Sunteți pe pagina 1din 34

http://www.scritub.com/economie/finante/CAZ-PRACTIC-DE-AUDIT-FINANCIAR6472247.

php

5.1. CEREREA SOCIETĂŢII CE URMEAZĂ A FI AUDITATĂ

AGRICOL COM SRL

BUCUREsTI

Catre:

AUDIT ONESRL

Calea serban Voda nr.133

Sector 4, Bucuresti                                                  

Doamnelor si domnilor:

Va solicitam procedarea la auditarea bilantului societatii "AGRICOL COM"


SRL la data de 31.12.2003, precum si a contului de rezultate pentru
exercitiul încheiat la aceasta data.

Societatea comerciala "AGRICOL COM" SRL s-a înregistrat la Registrul


Comertului în data de 29 iunie 1998 sub numarul J 40/5933/1998 având
alocat codul unic de înregistrare 11922383.

Capitalul social al societatii este integral strain de 261.000 USD,


echivalent a 4.924.563.000 lei,

Obiectul principal de activitate este comertul cu cereale.

Daca sunteti interesati de solicitarea noastra, va rugam sa ne contactati


pentru detaliile necesare acceptarii misiuni.

Va multumim.

Presedintele Consiliului de Administratie AGRICOL COM SRL

5.2.SCRISOAREA DE ANGAJAMENT A AUDITORULUI

AUDIT ONE SRL

Calea serban Voda


Domnului Presedinte al Consiliului de Administratie

al Societatii Comerciale "AGRICOL COM" SRL

 Ne-ati solicitat sa procedam la auditarea bilantului societatii "AGRICOL


COM" SRL la data de 31.12.2003, precum si a contului de rezultate pentru
exercitiul încheiat la aceasta data. Avem placerea sa va confirmam
acceptarea si întelegerea de catre noi a acestei misiuni.

Noi vom proceda la exercitarea auditului conform Normelor nationale de


audit (care sunt în acord cu Normele internationale de audit). Aceste
norme cer ca auditul sa fie planificat  si realizat astfel încât sa obtinem
asigurarea rezonabila ca situatiile financiare nu comporta anomalii
semnificative. Un audit consta în examinarea prin sondaj a elementelor de
sustinere a informatiilor continute în situatiile financiare. Un audit consta,
de ase 747w224h menea, în aprecierea principiilor contabile aplicate si în
estimarile semnificative retinute de conducerea întreprinderii, precum
si  în prezentarea de ansamblu a situatiilor financiare.

Ca urmare a recurgerii la tehnica sondajului si  a altor limite inerente


auditului, precum si  a limitelor inerente oricarui sistem contabil si de
control intern, riscul de nedetectare a unei anomalii semnificative nu
poate fi eliminat.

Pe lânga raportul de audit asupra situatiilor financiare, noi va vom trimite


o scrisoare separata, prin care vom prezenta deficientele majore pe care
le vom descoperi în sistemul contabil si de control intern.

Noi va reamintim ca responsabilitatea pentru pregatirea situatiilor


financiare si a informatiilor furnizate revine conducerii întreprinderii.
Aceasta responsabilitate implica tinerea unei contabilitati si a unui sistem
de control intern adecvate, definirea si aplicarea politicilor de închidere a
conturilor si masuri pentru protejarea activelor. În cadrul auditului nostru
noi vom solicita conducerii întreprinderii o scrisoare de afirmare,
confirmând declaratiile facute în cursul misiunii noastre.

Noi contam pe întreaga cooperare a personalului întreprinderii în punerea


la dispozitie a contabilitatii, documentelor si a altor informatii necesare
auditului nostru.

În cursul misiunii auditorul poate discuta cu responsabilii de servicii si


compartimente, care nu participa direct la elaborarea conturilor, cum ar fi
serviciile de aprovizionare, vânzari, productie, personal, juridic etc.,
pentru a cunoaste mai bine activitatile întreprinderii, pentru o mai buna
planificare a misiunii sale si pentru cunoasterea si evaluarea procedurilor
de control intern. Aceste discutii vor fi completate de teste si sondaje.

Scrisori de confirmare directa vor fi expediate clientilor, furnizorilor,


bancilor si altor terti; un model va fi comunicat întreprinderii pentru
pregatirea acestor scrisori  selectarea tertilor carora sa le fie expediate.
Aceste scrisori vor fi semnate de conducerea întreprinderii, dar expediate
de catre auditor care va primi si raspunsurile. Auditorul va aduce la
cunostinta întreprinderii raspunsurile primite pentru a începe analiza
eventualelor diferente.

Calendarul previzional al misiunii este urmatorul:

- discutii prealabile si pregatirea misiunii;

- analiza procedurilor de control intern, sondaje si pregatirea programului


de control al conturilor ;  

- asistarea la inventarul fizic;                                

- selectarea tertilor pentru confirmare si pregatirea  scrisorilor;       

- obtinerea unei balante definitive a conturilor;    

- control asupra conturilor întreprinderii;

-obtinerea situatiilor financiare definitive înaintea sedintei consiliului de


administratie;  

- prezenta la sedinta consiliului de administratie care adopta conturile;

- elaborarea raportului de audit si a scrisorii de afirmare;

- prezenta la adunarea generala care aproba conturile;

Onorariile noastre, facturate pe masura efectuarii lucrarilor, sunt calculate


pe baza timpului lucrat si a unor cheltuieli de decontare. Tarifele orare
variaza în functie de responsabilitati, de experienta si competentele
fiecarui membru al echipei desemnat pentru aceasta misiune.
Va rog sa semnati si sa returnati un exemplar al acestei scrisori pentru a
confirma acordul dumneavoastra asupra termenilor si conditiilor misiunii
noastre de audit privind situatiile financiare.

AUDIT ONE SRL

   Data: 24.01.2004

5.3. LISTA DOCUMENTELOR NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI


PERMANENT sI DOSARUL EXERCIŢIULUI

Deoarece aceasta lista nu este exhaustiva este posibil sa solicitam


si alte documente care nu sunt mentionate mai jos.

GENERAL Termen de
Data  primirii  documentului  
predare
1. Organigrama societatii la data de 31 decembrie  2003. 24.01.2004  
2. Copii dupa documentele legale de constituire si inregistrare 24.01.2004
a societatii precum si eventualele acte aditionale ulterioare  
datei de 30 septembrie 2003.
3. Copii ale contractelor de leasing, chirie ulterioare datei de 30 24.01.2004
 
septembrie 2003.
4. Dosarele ce contin procesele verbale ale sedintelor 24.01.2004
Consiliului de Administratie sau Adunarii Asociatilor pe  
perioada septembrie 2003 - ianuarie 2004.
5. Numarul mediu lunar de angajati, colaboratori in perioada 24.01.2004
 
septembrie 2003 - decembrie 2003.
RAPOARTE FINANCIARE  
1.Balanta analitica si sintetica la data de 31 decembrie 2003 24.01.2004
 
(cu solduri initiale) in format electronic si pe suport hartie.
TREZORERIE  
1. Detaliul conturilor deschise la banci, in lei si valuta (detaliul 24.01.2004
trebuie sa cuprinda : Banca, numarul de cont, suma in lei,  
suma in valuta) la data de 31 decembrie 2003.
2. Dosarele ce contin ultimele extrase de cont si ultima fila din 24.01.2004
 
registrul de casa (lei si devize) la 31 decembrie 2003.
3. Copii dupa contractele de imprumut si de overdraft care au 24.01.2004
fost valabile in perioada septembrie 2003 - decembrie 2003, cu  
informatii despre garantii.

CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE


1. Detaliul clientilor la data de 31 decembrie 2003 (detaliul 24.01.2004
trebuie sa cuprinda : numele clientului, soldul datorat la data de
31.12.2003, totalul soldurilor).
2. Lista clientilor la data de 31 decembrie 2003 pe vechimea 24.01.2004
creantelor pentru fiecare client in parte in format electronic
conform anexei 1. 
3. Situatia incasarilor din ianuarie 2003 aferenta sumelor 24.01.2004
existente in sold la 31 decembrie 2003 in format electronic
conform anexei 2.
4. Lista detaliata cu toate debitele pentru care exista un litigiu in 24.01.2004
curs sau sunt contestate de catre clienti.
5. Detaliul sumelor primite in avans de la clienti la data de 31 24.01.2004
decembrie 2003 (detaliul trebuie sa cuprinda numele clientului
care a platit in avans, soldul, totalul soldurilor) in format
electronic.
6. Detaliul veniturilor inregistrate in avans la 31 decembrie 2003 24.01.2004
7. Lista cu avansurile acordate angajatilor la data de 31 24.01.2004
decembrie 2003.
IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE
1. Registrul mijloacelor fixe la data de 31 decembrie 2002, care 24.01.2004
sa cuprinda : denumirea mijlocului fix, valoarea de intrare, data
achizitionarii, clasificarea, durata de amortizare, amortizarea
lunara, valoarea ramasa la 31.12.2002.
2. Registrul mijloacelor fixe la data de 31 decembrie 2003, care 24.01.2004
sa cuprinda : denumirea mijlocului fix, valoarea de intrare, data
achizitionarii, clasificarea, durata de amortizare, amortizarea
lunara, valoarea ramasa la 31 decembrie 2003.
3. Lista achizitiilor de mijloace fixe in perioada ianuarie 2003- 24.01.2004
decembrie 2003  cu preturile de achizitie aferente, data achizitiei
si clasificarea.
4. Lista mijloacelor fixe vindute si a celor casate pina la 31 24.01.2004
decembrie 2003, cu detalii privind valoarea de intrare,
amortizarea cumulata la data vanzarii.
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE, DATORII
1. Balanta analitica furnizori la data de 31 decembrie 2003 (care 24.01.2004
sa cuprinda : denumire furnizor, soldul furnizorului respectiv,
total valoare).
2. Lista detaliata a furnizorilor denominati in valuta si soldul 24.01.2004
aferent la data de 31 decembrie 2003 in valuta respectiva.
3. Lista detaliata a datoriilor, pe vechime, pentru fiecare 24.01.2004
furnizor,la data de 31 decembrie 2003 in format electronic
conform anexei 1 (similar cu anexa corespondenta in cazul
clientilor).
4. Detaliu al contului furnizori facturile nesosite la 31 decembrie 24.01.2004
2003.
5. Detaliu cont cheltuieli inregistrate in avans (detaliul trebuie sa 24.01.2004
cuprinda : numele furnizorului caruia i s-a platit in avans, suma
aferenta, total)
DATORII  SI CREANTE  CU BUGETUL STATULUI
1. Procesele verbale si alte documente si instiintari primite din 24.01.2004
partea autoritatilor fiscale, aferente perioadei septembrie 2003-
ianuarie 2004.
CREDITE PE TERMEN SCURT 24.01.2004
1. Copii dupa contractele de imprumut ce au fost valabile in 24.01.2004
2003, daca exista.
VENITURI SI CHELTUIELI
1. Copii dupa proiectii de bugete de cheltuieli si de numerar 24.01.2004
pentru anii 2003 si 2004, inclusiv o analiza a proiectiei raportata
la prezent.
2. Fisier Excel cu evolutia lunara a tuturor conturilor de venituri si 24.01.2004
cheltuieli.
3. Analiza marjei brute realizate pentru fiecare client, inclusiv 24.01.2004
compararea cu marja planificata (in buget).

Explicatii privind fluctuatiile importante dintre marja planificata si


cea realizata.

5.4.SCRISOAREA DE AFIRMARE A SOCIETĂŢII AUDITATE

Catre:

AUDIT ONESRL

Calea serban Voda nr.133

Sector 4, Bucuresti                                                                                                                       

Doamnelor si domnilor:

Va trimitem alaturat o scrisoare referitoare la auditarea bilantului contabil


al societatii "AGRICOL COM" SRL la data de 31.12.2003 si a contului de
profit si pierdere pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2003, în
scopul de a va exprima opinia asupra veridicitatii situatiei financiare a
societatii si a rezultatelor activitatilor desfasurate, în conformitate cu
standardele contabile general acceptate.

Anumite elemente din continutul acestei scrisori sunt descrise ca fiind


limitate la aspecte strict semnificative. Orice aspect va fi considerat
semnificativ, indiferent de dimensiunile sale, în cazul în care implica o
omisiune sau o declaratie gresita a unei situatii contabile, care -  în lumina
unor circumstante contextuale - creeaza posibilitatea ca decizia unei
persoane pe baza informatiilor disponibile sa fie schimbata sau modificata
prin omisiune sau nedeclararea adevarului.
Prin prezenta confirmam - pe baza informatiilor disponibile noua si prin
buna credinta - urmatoarele reprezentari furnizate firmei dumneavoastra
în timpul revizuirii limitate:

1.  Situatiile financiare la care se face referire mai sus sunt prezentate în


mod corect, în conformitate cu standardele contabile general acceptate.

2. Va punem la dispozitie urmatoarele:

a)   toate înregistrarile financiare si datele referitoare la acestea;

b)   toate procesele verbale ale adunarilor generale ale asociatilor si ale


consiliilor de administratie, precum si rezumatele unor adunari recente,
pentru care înca nu au fost elaborate procese verbale.

3.      Nu am constatat:

a)   cazuri de frauda în care sa fie implicati membri ai conducerii sau


angajati care joaca un rol important în controlul intern.

b)   cazuri de frauda în care sa fie implicate alte parti care ar putea


influenta în vreun fel situatiile contabile.

c)   Sesizari din partea unor organisme abilitate în legatura cu încalcarea


sau deficiente în practicile de raportare financiara.

d)   Încalcari sau posibile încalcari ale unor legi sau regulamente, ale caror
efecte ar trebui evidentiate în bilanturile financiare sau considerate ca
baza pentru înregistrarea unei pierderi potentiale.

4.      Nu exista:

a)   Aspecte sau alte estimari avizate de avocatul nostru  care trebuie


evidentiate în bilantul contabil.

b)   Alte datorii, câstiguri sau pierderi potentiale, care trebuie evidentiate în


bilanturile contabile.

c)   Tranzactii semnificative care nu au fost înregistrate adecvat în


evidentele contabile de la baza bilanturilor.
d)   Evenimente care au survenit ulterior datei închiderii exercitiului
financiar, 31.12.2003, pâna la data semnarii acestei scrisori, care ar
impune o ajustare sau detaliere în bilantul contabil.

e)   Firma nu are planuri sau intentii care ar putea influenta semnificativ


rezultatele raportului sau clasificarea activelor si  pasivelor.

f)     Firma detine în proprietate toate activele declarate, si nu exista ipoteci


sau sechestru pe aceste active. Nici unul dintre aceste active nu a fost
declarat ca garantie.

g)   Firma -a îndeplinit toate obligatiile contractuale care - în cazul


nerespectarii lor - ar putea influenta semnificativ bilantul contabil.

5.      Au fost înregistrate provizioane pentru diferentele de curs valutar


aferente creditului extern contractat.

6.      Toate tranzactiile de vânzare efectuate de catre firma sunt irevocabile


si nu exista alte acorduri secundare cu clientii sau alte întelegeri în
vigoare, care permit returnarea marfurilor, cu exceptia defectelor sau a
altor conditii acoperite de garantiile obisnuite.

7.      Urmatoarele informatii despre instrumente financiare care implica risc


extracontabil si instrumente financiare cu concentrare de risc bancar au
fost detaliate în mod adecvat în bilanturile financiare:

a)   Masura, natura si termenii instrumentelor financiare care implica riscuri


extracontabile;

b)   Dimensiunile riscului de credit al instrumentelor financiare cu risc


extracontabil si informatii în legatura cu garantii care sprijina asemenea
instrumente financiare;

c)   Concentrari semnificative de risc de credit, care deriva din toate


instrumentele financiare si informatiile în legatura cu garantiile care vin în
sprijinul acestor instrumente financiare.

8.      Nu a fost necesar un provizion pentru pierderi semnificative, care pot


rezulta în urma remedierii unor probleme aferente mediului înconjurator.

9.      A fost creat un provizion pentru orice ajustare semnificativa a activelor


uzate.
În cele ce urmeaza, ne asumam responsabilitatea ca situatia financiara si
rezultatele societatii sunt prezentate corect si obiectiv în bilantul contabil
în conformitate cu standardele contabile general acceptate.

Cu stima,

"AGRICOL COM" SRL

Director
General                                                                    Direct
or Financiar

Data: 10 februarie 2004

5.5.CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR

CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR

sI CERTIFICARE A BILANŢULUI CONTABIL

A SC AGRICOL COM SRL

Nr.123/28.01.2004

I.PĂRŢILE

1.AUDIT ONE SRL, cu sediul în Bucuresti, Calea serban Voda nr.133,


Sector 4, reprezentata de Costea Mihai, în calitate de director,  înscrisa la
CAMERA AUDITORILOR din ROMĂNIA cu autorizatia nr.1002/2001,
denumita în continuare AUDITOR

2.SC AGRICOL COM SRL, cu sediul în Bucuresti, str.Drumea Radulescu


nr.31, sector 4, denumita în continuare BENEFICIAR,

s-a încheiat urmatorul contract de audit:

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1.Obiectul contractului îl constituie auditarea conturilor si a situatiilor


financiare pentru anul 2003 conform legislatiei în domeniu.

III.TERMENUL CONTRACTULUI
Art.2.Termenul de efectuare a lucrarii va fi 15.02.2004.

IV.PREŢUL sI MODALITATEA DE PLATĂ

Art.3.Onorariile auditorului vor fi facturate pe masura efectuarii lucrarilor,


sunt calculate pe baza timpului lucrat si a unor cheltuieli de decontare.
Tarifele orare variaza în functie de responsabilitati, de experienta si
competentele fiecarui membru al echipei desemnat pentru aceasta
misiune.

IV.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art.4.Beneficiarul se obliga:

-          sa plateasca onorariile conform art.3.;

-          sa asigure conditiile necesare pentru realizarea lucrarilor prevazute în


contract prin punerea la dispozitie a documentelor si informatiilor
necesare;

-          sa puna la dispozitie toate înregistrarile financiare si datele referitoare


la acestea;

-          sa puna la dispozitie toate procesele verbale ale adunarilor generale


ale asociatilor  si ale consiliilor de administratie, precum  rezumatele unor
adunari recente, pentru care înca nu au fost elaborate procese verbale;

-          sa faca cunoscute cazurile de frauda în care sa fie implicati membri ai


conducerii sau angajati care joaca un rol important în controlul intern;

-          sa faca cunoscute sesizarile din partea unor organisme abilitate în


legatura cu încalcarea sau deficiente în practicile de raportare financiara;

-          sa faca cunoscute încalcarile sau posibilele încalcari ale unor legi sau
regulamente, ale caror efecte ar trebui evidentiate în bilanturile financiare
sau considerate ca baza pentru înregistrarea unei pierderi potentiale;

Art.5.Auditorul se obliga:

-          sa procedeze la exercitarea auditului conform Normelor nationale de


audit (care sunt în acord cu Normele internationale de audit).
-          auditul sa fie planificat si realizat astfel încât sa se obtina asigurarea
rezonabila ca situatiile financiare nu comporta anomalii semnificative.

-          sa aprecieze principiile contabile aplicate si estimarile semnificative


retinute de conducerea întreprinderii, precum si în prezentarea de
ansamblu a situatiilor financiare;

Art.6. Opinia auditorului cu privire la conturile anuale va fi prezentata în


Raportul de audit  si se va sprijini pe rezultatele activitatii desfasurate în
cursul anului, prezentate în note cu referire la:

-          operatiile legate de înregistrarea sau modificarea capitalului social sau


al patrimoniului propriu;

-          inventarierea patrimoniului si  modul de valorificare a rezultatelor


acesteia si faptul ca rezultatele inventarierii sunt cuprinse în bilantul
contabil;

-          contul de profit si pierdere este întocmit pe baza datelor de


contabilitate privind perioada de raportare;

-          stabilirea în conformitate cu dispozitiile legale, a profitului net


si  punctul de vedere referitor la destinatia acestuia, propuse de consiliul
de administratie;

-          situatia creditelor si a altor împrumuturi ale unitatii patrimoniale si


garantarea acestora.

Art.7.Rezervele, precum  si refuzul de certificare a conturilor vor fi în


prealabil notificate conducerii unitatii patrimoniale, cu aratarea motivelor
cât si a marimii impactului asupra conturilor. Mentiunile din raport trebuie
sa fie însotite de explicatiile sau observatiile primare.

Art.8.În conformitate cu principiile deontologice ale activitatii de audit,


partile se obliga sa asigure deplina confidentialitate a lucrarilor.

Art.9.Prezentul contract intra în vigoare începând cu data semnarii si se


completeaza cu prevederile legislatiei civile în materie.

                 SC AUDIT ONE SRL                       SC AGRICOL COM


SRL           

5.6.PLANUL GENERAL DE AUDIT


AUDIT ONE SRL

PLANUL GENERAL DE AUDIT

Misiunea de audit

Auditarea conturilor si a Situatiilor financiare întocmite de AGRICOL COM


SRL la data de 31.12.2003, în conformitate cu Standardele Internationale
de contabilitate, Standardele de Audit nationale, Legea contabilitatii
82/1991 republicata, a Regulamentului  de aplicare a Legii contabilitatii,
cadrul General de întocmire si prezentare a Situatiilor financiare.

Întinderea misiunii : auditarea situatiilor financiare anuale se va efectua în


perioada 15 ianuarie - 15 februarie 2004.

Sistemul informational contabil

Sistemul contabil trebuie sa asigure înregistrarea completa si continua a


tuturor operatiilor economice si financiare care modifica masa
patrimoniului.

Societatea întocmeste urmatoarele registre: registrul jurnal, registrul


inventar si  cartea mare. Aceste registre trebuie sa asigure în orice
moment identificarea si controlul operatiunilor efectuate.

Sistemul informatic utilizat trebuie sa respecte normele contabile privind


culegerea, preluarea si stocarea datelor înregistrate în contabilitate.

Principiile contabile care se au în vedere la evaluarea posturilor cuprinse


în Situatiile financiare sunt:

      principiul continuarii activitatii;

      principiul permanentei metodelor;

      principiul prudentei;

      principiul independentei exercitiului;

      principiul evaluarii separate a elementelor de pasiv si de activ;

      principiul intangibilitatii;

      principiul pragului de semnificatie.


Evaluarea controlului intern

Controlul intern are un rol important în pastrarea integritatii


patrimoniului, limitarea operatiunilor neeconomice si neeficiente,
realitatea si exactitatea informatiilor contabile si în respectarea
dispozitiilor date de conducere.

Riscul de audit reprezinta riscul pe care auditorul îl atribuie unei opinii


neadecvate, atunci când situatiile financiare contin informatii eronate
semnificative. Se va determina riscul inerent, riscul de control si riscul de
nedetectare. Se va avea în vedere de asemenea riscurile legate de
organizarea generala a societatii, respectiv:

      absenta unui compartiment de audit intern;

      controlul insuficient asupra activitatilor si punctelor de lucru;

      neocuparea anumitor posturi cu personal calificat  competent de


specialitate;

      absenta unor proceduri contabile  administrative.

Pragul de semnificatie

Este considerat 3% din cifra de afaceri, adica 10.000.000 lei. Orice eroare
gasita  care depaseste acest prag reprezinta informatie semnificativa ce
va fi luata în considerare la întocmirea Raportului de audit.

Natura, durata si întinderea procedurilor

Procedurile uilizate pentru obtinerea probelor de audit în Controlul


conturilor vor fi: inspectia, observatia, investigarea si confirmarea,
proceduri analitice.

Probele de audit se vor obtine prin esantioane controlate reprezentând


operatiuni, documente, registre contabile pe anumite perioade de
gestiune.

Calendarul previzional al misiunii este urmatorul:

      discutii prealabile si pregatirea misiunii;


      analiza procedurilor de control intern, sondaje si pregatirea
programului de control al conturilor;

      asistarea la inventarul fizic;

      selectarea tertilor pentru confirmare si pregatirea  scrisorilor;

      obtinerea unei balante definitive a conturilor;

      control asupra conturilor întreprinderii;

      obtinerea situatiilor financiare definitive înaintea sedintei consiliului de


administratie;

      prezenta la sedinta consiliului de administratie care adopta conturile;

      elaborarea raportului de audit si a scrisorii de afirmare;

      prezenta la adunarea generala care aproba conturile.

Programul minimal de control va cuprinde:

      controlul activelor imobilizate;

      investitii;

      stocuri si contracte pe termen lung;

      creante si  plati în avans;

      disponibilitati în conturi la banci si casa;

      creditori si angajamente;

      impozite si taxe;

      capital, rezerve si registre cerute de lege;

      contul de profit si pierdere;

      balante de verificare.

Coordonarea, îndrumarea, supervizarea si revizuirea


Directorul AUDIT ONE SRL în calitatea sa de auditor financiar autorizat va
efectua atât îndrumarea, supervizarea, revizuirea si verificarile ce se
impun pentru obtinerea probelor de audit.

Verificarile si obtinerea probelor de audit se vor face de auditorul financiar


autorizat dl.Olteanu George- salariat si alti colaboratori.

5.7.CONTROLUL CONTURILOR

S-a procedat la verificarea prin sondaj a conturilor analitice, a balantelor


de verificare, urmarind urmatoarele aspecte metodologice:

      daca înregistrarile în conturi sunt conforme normelor de utilizare a


conturilor;

      daca desfasurarea în conturi analitice de gradul II sau III corespunde


normelor legale în vigoare;

      daca soldurile analitice corespund cu soldurile conturilor sintetice;

      daca constituirea de fonduri proprii respecta prevederile legale;

      daca fluxul informational corespunde fluxului tehnologic de productie si


de organizare a gestunilor în cadrul fluxului;

      daca veniturile realizate sunt corect evidentiate în conturile de


venituri;

      daca cheltuielile realizate sunt corect evidentiate în conturile de


cheltuieli;

      alte aspecte care privesc metodologia.

1.Imobilizari necorporale

Societatea nu are înregistrate în evidenta imobilizari necorporale.


Consideram ca, datorita sistemului informational existent în societate si a
programelor soft achizitionate deja,  dar si  a celor care urmeaza a fi
procurate, cheltuielile trebuiesc evidentiate în conturile de imobilizari
corporale.
2. Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale înregistrate sunt compuse din mijloace fixe si


imobilizari corporale în curs.

Valoarea mijlocelor fixe este cea de achizitie din luna decembrie 2000,
care nu a fost supusa reevaluarii mijloacelor fixe conform art.1 alin 5 din
HG 403/19.05.2001.

Conform HG 704/1993 art.53  HG 964/1998, art.7 si Ordinul MF


314/2000 contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe urmatoarele categorii:

-          Grupa I - Constructii;

-          Grupa II - Echipamente tehnologice;

-          Grupa III - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;

-          Grupa IV - Mijloace de transport;

-          Grupa VI - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si


alte active corporale.

Societatea are o evidenta extracontabila pe aceste grupe dar nu sunt


evidentiate în balanta analitica si sintetica.

Pe aceea structura se evidentiaza  amortismentul mijloacelor fixe în


conturile 281 cu desfasurare pe conturi sintetice de gradul II. Situatia
mijloacelor fixe este reprezentata în Anexele 2-6.

3.Stocuri

Stocurile se compun din: materii prime, materiale, obiecte de inventar,


productie în curs de executie,  produse finite, produse reziduale, marfuri,
ambalaje.

Contabilitatea gestiunii se face pe conturi analitice si pe locuri de


depozitare, aplicându-se metoda cantitativ valorica.

Având în vedere ca societatea are doua puncte de lucru, unul situat în


judetul Calarasi (silozul unde se primesc si se conditioneaza cerealele) si
altul în judetul Giurgiu (moara unde se macina o parte din produsele din
siloz) se fac urmatoarele propuneri:
Propuneri de organizare a evidentei gestiunilor de produse si a
evidentei contabile a acestora:

Documente primare ce vor fi utilizate:

Avizul de însotire al marfii - cod 14-3-6A

Acest document cu regim special se va folosi ca dispozitie de transfer a


valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale
aceleiasi unitati si va purta obligatoriu mentiunea "fara factura".

Documentul se întocmeste în 3 exemplare si propunem urmatorul circuit


al lui:

-          exemplarul unu si doi va însoti produsul pe timpul transportului. Dupa


receptia  si confirmarea de catre gestionarul ce a luat în gestiune
produsele, cele doua exemplare se confirma de primire, exemplarul 1
ramâne la gestionarul primitor, iar exemplarul 2 se restituie punctului de
lucru de unde a plecat marfa si care îl va preda împreuna cu NRCD emis
de gestionarul primitor la contabilitate;

Propuneri privind înregistrarile contabile în gestiunea sectorului


de prelucrare

În urma primirii în gestiune a produsului fizic pe baza Avizelor de însotire


a marfii, gestionarul sectorului de prelucrare împreuna cu comisia de
receptie - întocmeste documentul de intrare NRCD pentru cantitatile de
produs fizic preluat de la producatori si NRCD se vor îmbordera si se vor
împerechea în contabilitate cu documentele de livrare depuse,
efectuându-se înregistrarea la pretul prestabilit aprobat de conducerea
societatii.

341 (sector prelucrare - siloz) = 341 (ferma/contract arendare)

Deci descarcarea din gestiunea  fermei a produsului fizic reprezinta


încarcarea în gestiunea silozului a aceluiasi produs.

Contabilitatea considera activitatea principala a societatii comert, utilizând


doar conturile de marfuri, dar propunem ca pentru produsele care sunt
supuse tararii, uscarii si conditionarii sa fie considerate materii prime care
sufera o prelucrare si sa se utilizeze conturile de produse finite si produse
reziduale, precum si conturile aferente diferentelor de pret.
Faza conditionarii

Pentru cantitatile de produs supuse procesului de conditionare,


gestionarul va întocmi documentul Bon de consum, în care va înscrie
cantitatile fizice intrate la conditionare evaluate la pretul prestabilit (pretul
de intrare în gestiune).

Pe baza bonului de consum se va înregistra în evidenta contabila:

711 = 341

Dupa finalizarea procesului de conditionare se obtine produsul finit,


întocmindu-se Procesul-verbal de conditionare (cu rezultatele prelucrarii)
si  documentul de intrare pentru cantitatile de produse finite si  de
subproduse obtinute.

Evaluarea produselor finite se face adaugându-se la pretul prestabilit


(pretul de intrare) costul prelucrarii.

În exemplul luat:

- se introduce la conditionat 1000 kg si  se obtin dupa aducerea


produselor la STAS-ul specific fiecarui produs în parte 

- 950 kg produs STAS

- 40 kg gozuri

- 10 kg gozuri tehnologice

Evaluarea pleaca de la 1000 kg x 2500 lei + cheltuieli de conditionare 250


lei/kg, deci valoarea de înregistrare este 2.750.000 lei

Pe baza documentelor (PVC  NRCD) se înregistreaza:

345 (siloz) = 711 (siloz)             2.750.000 lei

346 (siloz) = 711 (siloz)                  20.000 lei

Propunem ca pretul prestabilit sa fie acelasi pentru toate produsele de


acelasi fel.

Cel putin la finele fiecarui trimestru si la finele anului este obligatorie


determinarea costului efectiv al productiei si înregistrarea în evidenta
contabila a diferentelor de pret dintre pretul prestabilit si costul efectiv al
produselor realizat determinat per total, astfel:

-          daca costul efectiv este mai mare decât pretul prestabilit apare o
diferenta nefavorabila care se înregistreaza astfel:

348=711

-          daca costul efectiv este mai mic decât pretul prestabilit apare o
diferenta favorabila care se înregistreaza astfel:

711=348

Propuneri privind înregistrarea contabila a vânzarii produselor


finite si reziduale

Pe baza facturii de livrare de produs finit se înregistreaza:

411 =     701

                        4427

Pentru livrari de produse reziduale

401 =     703

4427

Concomitent se înregistreaza scaderea din gestiune:

711 = 345 produse finite

711 = 346 produse reziduale

Propuneri privind înregistrarile contabile în cazul utilizarii


produsului finit (seminte) pentru consumul intern al fermelor

Pe baza Avizului de însotire a marfii întocmit de statia de prelucrare - se


expediaza produsul  catre ferma beneficiara.

Gestionarul fermei efectueaza receptia si întocmeste NRCD pentru


intrarea în gestiune a semintelor.

Evaluarea se face la pretul de intrare din gestiunea sectiei de prelucrare.


În contabilitate se înregistreaza:

3015 = 345

Concomitent se înregistreaza  diferentele de pret aferente (pretul


prestabilit + costul efectiv)

348 = 711 diferenta nefavorabila

711= 348  diferenta favorabila

Constatari cu privire la gestionarea stocurilor

În ceea ce priveste soldurile conturilor de materiale se constata ca foarte


multe conturi analitice prezinta solduri creditoare determinata în principal
de:

- neefectuarea intrarilor de produse reziduale în momentul producerii lor


(caz frecvent la produsele reziduale de la sectorul de conditionare) -
situatie care denatureaza rezultatele financiare ale societatii;

- unele intrari de materiale se efectueaza fara a stabili valoarea reala


conform documentelor de livrare, iar ulterior aceste materiale se introduc
în consum la o alta valoare;

- la transferarea materialelor dintre sectoare, documentele nu se depun la


serviciul contabilitate în momentul oportun creând situatii în care fermele
introduc în consum materialele pe care le-au receptionat dar sectorul
furnizor nu a depus documentele pentru înregistrarea lor contabila;

- erori contabile de scadere din gestiune;

- punctajele dintre evidenta contabila si gestiunea punctelor de lucru nu


se face pe baza registrului stocurilor (document ce trebuie prezentat de
gestionari), ci prin confirmarea soldurilor direct în registrul de materiale,
fara a se  întocmi  o situatie de punctaj care sa fie adusa la cunostinta
contabilului sef. Punctajele nu se efectueaza lunar.

- consideram ca gestionarii nu cunosc prevederile Legii contabilitatii si a


regulamentului de aplicare a acesteia.

Anexa 7 - foaia de lucru prezinta lista de control a stocurilor si a


cheltuielilor materiale.
5.Situatia creantelor

Din analiza creantelor prezentate în foaia de lucru  - Anexa 11 - se


constata faptul ca foarte multi clienti prezinta solduri creditoare. Având în
vedere faptul ca aceasta situatie nu respecta prevederile Legii
contabilitatii consideram ca la finele fiecarei luni sa se analizeze situatia
fiecarui client, iar avansurile încasate sa se evidentieze numai în contul
419 clienti creditori.

Recomandam conducerii sa evite în totalitate efectuarea de vânzari fara


plata asiguratorie, cunoscând faptul ca nerecuperarea valorii productiei
livrate duce practic la imposibilitatea reluarii ciclului de productie,  de
asemenea la apelarea la surse împrumutate de dobânzi si la
imposibilitatea achitarii obligatiilor catre buget generatoare de penalitati.

Rezulta asadar ca neîncasarea la timp a clientilor influenteaza direct


profitul.

Clientii interni neîncasati în suma de 558.307 mii lei sunt clienti din
contracte aflate în derulare la 31.12.2003.

Decontari din operatii în participatie în suma de 5.916.722 mii lei sunt


asocierile realizate pentru obiectivul moara si pentru înfiintarea culturilor
agricole.

Situatia debitorilor diversi sunt prezentati în Anexa 13 si nu reprezinta o


problema pentru societate.

În Anexa 15 este prezentata foaia de lucru cu analiza pe vechimi a


contului clienti.

6.Situatia litigiilor din creante neîncasate.

În urma analizarii situatiei litigiilor din creante neîncasate rezulta ca au


existat 2 dosare în stare de judecata, unul s-a rezolvat în cele din urma
pe cale amiabila în cursul anului, iar celalalt se preconizeaza sa se închida
la începutul anului 2004. Ţinând cont ca societatea este beneficiara unui
credit extern, contractele de creditare sau de vânzare-cumparare le
încheie în aceeasi valuta, motiv pentru care nu se înregistreaza pierderi în
ceea ce priveste lichiditatile firmei la un anumit moment.
Consideram necesar ca atunci când contractul se încheie în moneda
nationala, sa se solicite si penalitati pentru întârzierea la plata conform
contractelor sau conform legislatiei pentru a recupera în întregime
prejudiciul creat. Recomandam ca evidenta contabila a clientilor în litigiu
sa se tina cu ajutorul contului 416 - Clienti incerti, mai ales ca exista
posibilitatea constituirii de provizioane deductibile în contul 1511.

7.Situatia datoriilor

Din analiza conturilor de furnizori si a creditorilor diversi - foaia de lucru


din Anexa 12 reiese ca societatea are de achitat furnizori externi de
imobilizari  si furnizorii pentru export, precum si creditul extern obtinut de
la o alta societate. Societatea are contracte cu acestia pentru a achita
datoriile în termen de 4 ani, fapt ce nu afecteaza lichiditatea firmei. Anexa
10 si Anexa 12 prezinta furnizorii si creditorii, iar Anexa 14 prezinta
analiza pe vechimi a contului furnizori-debitori, iar Anexa 16 analiza pe
vechimi a contului debitori - diversi.

Societatea a incasat echivalentul în USD a 17.077.541.250 lei de la


clientul extern pentru furnizarea de floarea soarelui. Societatea nu a putut
respecta contractul, dar în anul 2004 se va transforma acest avans în
credit pe termen mediu (trei ani).

8.Casa si conturi deschise la banci

Societatea are conturi deschise în moneda nationala (LEU) cât si conturi


deschise în devize (USD). În exercitiul financiar 2003 societatea a
înregistrat în contul de disponibil în lei un volum al încasarilor în suma de
110.285.874 mii lei, iar ca plati suma de 110.032.701 mii lei. La sfârtul
anului 2004 soldul la disponibil în lei era de 253.173 mii lei.

În anul 2003 societatea a derulat prin contul de disponibil în devize un


volum al tranzactiilor în suma de 90.330.101 mii lei pe încasari si
90.247.552 mii lei pe plati.

Societatea efectueaza majoritatea încasarilor si platilor prin instrumente


de banca în procent de 90% din totalul tranzactiilor.

Referitor la disponibilul din casa acesta reprezinta doar 10% din volumul
tranzactiilor fiind folosit în special pentru plata cheltuielilor curente si al
încasarilor de la persoane fizice în general.
9.Provizioane

Societatea are în derulare un contract de credit extern pe temen lung


pentru finantarea investitiilor si a achizitiilor de marfa. De asemenea
majoritatea contractelor de vânzare-cumparare si de finantare agricola se
încheie în USD pentru a evita pierderile din diferenta de schimb valutar.
Inevitabil acestea totusi exista datorita fluctuatiei cursului de schimb,
motiv pentru care societatea constituie provizioane în valoare de
2.450.549 mii lei.

10.Capitaluri proprii

Capital social

Capitalul social al societatii este integral strain de 261.000 USD,


echivalent a 4.924.563.000 lei, varsat integral la data constituirii
societatii, divizat în 3.000 parti sociale a 1.641.521 lei fiecare. Pe
parcursul exercitiului financiar 2003 societatea nu a înregistrat cresteri
sau micsorari de capital.

Rezerve

Societatea dispune de urmatoarele tipuri de rezerve constituite conform


Legii 82/1991 republicata si Legii 31/1990 cu modificarile si completarile
ulterioare.

1.Rezerve legale

Acestea sunt constituite din profitul brut al societatii în procent de 5%


pâna ce acesta va atinge 20% din capitalul social subscris si varsat al
societatii. Acestea nu au fost constituite pâna la data de 31.12.2003.

2.Alte rezerve

În suma de 9.358.262 lei constituite din profitul net al societatii aferent


perioadelor anterioare  care vor fi folosite pentru dezvoltarea ulterioara a
activitatii societatii.

11.Taxe fiscale

Societatea a avut în aprilie 2003 un control de fond care a constatat debite


restante si majorari de întârziere dupa cum urmeaza:
Debit Sume constatate
Majorari de întârziere OG 53/97 OG 26/01 alin 3
Impozit salarii 318.035 103.295 77.066

TVA 748.749.841 - -

Fond handicapati 79.534 - 28.405

Fond învatamânt 2.350.852 - 103.174

PVCSC 629/14.06.02 -- -
TOTAL 751.498.262 103.295 208.645

Societatea a achitat sumele constatate de organul de control, mai putin


TVA pentru care a întocmit documentatia pentru aprobarea înlesnirilor la
plata conform OUG 40/2004, cerere depusa la 24.04.2004 la
Administratia Finantelor Publice a sectorului 4.

Auditarea s-a realizat pentru perioada 01.01.03-31.12.2003.

Impozitul pe veniturile salariale

Verificarea s-a efectuat în baza prevederilor urmatoarelor acte normative:

-         OG 73/99 privind impozitul pe venit

-         HG 1066/99 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a


OG 73/99

-         OG 7/2002 privind impozitul pe venit

Din analiza documentelor prezentate s-a constatat ca AGRICOL COM SRL


avea la data de 31.12.2003 un numar de 41 de angajati cu carte de munca
pe perioada nedeterminata si un numar de 10 colaboratori.

Pe perioada supusa auditului s-a verificat prin sondaj modul de aplicare a


impozitului pe veniturile salariale conform calculatoarelor si grilelor de
impozitare aferente, precum si data platii salariilor si a impozitului datorat
catre bugetul de stat în conformitate cu prevederile legale sus mentionate.

Taxa pe valoarea adaugata

Verificarea s-a efectuat în baza prevederilor urmatoarelor acte normative:

-         OG 3/92 privind TVA cu modificarile si completarile ulterioare


-         OUG nr.17/2001 privind TVA

-         HG 401/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG 17/2001


privind TVA

Pe perioada supusa auditului, respectiv 01.01.2003 - 31.12.2003, din


controlul efectuat prin sondaj asupra jurnalelor de vânzari si cumparari, a
facturilor emise si a facturilor primite de la diversi furnizori, a deconturilor de
TVA, a balantelor de verificare lunare si a bilanturilor semestriale  anuale,   s-
a constatat ca societatea a calculat, înregistrat  si virat corect TVA.

Conducerea trebuie sa tina cont ca neplata potrivit legii si la termenele legale


a TVA în conformitate cu prevederile Legii 87/94 - Legea pentru combaterea
evaziunii fiscale, constituie contraventie si se sanctioneaza în conformitate cu
prevederile art.17 alin.2 pct.4 din Legea 87/94 cu amenda contraventionala
de la 300.000 lei la 3.000.000 lei.

Fondul special pentru solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap

Verificarea s-a efectuat în baza prevederilor urmatoarelor acte normative:

-         Legea nr.57/92 privind protectia sociala a persoanelor handicapate

-         OUG nr.102/99 privind protectia sociala si încadrarea în munca a


persoanelor cu handicap

-         HG nr.427/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind


conditiile de încadrare ale asistentului personal al persoanei cu handicap

-         Legea nr.163/2002 de modificare si completare a OUG nr.102/99

Pe perioada supusa auditului, respectiv 01.01.2003 - 31.12.2003, din


controlul efectuat prin sondaj privind modul de calcul si virare a fondului de
solidaritate pentru handicapati s-a constatat ca a fost calculat si virat corect.

Precizam totodata ca în conformitate cu prevederile art.43 din OUG


nr.102/99, auditorii au verificat daca societatea a refuzat sa angajeze
persoane cu handicap, constatându-se ca în perioada supusa auditarii nu au
existat asemenea solicitari.

Cu privire la respectarea disciplinei financiar-valutare în conformitate cu


prevederile OG 18/94 aprobata prin Legea 12/95, din verificarea actelor si
documentelor puse la dispozitie, respectiv declaratii de încasare valutara,
declaratii vamale de export, facturi externe, extrase de cont si contracte
comerciale externe, auditorii au constatat ca societatea în perioada
februarie 2003 - 31.12.2003 a efectuat un numar de 113 exporturi în
valoare totala de 648.990,58 $ care au fost încasate în totalitate, în
termenele legale.

5.8.CONTROLUL SITUAŢIILOR FINANCIARE DE SINTEZĂ LA

31.12.2004

Denumirea indicatorului Exercitiul financiar


2002 2003
A.Imobilizari necorporale 0 0
B.Imobilizari corporale 11790262 21601467

Din care:
1.Terenuri 1220200 1220200
2.Constructii 6220765 8966092
3.Instalatii tehnice si masini 5533610 12385630
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier 308030 361557
5.Imobilizari corporale în curs 0 1021036
C.Imobilizarile financiare 0 0
Active imobilizate - Total 13282605 23954515
Active circulante - Stocuri 85749847 20660573
Creante 18845605 13529050
Casa  conturi la banci 920528 349096
Active circulante- Total 105245980 34538719
Cheltuieli în avans 0 489353
Datorii ce trebuie platite într-o 121104473 38504508
perioada de un an
Datorii ce trebuie platite într-o 0 14272710
perioada mai mare de un an
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0 2450549
Venituri în avans
Capital si  rezerve 4959742 4959742
Capital subscris varsat 4959742 4959742
Rezerve 9358 9358
Rezultatul reportat-Sd 211681162 3567328
Rezultatul exercitiului 12130831 5470004
Repartizarea profitului 0 5470004
Capitaluri proprii -4068231 1401772
Capitaluri total -4068231 1401772

CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE


Denumirea indicatorului Exercitiul financiar
2002 2003
Cifra de afaceri neta 77985390 93876930
Productia vânduta 1315453 4734174
Venituri din vânzarea marfurilor 76669937 89142756
Alte venituri din exploatare 5558 0
Venituri din exploatare - Total 77990948 93876930
Cheltuieli cu materiile prime si  materiale 3154417 4261842
consumabile
Alte cheltuieli materiale 203773 414379
Alte cheltuieli din afara 904431 1316505
Cheltuieli privind marfurile 40889038 60583335
Cheltuieli cu personalul 2336402 2670256
Amortizari si  provizioane pentru deprecierea 804561 860706
imobilizarilor corporale si  necorporale
Alte cheltuieli de exploatare 17115540 5690260
Cheltuieli privind prestatiile externe 15816624 4709878
Cheltuielile cu alte impozite, taxe si varsaminte 1298916 980382
asimilate
Cheltuieli de exploatare-Total 65408162 75797283
Rezultatul din exploatare-Profit 12582786 18079647
Venituri din dobânzi 1669 17276
Alte venituri financiare 2465715 629001
Venituri financiare- Total 2467384 646277
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare  a -16405738 2450549
investitiilor financiare detinute ca active circulante
Cheltuieli 0 2450549
Venituri 16405738 0
Cheltuieli privind dobânzile 0 58365
Alte cheltuieli financiare 19323792 9964050
Cheltuieli financiare-Total 2918054 12472964
Rezultatul financiar- pierdere 450670 11826687
Rezultatul curent-profit 12132116 6252960
Venituri exceptionale 0 0
Cheltuieli exceptionale 1285 782956
Rezultatul exceptional- pierdere 1285 782956
VENITURI TOTALE 80458332 94523207
CHELTUIELI TOTALE 68327501 89053203
REZULTATUL BRUT-PROFIT 12130831 5470004
IMPOZIT PE PROFIT 0 0
REZULTATL NET-PROFIT 12130831 5470004

            Examinarea de ansamblu a bilantului contabil a stabilit faptul ca


situatiile financiare sunt coerente, în concordanta cu datele din
contabilitate, tinând cont de cunoastere generala a întreprinderii, de
sectorul de activitate si de mediul socio-economic, sunt prezentate dupa
principiile contabile si reglementarile în vigoare, tin cont de evenimentele
posterioare închiderii exercitiului.

Din verificarea fiselor de cont pentrru operatii diverse, a conturilor de


venituri  si cheltuieli, notelor contabile, balantelor de verificare lunare,
bilanturilor anuale precum  a documentelor justificative care au stat la baza
înregistrarilor contabile, respectiv facturi emise, facturi furnizori, documente
cu regim special, precum si jurnalele de vânzari  si cumparari privind TVA,
registrele de contabilitate cerute în conformitate cu Regulamentul de aplicare
a Legii 82/91 aprobat prin HG 704/93, pe perioada supusa auditarii,
respectiv 01.01.2003 - 31.12.2003, s-au constatat urmatoarele:

Precizam ca din verificarea efectuata, auditorii au constatat ca societatea a


înregistrat la data de 31.12.2003 un profit de 5.470.004.000 lei, acoperind
pierderea fiscala anterioara datorata în principal pierderii financiare cauzate
de un credit extern în suma de 2.824.830 USD pentru care în conformitate cu
prevederile OUG 217/2000 si HG 402/2000 s-au constituit provizioane pentru
pierderi din diferente de curs valutar.

Mentionam totodata ca în cursul anului 2002, societatea a înregistrat profit


cu care s-a diminuat pierderea fiscala anterioara de la 21.168.162.957 lei la
9.037.331.956 lei,  mai ramâne de acoperit o pierdere contabila în suma de
3.567.328.000 lei.

Contul de Profit si Pierdere cuprinde : venituri din exploatare, venituri


financiare, venituri exceptionale, cheltuieli din exploatare, cheltuieli
financiare si cheltuieli exceptionale, grupate dupa natura acestora, dar si
rezultatul exercitiului ( profit si pierdere). Acestea sunt:

                          Venituri din Exploatare               93.876.929 mii lei

                         Venituri  Financiare                          646.278 mii lei

                         Venituri Exceptionale                                  0 mii lei

                         TOTAL VENITURI                      94.523.207 mii lei

                        Cheltuieli din Exploatare              75.797.283  mii lei

                   Cheltuieli Financiare                     12.472.964 mii lei       

                        Cheltuieli  Exceptionale                     782.956 mii lei


                        TOTAL CHELTUIELI                   89.053.203 mii lei

                        PROFIT                                          5.470.004 mii lei

Societatea a înregistrat în contabilitate toate documentele contabile care


au întrunit calitatea de document contabil cf. H.G.831/1997, în ordine
cronologica.

            Societatea a acoperit pierderea din anii precedenti în suma totala


de 9.037.332 mii lei ramânând de acoperit o pierdere contabila în suma
de 3.567.328 mii lei.

Pentru anul 2003 principalii indicatori economico- financiari ai societati


sunt:

            I. INDICATORI DE LICHIDITATE

1.      Indicatorul lichiditatilor curente = Active curente : Datorii curente

                                                                     =  0.90

            unde: Active curente =  Active Circulante              

                        Datorii curente = Datorii ce trebuiesc platite într-un an


de zile               

Acest indicator ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active


curente.

            Valoarea recomandata ca fiind acceptabila este în jurul valorii de


2.

2.Indicatorul lichiditatilor reduse = (Active curente-Stocuri): Datorii


curente;

                                                          =0.36

Se considera o lichiditate imediata buna daca indicatorul este cuprins intre


0.5 si 1.

3.Indicatorul de solvabilitate patrimoniala = Capitaluri proprii : Total


pasiv *100                                                  
                                                                      =2.04%                          
                               

Reprezinta gradul în care societatea poate face fata obligatiilor de plata.

Se considera o solvabilitate buna daca indicatorul este mai mare de 30%.

4.Rata rentabilitatii economice = Profit din exploatare : Total active *


100                                                       
                                                     = 26.32%
Acest indicator exprima capacitatea societatii de a produce profit din activitatea de
baza. Aceasta rata trebuie sa fie superioara ratei de inflatie.
II INDICATORI DE RISC
1.Indicatorul gradului de îndatorare = Capital împrumutat : Capital propriu  

                                                         =1.367

unde: Capitalul împrumutat = Total credite si împrumuturi cu termen de


rambursare peste un an, respectiv credite bancare, împrumuturi de la
institutii financiare, împrumuturi de la actionari, asociatii sau alte
persoane, credite furnizori.

Capitalul propriu = capital social, rezerve legale, alte rezerve, profitul


nedistribuit, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu
constituite potrivit reglementarilor legale.

III. INDICATORI DE ACTIVITATE

1.Viteza de rotatie a Stocurilor = Costul vânzarilor : Stoc mediu

                                                     = 1.32

Acest indicator aproximeaza de câte ori stocul a fost rulat pe parcusul


execitiului financiar.

Productia agricola din anul 2004 nu a permis achizitia de cereale pentru a


fi revânduta, iar societatea a fost nevoita sa vânda marfa din productia
anului 2002 la un pret care sa îi permita continuarea activitatii, motiv
pentru care a asteptat momente favorabile pentru vânzare.

2.Numar de zile de stocare  = Stoc mediu : Costul vânzarilor*365


                                                = 277 zile

Acest indicator arata numarul de zile în care bunurile sunt stocate în


societate.

3.Viteza de rotatie a debitelor - clienti = Sd mediu c411 : CA i* 365


zile                                               

                                                                 = 43 zile

Calculeaza eficacitatea persoanei juridice în colectarea creantelor sale.


Exprima numarul de zile pâna la data la care debitorii isi achita datoriile
catre societate. Acest lucru este datorat faptului ca societatea a primit
spre încasare CEC-uri cu data emiterii la 15 zile de la livrarea marfii si cu
alti clienti a lucrat prin compensare. Societatea este nevoita sa vânda la
un pret care sa acopere costurile, iar clientii care accepta acest pret
doresc plata amânata a marfii.

IV INDICATORI DE PROFITABILITATE

1.Rentabilitatea capitalului angajat = Profit brut : Capitalul angajat

                                                        = 1.10

Acest indicator arata profitul pe care îl obtine persoana juridica din bani
investiti în afacere.

2.Marja bruta din vânzari = Profitul brut din vânzare : Cifra de


afaceri*100                                           = 19.26%

Informatiile pe care le furnizeaza acest indicator arata faptul daca


societatea este capabila sa-si controleze costurile sau sa obtina pretul de
vânzare optim. Un procent mic scoate în evidenta faptul ca societatea nu
este capabila sa-si controleze costurile sau sa obtin un pret optim de
vânzare.

În acest caz, pretul de vânzare optim este impus de piata si nu reuseste


sa acopere toate costurile si mai ales creditul extern obtinut pentru
achizitii de cereale si investitii.

Acesti indicatori care au fost calculati încearca sa redea o imagine de


ansamblu asupra activitatii societatii, a rezulatelor si situatia financiara si
au fost calculati pe baza datelor din Bilant si din Contul de Profit si
Pierdere.

În urma controlului conturilor si a situatiilor financiare auditorul si-a


format o opinie fara rezerve pe care o formuleaza în raportul de audit.

  .RAPORTUL DE AUDIT

AUDIT ONESRL

Calea serban Voda nr.133

RAPORT DE AUDIT

În atentia PREsEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

A SC AGRICOL COM SRL BUCUREsTI

În baza contractului  de audit financiar si certificare a bilantului contabil a


SC AGRICOL COM SRL nr.123/28.01.2004 am pus în aplicare procedurile
convenite  referitoare la verificarea bilantului contabil si a contului de
profit si pierdere ale societatii AGRICOL COM SRL la 31.12.2003.
Verificarea noastra a fost efectuata conform Normelor nationale de audit
care concorda cu Normele internationale de audit referitoare la misiunile
de verificare pe baza de proceduri convenite.

            Noi am audiat bilantul AGRICOL COM SRL, întocmit la data de


31.12.2003, precum  si contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de
numerar si situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul
încheiat la data mentionata.

Aceste situatii financiare sunt sub responsabilitatea conducerii AGRICOL


COM SRL, responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie asupra
acestor situatii financiare pe baza auditului efectuat.

Am efectuat auditul nostru conform Standardelor Internationale de Audit


(ISA). Aceste standarde cer ca auditul sa fie planificat si sa fie efectuat
astfel încât sa obtinem o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu
contin erori semnificative. Un audit include examinarea pe baza de teste,
a probelor de audit ce sustin sumele si informatiile prezentate în situatiile
financiare. Un audit include de asemenea evaluarea principiilor contabile
folosite si examinarile facute de catre conducere, precum si evaluarea
prezentarii generale a situatiilor financiare. Noi consideram ca auditul
nostru constituie o baza rezonabila pentru examinarea opiniilor noastre.

Am desfasurat auditul nostru în concordanta cu  Ordinul ministrului


finantelor publice nr 94/2002 si cu Standardele Internationale de
Contabilitate si sunt în conformitate cu acestea.

Noi nu am participat la inventarierea faptica  a stocurilor fizice ale


AGRICOL COM SRL la 31 decembrie 2003 pentru ca, momentul angajarii
noastre este ulterior acestei date. Apreciem ca aceasta situatie reprezinta
o limitare  a ariei de aplicare a auditului dar care nu este semnificativa,
tinând cont de faptul ca societatea a efectuat inventarierea patrimoniului
conform prevederilor legale.

Auditul a realizat:

a)     examinarea, prin sondaj, a elementelor care justifica datele continute


în situatiile financiare;

b)     observarea fizica pentru stocuri si mijloace fixe la sfârsitul lunii


ianuarie;

c)      confirmarile directe cu unii clienti si furnizori;

d)     verificarea documentara;

e)     aprecierea principiilor contabile urmate pentru întocmirea situatiilor


financiare;

f)        aprecierea estimarilor semnificative retinute de conducere pentru


stabilirea situatiilor financiare;

g)     aprecierea prezentarii lor în ansamblu.

În opinia noastra, situatiile financiare prezinta în mod corect, sub


toate aspectele semnificative pozitia financiara a AGRICOL COM, a
rezultatelor financiare, precum si a fluxurilor de numerar pentru
anul încheiat, care ne impun exprimarea unei opinii fara rezerve
cu privire la modul în care aceste situatii financiare reprezinta o
imagine fidela a societatii la încheierea exercitiului financiar al anului
2003.
Am facut unele observatii sau recomandari în cadrul controlului conturilor,
fiind utile celor ce vor utiliza raportul, dar acestea nu reprezinta o
rezerva.

AUDITOR

   Data 15.02.2004