Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a V a
Obiectul: Geografie
Subiectul: Biosfera-caracteristici generale și importanță
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe
Şcoala Gimnazială
Profesor:

Competenţe specifice:
2.1 Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate direct sau indirect;
3.1 Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple;
4.3 Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte noi/situaţii reale de viaţă.
Competenţe derivate:
a. de cunoaştere şi analiză:
C1: definirea noțiunii de biosferă;
C2: prezentarea factorilor care influențează viața pe Terra ;
C3: explicarea rolului jucat de factorii care influențează viața pe Terra asupra modului de răspândire a
plantelor și animalelor;
b. psihomotorii:
C4: localizarea pe Harta fizică a lumii a unor areale protejate;
c. afectiv-atitudinale:
C5: conștientizarea importanței pe care o are biosfera;
C6: manifestarea interesului pentru conservarea biosferei.

Strategii didactice:
1. Metode: expunerea, explicaţia, lucrul cu manualul, învățarea prin descoperire, lucrul cu
harta, conversaţia euristică, exerciţiul, metoda pălăriilor gânditoare, copacul ideilor.
2. Mijloace de învăţământ: Harta fizică a lumii, manualul, fişe de lucru, post-it, pălării.
3. Forme de organizare a activităţii: individual, frontal, pe grupe.

Bibliografie:
1. Dascălu, V., Popovici, D. A., Omrani, Ș., Stoica, M.- ”Geografie-manual pentru clasa
a V a”, Ed. Litera, București, 2017.
2. Ilinca, N; Mândruţ, O- „Elemente de didactica aplicată a geografiei”, Ed. CD Press,
Bucureşti, 2006.
Com Do Momentele Activitatea de predare- invăţare Strategii Evaluare
peten za lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor didactice
ţe re (metode și
deri mijloace
vate didactice)

2 Moment Notează absenţii; Pregătesc caietele, Conversaţia


min organizatoric Organizează clasa şi materialul didactic; manualele.
Creează un climat cooperant.
4 Reactualizarea Se face prin intrebări: Analizează Conversaţia Oral, prin
min cunoştinţelor -Care sunt cele două categorii de ape Răspund la intrebări întrebări
lor dobândite continentale?
anterior -Ce lacuri glaciare cunoașteți?
-Cum se formează ghețarii montani?
1 Pregătirea Cere elevilor să își reamintească din lecțiile Reflectează și răspund: Conversaţia Stimularea
min aperceptivă anterioare care sunt geosferele Terrei. litosfera, atmosfera, euristică participării
Adaugă biosfera, care va fi studiată în lecția de hidrosfera. elevilor la
astăzi, și pedosfera, despre care se va discuta într- formularea
o lecție viitoare. raspunsului
1 Anunţarea Anunţă titlul lecţiei si obiectivele. Scriu titlul lecţiei in Expunerea
min temei si a Scrie titlul lecţiei pe tablă. caiete.
obiectivelor Biosfera-caracteristici generale și importanță
lecției
C1 35 Dirijarea Explică elevilor faptul că biosfera este învelișul Elevii sunt atenți și Expunerea
C2 min învățării de viață al Terrei, precum și modul în care s-a notează în caiete
C3 format biosfera.
Profesorul solicită elevilor (aşezaţi pe 6 grupe) să Urmăresc manualul,
deschidă manualul la pag. 84-86 și să urmărească citesc informațiile
factorii care influențează repartiția plantelor și Elevii celor 6 grupe işi Lucrul cu
animalelor pe Glob. vor nota pe cate un post- manualul
it modul cum Învățarea prin
influențează acești factori descoperire
răspândirea
viețuitoarelor. Astfel, Manualul
grupa 1 va studia Post-it Stimularea
relieful, grupa 2 lumina, participării
grupa 3 temperatura, elevilor
grupa 4 apa, grupa 5
vântul și grupa 6 solul și
omul.
După ce toate grupele au terminat de analizat Explică influența fiecărui Analiza
fragmentele din manual, profesorul solicită factor asupra Copacul răspunsurilor
reprezentantului fiecărei grupe să lipească post-it- viețuitoarelor. ideilor
urile pe copacul ideilor și să prezinte cele
descoperite.
Completează informațiile prezentate de elevi. Scriu în caiete Explicaţia
Completează schema lecției pe tablă.
Prezintă importanța biosferei: oxigenul, produs de
păduri, întreține viața, lemnul este utilizat în
construcții, fructele și legumele sunt folosite în
alimentație, unele plante sunt folosite în industria
farmaceutică, iar produsele animaliere pot fi
folosite ca hrană sau ca materii prime în industrie.

C5 Pentru a prezenta segmentul de lecție referitor la Elevii își aleg pălăriile, Metoda
C6 protecția biosferei profesorul invită elevii celor 6 precum și fișele de lucru pălăriilor
grupe să își aleagă câte o pălărie: care conțin sarcini de gânditoare
- Pălăria albă informează completare (anexa 1). Exercițiul
- Pălăria roșie spune ce simte despre... Rezolvă sarcinile de Stimularea
lucru Pălării participarii
- Pălăria galbenă aduce beneficii creativ
Prezintă colegilor Fișe de lucru elevilor
- Pălăria neagră identifică greșelile
- Pălăria verde generează ideile noi
- Pălăria albastră clarifică.
C4 Sunt atenţi. Harta fizică a
Sintetizează și completează informațiile Scriu in caiete. lumii
prezentate de elevi. Identifică pe hartă areale
Completează schema lecției pe tablă protejate Expunerea

4 Obţinerea Lucrează individual Evaluare


min performanţei Scrieți, în caiete, două argumente care să susțină Răspund cerințelor finală
următoarea afirmație: ”Pădurea reprezintă o profesorului Analiza
comoară a naturii”. răspunsuri-
lor
1 Anunţarea Sunt atenți
min temei Învăţarea lecţiei pe baza manualului si a notiţelor. Notează Conversația
Identificați o plantă sau un animal pe cale de
dispariție și realizați în 10-15 rânduri descrierea
acestuia. La descriere adăugați și o poză.

2
min Aprecierea Sunt atenţi Conversația
clasei Face observatii asupra modului cum au răspuns
elevii si ii notează pe cei care au fost activi.
ANEXA 1

PĂLĂRIILE GÂNDITOARE

Completați cu propriile voastre păreri și idei:

- Pălăria albă informează

Omul este un component al biosferei, dar, spre deosebire de celelalte


viețuitoare, el acționeză asupra acestui înveliș (ca de altfel asupra întregului
mediu geografic) ca un important agent modificator...................

- Pălăria neagră identifică greșelile

Omul este vinovat de dispariția pentru totdeauna a unui mare număr de


plante și animale. Totodată, numeroase alte viețuitoare sunt pe cale de
dispariție........................

- Pălăria roșie spune ce simte despre...

Aceasta înseamnă că învelișul viu al planetei poate fi distrus chiar de către


om.......................

- Pălăria galbenă aduce beneficii creativ

Din fericire, omul desfășoară și acțiuni pozitive de conservare a


biosferei...............

- Pălăria verde generează ideile noi

Acolo unde nu se pot înființa areale protejate, dar există specii de plante și
animale în pericol, ele sunt protejate prin lege. Astfel, în țara noastră sunt
protejate: ..........................
- Pălăria albastră clarifică

Măsurile cele mai urgente care trebuie luate pentru protejarea biosferei
sunt.......................

S-ar putea să vă placă și