Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

DATA:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU” BAIA MARE
CLASA : a VI-a
PROPUNĂTOR: prof. Calin Carmen Diana
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
OBIECTUL : Biologie
Unitatea de invatare: Diversitatea animalelor
TEMA: Răspândirea animalelor pe glob
SCOPUL LECȚIEI: Identificarea animalelor caracteristice fiecărei zone biogeografice a globului şi caracteristicilor fiecărei zone.
COMPETENTE GENERALE :
Cunoașterea și înțelegerea terminologiei, a conceptelor și a principiilor specifice științelor biologice
Dezvoltarea capacităţii de comunicare, utilizând corect limbajul specific biologiei
Formarea unor atitudini și deprinderi referitoare la impactul biologiei asupra naturii şi a societăţii

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.1 Să identifice grupe şi specii de animale;


1.3 Să stabilească relaţii între factorii de mediu şi diversitatea animalelor;
3.1 Să exerseze utilizarea unor surse de informare;
4.1 Să rezolve situaţii-problemă în relaţia dintre om şi regnul animal.

1
COMPETENŢE DERIVATE:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
O1- Să identifice zonele biogeografice ale globului şi caracteristicile fiecărei zone
O2-Să recunoască specii reprezentative de animale caracteristice fiecărei zone
O3-Să prezinte adaptări ale viețuitoarelor la mediul în care trăiesc
O4- Să stabilească factorii care condiţionează răspândirea vieţuitoarelor pe Glob

TIPUL LECȚIEI: mixtă

RESURSE PROCEDURALE : conversația euristică, observația, explicația, problematizarea, învăţarea prin descoperire, metoda R.A.I;
RESURSE MATERIALE : manualul de biologie clasa a VI-a, calculator, videoproiector, fișe de lucru, atlas zoologic;
FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII : indiviual, pe grupe, frontal
LOCUL DE DESFĂȘURARE : laboratorul de biologie
BIBLIOGRAFIE :
o Programa şcolară
o Barna A. , Pop I., Moldovan A. , 1998 , Predarea biologiei în învăţământul gimnazial, E.D.P.,R.A., Bucureşti.
o Costică , Naela , 2008 , Metodica predării biologiei , Editura Graphys , Iaşi.
o Pintilie , Mariana , 2006 , Metode moderne de învăţare evaluare , Editura Eurodidact , Cluj-Napoca
o Ionel A., Partin Z. 1998 , Biologie , manual clasa a- VI- a Ed Humanitas Educaţional .
o Brânduşoiu M. , Androne C. 1998 , Biologie , manual pentru clasa a –VI- a E.D.P.,R.A. Bucureşti .
o Atlas Zoologic

2
EVENIMENTELE LECŢIEI

I.ETAPA INTRODUCTIVĂ – timp : 5 minute


CAPTAREA ATENŢIEI ŞI REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR ÎNVĂŢATE ANTERIOR
Elevii vor răspunde oral la următoarele întrebări :

1. Ce este biosfera ?.
Totalitatea viețuitoarelor de pe pământ.
2. Dați exemple de zone biogeografice ale globului.
Savana, deșertul, tundra, zona polară etc.
3. Ce viețuitoare caretrăiesc în aceste zone cunoașteți ?
Cămila –în deșert, Ursul polar-in zona polară etc.
4. Cunoașteți adaptări ale viețuitoarelor la mediul de viață?
Culoarea asemănătoare mediului etc.
II.ETAPA FUNDAMENTALĂ- timp :40 minute
PREZENTAREA NOULUI CONŢINUT , A SARCINILOR DE ÎNVĂŢARE ŞI CONDUCEREA PROCESULUI DIDACTIC.
Elevii sunt anunţaţi că vom începe un nou capitol: Diversitatea animalelor iar tema de azi: Răspândirea animalelor pe glob. Profesorul
prezintă competenţele care exprimă ceea ce elevii trebuie să cunoască la terminarea lecţiei şi notează titlul lecţiei pe tablă.Profesorul prezintă
elevilor câteva imagini cu diferite zone biogeografice, elevii trebuind să identifice diferite caracteristici ale fiecărei zone precum și viețuitoare
care trăiesc în aceste zone. Sunt organizaţi pe grupe, primesc fişele de de lucru şi explicaţiile necesare desfăşurării activităţii.Cu ajutorul
informaţiilor puse la dispoziţie de catre profesor, rezolvă sarcina de lucru iar câte un reprezentant al fiecărei grupe prezintă rezultatele şi au loc
discuţii.Profesorul ajutat de elevi realizează schiţa lecţiei pe tablă.
3
III: ETAPA FINALĂ –timp 5 minute
Conexiunea inversă.
Chestionare orală folosind metoda R.A.I. (Răspunde-Aruncă-Interoghează)
Notarea :se face în funcţie de răspunsurile date,de conexiunile pe care le realizează în prezentarea şi argumentarea răspunsurilor.
Temă pentru acasă : realizarea unui poster care să cuprindă imagini ale diferitelor zone biogeografice și măsuri care trebuie respectate
pentru protecția viețuitoarelor din aceaste zone.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE PREDARE – ÎNVĂŢARE

Nr DU ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA FORMA DE METODE ŞI MIJLOACE EVALUARE


crt RAT ELEVILOR ORGANIZARE PROCEDEE DE
Ă A ÎNVĂŢĂMÂNT
ACTIVITĂŢII
1 5’ -face prezenţa -se pregătesc
-pregăteşte materialele necesare pentru -frontal
pentru începerea activitaţii desfăşurarea
- adresează întrebări prin care se va lecţiei
verifica însuşirea cunoştinţelor - răspund -individual -conversația Observarea
anterioare referitoare la zonele întrebărilor sistematică a
biogeografice profesorului elevilor

2 10’ -Elevii sunt anunţaţi că vom începe -urmăresc -observaţia -imagini cu Observarea
un nou capitol: Diversitatea obiectivele -frontal -conversaţia diferite zone elevilor
animalelor cu tema răspândirea prezentate euristică biogeografice,
animalelor pe glob. -notează titlul calculator,
-prezintă competenţele care exprimă lecţiei în caiete -individual -explicaţia videoproiector
ceea ce elevii trebuie să cunoască la - recunosc zonele
terminarea lecţiei şi notează titlul biogeografice

4
lecţiei pe tablă prezentate,
- prezintă elevilor câteva imagini cu identifică
diferite zone biogeografice, elevii animale din
trebuind să identifice diferite respectivele zone
caracteristici ale fiecărei zone precum
și viețuitoare care trăiesc în aceste
zone.
3 10’ -elevii sunt organizați pe grupe -elevii -pe grupe -conversaţia -fișele de lucru Fişa de lucru
- distribuie fişele de lucru, atlasele şi completează fişa euristică mod de
oferă explicaţiile necesare de lucru -explicaţia completare
desfăşurării
activităţii
4 18’ -solicită elevilor să prezinte -prezintă -frontal -conversaţia -fișe de lucru Fişa de lucru
rezultatele activităţii şi împreună cu rezultatele euristică -manual mod de
aceştia realizează schiţa lecţiei pe completării fișei -explicaţia -atlas zoologic completare
tablă de lucru
-subliniază concluzia lecţiei : în -prezintă adaptări
funcţie de climă, plantele şi animalele -răspund la
sunt răspandite după latitudine. posibilele
Fiecărei zone îi corespund anumite întrebări ale
asociaţii de plante şi animale, colegilor
repartiţia animalelor depinde de
factorii mediului : relieful,
temperatura, precipitaţiile, vântul,
solul şi chiar acţiunea omului.
5 7’ -evaluează elevii prin metoda RAI -răspund la -conversaţia Răspunsurile
-apreciază activitatea elevilor, întrebările -individual euristică elevilor
notează în catalor profesorului -explicaţia
-prezintă tema pentru acasă -frontal -metoda RAI
-notează tema

5
Răspîndirea animalelor pe glob-schița lecției
Biosfera(sfera vieții) - cuprinde toate viețuitoarele de pe Terra

Zone biogeografice:
1. Zona ecuatorială:- zonă extrem de caldă şi umedă;
- animale arboricole : șerpi, insecte, fluturi, păsări viu colorate, maimuțe

2. Zona savanelor :-2 anotimpuri : ploios (hrană abundentă) și secetos(animalele migrează în căutarea hranei)

- mamifere erbivore : zebre, girafe, antilope

3. Zona deșerturilor : -cele mai uscate regiuni de pe pământ ; temperaturi mari, ceea ce face ca animalele sa iasă noapta în căutarea hranei

- animale : dromader, cămile, scorpioni, cobre

4.Zona mediteraneeană : - temperaturi ridicate şi lipsa apei

- animale : hiene, viezuri, lilieci

5. Zona de stepă :- terenuri acoperite cu iarbă în care se adăpostesc rozătoare

- animale: popândăi, şoareci de câmp

6.Zona pădurilor de foioase şi conifere :- veri puţin călduroase şi ierni blânde

- animale : ciocănitori, vulpi, iepuri

7. Zona de taiga : - ierni aspre şi veri friguroase

- animale :elani, veveriţe, urși bruni

8. Zona de tundră : - solul îngheţat aproape tot anul

- animale : reni, potârnichi, iepuri

6
9. Zona polară : - zonă îngheţată

- urși polari, iepuri polari, vulpi polare

Răspîndirea animalelor pe glob-Fișă de lucru

Grupa 1-Zona ecuatorială și zona savanelor

1.Analizaţi imaginile următoare şi identificaţi cele 2 zone biogeografice:

a- Zona..............................................
b- Zona ..............................................

a. b.

2.Analizați imaginile de mai sus și informațiile din manual și grupați următoarele animale în funcție de mediul în care trăiesc: zebre, șerpi,
insecte, fluturi, păsări viu colorate, antilope, maimuțe girafe ;

a.Animale din savană :


b.Animale din zona ecuatorială :

3. Analizați informațiile din manual și precizați :

a.Ce adaptări prezintă animalele din zona ecuatorială. Adaptări:.....................................................................................

7
b.Ce se întâmplă cu animalele din savană în anotimpul secetos.

In anotimpul secetos animalele............................... in scopul .................................. .

Răspîndirea animalelor pe glob-Fișă de lucru

Grupa 2-Zona deșerturilor și zona mediteraneană

1.Analizaţi imaginile următoare şi identificaţi cele 2 zone:

a- Zona..............................................
b- Zona ..............................................

a. b.

2.Analizați imaginile de mai sus și informațiile din manual și grupați următoarele animale în funcție de mediul în care trăiesc: dromader, cămile,
hiene, viezuri, lilieci, scorpioni, cobre ;

a.Animale din deșert :


b.Animale din zona mediteraneană :

3. Analizați informațiile din manual și precizați :

8
a.Ce adaptări prezintă animalele din zona deșertică. Adaptări:.....................................................................................

b.Ce reușesc animalele din zona mediteraneană să reziste la temperaturile ridicate din timpul zilei. ..............................................

Răspîndirea animalelor pe glob-Fișă de lucru

Grupa 3-Zona de stepă și zona pădurilor de foioase și conifere

1. Analizaţi imaginile următoare şi identificaţi cele 2 zone:

a.Zona..............................................

b.Zona ..............................................

a. b.
2. Analizați imaginile de mai sus și informațiile din manual și grupați următoarele animale în funcție de mediul în care trăiesc: ciocănitori,
popândăi, şoareci de câmp ,vulpi, iepuri ;
a.Animale din zona de stepă :
b.Animale din zona pădurilor de foioase și conifere

3. Analizați informațiile din manual și precizați :

a.Ce adaptări prezintă animalele din zona de stepă. Adaptări:.....................................................................................


9
b.Precizați cauza abundenței animalelor din zona pădurilor de foioase și
conifere.............................................................................................................................................................................

Răspîndirea animalelor pe glob-Fișă de lucru

Grupa 4-Zona de taiga, zona de tundră și zona polară

1. Analizaţi imaginile următoare şi identificaţi cele 3 zone:

a.Zona..............................................

b.Zona ..............................................

c.Zona....................................................

a. b. c.

2.Analizați imaginile de mai sus și informațiile din manual și grupați următoarele animale în funcție de mediul în care trăiesc: elani, veveriţe, urși
polari, reni, potârnichi, iepuri , iepuri polari, vulpi polare, urși bruni ;

Animale din zona polară :………………………………………………………………..

Animale din zona de taiga :………………………………………………………………

10
Animalele din tundră : …………………………………………………………………..

3. Analizați informațiile din manual și precizați ce adaptări prezintă animalele din zonele de mai sus ......................................

11

S-ar putea să vă placă și