Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data:08.12.2021
Clasa:IX
Obiectul: Biologie
Subiectul: SUCCESIUNEA UNUI ECOSISTEM
Tipul lecţiei: mixtă
Timp rezervat: 45 minute
Profesor: Cazacu Ludmila
Unități de subcompetențe
S1 - identificarea factorilor ce determină starea de echilibru şi dezechilibru în ecosistem
S2 - estimarea impactului pozitiv şi negativ al omului asupra echilibrului ecosistemului.

OBIECTIVELE LECȚIEI
O1 – să definească noţiunile: succesiune ecologică, fază finală, detritus, plante submerse.
O2 – să enumere şi să descrie tipurile de succesiune ecologică
O3 - să caracterizeze tipurile succesiunii ecologice pe exemplu unui ecosistem după algoritm.
O4 – să argumenteze importanţa organismelor în menţinerea echilibrului ecologic.

Tehnologii şi strategii didactice:


a) Metode, tehnici: asaltul de idei, conversaţia euristică, lectura imaginii, problematizarea, meditaţia reflexivă, lucrul cu manualul, studierea unor
fragmente de text, rezolvarea unor situaţii-problemă, demonstraţia, exrciţii de analiză comparativă;
b) Mijloace instrucţionale: fişe de lucru, imagini la subiect, diaproiector cu subiectul dat.
c) Mijloace informaţionale: Manual clasa IX-a, Tudor Cozari, Ghidul profesorului, imagini la subiect folosind diaproiectorul,
d) Forme organizaţionale: frontal, în perechi, individual
Designul instrucţional
Evenimentele Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi strategii
lecţiei Timp didactice
Evaluarea 5-7 Întrebări de verificare. Elevii vor formula răspunsurile. Chestionare orală
- Ce este echilibrul ecologic Vor completa oral fişa de pe ecran.
- Daţi exemple de prădători şi prăzi
Fişă de verificare (anexă) se va folosi cu ajutorul
proiectorului.
Concluzii.
Evocarea 2-3 Reamintirea noţinilor de biocenoză şi biotorp. Cu cuvinte proprii definesc Întrebare-problemă
Întrebare problemă: Cum credeţi habitatele organismelor se noţiunile.
pot schimba pe parcursul timpului. Argumentaţi. Îşi expun părerile, argumentînd.
Numirea temei noi şi a obiectivelor. Notează tema nouă în caiete, fac
cunoştinţă cu obiectivele.
Realizarea 10-15 Definirea noţiunii de succesiune ecologică. Analiza fig. 2.1 Studiază textul manualului şi spun Expunerea
sensului O1 pagina 56. Expunerea celor observate. cu cuvinte prpprii noţiunea de
Evidenţierea fazelor succesiunii ecologice în baza studierii succesiune ecologică. Studierea
fragmentului de text pagina 56-57. Analizează figura şi spun cele fragmentului de
O2 Activitate în perechi. Efectuaţi o scurtă caracteristică a observate. text
procesului de substituire treptată a faunei lacului cu o faună
Lucrează în perechi studiind
de pădure, enumerînd speciile caracteristice pentru: oun lac, o
fragmentul de text şi formulînd
O3 mlaştină, o luncă o pădure de foioase. răspunsurile necesare. Analiza figurii
Relatarea răspunsului.
Enumerarea tipurilor de succesiune ecologică cu o scurtă Notează în caiete tipurile de Activitate în
descriere. succesiune ecologică (sub forma perechi
O4 unei scheme)

Reflecţia 10-12 Activitate în pereche. Lucrează în perechi completînd Lucrul cu fişe


Fiecare pereche va avea sarcina: să descrie tipurile fişele. Algoritmi
succesiunii ecologice pe exemplul unui anumit ecosistem: lac, zarea
pădure, cîmpie, luncă după algoritm. (anexă. Fişe de lucru).
Extensia 1 Rezolvarea exerciţiilor 3 şi 4 din cadrul rubricii Notează tema pentru acasă în caiete
„Autoverificare”pag. 58. Referat: „Succesiunea ecologică şi agende.
primară şi secundară a lacului din localitatea noastră”
ANEXĂ
FIŞE DE LUCRU pentru verificarea temei pentru acasă
Noţiunea Cojoaica Ciocănitoarea Piţigoiul Muscarul
Habitatul Tulpina copacului Tulpina copacului Coroana copacului Coroana copacului

Nişa ecologică Se hrăneşte cu Scoate insectele din Se hrăneşte cu insectele Se hrăneşte cu insectele
nevertebrate din lemnul putred şi de sub din partea inferoară a din coroana copacului
crăpăturile scoarţei coaja copacului frunzei

Fişe de lucru

Algoritmul de caracterizare Descrierea succesiunii ecologice ecosistemului de mlaştină


Tipul succesiunii Succesiune secundară
Denumirea ecosistemului Ecositemul unei mlaştini
Evidenţierea şi descrierea fazelor succesiunii ecologice Faza primară – prezenţa speciilor de plante şi animale caracteristice
unei mlaştini: muşchi; rogoz, papură, stuf şi nevertebrate
Fazele prin care trece lumea vegetală Existenţa anterioară a unui lac, secarea treptată a acestuia,
dezvoltarea plantelor sbmerse apoi acelor terestro-acvatice.
Fazele prin care trece lumea animală Prezenţa peştilor, melcilor de apă, vertebrate, dispariţia acestora
odată cu secarea lacului şi apariţia altor nevertebrate: insecte,
viermi, lipitori, moluşte ş.a.
Condiţiile de mediu care asigură stările de climax a Temperatura ridicată, neîngrijirea lacului şi formareadetritusului în
ecosistemului masă ce aprovocat dezvoltarea rapidă a plantelor terestro-acvatice şi
terestre
Rolul omului în realizarea succesiunii ecologice Rolul negativ
Importanţa succesiunii ecologice în natură şi viaţa omului Deosebită în formarea noilor ecosisteme sau a unei biocenoze.

S-ar putea să vă placă și