Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Data:
Clasa: a-XI-a A, profil Matematică-Informatică, intensiv Informatică
Disciplina: Informatică
Tema: Arbori parţiali de cost minim - Algoritmul lui Prim
Tipul lecţiei: predare-învăţare-evaluare
Obiectivul fundamental: Aplicarea în mod creativ a algoritmilor fundamentali în rezolvarea unor probleme
concrete
Metode şi procedee didactice:
explicația,conversația,exercițiul,algoritmizarea
Mijloace de învăţământ: scheme didactice, manualul, culegeri și reviste de specialitate, fișe de lucru
Loc de desfăşurare: Sala de clasă

1
Obiective Conţinutul lecţiei de predare-îvățare-evaluare Metode,
procedee
Activitatea Activitatea mijloace
profesorului elevului
Organizarea clasei-crearea unei atmosfere
prielnice desfăşurării activităţii didactice -pregătirea pentru începerea activității
(cretă,burete,apel). didactice Conversația
-captarea atenţiei elevilor
prin formule motivaţionale

-să definească Reactualizarea unor cunoștințe necesare -explicarea notiunilor arbore,


noțiunea de arbore, activității didactice. conexitate, ciclu într-un graf,graf Conversația
de arbore parțial parțial
Execițiu: Să considerăm următorul graf neorientat conex
-sa prezinte reprezentat prin matricea de adiacen ță. -enunțarea teoremei de caracterizare a
modalitatea de arborilor Explicația
Determinați arborele parțial DF(=Depth First) pentru un
obținere a unui arbore graful dat, cu vârful de start 3.
parțial prin -explicarea parcurgerii DF pe un
parcurgerea DF exemplu dat

-explicarea modalității de obținere a


unui arbore parțial

2
Anunțarea obiectivelor ce urmează a fi
atinse pe parcursul activităţii didactice
-să explice cum Arbori parţiali de cost minim Explicația
putem asocia unei Algoritmul lui Prim - prezentarea unor situaţii practice
probleme concrete un familiare elevilor care pot fi modelate
gaf În general , în practică nu ne interesează în termenii teoriei grafurilor
generarea tuturor arborilor parțiali ai unui
graf conex, ci numai acelora care satisfac
-să cunoască anumite condiții de optim. -identificarea modalităţilor eficiente
modalitățile de de reprezentare a datelor necesare Conversația
reprezentare a unui Exemplu: Presupunem că dorim să proiectăm rețeaua pentru rezolvarea unei probleme
graf neorientat intranet a unei firme. Cunoaștem poziția calculatoarelor în
sediul firmei, care sunt perechile de calculatoare între care
putem trage un cablu, precum și lungimea cablului
necesar. Scopul nostru este să conectăm calculatoarele Algoritmi
- să definească -reprezentarea grafică a grafurilor
a.î. oricare două calculatoare să poată comunica, iar zarea
noțiunea de graf lungimea totală a cablului să fie minimă.
ponderat
 Cum putem asocia
problemei un graf?
 Care este -aplicarea algoritmilor fundamentali
modalitatea de a
reprezenta graful?
din teoria grafurilor pe exemple
relevante; Descoperi
 Cum putem
determina o soluție
rea
optimă de
interconectare a calculatoarelor?

3
4
Problemă: Se consideră G=(X, U) un graf neorientat conex -rezolvarea exercițiilor și problemelor
și c: U-->R o funcție prin care se asociază fiecărei muchii propuse
din graf un număr real denumit costul muchiei. Să se
-să aplice pas cu pas
determine un arbore parțial de cost minim(APM). Costul
Algoritmul lui Prim unui arbore este egal cu suma costurilor muchiilor
pe un exemplu dat arborelui.

ALGORITMUL LUI PRIM -adaptarea creativă a algoritmilor


- să aplice algoritmi fundamentali de prelucrare a datelor
 Algoritmul lui PRIM selectează la fiecare pas un
fundamentali din pentru rezolvarea unei probleme;
singur vârf și o muchie incidentă cu acesta.
teoria grafurilor pe  Inițial se pleacă de la un arbore format dintr-un
exemple relevante singur vârf;
La fiecare pas selectează o muchie de cost minim a.î.
subgraful parțial generat de mulțimea vârfurilor selectate și -demonstrarea modului de realizare a
-să determine costul mulțimea muchiilor selectate odată cu acestea să formeze operaţiilor elementare specifice
arborelui parțial un arbore diferitelor structuri de date pe
generat Execițiu: Aplicați pas cu pas Algoritmul lui PRIM pentru
exemple reprezentate grafic;
graful din figura următoare, considerând ca nod de start
vârful 3:

-aplicarea algoritmilor fundamentali


din teoria grafurilor pe exemple
relevante;

5
Prezentarea cerințelor referitoare la tema -rezolvarea exercițiilor și problemelor
-să-și fixeze noile pentru acasă: propuse
cunoștințe
Execițiu: Aplicați pas cu pas Algoritmul lui PRIM pentru
prin efectuarea de
graful din Manual/pag. 280, cu vârful de plecare 5.
exerciții și probleme