Sunteți pe pagina 1din 3

Forme de invatamant postuniversitar si forme de educatie medicala permanenta

art.18, alin. 1 cadrele didactice, precum şi formatorii acreditati care ţin cursuri creditate de Colegiul Medicilor din numărul de ore efective prestate x cu 2 pentru
România vor beneficiai cu numărul de ore efective prestate de fiecare manifestari locala si x cu 3 pentru cele nationale
Pentru activitatea coordonatorilor şi îndrumătorilor de stagii practice de instruire care nu sunt
cadre didactice, dar care sunt cooptaţi pentru susţinerea pregătirii studenţilor, medicilor
rezidenţi sau a celor cu competenţe limitate, ori pentru programele de pregătire în vederea
art.18, alin. 3 obţinerii doctoratului, masteratului, a atestatelor de studii complementare şi a stagiilor de 40 EMC
readaptare sau reconversie profesională, se acordă un număr de 40 de credite EMC pe an, în
baza unei dovezi care atestă o activitate de cel puţin 40 de ore efective pe parcursul a minimum
două luni pe an calendaristic.
Creditele AMA (American Medical Association), obţinute în Statele Unite ale Americii, vor fi
art.19, alin. 1 luate în considerare ca atare, cu excepţia situaţiilor în care sunt convertite în ECMEC numai de nr. credite inscrise pe certificat
către EACCME.

Participarea la programe educaţionale medicale în alte ţari din afara Europei şi Statelor Unite
art.19, alin. 2 ale Americii, creditate de un organism profesional acreditat ca atare, beneficiază de un număr nr. credite inscrise pe certificat
de credite în limitele prezentei decizii.
Participarea la orice manifestare educaţională medicală în străinătate care nu are numărul de
art.19, alin. 3 credite acordat de un organism profesional acreditat în domeniu, înscris pe certificatul de NU
absolvire, nu beneficiază de creditare.

art.8, lit.h participarea la un curs în străinătate care nu are creditare internaţională înscrisă pe certificatul 6 x nr. Zile curs, maxim 60 credite / curs
de absolvire se creditează cu de 6 ori numărul zilelor de curs, maximum 60 de credite pe curs;

art.8, lit. i stagiile practice şi schimburile de experienţă efectuate în străinătate care nu au creditare NU
internaţională nu se creditează.
Normele de creditare stabilite pentru EMCD
art.17, lit.f pentru EMCD prin articole de revistă se acordă maximum două credite EMC pe număr 2 EMC / numar
cursurile de EMCD prin internet se creditează în funcţie de durata apreciată de învăţare 18 EMC
art.17, lit.g efectivă, maximum 18 ore pe program, corespunzătoare a 18 credite EMC;
participarea la cursuri de EMCD organizate şi creditate de o universitate sau de un organism
profesional european ori internaţional este creditată cu numărul de credite europene sau nr. credite inscrise pe certificat
art.17, lit. i internaţionale conferite de organismul respectiv, raportat la limitele prezentei decizii;
coordonatorii, autorii şi tutorii de programe de EMCD vor beneficia de o creditare egală cu de
3 ori numărul de credite aferent activităţilor efective din program, atestată printr-o adeverinţă 3 x nr credite acordat
eliberată de furnizorul acreditat. Calculul acestor credite se face numai de către colegiul
art.17, lit.j teritorial.
Normele de creditare stabilite pentru publicaţiile medicale ( IN BAZA COPIEI DUPA COPERTA REVISTEI SI DUPA ARTICOL )
grupa A ( ISI ) - 40 de creditepentru un articol
grupa B+ ( BDI+ ) - 30 de credite pentru un articol
art. 25, lit.a articole ştiinţifice în reviste de specialitate romanesti agreate CMR sau internationale,
catalogate BDI si ISI dupa cum urmeaza : grupa B ( BDI editie tiparita sau electronica ) - 15
credite pentru un articol
30 de credite/capitol sub 100 de pagini
art. 25, lit.b capitole de cărţi în tratate de medicină ca unic autor
40 de credite pentru un capitol de peste 100 pagini
art. 25, lit.c carte sau monografie medicală, ca unic autor 40 de credite pentru o carte
art. 25, lit.d traduceri de carte medicală, ca unic traducător 30 de credite pentru o carte

existenţa a 2 sau mai mulţi autori pentru un articol într-o publicaţie medicală agreată de CMR
sau a unui capitol ori unei cărţi publicate la o editură agreată de CMR duce la împărţirea
art. 25, lit.e procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menţionaţi pentru capitolul sau cartea
respectivă; autorul principal primeşte suplimentar 25% din punctajul celorlalţi autori;
prin autor principal se înţelege primul, ultimul sau autorul de corespondenţă sau toţi dacă este
stipulat că autorii au contribuit în mod egal
art. 25, lit.f un articol publicat în mai multe reviste se punctează o singură dată !!!!!!!!!!!!!!!

art. 25, lit.g publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează NU
suplimentar faţă de lucrarea comunicată
art. 25, lit.h comunicarea studiilor de farmacovigilenţă confirmate şi comunicate oficial de Agenţia 5 credite pentru o comunicare, dar nu mai mult de 2
Naţională a Medicamentului comunicari pe an

revistele ştiinţifice medicale naţionale cuprinse în


Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de
Colegiul Medicilor din România şi aparţinând
categoriei B se acordă 5 credite/abonament anual;

- revistele categoria B+ şi A, agreate de CMR, din ţară


art. 25, lit.i pentru abonamente la reviste medicale ( maxim 2 abonamente pe an ) - 10 credite;
- reviste din străinătate, indexate Med-Line, Pubmed
Resources guide, Medscape şi altele similare - 10
credite pentru un abonament anual;
pentru abonamentele la revistele ştiinţifice medicale
din străinătate, editate şi traduse în România, creditarea
se face ca la revistele naţionale;
Credite pentru titluri profesionale
art. 20, lit.a titluli de medic specialist 40 de credite EMC
art. 20, lit.b atestat de studii complementare 30 de credite EMC
art. 20, lit.c titlul de medic primar 40 de credite EMC
art. 20, lit.d titlul de doctor în medicină umana 40 de credite EMC
art. 20, lit.e titlul de master in domeniul medical uman 30 de credite EMC
art. 20, lit.f statutul de cadru didactic universitar în instituţii de învăţământ superior medical acreditate, cu 40 de credite EMC pe an
activitate confirmată de instituţia universitară