Sunteți pe pagina 1din 8

Conținutul si structura Bilanțului

1
1. Structura bilanţului contabil

Posturile bilanţiere de activ ( forme reale ale patrimoniului)

A. Active pe termen lung


1. Active nemateriale

2. Active materiale pe termen lung

3. Active financiare pe termen lung

4. Alte active pe termen lung

B. Active curente
1. Stocuri de mărfuri şi materiale

2. Creanţe pe termen scurt

3. Investiţii pe termen scurt

4. Mijloace băneşti

5. Alte active pe termen scurt

Posturile bilanţiere de pasiv (surse de finanţare)

A. Capital propriu

1. Capital statutar şi suplimentar

2. Rezerve

3. Profit nerepartizat

4. Capital secundar

B. Datorii pe termen lung

1. Datorii financiare pe termen lung

2. Datorii pe termen lung calculate

2
C. Datorii pe termen scurt

1. Datorii financiare pe termen scurt

2. Darorii comerciale pe termen scurt

3. Datorii pe termen scurt calculate

ACTIVUL
BILANȚIER

Un Activ reprezintă o resursă controlată de către entitatea economică ca rezultat al unor evenimente
trecute și de la care se așteaptă beneficii economice viitoare.
Dacă avem în vedere natura (destinația economică) și lichiditatea activele patrimoniale cuprind
următoarele structuri:
- activele imobilizate;
- activele circulante;
- cheltuielile în avans;

1.1. Activul imobilizat

Activele imobilizate sunt activele unei entități economice destinate utilizării pe o perioadă
îndelungată în activitatea proprie. Acestea sunt deținute pentru a fi utilizate în producția de bunuri sau
prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative fiind
posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.
Contabilitatea clasifică activele imobilizate dupa natura lor astfel:
- Imobilizări necorporale;
- Imobilizări corporale;
- Imobilizări financiare;

A. Imobilizări necorporale (netangibile) sunt reprezentate prin active identificabile


nemonetare, fără suport material și deținute pentru utilizare în procesul de producție sau
furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate terților sau în scopuri administrative.
Se încadrează în categoria imobilizărilor necorporale: cheltuielile de constituire, cheltuielile de
dezvoltare, brevetele, licențele, mărcile comerciale, fondul comercial, programele informatice și alte
imobilizări necorporale.
 Cheltuielile de constituire se referă la ieșirile de numerar sau datoriile angajate ce privesc
înființarea sau dezvoltarea unei societăți comerciale cum sunt: taxe și alte cheltuieli de
înregistrare, înmatriculare, autorizare, emiterea și vânzarea de acțiuni, prospectarea pieței,
publicitate și alte cheltuieli de această natură ce privesc înființarea și extinderea activității
persoanei juridice.
 Cheltuielile de dezvoltare cuprind alocările de fonduri pentru aplicarea rezultatelor cercetării
sau a altor cunoștințe în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătățite
3
substanțial, înaintea stabilirii producției de serie sau utilizării (proiectarea, testarea producției,
prototipuri, modele noi etc.).
 Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile de fabrica și alte drepturi simulare reflectă
cheltuielile efectuate pentru achiziționarea drepturilor de exploatare sau generate de producerea
unui brevet, licență, mărci de fabrica, concesiune, know-how și alte drepturi similare de
proprietate industrială sau intelectuală.
 Fondul comercial reprezintă diferența dintre costul de achiziție de valoarea justa, la data
tranzacției aparții din activele nete achiziționate de către o persoana juridică fiind generat de:
clientela, vadul comercial, reputația firmei, segmentul de piața, concurența.
Alte imobilizări necorporale includ programele informatice achiziționate sau create de unitate pentru
necesitați proprii și alte imobilizări necorporale.

B. Imobilizările corporale sunt reprezentate prin active identificabile nemonetare cu suport


material (tangibile) ce îndeplinesc cumulativ trei condiții:
- sunt deținute pentru a fi utilizate în producția de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate terților
ori pentru a fi folosite în scopuri administrative.
- au o durată de viață utilă (de utilizare) mai mare de un an.
- au o valoare mai mare decât limita stabilită de lege.
Intra în categoria imobilizărilor corporale: terenurile și amenajările de terenuri, construcțiile,
instalațiile tehnice, utilajele, mobilierul, animalele și plantațiile, mijloacele de transport și alte active
corporale similare.
 Terenurile sunt reprezentate prin suprafețe de pamânt afectate durabil unor activități agricole
sau silvice, terenurile cu zăcăminte, terenurile cu și fară construcții, etc.
 Amenajările de terenuri sunt reprezentate prin lucrări efectuate pentru: lucrări de racordări la
sistemul de alimentare cu energie și apa, drumuri de acces, desecări, etc.
 Construcțiile cuprind clădirile, halele industriale, depozitele etc. executate din zidărie, lemn,
metal, beton pe baza unui proiect care servește la adăpostirea oamenilor, obiectelor,
reprezentând locul (spațiul) unde se desfășoara activități productive, administrative, comerciale,
se prestează servicii, etc.
 Instalațiile tehnice cuprind: mașinile, utilajele, instalațiile de lucru, aparatele și instalațiile de
măsurare, control și reglare, mijloacele de transport, animalele, plantațiile, mobilier, aparatura
birotică, echipamentele de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale.
Alte structuri distincte atât a imobilizărilor necorporale cât și a celor corporale o reprezintă
avansurile și imobilizările în curs (neterminate), adică nefinalizate la finele perioadei.
 Avansurile cuprind sumele acordate furnizorilor de imobilizări corporale și necorporale înaintea
începerii lucrărilor sau livrarii imobilizărilor.

C. Imobilizările financiare sunt reprezentate prin active deținute cu scopul de a genera un profit
ca rezultat al fluctuațiilor pe termen scurt a prețului de piata. Posesia durabila a imobilizărilor
financiare, asigură realizarea unor venituri financiare sub forma dividendelor și a dobânzilor
sau creează premizele exercitării unui control asupra societății emitente. Se prezintă sub
forma titlurilor de participare deținute la alte societăți și pot îmbraca forma unor acțiuni sau a
altor titluri de valoare obținute prin cumpărare pe piața de capital inclusiv creanțe imobilizate.

 Titlurile de participare sunt reprezentate prin drepturi sub forma de acțiuni sau alte titluri cu
venit variabil, a căror posesie durabilă asigură exercitarea unui control sau influențe notabile în
gestiunea emitenților precum și obținerea unor avantaje de natură financiară
(dobânzi,dividende).

4
 Interesele de participare reprezintă drepturi deținute pe termen lung în capitalul altei societății
comerciale în scopul garantării contribuției la activitățile acesteia sub forma investițiilor în
entități economice asociate și investiții strategice.
 Creanțele imobilizate sunt drepturi generate de operația de acordare de împrumuturi pe termen
lung la socientățile asociate sau de grup la care entitatea deține titluri sau interese de participare,
pentru care se percep dobânzi.

1.2. Activele circulare

Activele circulare sunt reprezentate prin acele active achiziționate sau produse care se așteaptă să
fie realizate sau sunt deținute pentru vânzare sau consum în cadrul ciclului normal de exploatare de
maxim 12 luni de la data bilanțului.
Se încadrează în această categorie:
- Stocurile;
- Creanțele;
- Investițiile financiare pe termen scurt;
- Casa și conturile la banci;
A. Stocurile cuprind:
 Materiile prime reprezentate prin bunuri materiale care aparțin realității obiective și participă
direct la fabricarea produselor, regăsindu-se total sau parțial, în forma inițială sau transformată
în structura acestora (ex. cherestea, tablă, făina, nisip, ciment, var, etc.).
 Materialele consumabile cuprind structuri ale materiei care participă sau ajuta direct sau
indirect procesul de producție, fără a se regăsi de regulă în structura materială a produselor
finite, semifabricatelor ori producției în curs (ex. combustibili, semințe, furaje, materiale
auxiliare, etc.).
 Materiale de natura obiectelor de inventar cuprind bunuri materiale și echipamente de valoare
mare cu durată de viață utilă sub un an sau de valoare mai mică decât limita prevazută pentru a
se încadra în categoria imobilizărilor corporale (mijloace fixe) și cu durata de viață utilă mai
mare de un an cum sunt: echipamente de protecție și de lucru, scule, dispozitive, verificatoare,
baracamente, amenajări provizorii, mobilier marunt, etc.
 Produsele cuprind bunuri materiale obținute din procesul de producție fiind evidențiate în
contabilitate prin trei structuri distincte: produse finite, semifabricate și produse reziduale (sunt
denumite și stocuri fabricate).
 Animale și păsările cuprind animalele născute și cele tinere de orice fel (viței, mânji, miei,
purcei, etc.) crescute și folosite pentru producție sau puse la îngrășat pentru a fi valorificate,
coloniile de albine, precum și animalele pentru producția de lână, lapte, ouă, carne, blană, etc.
 Mărfurile reflectă acele produse ale muncii destinate schimbului prin intermediul vânzarii-
cumpărării, cuprinzând bunurile cumparate de entitate economică în vederea revânzării sau
produsele predate spre vânzare magazinelor proprii.
 Ambalajele cuprind bunurile materiale sau obiectele achiziționate sau produse în vederea
protejării, prezentării și împachetării produselor, mărfurilor și a altor bunuri materiale.
 Producția în curs de execuție (neterminată) este reprezentată de producția care nu a trecut prin
toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, precum și de produsele nesupuse
probelor și recepției tehnice sau necompletate în întregime și care vor urma în perioadele
viitoare fazele procesului tehnologic în vederea finalizării.

5
B. Creanțele reprezintă drepturi ale entității economice față de terți cum sunt: clienți, debitori
diverși, efectele de primit, salariale, creanțe față de asociați, etc.
 Clienții reprezintă drepturi față de terți rezultate din vânzarea pe credit a bunurilor
materiale, lucrărilor și serviciilor care fac obiectul activității entității economice.
 Efectele de primit reprezintă titluri de valoare negociale care atestă existența unei creanțe
în cadrul relațiilor comerciale ce poate fi decontată imediat sau pe termen scurt (polițe,
cambii, bilete la ordin, etc.).
 Debitorii diverșii reflectă drepturi determinate de cesiunea (vânzarea) titlurilor de
plasament, a activelor imobilizate, pagube materiale (imputații), penalitații datorate de
terți, împrumuturi din emisiunea de obligațiuni ce urmează a fi rambursate, create
reacivate, etc.
 Alte creanțe cuprind: avansurile acordate furnizorilor de stocuri; decontările cu asociații
pentru aportul datorat odată cu subscrierea capitalului; creanțele generate de decontările cu
personalul, bugetul statului, asigurările sociale, etc.; creanțele privind decontările în cadrul
grupului.

C. Investițiile financiare pe termen scurt sunt instrumente financiare negociabile pe o durată care
asigură lichiditatea și securitatea tranzacțiilor.
Cuprind:
- Acțiunile proprii răscumpărate;
- Obligațiunile emise și răscumpărate;
- Acțiunile și obligațiunile cumpărate în vederea realizării de operațiuni speculative:
- Titlurile de participare deținute la unități din cadrul grupului;
- Provizioanele pentru deprecierea acțiunilor și obligațiunilor;
- Efectele de încasat și efectele remise spre scontare.

D. Casa și conturile la bănci cuprind disponibilitățile bănești formate din:


- Numerar în casierie;
- Disponibilități în conturi curente la bănci;
- Cecurile de încasat:
- Creditele pe termen scurt, inclusiv dobânzile;
- Acreditivele;
- Avansurile de trezorerie;
- Timbrele fiscale și poștale;
- Tichetele și biletele de călătorie;
- Biletele de tratament și odihnă;
- Alte valori de trezorerie.
Disponibilitățile banești din casă și conturi curente pot fi: în lei sau în devize (valută).

1.3. Cheltuielile înregistrate în avans

Cheltuielile înregistrate în avans cuprind cheltuielile efectuate în cursul exercițiului financiar dar
care se referă la exercițiul ulterior. Nu trebuie încorporate în rezultatele exercițiului curent ,,stocându-se
provizoriu”, urmând a influența rezultatele exercițiilor viitoare.

6
Se includ în această categorie cheltuielile privind plata anticipată a abonamentelor, chiriilor,
dobânzile aferente contractele de leasing, reparațiile capitale neprevăzute, etc. reflectând o creanță a
exercițiului viitor asupra exercițiului curent.

PASIVUL
BILANȚIER

Pasivele patrimoniale exprimă datoriile entității economice față de investitori (acționari, asociați)
și față de terți (furnizori, creditori financiare, stat, etc.). În realitate constituie resursele de finanțare ale
activelor patrimoniale, exprimând patrimoniu juridic sau capitalul propriu și cel mai împrumutat
conform concepției economice ori fondurile temporare și cele permanente conform concepției
financiare.
Pasivele patrimoniale asigură finanțarea interna (proprie) și cea externa (străină).

3.1. Finanțarea întreprinderii

Finanțarea întreprinderii reprezintă un ansamblu de măsuri și activități al căror obiectiv este


fenomenul financiar. Indiferent de cine inițiază și coordonează activitatea financiară la nivelul
intreprinderii, esențial este faptul că această activitatea presupune existența permanentă a unor fluxuri
financiare, pozitive sau negative, organizate și planificate cu scopul final de maximizare a profitului și
care nu s-ar putea desfășura fără existența unui capital.

A. Finanțarea interna reflectă datoriile unității cu personalitate juridica (titulară de patrimoniu)


față de proprietari (investitori), ceea ce formează capitalurile proprii (Cp) sau activul net (An)
exprimând drepturile acționarilor în activele (A) entității economice după deducerea tuturor
datoriilor (D).

Cp (An) = A – D

Se încadrează în categoria capitaluri proprii următoarele elemente:


- Capitalul social, reprezentând aportul proprietarilor la constituirea sau majorarea capitalului;
- Primele de capital;
- Rezultatul de reportat, profitul sau pierderea din perioadele precedente;
- Rezultatul curent al exercițiului nedistribuit către proprietari (acționari și asociați);
- Rezervele din reevaluare, rezervele legale, statuare, contractuale pentru acțiuni proprii și alte
rezerve.

B. Finanțarea externa reflectă obligații actuale ale entității economice ce decurg din evenimente
trecute și prin decontarea cărora se așteaptă să rezulte o ieșire de resurse care să încorporeze
beneficii economice viitoare. O obligație reprezintă un angajament sau o responsabilitate de a
acționa într-un anumit fel pentru stingerea unei datorii.

7
3.2. Datoriile

Datoriile reprezintă obligații actuale ale entității economice ce decurg din evenimente trecute și prin
decontarea cărora se așteptă să rezulte o ieșire de resurse care să încorporeze beneficii economice
viitoare. O obligație reprezintă un angajament sau o responsabilitate de a acționa într-un anumit fel
pentru stingera unei datorii.
Trebuie făcută distincția între obligație actuală și angajament viitor. Decizia entității economice de a
achiziționa active în viitor nu reprezintă o obligație actuala. Aceasta apare numai în momentul livrări
activului sau în momentul în care entitatea economica are un acord irevocabil de cumpărare a activului.
Pentru a exprima cât mai bine poziția financiară a entității economice în relațiile cu terții datoriile
prin care se asigură finanțarea externă sunt structurate astfel:

A. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an ( pe termen scurt)


- Împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni;
- Creditele bancare inclusiv dobânzile aferente;
- Datoriile ce privesc imobilizările financiare;
- Alte împrumuturi și datorii asimilare pe termen scurt inclusiv dobânzile aferente;
- Datoriile față de furnizori și prestatori;
- Datoriile față de personal, asigurările sociale, bugetul statului și alte organisme
publice;
- Datoriile față de asociați, creditori diverși.

B. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (pe termen lung) sunt identice
cu cele până la un an, însă cu o scadență mai mare de 12 luni.

3.3. Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

Exprimând cu o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă, se încadrează în această categorie


următoarele:
- Provizioanele pentru litigi, amenzi, penalitați, daune, despăgubiri și alte datorii incerte;
- Provizioanele pentru garanții acordate clienților și cheltuieli legate de activitatea de servicii;
- Provizioanele pentru restructurare;
- Provizionale pentru dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare, etc.
-
3.4. Venituri în avans

Exprimând veniturile înregistrate înainte de data încheierii exercițiului de care se referă la exercițiul
financiar ulterior. Reflectă o datorie a exercițiului curent față de cel viitor.
Se includ în această categorie:
- Sume încasate sau facturate în avans dar care privesc exerciții viitoare cum sunt: abonamente,
chirii, prime de asigurare, etc.;
- Subvențiile pentru investiții, adică sume primite fără obligativitatea restituiri de la guvern sau
alte organisme pentru achiziția sau producerea de active imobilizate, care se recunosc pe o bază
sistematică drept venit pe perioade corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care urmează a le
compensa.
8