Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrarea de laborator № 3

«Elaborarea planului de asigurare cu resurse umane a întreprinderii de vinificaţie primară»

Таbelul 3.1 Planificarea manoperei programului de producţie


M anopera
Denumirea producţiei Cantitatea
pentru o unitate, om- totală,
ore om-ore
1 2 3 4=2*3…
I. Prelucrarea strugurilor, tone 1898,37 0,382 725,17
II. Vin neprelucrat, mii. dal, total: 120,56 ■
inclusiv:
de şampanie
de masă 69,81 26,952 1881,51
de desert 50,75 15,05 763,78
de divin
III. Vin prelucrat, mii.dal, total: 117 ■ 2645,29
inclusiv:
de şampanie
de masă 67 25,076 1680,09
de desert 50 25,394 1269,7
IV. Livrarea vinului, mii. dal 237,56 5,81 1380,22
TOTAL: 2135,95 ■ 33370,46

Тabelul 3.2 Bilanţul timpului de muncă anual a unui muncitor


Secţia de Secţia de
Mediu pentru un Secţia de
Indicatorii U/m prelucrarea a prelucrare şi
muncitor fermentare
strugurilor pastrare a vinului

1
1. Fondul calendaristic de timp zile 365 365 365 365
2. Zile nelucrătoare, total: zile 123 345 243 178
inclusiv: zile
2.1 .sărbători zile 13 - - 8
2.2. de odihnă zile 110 5 18 78
2.3. stationări intersezoniere zile - 340 225 92
3. Fondul nominal de timp de muncă (1-2) zile 242 20 122 187
4. Neprezentări la lucru, total zile 32 2 8 23
(4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6.):
inclusiv: zile
4.1. concedii curente şi suplimentare zile 20 1,2 5,6 15
4.2. concedii de maternitate zile 1 0,1 0,5 1,5
4.3. concedii pentru studii zile 1 - 0,4 0,8
4.4. cauze de boală zile 8 0,7 1,5 5,5
4.5. îndeplinirea obligaţiilor de stat şi obşteşti zile 1 - - 0,2
4.6. alte neprezentări zile 1 - - -
5. Fondul real al timpului de muncă (3-4) zile 210 18 114 165
6. Durata medie a zilei de muncă (schimbului) ore 8 7 7 8
7. Fondul efectiv de muncă al unui muncitor (5*6) ore 1680 126 798 1312
Notă:
1. Graficul de lucru al sectiei de extragere a mustului – 20 zile.
2. Graficul de lucru al sectiei de fermentare – 3 septembrie – 31 decembrie
3. Graficul de lucru al sectiei de pastrare si prelucrare – 1 octombrie – 30 iunie.

3.3 Determinarea numărului a muncitorilor de bază


Secţia de prelucrarea a Secţia de prelucrare şi
Denumirea secţiei strugurilor
Secţia de fermentare
pastrare a vinului
TOTAL
1.Manopera programei de
725.17 2645,29 2949,79 6320,25
producţie, om-ore.

2
2. Fondul efectiv de muncă al
126 798 1312 ■
unui muncitor, ore
3.Numărul muncitorilor,
6 3 2 11
pers. (...../....)

Таbelul 3.4 Planificarea fondului de salarizare a muncitorilor de bază


Tarif în Premii şi Salariul de Salariul Fondul total Fondul total
Denumirea fazei acord, adaosuri, bază, lei/1000 suplimentar, Salariul total, Volumul de de baza, de salarizare,
tehnologice lei/1000 dal lei/1000 dal dal lei/1000 dal lei/1000 dal producere1 mii lei mii lei
1 2 3 4=2+3… 5 6=4+5 7 8 =7*4 9 =7*6
I. Prelucrarea strugurilor 26,50 5,3 31,8 2,544 34,344 1898,37 60,36 65,197
de şampanie
de masă
de desert
de divin
II. Vin neprelucrat 120,56 214,59 231,759
de şampanie
de masă 1822 364,4 2186,4 174,912 2361,31 69,81 152,632 164,843
de desert 1017,4 203,48 1220,88 97,670 1318,55 50,75 61,959 66,916
de divin
III. Vin prelucrat 117 260,175 280,989
de şampanie
de masă 1843,1 368,62 2211,72 176,937 2388,657 67 148,185 160,04
de desert 1866,5 373,3 2239,8 179,184 2418,984 50 111,990 120,949
IV. Livrarea vinului 327,9 65,58 393,48 31,47 424,95 117 46,037 49,72
TOTAL: ■ ■ ■ ■ ■ ■ 581,162 627,665
1
Notă: pentru faza I – se indică cantitatea de struguri, tone; pentru fazele II-IV – cantitatea vinului brut, mii dal.

3
Таbelul 3.5 Planificarea numărului şi a fondului de salarizare a muncitorilor auxiliari
Fondul efectiv Fondul de Fondul de
Numărul Tariful Fondul de Premii şi Fondul total de
Profesia Categoria de muncă salarizare salarizare
scriptic de pe oră, salarizare tarifar, adaosuri, mii salarizare, mii
muncitorului tarifară a unui de bază, mii suplimentar,
muncitori lei mii lei lei lei
muncitor, ore lei mii lei

1 2 3 4 5 6=3*4*5./1000 7 8=6+7 9 10=8+..9.


Lăcătuş III 2 30,02 1680 100,86 20,17 121,03 9,68 130,71
Strungar III 2 30,02 1680 100,86 20,17 121,03 9,68 130,71
Electrician IV 2 34,17 1680 114,81 22,96 137,77 11,02 148,79
Operator 170,16
V 2 39,08 1680 131,30 26,26 157,56 12,60
cazangerie
Operator secţia 170,16
V 2 39,08 1680 131,30 26,26 157,56 12,60
compresoare
Alţi muncitori 155,39
II 3 23,79 1680 119,90 23,98 143,88 11,51
auxiliari
TOTAL: ■ 13 ■ ■ 699,03 139,8 838,83 67,09 905,92
Notă: tariful in regie pentru I categorie de calificare – 8,28 lei/ora sau 1400 lei lunar. Coeficientul de corectare pentru industria alimentară – 1,15.

Таbelul 3.6 Planificarea fondului de salarizare a personalului de conducere a secţiilor de baza şi a altor categorii de personal aferent subdiviziunilor
de producţie

Numărul Numărul de luni


Funcţia Salariul lunar, lei Fondul anual de retribuire a muncii, mii lei
angajaţilor lucrătoare

1 2 3 4 5=2*3*..4./1000
Şeful secţiei de prelucrare a
1 3500 13 45,5
strugurilor
Şeful secţiei de fermentare 1 3500 13 45,5

4
Şeful secţiei de prelucrare şi
1 3800 13 49,4
păstrare a vinului
Şeful secţiilor auxiliare 1 3500 13 45,5
Total personalul de
4 - - 189,9
conducere
Personal inferior de serviciu 2 1800 13 46,8
TOTAL: 6 ■ ■ 236,7

3.7 Planificarea fondului de salarizare a personalului de conducere a intreprinderii şi a altor categorii de personal in cadrul intreprinderii

Numărul de luni
Funcţia Numărul angajaţilor Salariul lunar, lei Fondul anual de retribuire a muncii, mii lei
lucrătoare

1 2 3 4 5=2*.3..*4.../
Director-general 1 6000 13 78
Economist-sef 1 3800 13 49,4
Marketolog-sef 2 4100 13 106,6
Contabil-sef 1 4000 13 52
Tehnolog-sef 1 4600 13 59,8
Total personalul de
6 22500 - 345,8
conducere:
Marketolog 2 3500 13 91
Contabil-adjunct 1 3200 13 41,6
Laborant 2 2200 13 57,2
Total specialisti: 5 8900 - 189,8
Personal inferior de
2 1900 13 49,4
serviciu
TOTAL: 13 ■ ■ 395,2

5
Таbelul 3.8 Determinarea numărului total de personal industrial-productiv şi a fondului total de retribuire a muncii la întreprindere
Numărul Fondul total de salarizare, mii Salariul mediu lunar,
Categoria
angajaţilor lei lei
1. Muncitori, total, inclusiv:
- de bază 6 236,7 109,24
- auxiliari 13 905,92 905,92
2. Funcţionari, total, inclusiv: - - -
- personalul de conducere 6 345,8 159,6
- specialişti 5 189,8 73,03
- alţi funcţionari 2 49,4 7,6
TOTAL: 32 1777,02 1255,39

Concluzii

În lucrarea de laborator numarul 3 am elaborat planul de asigurare cu resurse umane a intreprinderii de vinificație primară. Pentru elaborarea acestui plan mai întai de
toate am determinat manopera programului de producție,astfel pentru o cantitate de 2135,95 avem nevoie de o manoperă de 33370,46 om/ore.
Am determinat bilanțul timpului de muncă a unui muncitor,iar în mediu pentru un muncitor fondul efectiv de muncă este de 1680 de zile.
Am calculate numărul de muncitori de bază pentru toate 3 sectii,în total avem nevoie de 11 muncitori de bază.
Pentru muncitorii de bază am am planificat fondul de salarizare care constituie in total 627,665 mii lei.
În tabelul 3,5 am planificat numărul de muncitorilor auxiliari ,iar fondul total de salarizare fiind de 905,92 mii lei.
Pentru personalul de conducere a secțiilor de bază și a altor categorii de personal(6) avem nevoie de un fond de salarizare de 236,7 mii lei
Am mai determinat că pentru pentru personalul de conducere – 13 persoane ,avem nevoie de un fond annual de 395,2 mii lei.
Ca o gereralizare avem nevoie de 32 de angajati și un fond de salarizare de 1777,02 mii lei.