Sunteți pe pagina 1din 2

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul Preda Andrei,identificat cu C.I 1541007178935,seria SS,nr


185639,domiciliat în Cluj Napoca,strada Mihai Viteazul nr.11 bl.I9, sc. 4,ap.78
vă rog să -mi dispuneţi reabilitarea cu privire la condamnarea pe care am
suferit-o.

În fapt,prin Sentinţa Penală nr. 736/740/2016 din 16.04.2016 a


judecă toriei Cluj-Napoca,am fost condamnat la închisoare pentru să vâ rşirea
infracţiunii prevă zută în art.193 C.pen.

Pedeapsa am executat-o în perioada 17.04.2016-17.10.2016.

Menţionez că de la data execută rii şi pâ nă în present nu am mai suferit o


nouă condamnare în intervalul de timp prevă zut de art.166 C.pen., iar în
această perioadă am avut asigurată existenţa prin muncă cinstită , am avut o
bună conduită şi am achitat în întregime despă gubirile civile şi cheltuielile
judiciare la plata că rora am fost obligat.

În acestă perioadă am fost încadrat în muncă la Urgent Cargus S.R.L,locuind


în Municipiul Bucureşti,sector 4,strada Evreilor,nr.6,bl.R6,sc.3,ap.34. Am
lucrat în cadrul acestei firme 2 ani şi 5 luni ca şi curier.

În prezent lucrez Cargus Ship & Go din Cluj Napoca ,locuind pe strada Mihai
Viteazul nr.11 bl. I9, sc.4,ap. 78.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 168 din C. pen. şi art. 529


din C. proc. pen.

Dovada cererii o fac cu urmă toarele acte pe care le anexez:


-copia legalizată a hotă râ rii de condamnare,
-biletul de liberare din penitenciar,
-chitanţa de achitare a despă gubirilor civile şi a cheltuielilor judiciare,
-caracterizare din partea unită ţii la care lucrez, din care rezultă că am avut o
bună comportare.

Privind dovada bunei mele conduite în societate şi în familie, propun să fie


audiat martorul Elipsei Manuel, şeful companiei unde muncesc în prezent.
C 11

Grile

1. Privarea de libertate în mod nelegal în cadrul procesului penal:


a. Dă dreptul persoanei vizate să ceară repararea pagubei prin plata unei rente viagere
b. Trebuie stabilită numai prin ordonanță a procurorului
c. Va duce întotdeauna la exercitarea dreptului de regres al statului
2. Acțiunea în repararea pagubei în caz de eroare judiciară poate fi formulată:
a. De persoana condamnată
b. De către persoanele aflate în întreținerea condamnatului decedat, la tribunalul din
circumscripția căruia decedatul a avut ultimul domiciliu
c. De către concubina condamnatului, după decesul acestuia, dacă la data decesului se află
în întreținerea sa