Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea Ştiinţe Economice
Departamentul Finanţe şi Bănci

Lucru individual
la disciplina Bazele managementului bancar
pe baza datelor din rapoarte anuale ale ”Banca de Finanţe şi Comerţ” SA

HROPOTINSCHI Adriana
FB1602

Coordonator ştiinţific
Ștefaniuc Olga, dr. conf. univer
Bumbac Daniela, lect.univer

Chişinău, 2018
Tabelul 1 Dinamica și structura capitalului băncii ,, FinComBank” SA pentru perioada

Cod
  Valoarea contabilă Stuctura capitalului bancar, %
poziţie

A B 2015 2016 2017 2015 2016 201

400 Capital social 131 544 200 131 544 200 131 544 200 31,680664 31,224134 27,849
401  - Capital vărsat 131 544 200 131 544 200 131 544 200 31,680664 31,224134 27,849
410 Prime de capital 53 749 698 18 334 638 50 539 200 12,944897 4,3520215 10,699
Rezerve din reevaluare şi
430 alte diferenţe de evaluare 21 903 661 21 903 661 35 893 656
aferente: 5,2752043 5,1991867 7,5991
431 -Imobilizărilor corporale 21 903 661 21 903 661 35 893 656 31,680664 5,1991867 7,5991
440 Rezerve 218 465 041 274 532 948 266 126 778 52,614388 65,164816 56,342
442 Alte rezerve 218 465 041 274 532 948 266 126 778 31,680664 65,164816 56,342
450 (-) Acţiuni proprii 10 443 400 25 025 300 11 765 300 2,5151534 5,9401579 2,4908
490 TOTAL CAPITAL 415 219 200 421 290 147 472 338 533 100 100

Sursa: Rrapoarte anuale ale ”Banca de Finanţe şi Comerţ” SA, perioada 2015-2017

Analizând dinamica capitalului băncii ”Banca de Finanţe şi Comerţ” SA pentru perioada


2015-2017 se poate de constatat o majorare de la 415 mil MDL în 2015 la o voalre de 472 mil.
MDL, ceea ce constituie o creștere cu 57 mil MDL sau 13%. Cea mai semnificativă majorare, de
12% a fost pe parcursul anului 2017. În perioada 2015-2016, rezervele băncii s-au majorat cu
26%, ceea ce constituie 56 mil. MDL, pe pe parcursul anului 2017 acestea s-au diminuat cu 8
mil. Lei față de anul precedent. Primele de capital au înregistrat o majorare în dinamică pe
parcursul anului 2017, în condițiile în care, în anul 2016 acestea s-au diminuat cu 35 mil. lei sau
cu 66 %.
Din punct de vedere a structurii, ponderea cea mai semnificativă, pe parcursul perioadei
analizate o dețin rezervele, care în medie constituie 57%. Capitalul social constituie în medie
30% din capitalul total deținut de către banca. Celelalte cimponente, dețin ponderi mai puțin
semnificative.

Tabelul 2: Indicatorii de performanţă de bază ai Băncii pentru p

INDICATOR 2012 2013 2014 2


         
Total Active 1 697 282 1 961 488 2 037 997 23
Credite Brutto 895 190 1 034 443 1 079 125 10
Total Depozite 1 069 527 1 325 622 1 373 481 16
Capitalul Propriu 369 816 364 190 386 506 41
Total Împrumuturi 232 506 239 148 248 950 25
Profit Net 14 323 7 528 22 595 58
Dividende plătite (13,154) 16
         
COEFICIENT        
         
ROA 0,84% 0,42% 1,13% 2
ROE 3,87% 2,02% 6,02% 15
Suficienţa Capitalului: 24,85% 19,63% 21,01% 27
Credite/Depozite 0,84 0.78 0.79 0
Credite/Capital 2,42 2,84 2,79 2
Capital /Total obligatiuni 27,86 22,80 23,40 2
Sursa: Rapoartul anual al ”Banca de Finanţe şi Comerţ” SA,2017.

În baza indicatorilor de performanță se poate menționat că deși, banca are o activitate


profitabilă, rentabilitatea activelor este una șoasă, cu tendințe de diminuare în dinamică, de la
2,64% pentru anul 2015 până ls 1,32% la sfîrșitul anului 2017. Aceeași tendință se înregistrează
și în cazul Rentabilități econmice, care deși are un nivel mai înalt, pe parcursul perioadei 2015-
2017 s-a diminuat cu 7 p.p.
Banca dispune de capital suficient pentru acoperiare activelor ponderate la risc, gradul de
suficiență a capitalului find superior normativului.
De asemena se apreciază o tendință de diminare a ratei capitalului propriu în total
obligațiuni de la 21 % în 2015- la 18,9% pentru anul 2017.
Banca trebuie să pună accentual spre utilizarea eficientă a activelor sale, coordonarea
volumului acestora cu normativele impuse de BNM, precum și gestiunea eficientă a capitalului
propriu.
- Ce este dividendul și cum el reflectă profitabilitatea acțiunilor?
Dividendul reprezintă o parte din profitul net care vine pentru o acțiune emisă de o societate
pe acțiuni (societate de capitaluri anonimă sau în comandită pe acțiuni), care revine
fiecărui acționar în raport cu acțiunile pe care le posedă.
Dividendul mai este definit și ca o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană
juridică unui participant la persoana juridică, drept consecință a deținerii unor titluri de
participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele:
 o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifică procentul de deținere
a titlurilor de participare ale oricărui participant la persoana juridică;
 o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu răscumpărarea titlurilor de
participare la persoana juridică, alta decât răscumpărarea care face parte dintr-un plan de
răscumpărare, ce nu modifică procentul de deținere a titlurilor de participare al nici unui
participant la persoana juridică;
 o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu lichidarea unei persoane
juridice;
 o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social
constituit efectiv de către participanți.
Dividendele se distribuie periodic, fiind plătite în numerar, pachete adiționale de acțiuni în
cadrul societății sau ambele și trebuie declarate ca venit în anul în care sunt primite,
fiind impozabile.
- Ce reprezinta suficienta capitalului băncii, care este sensul acestui indicator, cum se
calculează și care este norma stabilită de către BNM?
Băncile trebuie să dispună de politici şi proceduri interne de management ale capitalului, care
să prevadă, inclusiv monitorizarea şi evaluarea acestuia în vederea menţinerii permanente a unui
nivel adecvat al capitalului corespunzător profilului de risc şi specificului activităţii (mărimea,
complexitatea şi strategia de afaceri a băncii). 
Coeficientul suficienţei capitalului (1)- serveşte la evaluarea suficienţei capitalului ponderat la
risc, unde capitalul normativ total reprezintă numărătorul, iar activele ponderate la risc reprezintă
numitorul:
Capitalul normativ
----------------------------- x 100 = suficient a capitalului (1)
Total active ponderate la risc
Cuantumul total al capitalului pe care băncile trebuie să îl dețină trebuie să fie egal cel puțin
cu 8% din valoarea activelor ponderate în funcție de risc.

- Descrieți modalitățile de majorare sau de micșorare a capitalului.


Creșterea capitalului şi fondurile de rezervă se constituie pe seama profitului şi au aport
relativ redus în formarea resurselor de creditare ale băncilor, deoarece banca, fiind o societate pe
acţiuni, formează capital propriu prin emisiune şi subscriere de acţiuni.
Majorarea capitalului normativ total care se poate face prin:

 Creşterea valorii beneficiului nerepartizat sau


 Emiterea de acţiuni noi.

Procedura de emisiune suplimentară a acţiunilor necesită adoptarea de către organul


împuternicit al băncii a hotărârii privind emisiunea suplimentară de acţiuni, iar în caz de
necesitate, şi a hotărârii privind anularea emisiunii înregistrate anterior.
Apoi are loc pregătirea şi aprobarea de către bancă a ofertei publice a acţiunilor în cazul băncilor
care vor efectua plasarea publică a acţiunilor şi perfectarea de către emitent şi registratorul
independent a contractului de ţinere a registrului acţionarilor. în scopul formării unei imagini
privind calitatea, preţul emisiunii şi profitul pe care îl poate aduce o acţiune, Ia nivelul fiecărei
bănci se elaborează studii accesibile clientelei, celor care doresc sâ-şi plaseze capitalurile
disponibile în acţiunile emise de banca dată.

Prelevarea din profitul nerepartizat în capitalul bancii constituie una din cele mai puțin
costisitoare surse de capital, fiind supusă unui control direct de manageri. Costul profitului
reinvestit poate determina costuri mai mci a dividendelor primate azi, față de cele din viitor.

Micșorarea capitalului se poate realiza prin redistribuirea profitului și anume în direcția


plății dividendelor sau prin participări a bancii în capitalul altor persoane juridice. Micșorarea
nivelului capitalului trebuie să fie în permanență supravegheat în vederea corespunderii cu
normativel necesarului minim de capital, precum și a rezervelor deținute de bancă.