Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Drochia


Profesor de biologie: Chiprisean Ion, grad didactic întâi
Clasa a X-a, profil real
Data:28,01,2020
Disciplina: Biologie
Tema: Regnul Plante. Filumul Angiosperme.
Tipul lecției: Lecţie de asimilare/ dobândire a cunoştinţelor noi

Competențe –cheie:
o Competența de învățare/ de a învăța să înveți
o Competența de comuncare în limba maternă/limba de stat
o Competență în matematică, științe și tehnologie.
Competențe specifice ale disciplinei biologie:
o Utilizarea limbajului științific biologic în diverse contexte de comunicare
referitor la structuri, procese, fenomene, legi, concepte.
o Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor și a mijloacelor specifice
pentru îmbunătățirea calității vieții și a mediului. Obiective operaționale:
Unități de competență: La sfârșitul lecției elevul va putea:
 Definirea termenilor: sistematică, unitate taxonomică, regn, filum/
încrengătură, clasă. O1 – să identifice particularitățile distinctive ale angiospermelor
 Identificarea principalelor unităţi taxonomice în sistematica monocotilidonate și dicotilidonate.
organismelor. O2 – să analizeze ciclul vital la angiosperme.
 Aplicarea unităţilor taxonomice în clasificarea organismelor. O3 – să formuleze concluzii față de structura florii și a seminței
 Identificarea caracterelor distinctive ale organismelor la nivel de la angiosperme în urma efectuării sarcinii practice.
regn, filum/ încrengătură şi clasă.
O4 – să compare clasele de plante dicotilidonate și
 Recunoaşterea reprezentanţilor ce aparţin diferitor clase de
monocotilidonate
organisme.
 Compararea diferitor regnuri, încrengături şi clase de organisme.
O5 – să identifice caracterele distinctive a diferitor plante din
 Argumentarea rolului organismelor în natură şi în viaţa omului. angiosperme.
 Caracterizarea substanțelor și proceselor chimice, manifestând
curiozitate și creativitate.
Strategia didactică
Secvențele

Obictive

transdiscipl
intra, inter,
organizare
lecției

Corelarea
Metode și

Forme de

Evaluare
procedee

multi,

inare
Activitatea profesorului Activitatea elevului
Se verifică prezența, ținuta și starea Pregătesc materialul necesar de
psihoafectivă a clasei. lucru la lecție.

Indicarea sarcinelor necesare pentru Activitate


reactualizarea cunoștințelor După identificarea denumirilor și frontală Menționăm
apartinența sistematică ale corectitudinea
 Sarcina 1: să identifice prezentanților din imagini, elevii cunoștințelor
denumirea și apartinența din fiecare grup vor comunica Conversația acumulate
sistematică a răspunsul conform algoritmului. anterior și
reprezentanților din utilizarea
Evocarea

imagini, apoi după I grupă – Ciuperci, licheni corectă a


algoritmul propus de II grupă – Mușchi de pământ termenologiei
efectuat descrierea III grupă – Ferigile Explicația Activitate științifice
corespunzătoare. IV grupă – Gimnospermele în grup
Algoritmul:
1. Structura Menționează importanța Rolul
2. Nutriția organismelor descrise, în organismelor
3. Îmulțirea farmaceutică, industria chimică descrise în
4. Rolul în viața omului și alimentară, construcții. viața omului

Sarcina 2: explicarea noțiunii de 6H2O+6CO2—>C6H12O6+6O2 Caracterizarea


Fotoautotrofe - și ecuația substanțelor și
fotosintezei proceselor
chimice
La tabla se va scrie data și tema Notează data și tema nouă în
lecției: Regnul plante. Filumul caiet.
Angiosperme.

O1 Sarcina 3: În baza informației din Analizând informația din text, Analiza Activitate
text să descrie particularitățile elevii vor numi caracteristicele textului individuală
angiospermelor. angiospermelor. Verificăm
corectitudinea
cunoștințelor
 Analizarea ciclului vital la acumulate
O2 angiosperme. anterior și
Analiza Activitate utilizarea
imaginei individuală corectă a
Polenul este o pulbere de obicei termenologiei
Realizarea sensului

galbenă, constituită din grăuncioare științifice


microscopice, ce provin din anterele
staminelor. El conține: aminoacizi,
grăsimi, fermenți, hormoni,
vitamine, flavonoizi, necesari
organismului, pentru mărirea
puterii de rezistență, minerale Utilizarea
importante și acizi nucleici. polenului în
farmaceutică
Polenul de Ambrozie este
considerat un alergen foarte
agresiv cu impact negativ asupra
sănătăţii populaţiei, poate
provoca: rinoconjuctivită, accese
de astm, șoc anafilactic și
afecțiuni ale pielei
Sarcina 4: Să identifice organele de
O3 reproducere a unei flori vii.
Activitate Activitate
practică în grup

 Identificarea tuturor Verificăm


componentelor florii și corectitudinea
formularea formulei florale cunoștințelor
acumulate
anterior și
utilizarea
corectă a
Distribuirea materialului necesar termenologiei
pentru analiza semințelor de științifice
dicotilidonate și monocotilidonate.

Sarcina 5: Să analizeze semințele Conform materialului distribuit,


O4 de fasole, porumb pentru a elevii vor identifica prezența și Activitate Activitate
determina aspectele structurale care numărul cotilidoanelor la practică în grup
au stat la baza clasificărea angiosperme.
angiospermelor în două clase.

În urma vizionării unui secvențe


video, în care se demonstrează Distingerea
structura cotilidoanelor, să explică trăsăturilor la
importanța cunoașterei în mono - și di –
agricultură a trăsăturilor cotilidonatelor
monocotilidonatelor și în agricultură
dicotilidonatelor.
Notează diagrama Venn în caiet.
Analiza Activitate
 Prin diagrama Venn, să se textului, individuală
includă caracteristicile imaginei
dicotilidonatelor și a
monocotilidonatelor

Distribuirea materialului didactic Verificăm


O5 ierbarizat cu diferite specii din corectitudinea
cîteva familii de angiosperme. I gr. – Familia Rozaceelor cunoștințelor
IIgr. – Familia Leguminoaselor acumulate
Reflecție

Activitate Activitate
Sarcina 6: În baza informației din III gr. – Familia Solonacee practică în grup Importanța
textul manualului să identifice IV gr. – Familia Graminee plantelor
particularitățile distinctive ale pentru om
familiilor speciilor de plante
utilizate în agricultură.

Se anunță sarcina de lucru pentru Volumul – 0,5- 1 pag. Analiza Activitate Rolul
acasă: Scrie un eseu cu tema – Minim 2 plante descrise cu surselor individuală plantelor în
Plante medicinale din familia efect medicinal informațio tratarea
Extindere

asteracee. nale bolilor


Verificarea
Elaborarea produsului: produsului
Modelarea unei flori cu toate „Model de
părțile componente. (din orce floare”
material)