Sunteți pe pagina 1din 7

1.Realizaţi un eseu pe tema „Eficienţa demersurilor de marketing educaţional”.

2. Definirea conceptului de marketing educațional

Marketingul este o știință a vânzării și o artă de a convinge clienții să cumpere. În ceea ce


privește marketingul educațional putem spuna că și educația, trebuie să devină un domeniu
rentabil, punând în valoare ceea ce are de oferit, valorificând pentru aceasta orice
oportunitate.Marletingul educational implică proiectarea și managementul instituției astfel
încât să întâmpine nevoile și cerințele grupului țintă(parinți și copii) precum si utilizarea unor
modalități de valorizare, comunicare si distribuție.

3. Definiti produsele educaționale

Produsele educationale reprezintă oferta educationala a scolii precum ar fi programe de studii,


specializori, curricule, programe.

4. Precizați care sunt serviciile educaţionale ce pot fi oferite într-o instituţie şcolară

Servicipiile educaționale sunt activități prestate în beneficiul consumatorilor de educație, cu


sau fara participarea lor directa, cu scopul de a le implini anumite nevoi si a le produce
satisfacții intelectuale.

Serviciile educationale oferite intr-o instituție scolară pot fi: cursuri, seminarii, conferințe,
spectacole, activități extrașcolare, activități culturale în biblioteci.

5. Argumentați nevoia cunoașterii tipologia familiilor

Ne punem intrebarea de ce este nevoie ca un profesor să cunoașcă tipologia familiei din care
un elev face parte? Un răspuns ar fi ca Părintii, copiii şi școala se influentează puternic unii pe
alţii și astfel putem spune că părinţii pot influenţa sistemul educativ al copilului şi pot
contribui la dezvoltarea valorilor acesteia.  Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu
poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului.

Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în
familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul
intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei
şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Copilul obţine
rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare,
asigurându-i copilului cele necesare studiului. Este nevoie ca si cadrul didactic să știe cu ce
fel de parinți are de a face pentru a ști ce așteptări sa aiba de la copii, pentru a vedea cu ce
material genetic și din ce mediu provin copii de la clasa, pentru a sti cum sa iși dozeze si să iși
planifece modul de abordare in procesul de invatamânt.

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la
acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este
copilul nostru şi şcolarul nostru.  Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod
ajunge mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce
momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute . 
6. Realizaţi o analizǎ SWOT a sistemului de învǎţǎmânt românesc. Insistaţi pe
constrângerile, ameninţǎrile și punctele slabe ale actualului sistem de învǎţǎmânt.

Puncte tari

1.şcoala joacă un rol important în educaţia şi formarea tinerei generaţii

2. mentalitatea majorităţii românilor conform căreia familia, şcoala şi biserica sunt valori
tradiţionale, pune şcoala pe prim plan

3. învăţământul obligatoriu este gratuit

4. în şcoală se acorda atenţie deosebită elevilor foarte buni

5. şcoala oferă aceeaşi şansă tuturor elevilor

6. românii au o empatie deosebită pentru cei ce au nevoie de îndrumare sau ajutor, deci
cadrele didactice sunt, în majoritate, cu vocaţie pentru această meserie

7. norma didactică de 18 ore- în inv. preunuversitar – oferă timp destul cadrelor didactice
pentru odihnă, studiu şi perfecţionare

8. numărul maxim de 25 de elevi în clasă oferă posibilitatea organizării de activităţi care


răspund cerinţelor didacticii postmoderne : învăţare prin cooperare, tratare diferenţiată şi
individuală, munca în echipă, etc.

Puncte slabe

1. curricula neadaptată cerinţelor diferitelor vârste şi interese ale elevilor

2. conţinuturi bazate pe memorare, volum mare de noţiuni, concepte, capacităţi reduse de


adaptare la lumea exterioară

2. 3. predarea înţeleasă, de cele mai multe ori : eu predau, tu trebuie să ştii

3. 4. lipsa dotărilor, a cadrelor didactice auxiliare, care să faciliteze învăţarea prin


acţiune
5. evaluare bazată pe cunoştinţe
şi nu pe competenţe
6. cadre didactice care nu sunt
abilitate şi nu au competenţa de
se informa şi a înţelege , de aici
inerţie şi scepticism în
abordarea unor probleme
educaţionale
7. slaba comunicare între
teoreticienii şi conducătorii
Ministerului şi practicienii care
aplică
8 salarii foarte mici, care nu
atrag indivizi capabili în sistem
9. modalitate de a avansa şi de
a conduce după sloganul în
ordinea vârstei
10. evaluarea performanţelor
cadrelor didactice este aproape
inexistentă

7. Daţi câte un exemplu pentru fiecare produs și serviciu educaţional oferit de instituţiile
educaţionale pe care le-aţi parcurs.

8. Alegeţi un tip parental și analizaţi avantajele și dezavantajele lui.

9. Prezentați elementele care contribuie la evidențierea Valorilor școlii.

VALORILE ŞCOLII
Ø    Profesionalism – să respecţi deontologia profesională, să dăruieşti necondiţionat ceea ce
ştii, prin mijloacele cele mai eficiente şi în respectul pentru corectitudine şi obiectivitate;
Ø    Performanţa – să fii cel mai bun;
Ø    Încrederea –să fii sigur că ai calităţile ce asigură succesul;
Ø    Onestitatea - să nu renunţi la integritate;
Ø    Creativitatea –să-ţi valorifici disponibilităţile practice, intelectuale şi artistice pentru a-
ţi face viaţa mai frumoasă;
Ø    Implicarea personală –tu contezi în reuşita echipei;
Ø    Forţa echipei – împreună reuşim!;
Ø    Umanismul şi  solidaritatea- suntem alături de cei vulnerabili;
Ø    Respectul si valorizarea diferenţei umane - suntem egali în faţa lui Dumnezeu
indiferent de etnie, rasă, religie sau convingeri politice ori stare materială;
Ø    Respectul individului şi al individualităţii – libertatea mea se opreşte acolo unde
începe intimitatea ta;
Ø    Dreptul la şanse egale - şi eu pot reuşi pentru că am acces la aceleaşi surse ale
cunoaşterii ca şi tine;
Ø    Dreptul la proprietate  intelectuală  – am gândit şi am susţinut această idee, deci îmi
aparţine;
Ø    Libertatea  cunoaşterii, a gândirii şi a exprimării - pot să cunosc tot ceea ce vreau, pot
să gândesc ceea ce vreau, pot să exprim ceea ce gândesc, ţinând seama de normele bunei
cuviinţe.

10. Cum este realizată identitatea școlii (cultura, climatul, imaginea).

Identitatea se referă la modalitățile prin care o instituție urmărește să se identifice pe sine

Instituția își creează propria identitate cu scopul de a modela imaginea publicului larg despre
ea însăși, imagine care este determinată pentru fiecare persoană în parte de o serie de factori.
În acest context elementul-cheie devine cultura organizațională a școlii care identifică
semnificațiile acesteea, reprezintă codul genetic al organelor școlare, prin care are loc
dezvoltarea școlii per ansamblu prin cultură

11. În opinia dvs., care dintre cele douǎ orientǎri este predominantǎ, în acest moment, în
sistemul educaţional românesc?

Din perspectiva sociocentrică, educația are rolul de a-l pregăti pe om pentru execitarea
diferitelor roluri sociale.
Educatia presupune pregatirea individului atat pentru prezent cat si pentru viitor, in
raport cu cerintele societatii, cu idealul si interesele celor implicati in procesul educativ, „ca
fenomen social, educatia este o actiune umana specifica, ea schimbandu-si finalitatile,
continuturile si functiile o data cu schimbarile societatii insasi, pe care o influenteaza, la
randul ei”.

Şcoala este o instituţie care oferă serviciu social, fiind direct influenţată de ceea ce se
întâmplă în mediul social, transmite cunoştinţe, norme, valori recunoscute şi acceptate social,
dezvoltă abilităţi. Aceasta are propriul sistem de organizare, o logica internă de dezvoltare,
avand propriile norme, valori, principii, standarde, reguli care trebuie respectate.

Viata școlară funcţionează într-un context social larg, complex alcătuit din societatea
globală, constitută ca sistem social global. Influenţele acestui sistem social global asupra
instituţiilor de învăţământ se materializează în: conţinuturi ale disciplinelor, finalităţi ale
educaţiei (scopuri şi obiective), modul de organizare al sistemului de educaţie şi al
instituţiilor, reglementări de ordin juridic şi administrative. Școala însă, funcţionează într-un
context social imediat, într-o comunitate locală, din care fac parte elevii, având anumite
aşteptări cărora instituţia şcolară trebuie să le răspundă.

Cultura scolii contemporane este structurata pe datele orientarii sociocentrice, aceasta se poate
constata in organizarea scolara care afirma diferentele de statut intre profesori si elevi
concretizate in asimetria relationala dintre ei, in spiritul careia este structurata cultura scolii\\

12. Care credeţi cǎ ar putea fi soluţiile pentru reducerea fenomenului de creștere a


inegalitǎţilor șanselor școlare/sociale în școalǎ?

ea mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor elevilor se
dovedeşte a fi educaţia incluzivă, caracterizată prin următoarele principii: dreptul fiecărui elev la
educaţie pe baza egalităţii şanselor; nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus
discriminării pe motive de rasă, religie, culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; şcoala se
adaptează la nevoile elevilor; diferenţele individuale între elevi constituie o sursă de bogăţie şi
diversitate, şi nu o problemă. Şcoala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu
nevoile copiilor.

Din perspectiva reglementărilor adoptate de statul român, copiii cu cerinţe educative speciale pot
fi integraţi fie în unităţi şcolare de educaţie specială, fie în grupe şi clase speciale din unităţi
preşcolare şi şcolare obişnuite, fie în mod individual în unităţi de învaţământ obişnuite. Aceste
şcoli trebuie să se adapteze unei pedagogii centrate asupra copilului, capabilă de a veni în
întâmpinarea trebuinţelor fiecărui copil în parte. Cadrele didactice trebuie să adopte mijloace de
combatere a atitudinilor discriminatorii, construind o societate bazată pe spiritul de toleranţă şi
oferind şanse egale la educaţie pentru elevii defavorizaţi.

aprecierea patrimoniului cultural pe care îl aduc cu ei elevii şi utilizarea acestuia pentru a ajuta
profesorii şi directorii să înveţe culturile elevilor;

utilizarea conflictelor etnice pentru producerea unor schimburi culturale şi sociale pozitive;
crearea unui mediu de cooperare între elevi, profesori şi familiile elevilor;

facilitarea succesului tuturor prin asigurarea accesului egal şi eficient la instituţia şcolară;

înlăturarea prejudecăţilor legate de rasă, clasă socială sau etnie;

eliminarea unor practici care dezavantajează persoane şi grupuri de elevi.

13. Care sunt, în opinia dvs, elementele care contribuie la realizarea imaginii instituţiei
educaţionale în comunitate?

imaginea reprezintă modul în care publicul larg percepe instituția respectivă.

Crearea unei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea venind
prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la
particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor
crea o imagine pozitivă asupra școlii
Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia,
oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii
se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii.

romovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor


reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele
activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la
curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala
în cadrul căreia acestea se desfășoară.

O imagine bună a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra


percepției în rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o
manieră incredibilă, succesul instituției. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să
spună ceva, trebuie să invite, în esență, la un posibil și permanent dialog

Formarea imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o anumită „politică”, ce ţine pe
de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea
desfăşurată de angajaţi.

14. Dacǎ ar fi sǎ analizǎm totalitatea instanţelor socio-culturale care modeleazǎ formarea


personalitǎţii unui individ, care credeţi cǎ ar fi astǎzi cele mai importante și de ce?

15. Precizați care sunt elementele esenţiale în marketing (viziunea, misiunea)

Misiunea organizaţiei reprezinta motivul fundamental pentru care organizaţia există, aceasta


concentrează cele mai înalte scopuri ale organizaţiei şi exprimă în special valorile promovate,
intenţiile fundamentale privind prezentul şi viitorul organizaţiei, tipurile de rezultate şi
nivelurile de performanţă considerate ca dezirabile.

Prin enunţul misiunii unei organizaţii sunt clarificate următoarele aspecte:


• ce oferă organizaţia - se prezintă rolul pe care şi-l asumă în societate şi este fixată
limita activităţilor pe care le desfăşoară;
• cui oferă - care sunt beneficiarii serviciilor oferite de organizaţie;
• cum oferă - în ce mod intenţionează să satisfacă nevoile beneficiarilor.

Viziunea organizaţiei reprezintă condiţia de bază pentru elaborarea clară a misiunii. Orice


conducător poate formula misiunea organizaţiei pe care o conduce în condiţiile în care are o
viziune clară asupra a ceea ce înseamnă sistemul resurselor pe care le deţine, contextul în care
funcţionează, aşteptările generale faţă de organizaţie, credinţele şi valorile fundamentale ale
membrilor organizaţiei şi ale societăţii în care fiinţează aceasta.
 Viziunea unei şcoli (proiecţia vieţii şcolare în viitor) trebuie să dea posibilitatea tuturor
celor implicaţi în viaţa şcolară să contribuie la construcţia ei şi la realizarea misiunii stabilite.
 Claritatea şi corectitudinea unui enunţ de misiune pot duce la concentrarea atenţiei
asupra a ceea ce organizaţia intenţionează sau şi-a planificat să realizeze. Misiunea declarată
este eficace dacă reuşeşte să capteze valorile organizaţiei într-un mod concis şi clar. O
misiune bine formulată trasează limitele între care pot fi fixate obiectivele şi activităţile
organizaţiei.
     Construirea unei viziuni şi a unei misiuni clare va da posibilitatea şcolii să facă faţă
presiunilor externe pentru schimbare prin luarea în considerare a propriilor priorit
16. Realizaţi misiunea unei organizaţii educaţionale.

Misiunea Şcolii urmăreşte dezvoltarea la elevi a aptitudinilor şi cultivarea intereselor


acestora, prin promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a diversităţii
şi toleranţei. De asemenea, promovează ideea de şcoală incluzivă, care să ofere şanse egale
pentru toţi elevii, urmărind ca aceştia să fie pregătiţi pentru viaţă, într-o societate în
permanentă schimbare.
     Şcoala răspunde cerinţelor mediului cultural, social şi economic, oferind o educaţie
orientată spre viitor, având ca fundament valori precum profesionalismul, perseverenţa,
integritatea şi responsabilitatea.
         Aspiraţia spre calitate, modernitate, performanţă, eficienţă, stimularea învăţării continue,
deschiderea către comunitatea locală şi europeană sunt câteva dintre atributele care ne
definesc în peisajul educaţional gălăţean.

17. Realizaţi viziunea unei instituţii educaţionale.

 Şcoala va deveni un mediu valorizant, creativ şi democratic pentru toţi factorii implicaţi în
educație, care permite să formeze elevilor o personalitate adaptabilă societăţii contemporane,
o structură eficientă şi echitabilă.
     Puternic ancorată în viața comunității, școala se distinge prin tradiția unui învățământ de
calitate, care susține performanța, un leadership participativ, în concordanță cu valorile și
normele naționale și europene.

18. Realizaţi o analizǎ SWOT a misiunilor și viziunilor prezentate în suportul de curs.