Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ


GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 LUGOJ

AVIZAT
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL
PROF. AURA CODRUȚA DANIELESCU

GRĂDINIŢA PP5 Lugoj


DIRECTOR, AVIZAT
PROF. MOCANU MARICELA NINA INSPECTOR ȘCOLAR
PROF. LADISLAU DOMOLKI
Nr._______din_________

SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

,,CIZMULIȚA CU SURPRIZE”
(cuprins în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE
ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE AL ISJ TIMIȘ)

Ediţia a VII-a
- 6 decembrie 2019–
SIMPOZION INTERJUDEȚEAN
,,CIZMULIȚA CU SURPRIZE”
(cuprins în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ȘCOLARE
ȘI EXTRAȘCOLARE AL ISJ TIMIȘ)

Ediţia a VII-a
- 6 decembrie 2019 –

Organizatori:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 LUGOJ

Parteneri:
- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr. 38 – TIMIȘOARA – Timiș
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr.2 LUGOJ - Timiş
- CLUBUL COPIILOR LUGOJ – Timiș
- COLEGIUL TEHNIC T.F. ,,ANGHEL SALIGNY” – SIMERIA - Hunedoara
- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,CASTELUL FERMECAT” – CRAIOVA - Dolj
- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,PINOCHIO” – CRAIOVA – Dolj
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.13 / GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT OSTROVENI 3 –
RÂMNICU VÂLCEA – Vâlcea
- GRĂDINIȚA PP ,,Floarea Soarelui” – REȘIȚA – Caraș-Severin
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCOVA – Caraș-Severin

- şcoli şi grădiniţe din judeţ şi din ţară

Colaboratori:
- Inspectoratul Școlar Județean Timiș
- Casa Corpului Didactic Timiș
- Primăria Lugoj
- Biblioteca Municipală Lugoj
- Muzeul de Etnografie Lugoj
- Clubul Copiilor Lugoj

Coordonatori de proiect:
 Inspector școlar pentru învățământ preșcolar: prof. Lavinia Supuran
 Inspector școlar pentru activități extrașcolare; Prof. Ladislau Domolki
 Director: Prof. Mocanu Maricela Nina
 Prof. înv. preșc Lorinț Florica

Echipa de implementare:
- Director – Prof. Mocanu Maricela Nina
- Coordonator – Prof. înv. preșc. Lorinț Florica
- Prof. înv. preșc. Mocanu Georgeta,
- Prof. înv.preșc. Ciorogariu Camelia,
- Prof. înv. preșc.Mureșan Rolica,
- Prof. înv. preșc. Kozilek Renate,
- Prof. înv. preșc. Stoian Floare,
- Prof. înv. preșc. Zaharia Ariana,
- Prof. înv. preșc. Ciurescu Ramona,
- Prof. înv. preșc. Bloju Rodica,
- Prof. înv. preșc. Vug Adela,
- Prof. înv. preșc.Căciulan Cristina,
- Prof. înv. preșc. Nicoară Liliana,
- Prof. înv. preșc. Dicu Cristina,
- Prof. înv. preșc. Barbu Romina

LOCUL DESFĂȘURĂRII:Grădinița PP Nr. 5 - Str. Ceahlăului, Nr.21, Lugoj, județ Timiș

Argument:
Sfântul Nicolae este prietenul şi ocrotitorul copiilor. Cu toţii ştim că el vine pe căi nevăzute şi le aduce
daruri celor buni, cuminţi şi ascultători.
Acest simpozion urmăreşte implicarea cadrelor didactice și a copiilor în exprimarea valorilor morale ce
transced timpul şi spaţiul cu ocazia sărbătorilor de iarnă, prin diferite forme artistice ce se regăsesc şi în
tradiţiile populare, a modului cum ele pot modela şi îmbogăţi sufletele noastre.
A cunoaşte propriile valori religioase, culturale, indiferent de extinderea lor în spaţiul local, naţional şi
internaţional, reprezintă o modalitate de a transmite ceea ce a dăinuit peste secole şi va dăinui încă: identitatea
fiecărui popor.

Scop:
Cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti prin respectarea, practicarea şi transmiterea
lor generaţiilor actuale şi viitoare; Popularizarea tradiţiilor şi obiceiurilor prilejuite de sărbătorile de iarnă, ca
schimb de experienţă între parteneri.

Obiective:
- cunoașterea semnificaţiei sărbătorii de Sfântul Nicolae;
- promovarea și păstrarea tradiţiilor sărbătorilor de iarnă autentice din diferite zone ale țării;
- formarea unei atitudini pozitive faţă de tradiţiile străbune;
- exprimarea unor stări afective ce însoţesc aceste sărbători.

Grup ţintă: Beneficiarii direcți și indirecți


- cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial
- preşcolari, elevi din ciclul primar, comunitatea locală;

Secțiuni simpozion:
1. Obiceiuri și tradiții de Moș Nicolae – comunicări științifice, eseuri, referate
2. Moş Nicolae –prietenul copiilor – exemple de bune practici din activitatea la clasă- proiecte
educaționale, proiecte didactice, proiecte tematice
Regulament de desfășurare:

 înscrierea participanţilor se va face până la data de 03.12.2019 prin trimiterea fişei de înscriere şi a
lucrării pe adresa de e-mail simpozioncizmulitalugoj@yahoo.com

 redactarea lucrărilor se va face pe format A4, (Times New Roman 12) la 1,5 rânduri, cu margini egale
de 20 mm (text aliniat „justify”), caractere româneşti; titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman
14 Bold, centrat); la două rânduri de titlu se va scrie autorul (autorii) şi instituţia (Times New Roman
12); Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării
 fiecare lucrare poate avea maxim 2 autori;
 participarea poate fi directă, indirectă
 se va avea în vedere, specificarea adresei corecte a expeditorului, numărului de telefon şi a adresei de e-
mail unde poate fi contactat;

Activitatea ştiinţifică va fi susţinută financiar de către echipa de proiect și de către participanţi , donaţiile
(10 RON) vor acoperi costurile pentru tipărirea Diplomelor de participare şi inscripţionarea unui CD ( cu
ISBN), precum şi pentru taxele poştale percepute pentru expediere, participanţilor din alte judeţe care nu
pot participa direct.
Donaţiile vor fi depuse prin poștă, într- un plic împreună cu cele două declarații (pe proprie răspundere și de
sponsorizare) și cu acordul de parteneriat completat, pe adresa:

GRĂDINIȚA PP NR.5 - LUGOJ,


str. CEAHLĂULUI, Nr. 21, Loc. LUGOJ, județ TIMIȘ, cod poștal 305500 – pentru Simpozion.

EVALUARE :
Toate lucrările vor figura în catalogul simpozionului, fiecare autor va primi direct sau prin poştă diploma
de participare,acord de parteneriat, adeverință de publicare și CD – ul(cu ISBN) .

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE

17.00 – 17.30 – Primirea invitaţilor şi participanţilor la simpozion


17.30 – 18.30 – Prezentarea lucrărilor pe secţiuni
18.30 – 19.00 – Pauză
19.00 – 20.30 – Prezentarea lucrărilor pe secţiuni, concluzii

Simpozionul se adresează doar cadrelor didactice.

Relaţii suplimentare:
Telefon 0733679055 e-mail: floricalorint@yahoo.com

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZIONINTERJUDEȚEAN

„CIZMULIȚA CU SURPRIZE”
Ediţia a VII-a
- 6 decembrie -2019

Nume şi prenume: _
Specialitatea: _
Numele unităţii de învăţământ: _

Secţiunea ...
Titlul lucrării: ...

Adresa completă a participantului: _

Telefon (personal / de contact) : _


Email: _

Modul participării: direct/indirect


Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.5 Lugoj Grădiniţa/Şcoala
Str. Ceahlăului Nr. 21; Str. Nr.
Loc. Lugoj, jud. Timiş Loc. Jud.
Tel. 0256/354069 Tel.
Nr. / din Nr. din

Acord de parteneriat

Încheiat între:
 Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 Lugoj, jud. Timiş - reprezentată de Director prof.
Mocanu Maricela Nina şi Colectivul Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, în calitate de
organizatori ai simpozionului

 Grădiniţa/Şcoala...............................................................................................................reprezentată de
Director,...........................................................și.........................................................................................
................................................................................., cadre didactice îndrumătoare participante la
simpozionul interjudețean ,,CIZMULIȚA CU SURPRIZE’’- ediţia a VII-a

Durata: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar
2019 - 2020

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului contract de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre coordonator şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării unei activităţi de perfecţionare în instituţia coordonatoare- Simpozion
interjudețean ,,CIZMULIȚA CU SURPRIZE’’

Grădiniţa coordonatoare se obligă:


 Să distribuie regulamentul simpozionului unităţilor de învăţământ partenere;
 Să respecte termenul de desfăşurare al simpozionului;
 Să colecteze lucrările realizate de parteneri;
 Să distribuie adeverinţele şi diplomele participanţilor înscrişi la simpozion;

Grădiniţa/Şcoala participantă se obligă:


 Să mediatizeze simpozionul în instituţia în care îşi desfăşoară activitatea;
 Să respecte regulamentul de desfăşurare al simpozionului;

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata simpozionului pentru ca acesta să se deruleze conform
scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare instituţie.

Director, Director,
Prof. Mocanu Maricela Nina ........................................

L.S. L.S.
DECLARAŢIE*

NUMELE ŞI PRENUMELE :

ADRESA :

TELEFON:

UNITATEA ŞCOLARĂ :

LOCALITATEA :

JUDEŢUL :

FUNCŢIA DIDACTICĂ :

TITLUL LUCRĂRII :

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ LUCRAREA CU CARE VOI PARTICIPA LA


LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI ESTE ORIGINALĂ, NU A MAI FOST PUBLICATĂ ÎN ALTĂ PARTE ,
IAR ÎN REALIZAREA EI A FOST UTILIZATĂ DOAR BIBLIOGRAFFIA MENŢIONATĂ ÎN LUCRARE/
PREZENTARE.

DATA_______________ SEMNĂTURA,

__________________________

* Acest document este prevăzut în REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA


SIMPOZIOANELOR ŞI SESIUNILOR DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE LA NIVELUL JUDEŢULUI TIMIŞ ,
aprobat de către Consiliul de Administraţie al I.S.J. Timiş, în 05.10.2010.
DECLARAŢIE

Subsemnata............................................................................................................ cadru didactic


la grădiniţa/şcoala ...................................................................................., declar pe proprie
răspundere că doresc a sponsoriza simpozionul ,,CIZMULIȚA CU SURPRIZE”, ediţia a-VII-a
cu suma de 10 lei, sumă din surse proprii.

Semnătura,

Prof./ ed...................................................
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 LUGOJ

AVIZAT
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL
PROF. AURA CODRUȚA DANIELESCU

GRĂDINIŢA PP5 Lugoj


DIRECTOR, AVIZAT
PROF. MOCANU MARICELA NINA INSPECTOR ȘCOLAR
PROF. LADISLAU DOMOLKI
Nr._______din_________

CONCURS INTERJUDEȚEAN

,,CIZMULIȚA CU SURPRIZE”
(cuprins în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE
ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE AL ISJ TIMIȘ)
Ediţia a VI-a
- 5 decembrie 2019 –

CONCURS INTERJUDEȚEAN
,,CIZMULIȚA CU SURPRIZE”
(cuprins în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ȘCOLARE
ȘI EXTRAȘCOLARE AL ISJ TIMIȘ)

Ediţia a VI-a
- 5 decembrie 2019 –

Organizatori:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 LUGOJ

Colaboratori:
- Inspectoratul Școlar Județean Timiș
- Inspectoratele Școlare Județene
- Casa Corpului Didactic Timiș
- Primăria Lugoj
- Biblioteca Municipală Lugoj
- Muzeul de Etnografie Lugoj
- Clubul Copiilor Lugoj

Parteneri:
- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr. 38 – TIMIȘOARA – Timiș
- CLUBUL COPIILOR LUGOJ – Timiș
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 – LUGOJ – Timiș
- SCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 – LUGOJ – Timiș
- SCOALA GIMNAZIALĂ ,,EFTIMIE MURGU” – LUGOJ – Timiș
- GRĂDINIȚA PN GAVOJDIA – Timiș
- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr. 2 – LUGOJ – Timiș
- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr. 4 – LUGOJ – Timiș
- COLEGIUL TEHNIC T.F. ,,ANGHEL SALIGNY” – SIMERIA - Hunedoara
- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,CASTELUL FERMECAT” – CRAIOVA - Dolj
- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,PINOCHIO” – CRAIOVA – Dolj
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.13 / GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT OSTROVENI 3 –
RÂMNICU VÂLCEA - Vâlcea
- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,Floarea Soarelui”- REȘIȚA - Caraș-Severin
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCOVA – Caraș-Severin

- şcoli şi grădiniţe din judeţ şi din ţară


Coordonatori de proiect:
 Inspector școlar pentru învățământ preșcolar: prof. Lavinia Supuran
 Inspector școlar pentru activități extrașcolare; Prof. Ladislau Domolki
 Director: Prof. Mocanu Maricela Nina
 Prof. înv. preșc Lorinț Florica

Echipa de implementare:
- Director – Prof. Mocanu Maricela Nina
- Coordonator – Prof. înv. preșc. Lorinț Florica
- Prof. înv. preșc. Mocanu Georgeta,
- Prof. înv.preșc. Ciorogariu Camelia,
- Prof. înv. preșc. Mureșan Rolica,
- Prof. înv. preșc. Kozilek Renate,
- Prof. înv. preșc. Stoian Floare,
- Prof. înv. preșc. Zaharia Ariana,
- Prof. înv. preșc. Ciurescu Ramona,
- Prof. înv. preșc. Bloju Rodica,
- Prof. înv. preșc. Vug Adela,
- Prof. înv. preșc.Căciulan Cristina,
- Prof. înv. preșc. Nicoară Liliana,
- Prof. înv. preșc. Dicu Cristina,
- Prof. înv. preșc. Barbu Romina

LOCUL DESFĂȘURĂRII:Grădinița PP Nr. 5 - Str. Ceahlăului, Nr.21, Lugoj, județ Timiș

Argument:
Copilăria, este definită drept o lume de miracole şi de uimire a creaţiei, scăldate în lumină, ieşind din
întuneric, nespus de nouă şi de proaspătă şi uluitoare. Pentru această ieşire la lumină, se impune ca dascălii
copilului, să aleagă mijloacele şi calea, cele mai potrivite, pentru a aprinde şi a păstra aprinsă flacăra
interesului pentru artă, estetic, cunoaşterea valorilor umane.
Sfântul Nicolae este prietenul şi ocrotitorul copiilor. Cu toţii ştim că el vine pe căi nevăzute şi le aduce
daruri celor buni, cuminţi şi ascultători.
Acest concurs urmăreşte implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în exprimarea valorilor morale ce
transced timpul şi spaţiul cu ocazia sărbătorilor de iarnă, prin diferite forme artistice ce se regăsesc şi în
tradiţiile populare, cunoaşterea semnificaţiei sărbătorilor de iarnă, a modului cum ele pot modela şi îmbogăţi
sufletele noastre.

Scop:
Stimularea creativităţii copiilor, încurajarea exprimării sentimentelor creştine şi înţelegerea
evenimentelor şi manifestărilor acestor sărbători, cunoaşterea tradiţiilor şi a valorilor morale transmise de
sărbătorile de iarnă.

Obiective:
- să înţeleagă semnificaţia sărbătorii de Moş Nicolae;
- cunoaşterea tradiţiilor sărbătorilor de iarnă;
- formarea unei atitudini pozitive faţă de tradiţiile străbune;
- stimularea potenţialului creativ al copiilor;
- să exprime stările afective ce însoţesc aceste sărbători.
- promovarea creaţiilor plastice și practice prin expoziţia amenajată

Grup ţintă: Beneficiarii direcți și indirecți


- preşcolari, elevi din ciclul primar, cadre didactice

Secţiuni:
- desen/pictură
- colaj
- felicitări

Perioada şi locul desfăşurării:


- GRĂDINIŢA PP5 LUGOJ
- 5 decembrie 2019

Regulament de desfășurare:
 Concursul se adresează preșcolarilor și școlarilor din învățământul primar.
 Inscrierea participanţilor se va face prin trimiterea lucrărilor, a FIŞEI DE ÎNSCRIERE la GRĂDINIŢA
PP5 LUGOJ – str.CEAHLĂULUI, nr. 21, loc. LUGOJ, jud. TIMIŞ, cod 305500 (cu menţiunea – Pentru
concursul - ,,CIZMULIȚA CU SURPRIZE”) până în 03.12.2019
 Compoziţiile vor respecta tematica propusă şi vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport
A4;
 În partea dreapta jos a lucrărilor se va regăsi titlul lucrării, numele şi prenumele participantului,
grupa/clasa, unitatea şcolară, localitatea, judeţul, numele cadrului didactic coordonator.
 Un cadru didactic poate participa cu un număr de maxim 10 lucrări;
 Se vor acorda diplome cu: premiul I, II, III, menţiune, premiu special, iar pentru cadrele didactice
îndrumătoare, adeverinţe de coordonator de grup.
 Organizarea concursului, vernisarea expoziției și jurizarea lucrărilor va fi susţinută financiar de către
echipa de proiect și de către cadrele didactice coordonatoare, donaţiile (10 RON, ce vor fi puse în plicul
cu lucrările) vor acoperi costurile pentru tipărirea Diplomelor, adeverințelorprecum şi pentru taxele
poştale percepute pentru expediere.
 Lucrările trimise nu se restituie, iar diplomele cu premiile copiilor, adeverințele şi un exemplar al
ACORDULUI DE PARTENERIAT vor fi trimise până la sfârşitul lunii ianuarie.

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE

17.00 – 17.30 – Primirea invitaţilor şi vernisarea expoziției


17.30 – 18.00 – Pauză
18.00 – 19.00 – Jurizarea lucrărilor și acordarea diplomelor cu premii

Relaţii suplimentare:
Telefon 0733679055 e-mail: floricalorint@yahoo.com

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!
ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS INTERJUDEȚEAN
„Cizmulița cu surprize”
Ediţia a VI-a
- decembrie 2019 -

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător


………………………………………………………………………
Specialitatea......................................................................................
Unitatea de învăţământ …………………………………………….
Adresa e-mail ………………………………………………………
Nr. telefon ………………………………………………………….

Adresa la care doriţi să primiţi diplomele …………………………......................................................................


………………………………………………………………………

Nr. Numele şi prenumele Secţiunea Clasa/ Titlul lucrării


crt. elevului/preşcolarului (desen/pictură, colaj, grupa
felicitări, ouă încondeiate)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Semnătură cadru didactic îndrumător,

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.5 Lugoj Grădiniţa/Şcoala


Str. Ceahlăului Nr. 21; Str. Nr.
Loc. Lugoj, jud. Timiş Loc. Jud.
Tel. 0256/354069 Tel.
Nr. /din Nr. din

Acord de parteneriat

Încheiat între:
 Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 Lugoj, jud. Timiş - reprezentată de Director prof. Mocanu Maricela Nina şi
Colectivul Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, în calitate de organizatori ai concursului

 Grădiniţa/Şcoala................................................................................................................................................reprezentată de
Director,..................................................................și...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................,
cadre didactice îndrumătoare participante la concursul interjudețean ,,CIZMULIȚA CU SURPRIZE’’- ediţia a VI-a

Durata: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2019 - 2020

Grădiniţa coordonatoare se obligă:


 Să distribuie regulamentul concursului grădiniţelor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de parteneri;
 Să organizeze o expoziţie cu lucrările preşcolarilor, şcolarilor;
 Să asigure jurizarea lucrărilor prin corectitudine;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele cu premiile obţinute la concurs;

Grădiniţa/Şcoala participantă se obligă:


 Să înscrie preşcolarii, elevii în concurs;
 Să respecte regulamentul concursului;
 Să distribuie copiilor participanţi diplomele obţinute;
 Să permită copiilor să-şi expună liber creativitatea fără intervenţia educatorului;

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare instituţie.

Director, Director,
Prof. Mocanu Maricela Nina
........................................................... .................................................................

L.S. L.S.

Iniţiatori: Parteneri,
Prof. Lorinţ Florica ...................................................
Prof. Mocanu Georgeta ..................................................
Prof. Vug Adela, Prof. Nicoară Liliana
Prof. Bloju Rodica, Prof. Dicu Cristina
Prof. Ciorogariu Camelia,
Prof. Barbu Romina
Prof. Mureşan Rolica
Prof. Kozilek Renate
Educ. Stoian Floare
Prof. Zaharia Ariana
Prof. Ciurescu Ramona
Prof. Căciulan Cristina
DECLARAŢIE

Subsemnata............................................................................................................ cadru didactic


la grădiniţa/şcoala ...................................................................................., declar pe proprie
răspundere că doresc a sponsoriza Concursul,,CIZMULIȚA CU SURPRIZE ”, ediţia a-VI-a cu
suma de 10 lei, sumă din surse proprii.

Semnătura,

Prof./ ed...................................................