Sunteți pe pagina 1din 3

Scoala Gimnaziala Bacova

Profesor: Iftode Elena

Data: Nume şi prenume:

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ PENTRU DISCIPLINA


LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - clasa a VIII-a
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor de la Partea I şi Partea a II-a se acordă 78 de puncte.
Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
Partea I (48 de puncte)
Citeşte textul:
O fâşie nesfârşită

Dintr-o pânză pare calea, Numai zumzetul de-albine,


Printre holde rătăcită. Fără-ncepere şi-adaos,
Toată culmea-i adormită, Curge-ntruna, parcă vine
Toată valea. Din adâncul firii pline
De repaos.
Liniştea-i deplin stăpână
Peste câmpii arşi de soare, Şi cât vezi în depărtare
Lunca-i goală: la fântână Viu nimic nu se iveşte...
E pustiu; şi nu se-ngână Iată însă, colo-n zare,
Nici o boare. Mişcător un punct răsare
Şi tot creşte.
(George Coşbuc, Ȋn miezul verii)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.


A.1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 puncte
Cuvântul nesfârșită, din primul vers al poeziei s-a format prin:
a. compunere. b. conversiune. c. derivare.
2.Subliniați varianta corect despărțită în silabe: 6 puncte
a-dor-mi-tă/ ador-mi-tă
fân-tâ-nă/ fânt-â-nă
depăr-ta-re/ de-păr-ta-re
3. Explică folosirea cratimei în secvenţa: colo-n zare. 6 puncte
4. Precizează funcția sintactică şi cazul pentru fiecare dintre următoarele cuvinte care apar ȋn
text: culmea, la fântână, de-albine. 6 puncte
5. Construieşte un enunţ ȋn care cuvântul lunca să aibă funcţia sintactică de complement
circumstanțial de loc. 6 puncte
B. 1. Menţionează măsura versurilor poeziei. 6 puncte
2. Transcrie o personificare din textul dat. 6 puncte
3.Explică ȋn 3-5 rânduri , relaţia dintre titlul poeziei şi conţinutul acesteia. 6 puncte
Partea a II-a (30 de puncte): Redactează o compunere de 8–10 rânduri (70 – 100 de cuvinte) în
care să foloseşti 5 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I, dar și cel puțin două moduri de
expunere, pe care le vei preciza. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri. Cuvintele selectate:

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - BAREM

Anul şcolar 2012-2013

Disciplina Limba si literatura română

Clasa a VIII-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru test la 10.

PARTEA I (48 de puncte)

A.1. c 6 puncte

2. câte 2 puncte pentru identificarea variantei corect despărțită în silabe : a-dor-mi-tă,


fân-tâ-nă, de-păr-ta-re 2x3p=6 puncte

3. 6 puncte pentru explicarea completă și corectă a utilizării cratimei în secvența colo-n zare :
cratima este utilizată pentru că înlocuiește sunetul î ; în același timp, face pronunțarea mai
ușoară, ajutând la menținerea ritmului și a rimei. Explicarea ezitantă, incompletă - 3 puncte .

4. câte 2 puncte pentru precizarea corectă a funcției sintactice și a cazului pentru cuvintele
date : culmea – subiect, nominativ, la fântână – complement circumstanțial de loc, acuzativ, de-
albine – atribut substantival prepozițional, acuzativ. 2x3p=6 puncte. Pentru identificarea corectă
doar a funcției sintactice sau a cazului se acordă câte un punct.

5. 6 puncte pentru alcătuirea corectă a enunțului în care cuvântul lunca are funcția sintactică
de complement circumstanțial de loc (de exemplu : Se îndrepta spre lunca aflată în sărbătoare.)

B. 1. 6 puncte pentru precizarea măsurii versurilor poeziei : 8-4 silabe.

2. 6 puncte pentru transcrierea unei personificări din textul dat (culmea-i adormită).
3. 6 puncte pentru explicarea completă și corectă a relației dintre titlul poeziei și conținutul
acesteia (de exemplu : titlul acestei poezii anticipează despre ce este vorba în text. Natura este
prezentată în mijlocul transformărilor care se petrec odată cu instalarea acestui anotimp
călduros…). Explicarea ezitantă, incompletă - 3 puncte .

PARTEA a II-a (30 de puncte)


– pentru conţinutul compunerii: 20 puncte

 formularea unei compoziţii în concordanţă cu cerinţa - 4 puncte


 utilizarea adecvată a modurilor de expunere – 7 p/ utilizarea inadecvată a acestora sau
uitlizarea unui singur mod de expunere – 3p - 7 puncte
 valorificarea cuvintelor alese din textul dat - 5 puncte
 formularea unei concluzii adecvate - 4 puncte

- pentru redactarea textului: 10 puncte

 respectarea structurii textului - 2 puncte


 respectarea normelor de exprimare, de ortografie si de punctuaţie - 6 puncte
(0.1 greşeli – 6p; 2-3 greşeli – 4p; 4-5 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p)
 respectarea limitei de spaţiu indicate - 2 puncte.