Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 18.12.2017
Şcoala: Liceul Tehnologic Agricol”Alexiu Berinde” Seini
Clasa: a V-a
Propunător: prof. Kadar Ioana Gabriela
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe
Unitatea de învăţare: Vieţuitoarele din mediul apropiat şi mai îndepărtat
Tema: MAREA NEAGRĂ
Scopul lecţiei: recunoașterea biotopului de suprafață și de adâncime al Mării Negre și
identificarea biocenozei din zona litorală, pelagică și abisală.
Competente generale :
1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a fenomenelor cu instrumente şi
metode ştiinţifice.
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte ştiinţifice şi sociale.
3. Rezolvarea unor situaţii problemă din lumea vie pe baza gândirii logice şi a
creativităţii.
4. Manifestarea unui stil de viaţă sănătos într-un mediu natural propice vieţii.
Competenţe specifice:
1.1 Extragerea informaţiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru
identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese şi fenomene;
1.2 Realizarea dirijată a unor activităţi simple de investigare pe baza unor fişe de lucru date;
2.1 Organizarea informaţiilor ştiinţifice după un plan dat;
2.2 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală şi scrisă;
3.1 Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor;
3.2 Utilizarea unor algoritmi cunoscuţi în investigarea lumii vii;
4.1 Utilizarea achiziţiilor din domeniul biologiei în viaţa cotidiană;
4.2 Recunoaşterea consecinţelor activităţilor umane şi ale propriului comportament asupra
mediului înconjurător.
Competențe vizate:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
C1 - să recunoască biotopul de suprafață și de adâncime a Mării Negre;
C2- să identifice organisme ale biocenozei din zona litorală, pelagică și abisală cu
ajutorul planşelor, atlaselor și a filmelor;
1
C3- să exemplifice relațiile bazate pe hrănire, apărare și înmulțire dezvoltate de
organismele din Marea Neagră.
Strategia didactică
 Metode și procedee: observația, conversația, învățarea prin descoperire, explicația.

 Mijloace de învățământ: atlas botanic și zoologic, manual, fișă de lucru, manual


digital, film didactic.

 Forme de organizare: individuală, frontală, pe grupe.

 Metode de evaluare: formativă prin chestionare orală.

 Locul desfășurării: sala de clasă.

Bibliografie:
Jeanina Cîrstoiu, Alexandrina-Dana Grasu, Biologie, manual pentru clasa a V-a, Editura
Litera, 2017, București
Nicoleta Rozalia Stătescu, Viorica Broască, Biologie- Clasa a V-a, Editura Intuitex, 2017,
București

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr. ETAPELE ACTIVITĂŢI METODE MIJLOA


crt. LECŢIEI/ ACTIVITATEA ACTIVITATEA FOLOSITE CE DE
RESURSE DE PROFESORULUI ELEVILOR ÎNVĂȚĂ
TIMP MÂNT
1. Moment -face prezenţa; -se pregătesc pentru conversaţia -
organizatoric/ -pregăteşte materialele desfăşurarea lecţiei;
1min. necesare pentru începerea
activitaţii;
2. Reactualizarea -adresează întrebări prin -răspund întrebărilor conversaţia manual
cunoştinţelor/ care verifică cunoştinţele profesorului;
4 min. despre lecţiile anterioare
“Ecosistemele acvatice”;
3. Captarea -solicită elevilor să -observă imaginile și conversaţia Manual,
atenţiei/ observe și să desopere pe răspund întrebărilor euristică, atlas
timp: 5 min. baza imaginilor din frontale ale profesorului: lectura botanic/
manual: Aspectul apei: textului din zoologic
Aspectul biotopului marin - la suprafață: limpede, manual
în cele două imagini! ecosistem luminos,
Viețuitoarele prezentate în substrat nisipos ;
imagini! - la dâncime lipsa
luminii.
Identifică organismele

2
din imagini : bacterie,
căluț de mare, algă,
calcan etc.
4. Anunţarea -prezintă elevilor tema, -elevii scriu titlul lecției conversaţia manual
temei şi a scrie titlul lecției pe tablă în caiete; euristică, digital,
scopului -prezintă elevilor -urmăresc imaginile și explicaţia,
lecției/ obiectivele urmărite și recunosc caracteristici problemati informați
timp: 3 min accesând ale factorilor abiotici zare, a digitală
https://ecomareaneagra.w pentru stratul de brainstormi internet
ordpress.com prezintă suprafață și de adâncime ng;
elevilor imagini cu -notează titlul lecţiei în
biotopul Mării Negre, la caiete;
suprafață și la dâncime.
5. Transmiterea şi -concluzionează cu -elevii observă imaginile Observaţia, Manual
însuşirea noilor ajutorul elevilor prezentate și învăţarea letric,
cunoştinţe / caracteristicile biotopului concluzionează prin prin manual
timp:25 min. marin de suprafață și de învățarea dirijată descoperire digital,
adâncime ; caracteristicile exerciţiul planșe,
-notează pe tablă biotopului marin de atlas
caracteristicile descoperite suprafață și de botanic și
de elevi ; adâncime, viețuitoarele conversaţia zoologic,
-dirijează învățarea prin marine din zona litorală, euristică, Reviste
descoperire a pelagică, abisală; explicaţia, cu Marea
viețuitoarelor marine din -notează pe caiete schiţa observaţia Neagră
zona litorală, pelagică, lecţiei;
abisală folosind atlasul
botanic, zoologic și
manualul.
6. Fixarea -distribuie fișa de lucru și -elevii rezolvă învățarea Fișe de
cunoștințelor dirijează completarea individual fișa de lucru prin lucru
/asigurarea acesteia de către elevi ; și discută pe grupe sub descoperire
feedback-ului/ îndrumarea profesorului
timp:10 minute completarea corectă a
fișei;
7. Aprecierea -apreciază activitatea -elevii îşi notează tema Conversaţi -
activităţii elevilor şi notează în pentru acasă. a
elevilor/ catalog elevii care s-au
timp:2 minute implicat activ în derularea
lecției ;
-prezintă tema pentru
acasă elevilor:
Realizați un referat cu
tema ”Poluarea Mării
Negre”

3
SCHIȚA TABLEI
Marea Neagră

BIOTOPUL
a) Strat de suprafață( până la 200 m adâncime): b)Strat de adâncime( sub 200 m)

- Substrat nisipos - Substrat nisipos

- Salinitate redusă - Salinitate crescută

- Lumină - Lumina lipsă la dâncime

- Oxigenare bună - Slab oxigenat, prezența unor

substanțe

- Temperatura influențată de anotimp - Temperatura mai scăzută

BIOCENOZA

a) Zona litorală – alge, actinii, crabi, guvizi,scoici, păsări( pescăruș, chira, cormorani)

b) Zona pelagică(largul mării)- plancton, meduze, sturioni, scrumbie, delfini, pisica de


mare, câinele de mare(rechin mic)etc.

c) Zona abisală(de adâncime) - bacterii

Relații dezvoltate de organismele marine:


- de hrănire – fitoplancton-hamsie- ton-rechin;

- de apărare – delfinii șuieră în caz de pericol alarmând ceilalți delfini;

- de înmulțire – peștii își depun icrele printre alge.

FIȘA DE LUCRU- MAREA NEAGRĂ

1. Completează spațiile libere:

4
În adâncime Marea Neagră are oxigen în cantitate……………..Salinitatea apei la
suprafață este mai …………………….

2. Alege afirmația incorectă:

A. Crabul este un animal asemănător racului.


B. Salata de mare este o meduză.
C. Midia este o scoică cu valve negre.
D. Cormoranul este o pasăre cu pene negre.
3. Alege din imaginile de mai jos și scrie un lanț trofic marin.
Alge
Hamsie

Câine de mare Ton Fitoplancton

4.Notează cu adevărat sau fals afirmațiile de mai jos. Scrie în dreptul


afirmațiilor false enunțul corect.

 În zona abisală trăiesc doar bacterii.

 Rechinii îi întâlnim doar în zona litorală.

 Sturionii produc icre negre.

 Cormoranul este un pește de adâncime mare.

5. Completează rebusul:

5
1. Pot fi roșii, verzi sau brune.

2. Animal asemănător racului.

3. Scoică cu valve negre.

4. Algă verde cu aspect de frunză mare.

5. Organisme microscopic din mare.

6. Zona din largul mării.

7. Petrecută vara pe malul mării.

Zona hașurată- Zona de adâncime a Mării Negre.

2.

5. 6.

3. 7.

1.
4.

REZOLVARE

6
Fișa de lucru- Marea Neagră

1. În adâncime Marea Neagră are oxigen în cantitate scăzută. Salinitatea apei la


suprafață este mai mică.

2. B

3. Fitoplancton-hamsie-ton-rechin

4. A, F, A,F

5.

C 5. 6.

R 3. P P 7.

A M L E V
4.
1.

A B I S A L A

L D A N A C

G I L C G A

E E A T I N

T O C Ț

Ă N Ă Ă