Sunteți pe pagina 1din 9

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturdza”

Com. Popeşti, jud. Iaşi


Telefon/fax: 0232323496
E-mail: scpopesti@yahoo.com

Proiect de lecţie

I..Date de identificare:
Instituţie: : Școala Gimnazială “Dimitrie Sturdza”, Popești
Mediu: Rural
Nr. de ore: 1 oră pe săptămână
Data: 23.01.2018
Disciplina şcolară: Biologie, cls. a V a
Unitatea de învăţare: Ecosisteme acvatice
Titlul lecţiei: Marea Neagră
Tipul de lecţie: mixtă
Timp: 50 min
Locul de desfăşurare: Sala de clasă
Profesor: Misăiloae Livia- Elena
II.Compentenţe generale vizate
1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor, cu instrumente și metode științifice.
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale.
3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice și a creativității.
4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții.

1
III. Competențe specifice vizate
1.1. Extragerea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru identificarea caracteristicilor unor sisteme
biologice, a unor procese și fenomene.
1.2. Realizarea dirijată a unor activități simple de investigare pe baza unor fișe de lucru date.

2.1. Organizarea informațiilor după un plan dat.

2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și scrisă.


3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuți în investigarea lumii vii.

4.1. Utilizarea achizițiilor din domeniul biologiei în viața cotidiană.

4.2. Recunoașterea consecințelor activităților umane și ale propriului comportament asupra mediului înconjurător.

IV. Scopul lecției:


Însușirea, sistematizarea și verificarea cunoștiințelor referitoare la cunoașterea caracteristicilor ecosistemului acvatic: Marea Neagră.
V. Obiective operaționale
Cognitive
La sfârșitul lecției, elevii trebuie:
O1. să definească Marea Neagră ;
O2. să descrie biotopul Mării Negre;
O3. să identifice principalele grupe de viețuitoare care alcătuiesc biocenoza Mării Negre.

2
Formative:
O4. să expună importanța Mării Negre
V. Strategia didactică
Tipuri: dirijată, explicativ- conversativă;
a) Metode și procedee: conversația euristică, observația, explicația, copacul ideilor, expunerea, descrierea.
b) Forme de organizare a activității elevilor: activități frontale, activități individuale
c) Resurse:
- Materiale: tablă, caiet de biologie, obiecte de scris,imagini cu diferite tipuri de pești, note adezive, copac din lemn, film didactic
- Umane: elevi;
- De timp: 50 de minute.

VI. Analiza conţinutului lecţiei


Arii de conţinut Subdiviziuni de conţinut Cod competență
1. Marea Neagră- caractere generale 1.1. Definiția Mării Negre; O1

2. Biotopul 2.1. Strat de suprafață


2.2. Strat de adâncime O2

3. Biocenoza 3.1. Zona de suprafață


3.2. Zona din adâncime O3
4. Importanța Mării Negre O4

3
Bibliografie selectivă:
1. Andrici, L., Butnariu, A- E., Horia, O- G., Imbria, M-A., Mărculeț, R. M, Panainte, C., Perju, F. M., Sardariu, O. A, 2017- Strategii didactice în
de biologie- pentru gimnaziu și liceu, Ed. Studis, Iași.
2. Badea, T., Geamănă, N-A., Nițuleac, M., 2017-Manual de biologie pentru clasa a V-a, Ed. Aramis, București.
3. Ciobanu, M., 2008- Didactica Științelor biologice, Ed. Didactică și Pedagogică, București.
4. Costică Naela – Metodica predării biologiei, Editura Graphys, Iași, 2008
5. ***Programa şcolară biologie,Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, clasa a V a, Bucureşti, 2017

4
VI. Desfăşurarea lecţiei

Nr. Etapele O.O Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice Timp Evaluare
crt. lecţiei∕ . Metode Resurse Forme de
Evenimentele didactice organizare
instruirii
1. Organizarea - Verifică dacă sunt condiții optime Îşi pregătesc caietul de Conversaţia - Frontală 1 min
lecţiei pentru desfășurarea lecției. biologie, manualul și
obiectele de scris.
Solicită elevului de serviciu să
numească elevii absenți și îi notează
în catalog.
Pregătește materialul didactic
necesar lecției.
2. Verificarea Prin chestionare orală, adresează Elevii ascultă cu atenție și Conversaţia Frontală 5 min Orală
cunoştinţelor următoarele întrebări care sunt răspund la întrebări:
anterioare
afișate cu ajutorul unei prezentări
1. Un ecosistem reprezintă
power point:
ansamblul dintre biotop și
1. Ce este un ecosistem? biocenoză, adică un mediu
2. Ce ecosisteme acvatice de viață.
cunoașteți? 2. Ecosistemele acvatice pe
3. Ce adaptări au peștii la care le cunoștem sunt: râul,
lacul, balta, oaceanele.
mediul de viață acvatic?
3. Peștii prezintă
4. Ce sunt amfibienii?
următoarele adaptări la
5. Dați exemple de viețuitoare mediul de viață: forma
din Delta Dunării? corpului hidrodinamică, au
6. Ce viețuitoare trăiesc în solzi, au înnotătoare și
oceane? respiră prin branhii.
4. Amfibienii sunt animale
care au două medii de viață:
terestru și acvatic.
5
5. În Delta Dunării trăiesc
viețuitoare precum: barza,
pelicanul comun , nutria,
bizonul.
6. În Oceane trăiesc
rechinii, delfinii.
3. Captarea Profesorul le prezintă elevilor un Elevii vizionează cu atenție Conversaţia Filmuleț Frontală 5 min Orală
atenţiei filmuleț despre Marea Neagră, apoi și răspund la întrebări: didactic
îi întreabă ce ecosistem a fost Ecosistemul prezentat este
prezentat. unul acvatic și anume
Profesorul îi întreabă pe elevi: marea.
Unde se varsă Dunărea? Dunărea se varsă în Marea
Neagră.

4. Pornind de la informațiile culese de Notează titlul în caiete; Expunerea Cretă Frontală 1 min
la elevi, profesorul anunță și scrie la Ascultă cu atenţie Tablă
Anunţarea tablă titlul lecției: Marea Neagră și indicaţiile profesorului cu Obiecte de
temei şi a comunică elevilor obiectivele pe privire la desfăşurarea orei; scris
obiectivelor
care trebuie să le atingă la sfârșitul Caiete
orei.

5. Dirijarea Profesorul îi întreabă pe elevi: Elevii ascultă cu atenție, Conversaţia Tablă Frontală 27min Scrisă
invăţării O1 1. Ce tip de ecosistem este notează în caiete și răspund Explicația Individuală Orală
O2 la întrebări: Observația Cretă
O3 Marea Neagră?
1.Marea Neagră este un Descrierea Caiete
Cadrul didactic scrie definiția Mării
ecosistem acvatic.
Negre la tablă aducând completări Elevii răspund la întrebare Obiecte de
la ceea ce au spus elevii. pe baza legendei citite. scris
( completare la schema lecției, 2. Elemente ale biotopului :
Imagini cu
Anexa 1). lumină, temperatură.
diferite
Marea Neagră este un ecosistem 3. În stratul de suprafață
tipuri e
acvatic cu apă salmastră de lumina este mai puternică,
pești
iar în cel de adâncime
dimensiuni mari.
lumina nu mai pătrunde.
Apoi profesorul le împarte elevilor 4. Din cauza lipsei de
un text depre legenda Mării oxigen acolo nu pot trăi
Negre( Anexa 2). Le spune elevilor organisme aerobe, cum ar fi
6
că au la dispoziție 5 minute pentru a plantele care fac
citi textul. Apoi cadrul didactic fotosinteză.
întreabă elevii : 5. Viețuitoarele fac parte
din biocenoză.
De ce Marea Neagră se numește
6. În zona de suprafață se
astfel? găsesc mai multe
Profesorul le spune elevilor că vor viețuitoare deoarece acolo
discuta în continuare despre se găsesc condiții prielnice
biotopul Mării Negre. Marea de viață: oxigen, lumină.
Neagră cuprinde două mari zone:
Zona de suprafață (până la
adâncimea de 200 de metrii) și zona
de adâncime( sub 200 de metrii)
care au caracteristici specifice.
Profesorul solicită elevilor să de
exemple de elemente care aparțin
biotopului. Apoi îi întreabă pe elevi:
Cum este lumina în stratul de
suprafață față de cel de adâncime?
Temperatura apei la țărm este de 0-
30 grade, iar la adâncime
temperatura este constantă.
Profesorul le spune elevilor că la
adâncimi mai mare nu există
oxigen, dar există un gaz toxic și
anume hidrogenul sulfurat.
Profesorul cu ajutrul informațiilor
culese de la elevi notează la tablă
caracteristicile celor două zone.
(completare la schema lecției).
Apoi cadrul didactic îi întreabă pe
elevi:
Dacă nu există oxigen , ce

7
organisme nu pot trăi acolo?
Profesorul le prezintă elevilor un
filmuleț cu viețuitoare din Marea
Neagră, apoi îi întreabă pe elevi:
Din ce componentă a ecosistemului
fac parte organismele vii?
Ce viețuitoare ați identificat în
fimuleț?
În care dintre cele două zone credeți
că se află mai multe viețuitoare, în
cea de adâncime sau în cea de
suprafață? De ce?
Profesorul solicită elevilor să
rezolve exercițiile b și c de la
pagina 62. Le spune că au la
dispoziție 5 minute. Apoi elevii
citesc rezolvările.
Profesorul notează la tablă cu
ajutorul elevilor componentele
biocenozei Mării Negre.

8
O4 Profesorul le împarte elevilor un Elevii ascultă cu atenție Conversația Text Frontală 6 min Orală
scurt text (Anexa 3) din care ei vor indicațiile profesorului , Observația despre Individuală Scrisă
trebui să extragă importanța Mării apoi citesc ceea ce au extras importanța
din text. Măriii
Negre. Pofesorul le spune că au la
Negre
dispoziție 5 minute pentru
realizarea sarcinei de lucru. Caiete
Profesorul cu ajutorul elevilor Obiecte de
notează la tablă importanța Mării scris
Negre (completare la schema
lecției).

6. Obţinerea Consolidarea cunoştinţelor se va realiza Elevii ascultă cu atenție Copacul Copac din Frontală 5 min Orală
performanţei prin intermediul metodei Copacul indicațiile profesorului și ideilor lemn Individuală Scrisă
elevilor ideilor. Elevii vor scrie pe o notă notează fiecare pe nota Conversația Note
adezivă câte o idee din lecția de zi pe adezivă câte o idée din lecția adezive
care o vor lipi într-un copac din lemn. de zi. Obiecte de
Profesorul le va comunica elevilor tema
( ex. II de la pagina 64).
scris

7. Evaluarea Prin chestionare orală pe tot Se gândesc şi răspund la


performanţei parcursul orei. întrebările adresate de
profesor.

S-ar putea să vă placă și