Sunteți pe pagina 1din 4

Activitate 1.3.2.

Proiectarea unei programe de opțional (120 min)

 Elaborați un set coerent de competențe generale, competențe specifice și activități de învățare


asociate care ar putea sta la baza unei propunere de programă de opțional pentru învățământul
primar, în acord cu modelului curent de proiectare.

Denumirea opţionalului/CDŞ-ului:”Învat sa-mi valorific munca”-Educatia financiara prin joc


Clasa pregatitoare
Arii curriculare vizate: Limbă şi comunicare, Om şi societate,Arte şi tehnologii, Consiliere şi
orientare
Durata:1 an
Număr de ore pe săptămână: 1 ora

COMPETENŢE GENERALE

1. Cunoașterea și utilizarea unor elemente de limbaj specific domeniului financiar-bancar


2. Recunoașterea unor elemente specifice fenomenului bancar în contexte practice
diferite
3.Utilizarea unor mijloace și tehnici bancare
4.Manifestarea interesului pentru economisirea și gestionarea banilor

COMPETENŢE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Cunoașterea și utilizarea unor elemente de limbaj specific domeniului financiar-bancar

COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


- selectarea unor imagini/cuvinte dintr-un
1.1. Identificarea set dat pentru a indica termeni specifici
unor termeni specifici domeniului financiar;
domeniului financiarbancar - utilizarea de glosare, texte, liste de
în contexte practice cuvinte, imagini
accesibile elevilor etc, pentru înţelegerea sensului unor
termini specifici;
- completarea unor enunţuri / scurte texte
lacunare, vizând identificarea noţiunilor noi
dobândite;
- rezolvarea unor rebusuri/ careuri simple;
- ghicitori;
- realizarea unor dialoguri;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- jocuri de corespondenţă (termen-
semnificaţie/ sinonimie/antonimie/);
- povestiri ilustrate;
- aprecierea cu adevărat sau fals a unor
enunţuri scurte ce vizează înţelegerea
unor termeni specifici;
- ilustrarea prin desen a unui termen
identificat într-un enunţ/povestire;

- exerciţii de recunoaștere a monedelor/


1.2 Recunoașterea unor bancnotelor/cardului bancar;
instrumente de plată și - exerciţii și jocuri care vizează descrierea
servicii bancare elementelor de identificare ale monedelor
și bancnotelor românești.
2. Recunoașterea unor elemente specifice fenomenului bancar în contexte
practice diferite

COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE


ÎNVĂŢARE
2.1. Informarea - conversaţii pornind de la ideea legăturii
privind sistemul dintre locul de muncă și salariu;
bancar din România -exerciţii practice de identificare a rolului
banilor;
- exerciţii de recunoaștere a monedelor și
bancnotelor;
- evidenţierea rolului Monetăriei Statului, a
Imprimeriei Băncii Naţionale a României,
respectiv a Băncii Naţionale a României;
- jocuri de rol;
- jocuri de corespondenţă/clasificare;
- vizite la instituţii bancare din localitatea
de domiciliu sau din alte localitaţi cu
ocazia unor excursii;
- întâlniri/discuţii cu persoane care
lucrează în instituţii bancare (părinţi).

- exemplificarea actelor de schimb în care


2.2. Identificarea au fost implicaţi;
situaţiilor în care - descrierea unui schimb realizat și
se realizează un motivarea tranzacţiei realizate;
schimb în natură - identificarea situaţiilor în care se poate
(troc) sau o realiza schimbul de bunuri prin mijlocirea
operaţiune bancară banilor;
- identificarea rolului deţinut într-un
schimb: vânzător/ cumpărător;
- vizite la sediile unor sucursale bancare
pentru a cunoaște direct operaţiunile care
se pot realiza acolo;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- jocuri de tip,,Monopoly”;
- jocuri de corespondenţă;
- jocuri de rol.

2.3. Utilizarea - transpunerea unor tranzacţii financiare


operaţiilor simple în limbaj matematic;
aritmetice pentru - exerciţii de ordonare;
înţelegerea unor - utilizarea jocurilor tip labirint;
tranzacţii financiare - analiza și rezolvarea unor probleme
simple simple cu conţinut financiar-bancar;
- jocuri de rol: ex.: ,,La magazin”, ,,La
bancă” etc., cu utilizarea unor specimene
de monede/bancnote;
- crearea de probleme simple/ ghicitori
utilizând termini din domeniul financiar;

- exerciţii de identificare a situaţiilor și


locurilor în care pot fi utilizaţi banii;
2.4. Identificarea - identificarea situaţiilor și locurilor în care
circuitului banilor se fac plăţi;
în economie - jocuri de rol: ,,Plec în excursie”,
,,Mergem la cumpărături/
spectacol”, ,,Plătim utilităţile” etc.;
- prezentarea unor povestiri/
scenete/filmuleţe;
- utilizarea ilustraţiilor;
- exerciţii de ordonare logică a
imaginilor/situaţiilor de
utilizare a banilor în viaţa reală.

3. Utilizarea unor mijloace și tehnici bancare


COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE
3.1.Identificarea unor - jocuri de identificare/ clasificare;
mijloace și tehnici bancare - folosirea specimenelor de bancnote în
utilizate în societatea actuală jocurile
didactice;

3.2. Utilizarea, în situaţii - jocuri de rol: ,,La librărie”, ,,La piaţă” etc.;
date, a unor mijloace și - folosirea bancnotelor specimen în jocurile
tehnici bancar didactice.

4. Manifestarea interesului pentru economisirea și gestionarea banilor


COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
ÎNVĂŢARE
4.1. Analizarea situaţiilor - discuţii despre meserii și salariu;
în care se pot obţine bani - discuţii despre venituri, cheltuieli și
economii;
- analiza și realizarea unor liste de
activităţi realizate pentru obţinerea unor
venituri;
- realizarea unor afișe;
- completarea de rebusuri.

4.2.Identificarea Planuri de economisire: ,,Pușculiţa


modalităţilor de personală”,
gestionare a banilor ,,Primii mei bani”,,,Târgul de
mărţișoare”, ,,Economisim
apa, curentul electric, gazul pentru a
economisi bani”;
- discuţii: ,,Cum folosesc părinţii
banii?”, ,,Cum pot eu
obţine bani din munca mea?”, ,,Sunt
mândru de ceea
ce mi-am cumpărat cu banii economisiţi!”;
- descrierea mijloacelor de economisire în
familie;
- audierea unor cântece/povestiri
(ex.,,Răţușca
risipitoare”;
- analiza unor situaţii de lipsă a banilor din
diverse motive și despre modul de
comportare în acest caz;
- discuţii pe baza unor cazuri ce necesită
ajutor financiar din partea societăţii;
- situaţii practice de ajutorare a
copiilor/colegilor
prin donarea unor obiecte sau a unor
sume mici de
bani împreună cu familia, în scop caritabil.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020