Sunteți pe pagina 1din 3

Domnule Director

Subsemnata, ……, încadrată pe postul de secretar (personal didactic auxiliar) la Școala


Gimnazială ……….., vă rog a-mi aproba cererea prin care îmi exprim refuzul pentru ocuparea
postului de casier.
Menționez că nu pot îndeplini atribuțiile postului de casier, din următoarele motive:
În primul rând, nu am pregătirea profesională în compartimentul: contabilitate, cu
următoarele atribuții:
 Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari
si plati prin casierie.
 Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate;
 Incaseaza sumele de bani, prin numarare faptica, in prezenta persoanelor care platesc.
 Intocmeste zilnic Registrul de casa fara corecturi, stersaturi sau taieturi, iar daca se
fac totusi, din gresala, suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneaza de catre
casierul care a efectuat corectura.
 Preda zilnic in contabilitate primul exemplar din Registrul de casa, pentru operarea
incasarilor in programul de contabilitate, impreuna cu documentele de casa.
 Ridica zilnic de la banca Extrasul de cont si il preda in contabilitate pentru a fi
inregistrat.
 Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la banca, in
contul unitatii.
 Respecta plafonul de casa, plafonul de plati/zi si incasarea maxima /client/zi, conform
legislatiei in vigoare.
 Raspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite.
 Elibereaza numerar din caserie numai pe baza unei Dispozitii de plata semnata de
contabilul sef si director.
 Achita bursele elevilor, banii de liceu, abonamentele elevilor, deplasarile
profesorilor , etc. in numerar, dupa caz
 Are obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitia organului
de control a tuturor documentelor contabile, evidentelor si a oricaror altor elemente
materiale sau valorice solicitate pe care le detine, in vederea cunoasterii realitatii
obiectelor si surselor impozabile sau taxabile.
 Raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse, daca prin fapta si in
legatura cu munca a cauzat pagube materiale societatii.
 Respecta cu strictete procedurile de lucru
 Are obligatia sa raporteze in scris conducerii direct si in timp util orice nereguli pe
care le observa in modul de executare a sarcinilor ce revin oricarui angajat al
institutiei, indiferent de functia pe care o detine, daca din cauza acestor nereguli s-ar
putea crea sau s-au creat deja prejudicii institutiei.
 Intocmeste ordinele de plata pe baza facturilor si a ordonantarii de plata;
În al doilea rând, am următoarele atribuții, conform fișei postului de secretar cu norma de
0,25 (2 ore/ zi), care necesită mult mai mult timp decât îmi este alocat în încadrare:

1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
1.1.Respectarea planurilor manageriale ale şcolii;
1.2.Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului;
1.3. Realizarea planificării calendaristice a compartimentului;
1.4.Cunoaşterea şi aplicarea leagislaţiei în vigoare;
1.5.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
2.1.Organizarea documentelor oficiale;
2.2. Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii;
2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii (cadre didactice, personal
didactic auxiliar, personal nedidactic);
Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor pe site-ul școlii;
2.4.Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor.

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului;
3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei;
3.3.Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment;
3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor;
3.5. Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ


4.1.Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale;
4.2.Formare profesională şi dezvoltare în carieră;
4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar.

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA


IMAGINII ŞCOLII
5.1. Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea
imaginii şcolii;
5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea
compartimentului;
5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de director care pot rezulta din necesitatea derulării în
bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate;
5.4. Respectarea normelor, ROI, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU
pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ.
II. ALTE ATRIBUŢII:
1. Secretar comisie burse școlare;
2. Membru comisie rechizite;
3. Secretar înscriere în învățământul preșcolar și primar;
4. Responsabil cu informaţiile de interes public;
5. Membru comisie Euro 200;
6. Secretar comisie admitere;
7. Membru comisie monitorizare absenţe;
8. Operare SIIIR;
9. Persoană de contact Centru de Comunicare examene naţionale.

Menționez că sunt și alte motive pentru care nu pot îndeplini atribuțiile postului de casier:
-sunt încadrată pe postul de profesor în învățământul preșcolar la Grădinița cu P.N. nr 1 Dracea
și termin programul la ora 12:30;
-în zilele de marți și vineri sunt de serviciu pe microbuzul școlar și termin programul la ora
13:00;
-am domiciliul în Alexandria, județul Teleorman;