Sunteți pe pagina 1din 56

C - Legislaţia sanitară în contextul

cadrului normativ naţional şi European


De ce acesta temă?

Pentru că:
 La nivel sistemic:
 Reglementarea
 Organizare pârghie de intervenţie asupra sistemului
 Plată şi Finantare de îngrijiri de sănătate

 este una din funcţiile esenţiale ale sănătăţii publice


 reprezintă principalul instrument de punere în aplicare a generoaselor
principii ale sănătăţii publice
 exprimă angajamentul guvernului de asigurare a sănătăţii publice
 in contextul integrării - acestea sunt surse de viziune şi orientare
strategică dar şi de fonduri

2
Temele cursului de astazi
 Actul normativ-definitie, initiere, adoptare,
aplicare, ierarhie
 Tipuri de acte normative-caracteristici
 proces legislativ-cadrul, etpele, motivarea
 Structura actului normativ
 Participarea in procesul de adoptare a actelor
normative
 Corespondenta cu cadrul legislativ comunitar
 Studii de caz:
 Constitutia Romaniei-garantul ocrotirii sanatatii
 Act normativ exemplu

3
Instrumente de reglementare
 Izvoare de drept
 cutuma (obiceiul juridic)
 doctrina
 practica judecatoreasca si precedentul judiciar
 contractul normativ
 actul normativ

4
DEFINITIA ACTULUI NORMATIV

Actul normativ este izvorul de drept creat de


organe ale autoritatii publice, investite cu
competente normative (parlament, guvern,
organe administrative locale).
El cuprinde norme general-obligatorii, a caror
aplicare poate fi realizata si prin interventia
fortelor coercitive ale statului.

5
Acte normative (AN) –
cadrul intierii, adoptarii
1. Actele normative se iniţiază, se elaborează, se
adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile:
 Constituţiei României,
 cu dispoziţiile Legii 24/2000 cu m.c.u.
 cu principiile ordinii de drept

6
Principii adoptare AN

 2. Actul normativ se integreaza organic in ansamblul


legislatiei
 corelat cu prevederile actelor normative de nivel
superior sau de acelasi nivel, cu care se afla in
conexiune

 daca se elaborează in temeiul unui act normativ de


nivel superior, nu poate depasi limitele de competenta
instituite prin acel act normativ si nu poate contraveni
dispozitiilor acestuia

 corelat cu regl EU si tratate internationale


7
Principii adoptare AN

3. Unicitatea reglementării în materie

 Reglementările de acelaşi nivel şi având acelaşi


obiect se cuprind, de regulă, într-un singur act
normativ

 Un act normativ poate cuprinde reglementări şi din


alte materii conexe numai în măsura în care sunt
indispensabile realizării scopului urmărit prin acest
act

8
Tipuri de acte normative

PIRAMIDA ACTELOR NORMATIVE


Constitutia

Legi constitutionale

Legi organice

Legi ordinare

Ordonante

Ordonante de urgenta

Hotarari

Ordine
Catedra de Sanatate Publica si Management,
10 UMF "Carol Davila" Bucureşti
Tipuri de acte normative
Legi (I)
 Parlamentul este organul reprezentativ suprem
al poporului român şi unica autoritate
legiuitoare a ţării - Constitutia Romaniei Art. 61
 Parlamentul adoptă legi:
 constitutionale - revizuirea Constitutiei
 organice - in domenii prevazute de Constitutie ( art.
73 alin. (3)); maj membrilor
 ordinare; maj membrilor prezenti

11
Legi organice (art 73):
 a) sistemul electoral; organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Electorale Permanente;
 b) organizarea, funcţionarea şi finanţarea partidelor politice;
 c) statutul deputaţilor şi al senatorilor,
 d) organizarea şi desfăşurarea referendumului;
 e) organizarea Guvernului şi a CSAT;
 f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate
şi al stării de război;
 g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă;
 h) infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora;
 i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective;
 j) statutul funcţionarilor publici;
 k) contenciosul administrativ;

12
Legi organice (art 73):
 l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al
Magistraturii, a instanţelor judecătoreşti, a Ministerului Public şi a
Curţii de Conturi;
 m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii;
 n) organizarea generală a învăţământului;
 o) organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum
şi regimul general privind autonomia locală;
 p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele,
patronatele şi protecţia socială;
 r) statutul minorităţilor naţionale din România;
 s) regimul general al cultelor;

13
Tipuri de acte normative emise de guvern
 Guvernul adoptă:

 Hotărâri- se emit pentru organizarea executării


legilor.
 Ordonanţe - se emit în temeiul unei legi speciale de
abilitare, în limitele şi în condiţiile prevăzute de
aceasta.
 Ordonante de urgenta-oricand cu dovedirea
caracterului de urgenta

14
Norme cu privire la ordinele, instrucţiunile şi
celelalte acte normative
emise de conducătorii ministerelor
 Ordinele, instrucţiunile, deciziile
 acte cu caracter normativ ale conducătorilor ministerelor şi ai
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de
specialitate sau ale autorităţilor administrative autonome
 se emit numai pe baza şi în executarea legilor, a hotărârilor
şi a ordonanţelor Guvernului.
 trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza
şi în executarea cărora au fost emise şi nu pot conţine soluţii
care să contravină prevederilor acestora
 pt MS - HG 1718/2008
 semnate doar de ministrul initiator
 forta juridica cea mai mica
15
Proces legislativ
Proces legislativ
Elaborarea actelor normative -cadrul
 Cadrul: Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative modificata şi completata prin
Legea nr. 49 /2007

 stabileste cadrul legal pentru initierea , elaborarea şi adoptarea AN


 Tehnica legislativă
 Scop: asigură sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei,
precum şi conţinutul şi forma juridică adecvate pentru fiecare act

 Normele de tehnică legislativă sunt obligatorii la elaborarea


proiectelor tuturo actelor normative

17
Proces legislativ
Elaborarea actelor normative -etape
Documentarea
 activitate de documentare şi analiză ştiinţifică, pentru
cunoaşterea temeinică a realităţilor economico-sociale
care urmează să fie reglementate, a istoricului legislaţiei
din acest domeniu, precum şi a unor reglementări
similare din legislaţia străină.
 examinarea practicii Curţii Constituţionale în acel
domeniu, practica instanţelor judecătoreşti în aplicarea
reglementărilor în vigoare, precum şi doctrina juridică
în materie.
 Examinarea reglementărilor comunitare în materie,
precum şi prevederile cuprinse în tratatele
internaţionale la care România este parte.

18
Proces legislativ
etape in elaborarea actelor normative -

Alegerea soluţiilor legislative şi definirea conceptelor

 Soluţiile legislative avute în vedere trebuie să prezinte


supleţe pentru a realiza îmbinarea caracterului de
stabilitate a reglementării cu cerinţele de perspectivă ale
dezvoltării sociale.
 În cadrul soluţiilor legislative preconizate trebuie să se
realizeze o configurare explicită a conceptelor şi
noţiunilor folosite în noua reglementare, care au un alt
înţeles decât cel comun, pentru a se asigura astfel
înţelegerea lor corectă şi a se evita interpretările greşite.

19
Proces legislativ
Elaborarea actelor normative -motivarea
Proiectele de acte normative trebuie însoţite de
următoarele documente de motivare
 expunere de motive - legi
 nota de fundamentare - ordonante, hotarari
 referate de aprobare
 Document de motivare si prezentare- politici
publice (HG 775/2005 cu mod si complet
ulterioare)
 Studii de impact

20
Proces legislativ
Elaborarea actelor normative –motivare II
 cerintele care reclama interventia normativa (neconcordante, vid);
 principiile de baza si finalitatea reglementarii;
 efectele avute in vedere;
 implicatiile asupra legislatiei in vigoare
 fazele parcurse în pregătirea proiectului şi rezultatele obţinute,
ev.studiile, cercetările, evaluările statistice, specialiştii consultaţi
 completata de studii de impact în cazul
 proiectelor de legi de importanţă şi complexitate deosebită,
 proiectelor de legi asupra cărora Guvernul şi-a angajat răspunderea,
 proiectelor de legi de aprobare a ordonanţelor emise de Guvern

21
Proces legislativ
Intrarea in vigoare a actelor normative

 actele normative se publică după ce au fost semnate de emitent.

 În vederea intrării lor în vigoare legile şi celelalte acte normative


adoptate de Parlament, ordonanţele şi hotărârile Guvernului,
actele normative ale autorităţilor administrative autonome,
precum şi ordinele, instrucţiunile şi alte acte normative emise de
organele administraţiei publice centrale de specialitate se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 iv la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial

22
Proces legislativ

Evenimentele legislative -Modificarea, completarea, abrogarea şi alte


evenimente legislative

 pot fi dispuse prin acte normative ulterioare de acelaşi nivel sau de


nivel superior

 Modificarea sau completarea unui act normativ este admisă numai dacă
nu se afectează concepţia generală ori caracterul unitar al acelui act sau
dacă nu priveşte întreaga ori cea mai mare parte a reglementării în
cauză; în caz contrar actul se înlocuieşte cu o nouă reglementare,
urmând să fie în întregime abrogat.

23
Proces legislativ
Evenimentele legislative
Modificarea, completarea, abrogarea şi alte evenimente legislative

 Abrogarea actelor normative


 Caracter definitiv
 poate fi totala/partiala
 poate fi:
 expresa (directa/indirecta)- se mentioneaza actul, art, para
 tacita (implicita)
 În cazuri deosebite, în care la elaborarea şi adoptarea unei reglementări
nu a fost posibilă identificarea tuturor normelor contrare, se poate
prezuma că acestea au făcut obiectul modificării, completării ori abrogării
lor implicite.
 Evenimentele legislative implicite nu sunt recunoscute în cazul actelor
normative speciale ale căror dispoziţii nu pot fi socotite modificate,
completate sau abrogate nici prin reglementarea generală a materiei, decât
dacă acest lucru este exprimat expres.

24
Proces legislativ
Situatii speciale

 acte normative temporare (ex. HG pentru


aprobarea Contractului-cadru privind conditiile
acordarii asistentei medicale... )

 caderea in desuetudine

25
Proces legislativ
Norme privind pregătirea şi elaborarea proiectelor de acte normative
prin care se ratifică sau se aprobă înţelegeri internaţionale

 Ratificarea tratatelor internaţionale încheiate de


România – legi

 In cazul acordurilor, convenţiilor şi al altor


înţelegeri internaţionale, pentru care competenţa
de aprobare revine, potrivit legii, Guvernului, se
vor elabora proiecte de hotărâri -hotarari

26
Etapele procedurii legislative
 initiativa legislativa
 examinarea in comisiile parlamentare - Raport
 dezbaterea in plenul fiecarei Camere
 votarea
 medierea
 promulgarea

27
AUTORITATI
MINISTER PUBLICE
INITIATOR INTERESATE
GUVERNUL
PROIECTE
DE LEGI
definitivare

a
v
i AUTORITATI
MINISTER
z PUBLICE
INITIATOR
a INTERESATE
r
e
CONSILIU
SGG a LEGISLATIV
v
i
z
a CONSILIU
SEDINTA r ECONOMIC
DE e SI SOCIAL
GUVERN

adoptare
NU INITIATIVA
DA PARLAMENT LEGISLATIVA
SGG. PARLAMENTARI
/CETATENI

28
MONITORUL OFICIAL
Structura actelor normative
Structura actului normativ
 titlul - denumirea generica

 preambul

 formula introductiva

 partea dispozitiva - continutul propriu-zis

 formula de atestare a autenticitatii actului


30
Structura actului normativ -Titlul
 Ministerul Sănătăţii
 Cuprinde denumirea Publice,
generica, in functie de Ordin nr. 1136 din
categoria juridica si scopul 27/06/2007
sintetic privind aprobarea
Normelor de igienă
 daca actul modifica sau pentru cabinetele de
completeaza un act normativ înfrumuseţare corporală
existent, se mentioneaza
 ca element de identificare se
intregeste cu un numar
 este unic- nu exista doua acte
cu acelasi titlu

31
 Ministerul Sănătăţii Publice,
Ordin nr. 1136 din 27/06/2007 Titlul
privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele
de înfrumuseţare corporală

 în temeiul H G nr. 862/2006 privind organizarea şi


funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,
văzând Referatul de aprobare al Inspecţiei sanitare
de stat nr. E.N. 6.848/2007,
Preambul
 Având în vedere prevederile titlului I din Legea nr.
 Preambulul
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:


Formula introd
Catedra de Sanatate Publica si Management,
32 UMF "Carol Davila" Bucureşti
Structura actului normativ - Partea dispozitiva
 reprezintă conţinutul propriu-zis al reglementării,
alcătuit din totalitatea normelor juridice instituite
pentru sfera raporturilor sociale ce fac obiectul
acestuia
 articolul - element structural de baza, cuprinde o
singura dispozitie normativa aplicabila unei situatii
date
 alineatul - subdiviziune a articolului, e constituit
dintr-o singura propozitie/fraza prin care se
reglementeaza o ipoteza juridica specifica
articolului

33
34
Catedra de Sanatate Publica si Management,
35 UMF "Carol Davila" Bucureşti
Structura actului normativ
Sistematizarea conţinutului actului normativ

 Conţinutul proiectului de act normativ se sistematizează în


următoarea ordine de prezentare a ideilor:
a) dispoziţii generale sau principii generale;
b) dispoziţii privind fondul reglementării;
c) dispoziţii tranzitorii;
d) dispoziţii finale.

 În cazul unor reglementări de mică întindere se poate redacta


textul fără a se marca distinct elementele
 La coduri şi la alte legi de mare întindere, capitolele pot fi
grupate - în ordine ascendentă - în titluri şi, după caz, în
părţi, care, la rândul lor, se pot constitui în cărţi; gruparea se
face, în toate cazurile, în funcţie de legătura organică dintre
reglementările pe care le cuprind.

36
Norme cu privire la ordinele, instrucţiunile şi
celelalte acte normative
emise de conducătorii ministerelor
Actele date în executarea unui act normativ
Sunt:
 Ordine cu caracter normativ,
 instrucţiuni
 acte ale conducătorilor organe ale administraţiei publice centrale de
specialitate
 se emit numai pe baza şi în executarea legilor, a hotărârilor şi a
ordonanţelor Guvernului – mentionat in preambul
 trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în
executarea cărora au fost emise
 nu pot conţine soluţii care să contravină prevederilor acestora.
 se vor elabora în termenul prevăzut de actul superior sau, după caz,
într-un termen util care să facă posibilă aducerea lor la îndeplinire.

37
Corespondenta cu cadrul legislativ
comunitar
Corespondenta cu cadrul legislativ comunitar

Legislatia comunitara secundara cuprinde acte legislative obligatorii:


 Regulamente -masuri specifice, direct aplicabile, care au efect legal
direct fără adaptare la circumstanţele naţionale.

 Directive -stabilesc, scopuri, obiective, principiile şi nivelurile, lăsând


la latitudinea statelor membre să decidă modalităţile de punere în
practică trebuie transpuse şi implementate în legislaţia naţională.

 Decizii-reglementari cu caracter obligatoriu dar cu efecte limitate la


domenii specifice – nu necesita transpunere sunt direct aplicabile
domeniului/statului nominalizat

 Recomandări şi opinii- acte fără caracter obligatoriu, dar care


contribuie la completarea cadrului deja normat

39
39
Participarea în procesul de adoptare a
actelor normative
Participarea în procesul de adoptare a actelor
normative

 Cadrul - Legea nr. 52 din 21/01/2003 privind

transparenţa decizională în administraţia publică -


stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile
pentru asigurarea transparenţei decizionale

 autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un


anunţ referitor la adoptarea unui act normativ în site-ul
propriu, să-l afişeze la sediul propriu, cu cel puţin 30 de zile
înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către
autorităţile publice.

41
Participarea în procesul de adoptare a actelor
normative

 Mijloace:
 Formularea de propuneri la proiectul de act
normativ

 Initierea şi participarea la dezbaterea publica

42
Participarea la procesul de elaborarea actelor normative-
Formularea de propuneri la proiectul de act normativ

 Anunţul cuprinde:

 Actul de motivare: notă de fundamentare, expunere de motive/ referat


de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus,

 textul complet al proiectului actului respectiv,

 Informatii privind termenul limită, de cel puţin 10 zile locul şi


modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii,
opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ

 detalii privind persoana desemnata din cadrul instituţiei, responsabilă


pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile,

 Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare


autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza
observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4).
43
44
Participarea în procesul de adoptare a actelor
normative- Dezbaterea publica

 Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea


unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ,
dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal
constituită sau de către o altă autoritate publică

 dezbaterile publice- trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la


publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate

 Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate


recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie

 În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor


sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea
evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de
acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă
prevăzută de reglementările în vigoare.

45
Dispoziţii privind participarea la
procesul de luare a deciziilor

Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va


face în următoarele condiţii:
 anunţul privind şedinţa publică va conţine data, ora şi locul de
desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi şi se afişează
cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;

 Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în


limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de
precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu
subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care prezidează şedinţa
publică

46
Dispoziţii privind participarea la
procesul de luare a deciziilor
 Persoana care prezidează şedinţa publică oferă
invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie
iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la
problemele aflate pe ordinea de zi.
 Opiniile exprimate în cadrul şedinţelor publice de
persoanele menţionate la art. 8 au valoare de
recomandare.
 Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui
membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot
secret, va fi afişată la sediul autorităţii publice în cauză
şi publicată în site-ul propriu.

47
LP - Resurse de documentare
privind legislaţia sanitară
Resurse juridice
 Resursele publicate de drept

 Cea mai importantă sursă bibliografică în care se


publică legislaţia României, în format pe hârtie, o
reprezintă publicăţia oficială a statului român,
Monitorul Oficial.

 Resursele electronice de drept

49
Resursele electronice de
drept
 □ Componenta « Legislaţie » a
site-ului Ministerului Sănătăţii
 Disponibil la:
http://www.ms.ro
 Caracteristici: asigură accesul la
textul principalelor acte
normative de importanţă pentru
domeniul sănătăţii.

50
Resursele electronice de
drept
 Componenta Repertoriu
legislativ a portalului
Camerei Deputaţilor
 Disponibil la:
http://www.cdep.ro
 Caracteristici: baza de date
legislativă, dezvoltată pe
scheletul Repertoriului
Legislaţiei României
 Furnizeaza fisa actului
normativ

51
Resursele
electronice de
drept
 Componenta
Repertoriu legislativ a
portalului Camerei
Deputaţilor
 Disponibil la:
http://www.cdep.r
o
 Caracteristici: baza
de date legislativă,
dezvoltată pe
scheletul
Repertoriului
Legislaţiei României

52
Resursele
electronice
de drept

 Componenta
Repertoriu
legislativ a
portalului
Camerei
Deputaţilor
 Furnizeaza fisa
actului
normativ

53
Resursele
electronice de
drept
 □ Portalul Monitorul Oficial
 Disponibil la: www.monitoruloficial.ro
 Caracteristici: reprezintă publicăţia oficială a
statului român, în care se publică legislaţia
României.
 „e monitor” pot fi accesate gratuit conţinuturile
în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la
publicarea respectivelor acte.
 „Biblioteca” se permite consultarea gratuită a
colecţiei "Monitorul Oficial" din 1966 până în
prezent, în format tipărit, precum şi accesul la
formatul electronic al Monitorului Oficial după
1989.

54
Resursele electronice de
drept

Catedra de Sanatate Publica si Management,


55 UMF "Carol Davila" Bucureşti
Resursele
electronice de
drept
 □ Portalul de documentare
legislativă « Lege[5] al Indaco
Systems
 Disponibil la:
http://lege5.ro/Search?Search_Sectio
nTypeId=1&Search_Term=legea%209
5&Page=1&Rec=10
 Caracteristici: reprezintă un portal
important de documentare
legislativă. Acest “site” reprezintă o
vastă bază de date juridice cu acces la
textul complet al legislaţiei in
versiunea neconsolidată

56

S-ar putea să vă placă și