Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 02.03.2018
Şcoala: Şcoala Gimnazialǎ
Clasa: a V-a
Propunător: prof.
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Unitatea de învăţare: Grupe de vieţuitoare
Tema: Animale nevertebrate-Spongieri.Celenterate.
Scopul lecţiei: Identificarea principalelor caracteristici privind structura, funcţiile şi importanţa existenţei spongierilor şi
celenteratelor.
Competenţe generale :
1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a fenomenelor cu instrumente şi metode ştiinţifice
2. Comunicarea adecvată în diferite context ştiinţifice şi sociale
3. Rezolvarea unor situaţii problemǎ din lumea vie ,pe baza gândirii logice şi a creativităţii
4. Manifestarea unui stil de viaţă sănătos într-un mediu natural propice vieţii.
Competenţe specifice:
1.1. : identificarea grupelor și speciilor de animale;
1.3. : stabilirea relațiilor între factorii de mediu și diversitatea animalelor;
2.1. : utilizarea mijloacelor și metodelor adecvate explorării/investigării lumii animale;
4.1.: exersarea utilizării unor surse de informare.
Obiective operaţionale vizate:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:

O1.Sǎ definească noțiunile de vertebrate, nevertebrate, folosindu-i în explicații și descrieri.

O2. Sǎ identifice specii de spongieri şi celenterate;

O3. Sǎ identifice caracterele generale ale spongierilor şi celenteratelor.

O4. Sǎ descrie alcătuirea corpului la burete şi hidra de apă dulce.

O5. Sǎ utilizeze un limbaj științific specific biologiei în descrierea unor viețuitoare.

Tipul lecţiei: mixtă


Strategia didactică: activ-participativă
Resurse procedurale: observația, conversația, descrierea, brainstorming, jocul didactic, explicația;
 Resurse materiale: manual, fișe de lucru, videoproiector, tabla, atlas zoologic, plicuri cu ghicitori, poster
 Resurse temporale: 50 min.
 Resurse umane: elevi
 Forme de organizare: frontal, individual

Locul desfășurării: sala de curs

Metode şi procedee: conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, învăţarea prin descoperire, problematizarea, brainstorming-ul,
exerciţiul .
Mijloace de învăţământ: planşe , fişa de activitate individuală, videoproiector, ecran proiecţie, markere, manuale,atlase zoologice.
Organizarea activităţii: frontală, individuală
Metode de evaluare: verificare orală , observarea sistematică a elevilor, autoevaluarea.
Resurse informaţionale:
 Programa şcolarǎ nr.3393/28.02.2017-clasa a-V-a
 Ghid metodico-ştiinţific de aplicare a programei şcolare pentru clasa a-V-a.

     IORDACHE ION: „Metodica predarii biologiei”.

     MIHAIL A., STRINU Z., LOGOFATU L.: „Ghidul profesorului”, Ed. ALL, 1997.

     Atlas zoologic.

  Lecţia la disciplina biologie, Viorel Lazăr, Mariana Nicolae, Editura Arves, 2007.

.
SCENARIUL DIDACTIC

Momentul Ob. Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Strategia didactică


lecției Resurse Resurse
procedurale materiale
Moment Salutul și prezentarea; Se pregătesc pentru activitate. Instructajul
organizatoric Pregătește materialele necesare verbal
2 min. desfășurării orei.
Stimularea O1 Prin evaluare orală se verifică Elevii răspund la întrebările Conversația manual
reactualizării O5 cunoștințele anterioare despre profesorului. euristică
cunoștințelor ecosistemele:Tundra.Savana.Deşertul Observația
învățate Adreseazǎ întrebǎrile elevilor:
anterior
1. Care sunt caracteristicile
biotopului celor trei ecosisteme?
8 min. 2. Care sunt speciile reprezentative
ale biocenozei ?
3. Ce tipuri de relaţii se stabilesc
între vieţuitoare?
4. Care sunt adaptǎrile organismelor
la mediul de viaţǎ?

Captarea O1 Îndrumă elevii la discuție astfel încât să Își exprimă opiniile cu privire Conversația
interesului și O2 definească noțiunea de ,,animal”. la definirea termenului de Imagini
motivarea O5 Cere elevilor să numească tipurile de ,,animal”. Observația
pentru activitate animale pe care le cunosc. Elevii răspund la întrebările
4 min. Prezintă obiectivele lecţiei şi animalele profesorului.
nevertebrate ce urmeazǎ a fi studiate. Ascultă cu atenție indicațiile
. profesorului. Explicația

Dirijarea O1 Notează titlul lecției la tablă, distribuie Notează titlul lecției în caiete.
învățării O3 elevilor fișa de lucru (Anexa 1).
30 min. O5 Le cere elevilor să completeze cerinţa Elevii răspund la întrebările
din fişa de lucru cu denumirea profesorului,completează fișa
corespunzǎtoare animalelor . de lucru.

O2 După ce elevii au realizat sarcina dată, Dau exemple de factori


O3 profesorul amintește faptul că asupra specifici mediului acvatic.
O4 tuturor acestor animale acționează
factorii de mediu specifici ecosistemelor
din care fac parte.

O1 Se analizează caracteristicile fiecărei Citesc informațiile din


O3 grupe utilizând un material PPT. (Anexa materialul PPT .
O4 2). Profesorul numește câte un elev
O5 pentru a citi informaţiile referitoare la
fiecare grupǎ. După ce este citit fiecare Răspund întrebărilor
paragraf, profesorul adresează întrebări profesorului.
elevilor cu privire la ceea ce s-a citit,
îndrumându-i să descopere singuri
informațiile noi. Fiecare text citit este
însoțit de imagini.

Precizează că pentru a afla mai multe Răsfoiesc atlasele distribuite de


informații, elevii pot consulta atlasele către profesor, citesc informații
zoologice. despre spongieri şi celenterate
Pe baza celor citite din atlasul zoologic și pe baza lor completează fișa
și pe baza cunoștințelor generale ale de lucru.
elevilor, profesorul îi îndrumă pe aceștia
O4 să completeze fișa de lucru.
O5
Fixarea și O1 Propune elevilor jocul ,,Poștașul”. Le Ascultă cu atenție regulile Plicuri cu
sistematizarea O5 explică regulile jocului: un poștaș va jocului. Elevul ,,poștaș” Jocul didactic ghicitori
noilor livra „telegrame curioase” elevilor clasei. împarte plicurile colegilor săi,
cunoștințe prin În telegrame se regăsește câte o iar aceștia citesc pe rând
joc didactic. curiozitate (Anexa 3) referitoare la curiozitǎţile.
5 min. animalele învǎţate. Elevul care a primit
telegrama trebuie să o citeascǎ.
- tema pentru acasă : exerciţiul 5 pag.68 Notează tema. Observația
Temă pentru
acasă
-se fac aprecieri generale și individuale
Rețin concluziile și
privind participarea elevilor la lecție
recomandările
1min.

SCHEMA TABLEI

ANIMALE NEVERTEBRATE-SPONGIERI.CELENTERATE
Dupǎ prezenţa sau absenţa coloanei vertebrale, animalele sunt:
- Nevertebrate
- Vertebrate
Nevertebrate
a)Spongieri

Reprezentanţi:Buretele de apǎ dulce,Buretele marin


Mediul de viaţǎ:acvatic (ape dulci,mǎri şi oceane)
Caractere generale:
- animale solitare sau coloniale , libere sau fixate ;
- corpul are formǎ de cupǎ,nu prezintǎ organe;
- prezintǎ canale prin care circulǎ apa, care se deschid prin orificii mari(osculi) şi mici (pori);
- au scheletul intern format dintr-o substanțǎ moale numită spongină  (Buretele de apǎ dulce) sau de naturǎ calcaroasǎ,silicioasǎ
(Buretele marin);
- Se hrǎnesc cu organisme mici din apǎ;
- Înmulţirea asexuatǎ prin înmugurire şi fragmentare ,sexuatǎ prin ou;
- Se regenereazǎ.
b) Celenterate
Reprezentanţi:Hidra de apǎ dulce,Meduza,Coralii
Mediul de viaţǎ: acvatic (ape dulci,mǎri şi oceane)

Caracteristici:
- Sunt libere (meduzele) sau fixate (hidrele,coralii);
- Reprezintǎ forme solitare (meduze) sau coloniale(coralii);
- Scheletul intern este calcaros(coralii);
- Corpul prezintǎ o cavitate digestivǎ;
- Orificiul buco-anal înconjurat de tentacule cu celule urzicǎtoare (hidra);
- Relaţiile care se stabilesc între vieţuitoare sunt: hrǎnire (simbioza),de apǎrare şi de înmulţire.

S-ar putea să vă placă și