.
randamentului de producere, conform
metodologiei internaţionale.

Energia electrică din import The electric energy from import


cuprinde cantitatea efectiv intrată pe comprises the quantity effectively entered
teritoriul naţional pe baza contractelor de the national territory based on the import
import, taxelor de tranzit şi schimburilor contracts, transit fees and changes
cu alte sisteme naţionale interconectate. among interconnected national systems.
Balanţa energiei electrice se The electric energy balance is
întocmeşte pe baza datelor de producţie determined based on the production and
şi consum în economie, precum şi a celor consumption data in the economy and
furnizate de C.N. TRANSELECTRICA data provided by the National Company
S.A. şi de societăţi comerciale TRANSELECTRICA S.A. and electric
distribuitoare de energie electrică privind energy distribution companies regarding
consumul de energie electrică pentru electric energy consumption for the public
iluminatul public, consumul populaţiei şi lighting, population consumption and
consumul propriu tehnologic în reţele şi own technological consumption in the
staţii. networks and stations.
Sursa datelor: datele privind The data source: data on output
producţia sunt obţinute prin cercetarea are obtained from statistical survey of all
statistică a tuturor unităţilor producătoare units which produce energetic resources
de resurse energetice, iar datele privind and data on import/export are obtained
importul/exportul sunt obţinute din from customs declarations for
declaraţiile vamale pentru sistemul EXTRASTAT statistical system and from
statistic EXTRASTAT şi din datele data collected directly from economic
colectate direct de la agenţii economici units carrying out community changes for
care realizează schimburi comunitare INTRASTAT statisitcal system.
pentru sistemul statistic INTRASTAT.

Resursele de combustibili solizi Solid fossil fuels supply and


şi destinaţiile acestora, balanţa deliveries, hydrocarbons supply and
prelucrării ţiţeiului şi a produselor deliveries, fuel consumption in thermal
petroliere, consumul de combustibili power stations and fuel stocks in
solizi pentru producerea energiei thermal power stations at the end of
electrice şi stocurile de combustibili în period.
termocentrale.

129
Datele referitoare la producţie, The data regarding production,
consumuri, livrări şi stocuri sunt obţinute consumption, deliveries and stocks are
pe baza cercetărilor statistice pe termen obtained from energy short term statistic
scurt în domeniul energiei ; prelucrarea şi surveys; the computation and
agregarea datelor se fac conform aggregation of data are performed
metodologiei europene din domeniul according to the European energy
energiei, indicatorii fiind astfel comparabili methodology, the indicators being fully
cu cei prezentaţi de ţările membre ale complying with those presented by the
Uniunii Europene. Member Countries of the Eurupean
Union.
Datele privind importul şi exportul The foreign trade data are obtained
sunt obţinute din declaraţiile vamale from customs declarations for
pentru sistemul statistic EXTRASTAT şi EXTRASTAT statistical system and from
din datele colectate direct de la agenţii data collected directly from economic
economici care realizează schimburi units carrying out community changes for
comunitare pentru sistemul statistic INTRASTAT statisitcal system.
INTRASTAT.

Efectivul salariaţilor The number of employees

Efectivul salariaţilor cuprinde The number of employees


persoanele cu contract de muncă/raport includes persons with definite or indefinite
de serviciu pe durată determinată sau duration labour contract/agreement
nedeterminată (inclusiv lucrătorii (including seasonal workers, managers or
sezonieri, managerul sau administrater) existent in the evidence of
administratorul), existente în evidenţele economic and social units at end of the
unităţilor economico-sociale la sfârşitul reference period. Military staff and similar
perioadei de referinţă. Sunt excluse are excluded (Ministry of Defence,
cadrele militare şi personalul asimilat Ministry of Interior, Romanian Intelligence
(M.Ap., M.A.I., S.R.I. etc.). Service etc.).

Câştigul salarial Salary earning

Câştigul salarial nominal brut The gross nominal earnings


cuprinde salariile, respectiv drepturile în comprises salaries, respectively money
bani şi în natură cuvenite salariaţilor rights and rights in kind of employees for
pentru munca efectiv prestată (inclusiv the effectively done work (including
pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit overtime), according to the salary type
formei de salarizare aplicată, sporurile şi applied, benefits and indemnities granted
indemnizaţiile acordate ca procent din as salary percentage or in fixed amounts,
salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la other legal rises of salary, amounts paid
salarii potrivit legii, sumele plătite pentru for the non-worked time (indemnities for
timpul nelucrat (indemnizaţiile pentru rest and study leaves, holidays, other
concediile de odihnă şi studii, zile de days-off, amounts paid from salary fund
sărbătoare şi alte zile libere, sumele for medical leaves), prizes, holidays
plătite din fondul de salarii pentru bonuses and other amounts paid from
concediile medicale), premiile, primele de salary fund according to normative
vacanţă şi alte sume plătite din fondul de documents or collective labour contracts,
salarii conform actelor normative sau amounts paid from the net profit and
contractelor colective de muncă, sumele other funds (including the equivalent
plătite din profitul net şi alte fonduri value of lunch tickets).
(inclusiv contravaloarea tichetelor de
masă).
Câştigul salarial nominal net se The net nominal earnings is
obţine prin scăderea din câştigul salarial obtained subtracting from the gross

130
nominal brut a: impozitului, contribuţiei nominal earning the following: the tax, the
salariaţilor pentru asigurările sociale de contribution of employees to the health
sănătate, contribuţiei individuale de social insurance, the individual
asigurări sociale de stat şi a contribuţiei contribution to the state social insurance
salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru and the employees’ contribution to
şomaj. unemployment insurance budget.
Câştigul salarial mediu lunar The monthly average earnings
reprezintă raportul dintre sumele plătite represent the ratio between the amounts
salariaţilor de către agenţii economici în paid to the employees by economic units
luna de referinţă, indiferent pentru ce in the reference month, no matter of the
perioadă se cuvin, şi numărul mediu de period and the average number of
salariaţi. Numărul mediu al salariaţilor employees. Average number of
reprezintă o medie aritmetică simplă employees' represents a simple
calculată pe baza efectivelor zilnice ale arithmetic mean calculated based on
salariaţilor din luna respectivă. În efectivul daily numbers of employees in the
de salariaţi luat în calcul se includ numai respective month. The number of
persoanele care au fost plătite pentru employees includes only persons paid for
luna respectivă. Nu se iau în considerare: the respective month. There are not taken
salariaţii aflaţi în concediu fără plată, în into consideration: the employees under
grevă, detaşaţi la lucru în străinătate şi leave without pay, in strike, temporarily
cei al căror contract de muncă/raport de transferred to work amain and that labour
serviciu a fost suspendat. contract/agreement whose was
suspended.
Sursa datelor Data source
Datele lunare privind câştigul The monthly data regarding the
salarial şi efectivul de salariaţi sunt earnings and the number of employees
obţinute printr-o cercetare statistică are obtained by a statistical sampling
selectivă. Începând cu luna ianuarie survey. Since January 2007, the sample
2007, eşantionul cuprinde 23000 unităţi is made of 23000 economic and social
economico-sociale. Unităţile din sectorul units. Budgetary sector units (general
bugetar (administraţie publică, government, education, health and social
învăţământ, sănătate şi asistenţă socială) assistance) are exhaustively comprised
sunt curprinse exhaustiv în cercetare. into the survey. For economic sector,
Pentru sectorul economic, au fost incluse units of four employees and over were
în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi included in the survey covering 94.95% of
peste, care acoperă 94,95% din numărul total employees in this sector. The
total de salariaţi din acest sector. number of employees in the economic
Numărul salariaţilor din unităţile units excluded from the survey (0-3
economice excluse din cercetare (0-3 employees) represented about 9.60% of
salariaţi) reprezintă aproximativ 9,60% total number of employees per economic
din numărul total al salariaţilor din sector.
sectorul economic.

Comerţ internaţional cu bunuri International trade of goods

Începând cu 1 ianuarie 2007 Starting with January 1, 2007,


statisticile de comerţ internaţional cu statistics of international trade of goods
bunuri se stabilesc prin însumarea datelor are set up amounting the data from
din sistemele INTRASTAT şi INTRASTAT AND EXTRASTAT systems:
EXTRASTAT: - INTRASTAT system: for intra EU
- sistemul INTRASTAT: pentru trade (exchanges of goods between
comerţul intra-UE (schimburile de bunuri Romania and other member states of
între România şi celelalte state membre European Union)
ale Uniunii Europene)
- sistemul EXTRASTAT: pentru - EXTRASTAT system: for extra EU

131
comerţul extra-UE (schimburile de bunuri trade (exchanges of goods between
între România şi statele care nu sunt Romania and non-member states of
membre ale Uniunii Europene). European Union).
• Sfera de cuprindere: • Coverage:
Pentru comerţul intra-UE: se Intra EU trade includes exits of
cuprind expedierile de bunuri din goods from Romania with the destination
România cu destinaţia alt stat membru of another EU member state and entries
UE şi introducerile de bunuri în România of goods in Romania coming from
provenind din alt stat membru UE. another EU member state.
Expedierile din România includ: Deliveries from Romania include:
- bunuri în liberă circulaţie care - free circulation goods leaving the
părăsesc teritoriul statistic al României cu statistical country of Romania with the
destinaţia alt stat membru UE; destination of another EU member state;
- bunuri care au fost plasate sub - goods placed under customs
procedura vamală de prelucrare activă (în procedure of inward processing (inside
interiorul ţării) sau prelucrare sub control the country) or processing under customs
vamal în România şi care sunt destinate control in Romania and are meant for
altor state membre. other member states.
Introducerile în România includ: Entries in Romania include:
- bunuri în liberă circulaţie într-un - free circulation goods in one EU
stat membru UE care intră pe teritoriul member states entering the statistical
statistic al României; territory of Romania;
- bunuri care au fost plasate sub - goods placed under customs
procedura vamală de prelucrare activă procedure of inward processing or
sau prelucrare sub control vamal în alt processing under customs control in
stat membru UE şi care intră pe teritoriul another EU member state and which
statistic al României. enter the statistical territory of Romania.
Pentru comerţul extra-UE: se Extra EU trade includes exchanges
cuprind schimburile de bunuri între of goods between Romania and EU non-
România şi statele nemembre UE, având member states having as object direct
ca obiect: importul direct de bunuri pentru import of goods for consumption,
consum, bunurile importate scoase din imported goods taken out from customs
antrepozitele vamale sau zonele libere warehouses or free zones to be put under
pentru a fi puse în consum, exportul de consumption, export of national origin
bunuri de origine naţională, precum şi goods, as well as export of imported
exportul de bunuri importate, declarate goods, declared for domestic
pentru consumul intern. consumption.
Se cuprind de asemenea: There are also included:
- importurile temporare de bunuri - temporary imports of foreign
străine pentru prelucrare activă (în goods for inward processing
interiorul ţării); (inside the country);
- exporturile de produse - exports of compensatory products
compensatoare rezultate după resulted from inward processing;
prelucrarea activă;
- exporturile temporare de bunuri - temporary exports of goods for
pentru prelucrare pasivă outward processing (in other
(prelucrare în alte ţări); countries);
- importurile de produse - imports of compensatory products
compensatoare rezultate după resulted from processing outside
prelucrarea în afara ţării şi the country and imported or
bunurile importate sau exportate exported goods under financial
în sistemul de leasing financiar (la leasing (at integral value of
valoarea integrală a bunurilor). goods).

132
Nu sunt cuprinse în comerţul International trade does not include:
internaţional: bunurile în tranzit, bunurile transit goods, goods temporarily
temporar admise/scoase în/din ţară (cu admitted/taken out/in the country (except
excepţia celor pentru prelucrare), bunurile for processing), goods purchased by
achiziţionate de organizaţii internaţionale international organizations for their own
pentru utilizări proprii în România, uses in Romania, goods for and after
bunurile pentru şi după reparaţii şi piesele repairs and related spare parts.
de schimb aferente.
• Bunurile ce fac obiectul • Goods which are object of
schimburilor internaţionale sunt clasificate international exchanges are classified
conform Nomenclatorului Combinat (NC), according to the Combined Nomenclature
care stǎ la baza tarifului vamal comunitar. (CN), on which community custom tariff is
Datele statistice conform Clasificǎrii based. Statistical data are presented
Produselor pe Activitǎţi (CPA 2002) se according to Classification of Products by
stabilesc pe baza unor chei de conversie Activities ( CPA 2002) based on
între NC şi aceastǎ clasificare. conversion keys between CN and this
• Valoarea bunurilor expediate/ classification.
exportate şi introduse/importate se • Value of delivered/exported and
stabileşte pe baza preţurilor efective FOB entered/imported goods is set up based
la expedieri/exporturi şi a preţurilor on FOB actual prices for
efective CIF la introduceri/importuri. deliveries/exports and of CIF actual
Preţul FOB (în limba engleză Free prices for entries/imports.
on Board - Liber la bord) reprezintă FOB price (in English free on
preţul la frontiera română, care include board) represents price at Romanian
valoarea bunului, toate cheltuielile de border, including value of goods, all
transport până la punctul de îmbarcare, transport expenditure until the embarking
precum şi toate taxele suportate pentru point as well as all fees paid for the goods
ca bunul să fie încărcat la bord. to be loaded on board.
Preţul CIF (în limba engleză Cost,
Insurance, Freight - Cost, Asigurare, CIF price (in English cost,
Navlu) reprezintă preţul la frontiera insurance, freight) represents price at
română, care cuprinde atât elementele Romanian border including both the
componente ale preţului FOB, cât şi components of FOB price and the costs
costurile asigurării şi transportului of international transport and insurance.
internaţional.
Datele valorice sunt exprimate în lei
şi euro. Conversia datelor valorice Value data are expressed in RON
exprimate în lei (colectate prin declaraţiile and EURO. The conversion of value data
statistice Intrastat şi declaraţiile vamale), expressed in RON (collected from
în euro, se face utilizând: INTRASTAT statistical declarations and
customs declarations) in EURO, is done
- cursul de schimb mediu lunar using:
lei/euro comunicat de Banca Naţională a - monthly average exchange rate
României, pentru sistemul INTRASTAT RON/EURO communicated by the
National Bank of Romania for
- cursul de schimb lei/euro INTRASTAT system;
comunicat de Banca Naţională a - exchange rate RON/EURO
României pentru penultima zi de miercuri communicated by the National Bank of
a lunii, pentru sistemul EXTRASTAT. Romania for the last one of Wednesday
of the month for EXTRASTAT system.
• Începând cu 1 ianuarie 2007,
componenţa Uniunii Europene (UE 27) • Starting with January 1, 2007, the
este următoarea: Austria, Belgia, components of the European Union (EU
Republica Cehă, Cipru, Danemarca, 27) are the following: Austria, Belgium,
Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Czech Republic, Cyprus, Denmark,

133
Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Estonia, Finland, France, Germany,
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Luxembourg, Malta, United Kingdom,
Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia,
Bulgaria, România. Slovenia, Sweden, Hungary, Bulgaria,
Romania.
Repartizarea pe ţări a schimburilor
internaţionale se determină astfel: The breakdown by countries of
international exchanges of goods is
- pentru comerţul INTRA-UE pe determined as follows:
baza principiului „ţara de destinaţie” (la - for intra EU trade based on the
expedieri) şi „ţara de expediţie” (la principle “destination country” (for
introduceri). exits) and “delivery country” (for
- pentru comerţul EXTRA-UE pe entries)
baza principiului „ţara de destinaţie” (la - for extra EU trade based on the
export) şi „ţara de origine” (la import, cu principle “destination country” (for
excepţia cazului în care ţara de origine export) and “origin country” (for import,
este un stat membru UE-caz în care se ia except origin country is EU member state
în considerare ţara de expediţie). when delivery country is taken into
Se consideră „ţara de destinaţie” account).
ţara în care bunurile vor fi consumate, “Destination country” is considered
„ţara de expediţie” ţara din care bunurile the country where goods will be
au fost expediate şi „ţara de origine” ţara consumed, “delivery country” is the
în care a fost produs bunul sau în care country from which goods were delivered
bunul a suferit ultima transformare and “origin country” is the country where
substanţială. the goods were produced or where
suffered the last important transformation.
Sursa datelor:
Data source:
• pentru comerţul INTRA-UE :
- declaraţiile statistice Intrastat • for intra EU trade :
colectate de către INS direct de la - INTRASTAT statistical
operatorii economici care au realizat un declarations collected by INS directly
volum valoric al expedierilor from economic units which achieved a
intracomunitare de bunuri mai mari de value volume intra-community deliveries
900.000 lei sau un volum al introducerilor of goods higher than RON 900 000 or a
intracomunitare de bunuri mai mare de volume of intra-community entries of
300.000 lei. goods higher than RON 300 000.
- declaraţiile vamale colectate şi
prelucrate de către ANV, pentru comerţul - customs declarations collected
intracomunitar privind bunuri pentru and processed by National Authority of
prelucrare internă sau prelucrare sub Customs (NAC) for intra-community trade
control vamal; bunuri care se mişcă din regarding goods for internal processing or
/către părţi ale teritoriului statistic al UE processing under customs control, goods
dar care nu aparţin teritoriului fiscal al UE. from/to the parts of EU statistical territory
which do not belong to EU fiscal territory.
• pentru comerţul EXTRA-UE:
Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV), • for extra EU trade : National
care colectează şi prelucrează Authority of Customs which collects and
declaraţiile vamale de export şi import. processes export and import customs
Pentru energie electrică şi gaze naturale, declarations. For electric energy and
datele sunt colectate pe formulare natural gas, data are collected on
statistice de la societăţile statistical forms from importing/exporting
importatoare/exportatoare de către companies to the National Institute of
Institutul Naţional de Statistică şi se Statistics and are sent to NAC for

134
transmit la ANV pentru prelucrare şi processing and completing the data
întregirea datelor obţinute din declaraţiile obtained from customs declarations.
vamale.
Pentru comerţul intracomunitar se
realizează estimări pentru: For intra-community trade there are
- non-răspunsuri şi răspunsurile estimations for:
primite cu întârziere de la furnizorii - non-responses and responses
de informaţii statistice; received with delay from suppliers
- comerţul realizat de către of statistical information;
operatorii economici aflaţi sub - trade of economic units under
pragul de asimilare; assimilation threshold;
- valoarea statistică pentru
tranzacţiile realizate de către - statistical value for transactions of
operatorii economici aflaţi sub economic units under statistical
pragul de valoare statistică. value threshold.
Datele lunare comunicate operativ
sunt susceptibile de rectificări succesive Monthly data currently
din partea INS/ANV. communicated could be successively
corrected by the INS/NAC.

135