Sunteți pe pagina 1din 8

MODUL DE CALCULARE, CONTABILIZARE ȘI RAPORTARE

A IMPOZITULUI PE VENIT AFERENT TRANZACȚIILOR CU NEREZIDENȚII


REPUBLICII MOLDOVA
Integrarea economică mondială a Republicii Moldova a multiplicat tranzacțiile
financiare cu companiile străine – rezidente ale altor țări. În acest context, un imperativ
al entităților autohtone este corectitudinea impozitării, contabilizării și raportării
operațiilor economice cu nerezidenții.
Conform articolului 5 al CF, nerezidentul prezumă:
a) orice persoană fizică, ce nu dispune de domiciliu permanent în RM și/sau nu se
află în RM cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal;
b) orice persoană fizică străină, care are domiciliu permanent în RM și/sau se află în
RM cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal:
 în calitate de persoană cu statut diplomatic sau consular ori în calitate de
membru al familiei unei asemenea persoane;
 în calitate de colaborator al unei organizaţii internaţionale, create în baza
tratatului internaţional, la care RM este parte, sau în calitate de membru al
familiei unui asemenea colaborator;
 la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, dacă această persoană fizică s-a
aflat în RM exclusiv în aceste scopuri;
 exclusiv în scopul trecerii dintr-un stat străin în alt stat străin prin teritoriul
Republicii Moldova (trecere tranzit);
c) orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană
fizică a cărei activitate este organizată sau gestionată peste hotarele Republicii
Moldova ori al cărei loc de bază de desfăşurare a activităţii este în afara Republicii
Moldova.
Un moment important pentru impozitarea nerezidenţilor este gruparea acestora în:
 nerezidenţi, care desfăşoară activitate în RM, printr-o reprezentanţă
permanentă;
 nerezidenţi, care desfăşoară activitate în RM, printr-o reprezentanţă (fără
reprezentanță permanentă);
 nerezidenţi, care nu desfăşoară activitate în RM, dar au tranzacții cu
rezidenții Republicii Moldova;
 nerezidenţi, care desfăşoară activitate în RM, conform contractului (acor-
dului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter
civil.
Modul de impozitare, cu impozitul pe venit, a nerezidenţilor este reglementat de
CF, Capitolul 11 „Impozitarea nerezidenţilor. Prevederi speciale pentru tratatele
internaţionale”.
Astfel, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:
a) în RM din activităţi de întreprinzător (inclusiv veniturile legate de activitatea
de întreprinzător) sau din munca prin contract (acord) de muncă;
b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din
munca prin contract (acord) de muncă.
În acest context, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor:
 se va ţine cont numai de venitul obţinut în RM;
 se va permite deducerea numai a acelor cheltuieli, care vizează direct venitul
supus impunerii în RM.

Reguli de impozitare a nerezidentului

Nerezident Nerezident Nerezident care Nerezident


care desfășoară care desfășoară desfășoară activitate care nu
activitate prin activitate prin în baza contractului desfăşoară
reprezentanță reprezentanță (acord) de muncă activitate
permanentă (fără reprezentanță sau civil aflându-se în Republica
permanentă) pe teritoriul Moldova
Republicii Moldova
Reprezentanţă Reprezentanţă – Persoană fizică Nerezidenți
permanentă – loc desfăşurarea de nerezident – care nu au
fix de afaceri prin către nerezident desfăşurarea reprezentanțe
care nerezidentul în RM a genurilor în RM a genurilor în RM, dar au
desfăşoară, integral de activitate cu de activitate în baza tranzacții
sau parţial, activi- caracter pregătitor, contractului (acord) cu rezidenții
tate de întreprin- auxiliar sau de alt de muncă sau civil Republicii
zător în RM caracter Moldova

Impozitarea
la sfârșitul anului Nu constituie Impozitarea Impozitarea la
a rezultatului subiect al la sursa de plată, sursa de plată
financiar în baza impozitării similar salariului (6%, 12%, 15%)
unei cote Art. 76 al CF (7%, 18%) Art. 91 al CF
(3%, 12%) Art. 88 al CF
Art. 75 al CF

Prezintă Prezintă Prezintă Prezintă


Declaraţia Raportul privind plătitorul lunar plătitorul lunar
nerezidentului activitatea Darea de seamă Darea de seamă
cu privire la desfăşurată IRV14 IRV14
impozitul pe venit de reprezentanţa și anual și anual
forma NER16 nerezidentului Nota de informare Nota de informare
NER16 INR14 INR14

Figura 4.3. Modul de impozitare a nerezidenților în funcție


de tipul tranzacției economice
Veniturile nerezidenţilor obţinute în RM sunt specificate în art. 71 din CF. Astfel, venitul
nerezidentului se consideră obţinut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat
de activitatea de întreprinzător desfăşurată pe teritoriul republicii. Veniturile obţinute peste hotarele
Moldovei în urma desfăşurării activităţii de întreprinzător pe teritoriul ţării străine, nu constituie obiectul
impozitării cu impozitul pe venit (la sursa de plată) în RM.
Veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea
desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil şi veniturile sub formă de facilităţi se supun
impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art.88 al CF, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri
aferente acestor venituri.
Impozitul pe venit la sursa de plată se reţine de la nerezidenţi indiferent de forma şi locul achitării
venitului.

Impozitarea nerezidenţilor care desfăşoară activitate în RM


printr-o reprezentanţă permanentă
Nerezidenţii care desfăşoară activitate în RM, printr-o reprezentanţă permanentă, trebuie iniţial
calificaţi ca reprezentanţă permanentă.
Conform CF, reprezentanţă permanentă sau bază fixă se consideră locul fix de afaceri prin care
nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în RM, fie direct, fie printr-un
agent cu statut dependent, inclusiv:
a) un loc de conducere, o filială, o reprezentanţă, o secţie, un oficiu, o fabrică, o uzină, un magazin, un
atelier, precum şi o mină, o sondă petrolieră sau de gaze, o carieră sau orice alt loc de extracţie a
resurselor naturale sau de cultivare a culturilor agricole;
b) un şantier de construcţie, un proiect de construcţie, asamblare sau montaj ori activităţi de
supraveghere tehnică, deservire şi exploatare a utilajului legate de acestea, numai dacă asemenea
şantier, proiect sau activităţi continuă pentru o perioadă mai mare de 6 luni;
c) comercializarea mărfurilor din depozite amplasate pe teritoriul Republicii Moldova şi care aparţin
nerezidentului sau sunt arendate de acesta;
d) prestarea altor servicii, desfăşurarea altor activităţi, în decursul unei perioade mai mari de 3 luni, cu
excepţia celor tratate ca reprezentanţă, potrivit pct.20), precum şi a muncii conform contractului
(acordului) de muncă şi activităţii profesionale independente, dacă Codul Fiscal nu prevede altfel;
e) desfăşurarea în RM a oricărei activităţi, care corespunde uneia din condiţiile prevăzute la lit.а)-d), de
către un agent cu statut dependent sau menţinerea de către acest agent, în RM, a unui stoc de produse
sau mărfuri din care livrează produse sau mărfuri în numele nerezidentului.
În cazul nerezidenţilor care au reprezentanţă permanentă, aceasta se consideră, în scopuri fiscale,
ca agent economic rezident. Reprezentanţei i se atribuie cod fiscal în conformitate cu CF. Reprezentanţa
urmează să ţină evidenţa contabilă conform cerinţelor prevăzute de Legea contabilităţii şi de standardele
naţionale de contabilitate.
Venituri ale nerezidenţilor, care desfăşoară activitate printr-o reprezentanţă permanentă, obţinute în
RM, se consideră veniturile specificate la art.71 lit.а)-m), r), t) şi u).
Сheltuielile de conducere şi generale de administrare se recunosc conform prevederilor SNC sau ale
SIRF, și sunt deductibile în limita a 10% din salariul calculat al angajaţilor acestei reprezentanţe permanente
şi cheltuielile legate nemijlocit de acest venit.
Reprezentanţa permanentă a nerezidentului, situată în RM, nu are dreptul să treacă la deduceri
sumele prezentate de către acest nerezident sub formă de:
a) royalty, onorarii şi alte plăţi similare pentru utilizarea sau concesionarea proprietăţii sau a
rezultatelor activităţii sale intelectuale;
b) plăţi pentru serviciile prestate de acesta;
c) dobânzi şi alte remuneraţii pentru împrumuturile acordate de către acesta;
d) cheltuieli care nu ţin de obţinerea veniturilor din activitatea desfăşurată în RM;
e) cheltuieli care nu sunt confirmate documentar.
Impozitul pe venit se determină prin produsul cotei impozitului pe venit 12% la venitul impozabil.
Venitul impozabil se determină astfel:
Cheltuielile legate nemijlocit de acest venit + cheltuielile
Venitul de conducere şi generale
Venitul
= obţinut – de administrare în limita a 10% din salariul calculat al
impozabil
în RM angajaţilor
Reprezentanța permanentă prezintă anual organului fiscal de la locul de rezidenţă, nu mai târziu de
data de 25 martie a anului imediat următor anului fiscal de gestiune, „Darea de seamă privind activitatea
desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia” (NER-16).
Impozitarea nerezidenţilor care desfăşoară activitate
în RM printr-o reprezentanţă (fără reprezentanță permanentă)
Articolul 5 al CF definește reprezentanţa ca pe o activitate desfăşurată de către nerezident în RM
privind genurile de activitate cu caracter pregătitor, auxiliar sau de alt caracter, în lipsa criteriilor de
reprezentanţă permanentă. La genurile de activitate cu caracter pregătitor, auxiliar sau alt caracter, în
particular, se atribuie:
a) utilizarea de instalaţii, exclusiv, în scopul depozitării sau expunerii produselor sau mărfurilor ce
aparţin nerezidentului;
b) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri ce aparţin nerezidentului, exclusiv în scopul depozitării
sau expunerii;
c) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri ce aparţin nerezidentului, exclusiv în scopul prelucrării
de către o altă persoană;
d) menţinerea unui loc fix de afaceri, exclusiv în scopul achiziţionării mărfurilor de către nerezident;
e) menţinerea unui loc fix de afaceri, exclusiv în scopul colectării şi/sau distribuirii de informaţii,
marketingului, publicităţii sau cercetării pieţei mărfurilor (serviciilor), realizate de către nerezident,
dacă asemenea activitate nu reprezintă o activitate de bază (obişnuită) a nerezidentului;
f) menţinerea unui loc fix de afaceri în scopul semnării de către o persoană în numele nerezidentului a
contractelor, dacă semnarea contractelor se efectuează în conformitate cu instrucţiunile detaliate în
scris ale nerezidentului;
g) desfăşurarea activităţii prevăzute la art. 5 pct.15) lit.b) din CF, care nu depăşeşte 6 luni.
Nerezidenţii care au reprezentanţă pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt persoane în calitate de
plătitori ai impozitului pe venit, cu excepţia obligaţiei de a reţine impozit pe venit la sursa de plată
conform art.88 şi 90, 901 91.
Reprezentanţei i se atribuie cod fiscal și ea trebuie să ţină evidenţa contabilă conform cerinţelor
prevăzute de Legea contabilităţii şi de standardele naţionale de contabilitate sau de IFRS.
Reprezentanța trebuie să prezinte anual organului fiscal de la locul de rezi-
denţă, nu mai târziu de data de 25 martie a anului imediat următor anului fiscal de gestiune, „Darea de
seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către
aceștia” (NER-16).
După încheierea activităţii în RM, nerezidenţii care au reprezentanţă pe teritoriul Republicii Moldova
sunt obligaţi să prezinte, în termen de 10 zile, documentul cu privire la activitatea exercitată, cu anexarea
documentelor confirmative.

Impozitarea nerezidenţilor care nu desfășoară


activitate în RM
Veniturile persoanelor juridice şi fizice nerezidente, specificate la art.71, care nu desfășoară
activitate în RM (nu ţin de o reprezentanţă permanentă sau reprezentanţă) urmează a fi supuse
impunerii la sursa de plată potrivit art.91 al CF, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din
prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor
corespondente şi de efectuarea decontărilor.
Modul de impozitare a veniturilor nerezidenţilor la sursa de plată este prevăzut în Regulamentul
privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decât salariul , aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 şi CF articolul 91. Astfel, orice persoană care desfăşoară activitate de
întreprinzător, orice reprezentanţă instituţie, organizaţie inclusiv orice autoritate publică şi instituţie
publică reţin din venitul nerezidentului un impozit în mărime de:
 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71 al CF,
cu excepţia celor indicate mai jos;
 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat
obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea
profitului net şi/sau altor surse recunoscute în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în
perioadele fiscale 2010-2011, inclusiv în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul
social;
 6% din dividende, inclusiv cele sub formă de acţiuni sau cote-părţi plătite de un agent economic
rezident.
Impozitul pe venit nu se reţine la sursa de plată din veniturile nerezidentului, dacă:
 locul de acordare a serviciilor de către nerezident în favoarea rezidentului nu este teritoriul
vamal al Republicii Moldova;
 veniturile nerezidentului rezultă din activitatea reprezentanţei permanente a acestuia în RM;
 veniturile sunt obţinute în baza contractului de muncă sau contracte civile sau veniturile sub
formă de facilități;
 beneficiarul plăţii este rezident al unei ţări cu care RM are încheiat un acord internaţional
privind evitarea dublei impuneri sau alte acorduri internaţionale cu privire la normele
impozitării, conform cărora reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată se aplică regulile şi
prevederile acestor acorduri.
Dacă între RM și ţara de origine a nerezidentului este încheiat un acord privind evitarea dublei
impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, atunci se vor aplica condiţiile de
impozitare a venitului nerezidentului specificate în acest acord. Pentru aplicarea prevederilor tratatelor
internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării
venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă.
Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de
stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă în
original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea
plăţilor şi de tipul venitului achitat. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru
perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale a Republicii Moldova. În cazul în
care impozitul a fost reţinut la sursă înainte de prezentarea certificatului de rezidenţă, suma impozitului
reţinut în plus pe parcursul anului este restituită plătitorului de venit sau nerezidentului, la cererea
nerezidentului, în termenul de prescripţie stabilit de legislaţia fiscală a Republicii Moldova. Cererea de
restituire a impozitului reţinut în plus urmează să fie perfectată şi depusă fie de către plătitorul de venit
rezident, fie de către o altă persoană împuternicită de nerezident. Restituirea impozitului reţinut în plus se
efectuează către solicitant în cazul în care acesta nu are restanţe la buget. Restituirea impozitului pe venit
reţinut la achitarea veniturilor din surse aflate în RM nu se acceptă în cazul în care venitul (din care a fost
reţinut un impozit) a fost obţinut prin intermediul reprezentanţei permanente a nerezidentului.
Documentele ce urmează a fi prezentate de către solicitant autorităţilor competente pentru restituirea
impozitului achitat în plus sunt stabilite de Guvern.
Pentru impozitele reţinute la sursă în RM, Serviciul Fiscal de Stat eliberează nerezidentului un
certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în RM. Forma certificatului şi lista documentelor
în baza cărora se eliberează certificatul se stabilesc de Guvern.
În cazul în care certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat în RM a fost eliberat
anterior, cererea pentru restituirea impozitului pe venit reţinut din surse aflate în RM este executată doar
în situaţia notificării nerezidentului şi a autorităţii competente a statului străin despre anularea
certificatului emis anterior privind atestarea impozitului pe venit.
În cazul în care cererea pentru restituirea impozitului pe venit reţinut din surse aflate în RM a fost
executată anterior, certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat în RM poate fi emis, numai
dacă:
a) suma impozitului pe venit reflectată în certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat
în RM reprezintă suma impozitului pe venit care nu a fost restituită;
b) nerezidentul a rambursat impozitul pe venit restituit anterior.
Întreprinderile care au efectuat reţinerea impozitului reţinut din veniturile nerezidentului nu au
dreptul trecerii în cont a impozitului.
Reflectarea sumei impozitului pe venit reţinut la sursa de plată în favoarea nerezidentului:
Debit 521 „Datorii comerciale curente” subcontul 2
Credit 534 „Datorii față de buget”

Rezidentul - persoana juridica beneficiază de servicii de transport rutier, prestate de un


nerezident (România) pentru transportarea mărfurilor în România.
În conformitate cu prevederile pct. 1 art. 8 din Convenția între Guvernul Republicii Moldova si
Guvernul României pentru evitarea dublei impuneri pe venit si pe proprietate si prevenirea evaziunii
fiscale (în continuare - Convenție), profiturile întreprinderii unui Stat contractant, obținute din exploatarea
în trafic internațional a navelor maritime, fluviale si aeriene, transporturilor feroviare si rutiere, vor fi
impozabile numai în acel Stat.
Astfel, pentru rezidentul Republicii Moldova, care beneficiază de servicii de transport
internațional prestate de către un nerezident (rezident al României) nu apar careva obligații fiscale privind
reținerea impozitul pe venit la sursa de plată. Totodată, comunicam, ca pentru a beneficia de facilitatea
fiscala la impozitul pe venit în conformitate cu Convenția nominalizată, conform alin. (2) art. 793 din
Codul Fiscal, nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului,
un certificat de rezidență eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidență. Certificatul de
rezidență se prezintă în original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de
numărul, regularitatea plăților și de tipul venitului achitat. În cazul în care certificatul de rezidență nu a
fost prezentat pentru perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile legislației fiscale din Republica
Moldova.
Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) din Codul Fiscal, persoanele menționate la art. 90 rețin din
veniturile nerezidentului specificate la art. 71, un impozit din suma plăților în folosul nerezidentului (fără
dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărimea cotei stabilite la acest articol.

Reţinerea impozitui pe venit la sursa de plată în cazul achitării de către rezident (persoana
juridică) a cotizaţiilor de membru în folosul nerezidentului.
În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, întregul venit al
contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut în Republica Moldova din activităţi de
întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.
Concomitent, potrivit prevederilor art. 70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului
impozabil al nerezidenţilor se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova.
Potrivit prevederilor pct.19 din Regulamentul privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de
plată din alte plăţi decît salariul (Anexa nr.3), aprobat prin hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01 2008,
venitul nerezidentului se consideră obţinut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta
este legat de activitatea de întreprinzător desfăşurată pe teritoriul republicii. Veniturile obţinute peste
hotarele Moldovei în urma desfăşurării activităţii de întreprinzător pe teritoriul ţării străine, nu constituie
obiectul impozitării cu impozitul pe venit (la sursa de plată) în Republica Moldova.
Astfel, dat fiind faptul că cotizațiile de membru în folosul nerezidentului- asociației
internaționale, nu este legat de activitatea de întreprinzător desfășurată pe teritoriul republicii, față
de acesta nu se extind prevederile art. 91 din Codul fiscal.

Reţinerea impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică-rezidentă a


Republicii Moldova a procurat de la un nerezident un bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii
Moldova şi plata în folosul nerezidentului s-a efectuat în rate.

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului
impozabil al nerezidenților se va ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova. Potrivit
prevederilor art. 71 lit. c) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova se
consideră veniturile, sub formă de creștere de capital, obținute din vînzarea proprietății imobiliare aflate
în Republica Moldova, determinate conform art. 37-39 din Codul fiscal.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menționate
la art. 90 rețin din veniturile nerezidentului, specificate la art. 71, un impozit din suma plăților în folosul
nerezidentului în mărimea cotei stabilite la acest articol.
Astfel, entitatea urmează să determine creșterea de capital, potrivit art. 37-39 din Codul
fiscal, și să rețină la sursa de plată impozitul pe venit din suma achitată în rate.
Este de menționat că, regimul de impozitare a operațiunii respective, conform prevederilor
Convenției model cu privire la impozitele pe venit și impozitele pe capital, este analogic celui prevăzut de
Codul fiscal.

Reținerea impozituui la sursa de plată din venitul nerezidentului, obținut de la darea în folosință
a activelor nemateriale (produs soft), în cazul în care cu Statul respectiv Republica Moldova nu are
încheiat un tratat pentru evitarea dublei impuneri.
În conformitate cu art.12 alin. (1) din Codul fiscal, royalty (redevenţă) înseamnă plăţi de orice
natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui
drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice,
inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de
invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru
utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul
industrial, comercial sau ştiinţific.
Potrivit art.71, lit. j) din Codul fiscal, venitul nerezidentului obţinut în Republica Moldova
sub formă de royalty este considerat ca sursă de venit impozabilă.
Totodată, potrivit art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 reţin şi achită
un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor
de la art.71.
Prin urmare, în cazul în care rezidentul nu deține titlu de proprietate asupra unui produs soft şi
conform contractului este transmis dreptul de utilizare a licenței asupra acestuia, veniturile obținute din
utilizarea produsului vor fi considerate ca royalty, fiind impuse la cota de 12%, conform art. 91din Codul
fiscal.

Modul de impozitare a veniturilor obţinute de un nerezident conform contractului de prestări


servicii prin intermediul poştei electronice.
În conformitate cu art. 70 alin. (1) întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit
obţinut: a) în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de
muncă; b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract
(acord) de muncă. Astfel, venitul nerezidentului se consideră obţinut pe teritoriul Republicii Moldova
doar în cazul în care acesta este legat de activitatea de întreprinzător desfăşurată pe teritoriul Republicii
Moldova. Venitul obţinut peste hotarele Republicii Moldova în rezultatul desfăşurării activităţii de
întreprinzător pe teritoriul statului străin, nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit în
Republica Moldova. În cazul în care serviciile acordate de nerezident se efectuează prin intermediul
poştei electronice de la locul de rezidenţă al nerezidentului care se află peste hotarele Republicii
Moldova, acestea se consideră activitate de întreprinzător desfăşurată peste hotarele Republicii Moldova
şi, respectiv, nu are obligaţii de a reţine impozit la sursa de plată, conform art. 91 din Codul fiscal.

La invitaţia întreprinderii în Republica Moldova sosesc specialişti străini, care furnizează diverse
servicii (consultaţii referitor la procesul de producere, calitatea producţiei, semnarea contractelor,
auditul firmei etc.). Întreprinderea pentru aceste servicii acordă nerezidenţilor cazarea şi
alimentarea pe cont propriu. Se consideră oare aceste plăţi achitate în folosul nerezidenţilor ca
cheltuieli de reprezentanţă şi se permit oare ele la deduceri?
În conformitate cu prevederile pct. 1 din Regulamentul cu privire la limitarea cheltuielilor de
reprezentanţă permise spre deducere din venitul brut, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 130 din
06.02.1998, la cheltuieli de reprezentanţă, ce ţin de activitatea de antreprenoriat a întreprinderii se raportă:
cheltuielile pentru primirea oficială a delegaţiilor, inclusiv celor străine, pentru frecventarea
manifestaţiilor culturale şi reprezentaţiilor teatralizate, achitarea serviciilor traducătorilor neîncadraţi
personalul întreprinderi, pentru trataţii în timpul şi locul unde decurg negocierile de afaceri şi
manifestările culturale respective, precum şi alte cheltuieli similare.
Astfel, conform prevederilor Hotărîrii menţionate, cheltuielile privind cazarea şi alimentarea
persoanelor nerezidente nu se atribuie la cheltuieli de reprezentanţă.
Totodată, conform prevederilor alin. (1) art. 24 din Codul fiscal, cheltuielile privind cazarea
şi alimentarea persoanelor nerezidente nu sunt permise la deduceri.

Schimbul de informaţii şi de primire a consultaţiilor se realizează prin internet, fără ca


nerezidentul să sosească în Republica Moldova

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (1) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului
nerezident se împarte în venit obţinut: a) în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din
munca prin contract (acord) de muncă; b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de
întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de muncă. Astfel, venitul nerezidentului se consideră
obţinut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea de
întreprinzător desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul în care nerezidentul obţine
venituri din activitatea de întreprinzător de la locul de reşedinţă a nerezidentului, care se află pe teritoriul
străin, acestea nu constituie obiectul impunerii cu impozitul pe venit în Republica Moldova. Prin urmare,
serviciile prestate de către nerezident prin intermediul internetului de la locul de reşedinţă al
nerezidentului, care se află pe teritoriul altui stat, se consideră venituri obţinute din activitatea de
întreprinzător peste hotarele Republicii Moldova.

Veniturile nerezidentului cad sub incidenţa art. 70 lit. b) din Codul fiscal şi entitatea (rezidentul
Republicii Moldova) nu are obligaţii de a reţine din plăţile îndreptate spre achitare nerezidentului
impozitul pe venit la sursa de plată, potrivit art. 91 din Codul fiscal.

Articolul 12. Noţiuni


În sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noţiuni:
1) Royalty (redevenţă) – plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă
pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a
drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv
filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui
brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă
secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei
referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.
În sensul prezentei noţiuni, nu se consideră royalty:
a) plăţile pentru achiziţionarea integrală a oricărei proprietăţi sau a oricărui drept
de proprietate asupra tuturor elementelor menţionate mai sus;
b) plăţile pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului
software, inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau
actualizarea acestuia;
c) plăţile pentru achiziţionarea integrală a unui drept de autor asupra unui software
sau a unui drept limitat de a-l copia exclusiv în scopul folosirii acestuia de către utilizator
sau în scopul vînzării acestuia în cadrul unui contract de distribuţie;
d) plăţile pentru obţinerea drepturilor de distribuţie a unui produs sau serviciu, fără
a da dreptul la reproducere;
e) plăţile pentru accesul la sateliţi prin închirierea de transpondere sau pentru
utilizarea unor cabluri ori conducte pentru transportul energiei, gazelor sau petrolului, în
situaţia în care clientul nu se află în posesia transponderelor, cablurilor, conductelor,
fibrelor optice sau a unor tehnologii similare;
f) plăţile pentru utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice din acordurile de
roaming, a frecvenţelor radio, a comunicaţiilor electronice între operatori.