Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE PREGĂTIRE PENTRU E.N.

Probă scrisă la MATEMATICĂ


Clasa a VIII-a
VARIANTA 5 / 2019-2020
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de test scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 1  2  3  2  3  3 este egal cu …..
a b a b a
5p 2. Dacă  , atunci este egal cu….
3 2 b
5p 3. Dacă suma tuturor numerelor întregi din intervalul de numere reale [n, n+4], nℤ, este egală cu 5,
atunci numărul n+4 este egal cu ……
5p 4. Aria unui triunghi dreptunghic isoscel cu ipotenuza de 10 cm, este egală cu ..... cm2.
5p 5. În figura 1 este reprezentată prisma triunghiulară regulată ABCDEF cu muchia bazei AB = a şi
înălţimea AD = a 2 . Măsura unghiului dintre dreptele AE şi BF este egală cu ……..

5p 6. În diagrama de mai jos sunt prezentate cantităţile de peşte (tone) crap + şalău predate la o cherhana în
ultimele cinci luni ale anului 2019.

Cea mai mare cantitate de peşte (în total: crap + şalău) a fost predată în luna ……

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


5p 1. Desenaţi, pe foaia de test, un con circular drept, de diametru AB şi vârf V.
2  5 
2
2 24  5 
5p 2. Aflaţi media geometrică a numerelor a  
şi b     .
5 3  5 2 
5p 3. Într-un grup de elevi, două treimi din numărul fetelor reprezintă trei sferturi din numărul băieţilor.
Aflaţi numărul elevilor din grup dacă diferenţa dintre numărul fetelor şi cel al băieţilor este egală
cu 2.
2x
4. Fie funcţia f : R  R, f ( x)  2.
3

Școala Sarichioi, județul Tulcea


5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
5p b) Se consideră P şi S punctele de intersecţie a graficului funcţiei f cu axele Ox, respectiv Oy şi
punctul T(0,2). Arătaţi că triunghiul PST este un triunghi isoscel.
5. Fie expresia E ( x)   x 2  x  1  2   x 2  x  1   x  1   x  1 2 .
2
5p
Arătaţi că pentru orice, nℤ, numărul E (n) este un pătrat perfect..

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


1. În figura 2 este reprezentat un trapez isoscel ABCD în care AB=2AD=2DC=2CB; punctul E este
mijlocul lui [AB] iar punctul F este simetricul punctului E faţă de dreapta BC. Punctul G este
intersecţia dintre dreapta EF şi diagonala BD.
5p a) Dacă AB = 16 cm, arătaţi că aria trapezului ABCD este egală cu 48 3 cm2.
5p b) Demonstraţi că patrulaterul ABFC este romb.
5p c) Demonstraţi că punctul G este centru de greutate al triunghiului CEB.

2. În figura 3a) este reprezentat un pahar în formă de prismă patrulateră regulată ABCDEFGH cu
muchia bazei AB = 6 cm şi înălţimea AE = 8 cm. În pahar sunt 216 mililitri de apă.
5p a) Arătaţi că nivelul apei din pahar se află la 6 cm faţă de planul (ABC).
5p b) În pahar este introdus un pai cu lungimea de 18 cm. Acesta se sprijină în punctele A şi G.
Să se arate că mai puţin din jumătatea paiului este în apă.
5p c) Paharul se înclină (muchia BC este lipită de masă) până când nivelul apei ajunge la muchia FG
(vezi figura 3b). Demonstraţi că unghiul dintre planele (MFG)suprafaţa apei şi (ABC) nu
depăşeşte 45.

Școala Sarichioi, județul Tulcea