Sunteți pe pagina 1din 8

TITLUL LECŢIEI: ADVERBUL – Clasificare.

Grade de comparație
Completând corect căsuţele de pe orizontală, veţi obţine pe verticala marcată cu negru numele unei părţi de vorbire pe care o veţi studia.
1. Partea de vorbire care denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii, stări sufleteşti.
2. …de comparaţie.
3. Partea de vorbire care denumeşte o acţiune.
4. Parte de vorbire .care arata numărul, determinarea numerica a obiectelor si ordinea lor prin numărare.
5. Pronumele îţi schimbă forma după persoană, ….. şi caz.

6. Figură de stil care constă în exagerarea intenţionată a unei trăsături, imagini, figuri etc.
1. Precizati care sunt determinanții pentru fiecare termen subliniat:

 Am cumpǎrat un buchet frumos de flori.-adjectivul determina un substantiv


 Anda cȃnta frumos aceastǎ piesǎ.-adverbul determina un verb

Adverbul este partea de vorbire neflexibilă care determină un verb.


Totuși adverbul poate să determine și un adjectiv sau alte adverbe.
Ex!
El este destul de bun la matematică. În ce fel bun?  destul

Cânta aproape bine. În ce fel bine?  aproape

Clasificare!

a) ALcătuire:
- Simple – aici, acum, mâine, ieri, alene, încet, așa.
- Compuse – nicicând, ieri-seară, odată, niciodată după-masă, astă-seară, adeseori, altădată, oricând.
b) Înțeles:
- De loc – aici, aproape, dincolo, afară, aproape, împrejur, jos, sus.
- De timp – acum, atunci, totdeauna, curând, astăzi, devreme, îndată.
- De mod – alene, aievea, abia, anevoie, astfel, așa, bine, bărbătește, degrabă, firește.
c) Origine:
- Primare – abia, alene, apoi, azi.
Provenite prin derivare cu sufixe (câinește, pieptiș, prietenește, târâș, fățiș, bărbătește, totalmente) sau prin schimbarea
valorii gramaticale (din adjective – ghiozdan frumos / scrie frumos, din substantive – A venit iarna. / Iarna copiii se bucură de zăpadă
– subst. / adv.).

-
ANEXA 1

1. Identificǎ pǎrțile de vorbire determinate de termenii subliniați:

 ,,Și firul tǎu se rupe des, / Cǎci gȃnduri te frǎmȃntǎ...” (G. Coșbuc)
 ,,Lovea cu diapazonul (INSTRUMENT ACUSTIC) de colțul catedrei, ȋl ducea repede la urechea dreaptǎ și, ȋncruntȃnd puțin din
sprȃncene, dǎdea ușor tonul...” (M. Sadoveanu)
 ,,Ciocȃrlia, cucoane, a fost fatǎ de ȋmpǎrat, de aceea cȃntǎ așa mȃndru” (M. Sadoveanu)
 ,,Fericit pǎrinte!... Are copii atȃt de mari și el pare atȃt de tȃnǎr...Dar n-am apucat sǎ-mi sfȃrșesc bine gȃndul...cǎ l-am auzit:
- Am și aici, la Ploiești, cinci copii!” (Octav Pancu-Iași)

2. Identificați adverbele din enunțurile urmǎtoare.


 Eleva absentǎ este puțin bolnavǎ.
 A cȃntat bine melodia pregǎtitǎ pentru concurs.
 Vom pleca mȃine la Iași ȋntr-o frumoasǎ excursie.
 El lucreazǎ diferit acest obiect decorativ.
 Bunicul merge bǎtrȃnește pe aleea din curte.

3. Gǎsiți adverbele potrivite pentru a completa urmǎtoarele proverbe:


 La plǎcinte ....................., la rǎzboi .................... .
 Cine se scoalǎ ........................................, .............................. ajunge.
 Nu lǎsa ............................., ce poți face ............................... .
4. Trece adverbele date, dupǎ felul ȋn care sunt alcǎtuite, ȋn tabelul de mai jos: bineȋnțeles, totodatǎ, apoi, azi, bine, undeva, niciodatǎ,
altfel, puțin, ba, ușor, ȋntotdeuna, acolo, sus, departe, jos.

ADVERBE SIMPLE ADVERBE COMPUSE

5. Selectează adverbele si grupează-le pe cele corespunzătoare, după ȋnțeles, conform rubricilor date: agale, aici, acum, aşa, bine, sus,
ieri, zilnic, departe, odată, târziu, ȋndată, oriunde, cumva, altfel, jos, niciodată, afara, mereu..

ADVERBE DE LOC ADVERBE DE MOD ADVERBE DE TIMP


ANEXA 2

1. Alcǎtuiește cu ajutorul sufixelor ( prin derivare ) adverbe de la substantivele:

bǎrbat ............................ tȃnǎr................................


voinic............................. bǎtrȃn.........................
prieten............................ viteaz...............................
școlar............................ francez...........................
piept............................. cruce.............................
zi...................................

2. Ȋncercuiește litera corespunzǎtoare fiecǎrui rǎspuns corect:

 Adverbul subliniat ȋn propoziția: Apa cristalina curge domol peste pietre., determinǎ:
a) substantivul apa;
a) verbul curge;
b) substantivul pietre.
 Cuvântul subliniat din propoziţia Maria recita frumos este:
a) adverb;
b) adjectiv;
c) substantiv.

 Cuvintele subliniate din structurile: gest amabil / vorbeşte amabil / amabilul vânzător sunt, in ordine:
a) adjectiv, adjectiv, adverb;
b) adverb, adjectiv, adjectiv;
c) adjectiv, adverb, adjectiv.

3. Identificați gradele de comparaţie ale adverbelor din propoziţiile de mai jos:

 ,,Mai sus bat tobele/Mai jos cad negurile” (ghicitoare – ploaia)


 Dormi foarte greu din cauza spaimei.
 ,,Tot aşa de bine ai ȋnvățat lecţia la romana ca cea la muzica.

ANEXA 3
Grupa nr. 1

Construiţi propoziţii în care să folosiţi adverbul lacom la toate gradele de comparaţie.

Grupa nr. 2

Subliniaţi cu o linie adverbele care pot avea grade de comparaţie şi analizaţi-le arătând felul lor şi gradul de comparaţie. Subliniaţi cu
două linii adverbele care nu pot avea grade

a) „Sosi primăvara. Pomul înflori mai frumos şi legă mai mult decât altă dată.”
(P. Ispirescu)
b) „Cerul era însă mohorât şi nepăsător şi se cobora foarte jos, parcă s-ar fi pus să strivească pământul. În văzduh rătăcea o tristeţe grea
care pătrundea în suflete mai adânc decât frigul atotstăpânitor.”
(L. Rebreanu)
c) „Îngânat de glas de ape
Cânt-un corn cu-nduioşare
Tot mai tare şi mai tare,
Mai aproape, mai aproape.”
(M. Eminescu)

Grupa nr. 3

Puneţi adverbele la gradele de comparaţie cerute în paranteză:


Sportivul aleargă repede (superlativ absolut). Privighetoarea cântă frumos faţă de alte păsări (superlativ relativ). În comparaţie cu George,
Andrei scrie frumos (comparativ de superioritate). A desenat bine, ca şi colegii lui (comparativ de egalitate). Cu colega lui nu prea a vorbit
frumos, aşa cum a făcut Mihai (comparativ de inferioritate).
Anexa 4

Definiție: Determinanți:
_________________________________ _______________________
_________________________________ _______________________
_________________________________ _______________________
_________________________________
_________________________________

ADVERBUL

Clasificare:
____________
Funcții sintactice:
____________
________________
________________
____________
____________
____________

S-ar putea să vă placă și