Sunteți pe pagina 1din 3
Cerere de angajare cu contract individual de munc8 pe perioad determinata in baza rezultatelor obtinute la concursurile nationale Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invaiméntul preuniversitar, sestunle 2019, 2018 sau 2017(*) Nr. din 2020 Se certific’ exactitatea datelor Inspector scolar pentru managementul resurselor umane (numele gi prenumele) Domnule Inspector Scolar Gener ‘ ‘Subsemnatul(a) (inijala tatdlul) , nascut(a) la data de a p COD NUMERIC PERSONAL: cu domicilulin , sector strada, nr. __, bloc__,sc_,ap._, TELEFON: _—_____, posesor al B.1/carte de identitate seria ar. eliberat de Poiitia la data de Vi rog sé-mi aprobatj incacrarea cu CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA in anul scolar 2020-2021, pe/la_ sun —post/catedré de. de la o unitate de invagmant din judel/municipiul Bucuresti, n baza rezultatelor obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invétémndntul preuniversitar din 2019, 2018 sau 2017. 1) Rezultate obsinute la concursurile de titularizare din 2019, 2018 sau 2017: Concurs de titularizare 2017: Disciplina de examen 2017: Media de repart. cu inspectie: Media de repart. cu proba intersiv/biingv: Nota la ex. scris din 2017: Rezultatul la inspectie specialé la clasé din 2017: Proba practicd din 2017: Rezultatul probei practice din 201 Proba limba intensiv-bilingy din 2017: Rezultatul probel intensiv-bilingy din 201 Proba oral la limba de predare 1 din 201: Rezultatul probei de limb8 1 din 2017: Proba oral la limba de predare 2 din 2017: Rezultatul probei de limb’ 2 din 2017: Concurs de titularizare 2018: Discipina de examen 2018: Media de repart. cu inspectie: Media de repart. cu proba intensiv/biingy Nota la ex. seris din 2018: Rezultatul la inspectie specialé la Clase din 2018: Proba practic# din 2018: Rezultatul probei practice din 2018: Proba limb& intensiv-bilingy din 2018: Rezultatul probelintensiv-bilingy din 2018: Proba oralé la imba de predare 1 din 2018: Rezultatul probei de limb 1 din 2018: Proba oral la limba de predare 2 din 2018: Rezultatul probei de limb’ 2 din 2018: Concurs de titularizare 2019: Disciplina de examen 2019: Media de repart. cu inspectie: _ Media de repart. cu proba practic Media de repart. cu proba intensivbiingy: Nota la ex. scris din 2019: Rezultatul la inspectle specialé la clasd din 2019: Proba practic8 din 2019: Rezultatul probel practice din 2015: Proba limba intensiv-bilingy din 2019: Rezultatul probel intensiv-blingy din 2019: Proba oralé la limba de predare 1 din 201 Rezultatul prbel de limb’ 1 din 2019: Proba oral la limba de predare 2 din 201 Rezultatul probel de limb 2 din 2019: 17 Media de repart. cu proba practic: ‘Media de repart. cu proba practical ‘ 2) Studi finalizate cu examen de absolvre/licent#/bacalaureat: a) UnWv., Institutul, Academia, 1.P, 3 ani, Colegiul, Sc. posticeals, $c. de maigtri, Lic. Ped. etc. Facultatea, nivelul studilor (medi, postiiceale, universitare de scurt’ durat8,ciclul I de studi universitare de licent¥, universitare de lung durat, iclul TI de studii “universitare de masterat) ca durata studilor de ‘ant (i, seral, ff, fir, 1h) promojia cu specialitatea principaté secundar’ ‘cu media fa examenul de stat (leent)/absolvire media de departajare (**) i i) Univ., Institutul, Academia, LP. 3 ani, Colegiul, $c. postliceall, $c. de maigtr, Lic. Ped, etc. Facuitatea, rivelul studilor (medi, postiiceale, universitare de scurtd duraté, ciclul I de studii universitare de licent§, universitare de lungai durats, ciclul I de studii universitare de masterat) cu durata studilor de ani (a, seral, ff, fr, 16) promojia cu speciaitatea principal_ secundar’ «au media Ta examenul de stat (lcent)/absolvire media de departajare (**) a ©) Univ, Institatul, Academia, 1.P, 3 ani, Colegiul, $c, posticeals, §c. de mais, Uc. Ped. ete, Facultatea nivelul studiior (medi, posticeale, universitare de scurtd duratS, cil I de studi universitare de icentl, universitare de lung duratl, ciclul IT de studi ‘universitare de masterat) cu durata studilor de ‘ani (zi, seral, Ff, fr, id.) promotia cu specialitatea principal secundard ‘cu media Ta examenul de stat (licent)/absolvire media de departajare (**) : 3) Dupi absovirea cu diploma de licent’ a studitor universitare de lung durati| am absolvit cursuri postuniversitare (studi aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniverstare de specializare), dup cum urmeaz8: 2) Institutia (Univ, Institutul, Academia) ‘cu spedalizarea ‘ani, promotia , seral, ff, fr, id.), media de absoWvire b) Institutia (Univ., Institutul, Academia) cu durata studilor de media de departajare("*) ‘cu spedializarea ‘cu durata studilor de ani, promogia| (i sera, FF, fr, a), media de absohire ‘media de departajare(**) ©) Institutia ( Univ., Institutul, Academia), ‘cu spediaizarea cu durata studilor de ani, promotia Gi, seral, FF, Fr, id), media de absolvire media de departajere(**) . 4) Am obtinut definitivatul tn anul cu media gradul IF tn anul in anul cu media » doctoratul §— in anu cu media gradul I Ta specialtatea 5) La 1 septembrie 2019 am avut {ani intregi vechime in invtémant, 6) Am intrerupt actvitatea in invstmént pentru motivul cu (F818) acordul Inspectorului Scolar Prin decizia nr. conform art. in Codul Muncil. 7) Sunt/nu sunt unic intretin8tor de familie. Am __ copii in intretinere. Sotul/sotia este/nu este angajat(4) in muncd 8) Prezint avizul/adeverinta medical(@) nr. __, din data , emis de din care rezults cS sunt apt(8) pentru a pred in invatmént g) declar pe proprie rspundere ci nu desfigor activi incompatiblle cu demnitatea functie didactice si nu am fost indepartat din invatémant pentru motive discipinare sau printr-o hotlrére judecdtoreasca definitivl de condamnare penal. 9) Declar pe propria rispundere cin perioada in care sunt angajat nu voi primi ajutor de somaj. 10) Cunosc faptul c¥ repartizarea pe posturl se face in gedint& public, iar in cazul neparticiparii mele la datele fixate de inspectoratul scolar nu voi avea obiecti 18 11) Decar pe propria rispundere c’ ulterior obtineri rezultatelor precizate mai sus nu am particjpat sau nu am obtinut note sub 5 la concursul pentru ocuparea posturilordidactice/catedrelor din invétimantul preuniversitar. (*) Acest tip de cerere se completeaza cadre didactice calficate nerepartizate, care au participat la concursul din 2018 sau 2019 si ‘au obtinut cel putin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obtinut note sub 5 la concursuri de titularizare, (**) Media de departajare este media artmeticd cu patra zecmale, calcula prin trunchier, conform anexel ar. 15 la Metodologe. RASPUND de exactitatea datelor inscrise in aceast cerere si declar ci voi suporta consecintele dacd am comunicat date eronate. Data ‘Semnatura ANEXEZ, IN URMATOAREA ORDINE, actele in original, respectiv in copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu orginal de ctre directorul unit fa care Functionez in anul scolar 2019-2020 (pentru completarea dosarulul cin anul precedent) 1) Copil de pe actele de studi, foaia matricolé si certiticat profesional (ultimul pentru absolventi iceulul pedagogic); 2) Copii de pe atestate (invatimant special et. )/avize (cute etc.) - daca este cazul; 3) Copie a certificatelor de obtinere a definitivatulu sia tuturor gradelor didactice obtinute (dacd este cazul); 4) Copie dup’ adeverinta care atest nota obtinutd la concursul 2018 / concursul 2019 (dacé este cazul); 5) Copie ale actetor doveditoare in situatia schimbirii numelul (dacd este cazul); 6) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care s3 reiast domicilul; 7) Adeverinta de vechime in invt&mént, in original; 8) Acordul Ministerului Educatiei si Cercetri, inspectoratulul scolar, intreprinderl de in original, 9) Copia filet corespunzatoare din registrul general de evident a salariajlor sau copie de pe carnetul de muncé daci a mai fost angajt(2) anterior anului 2012 si uiterior nu a mai avut calitatea de angajat(8); 10) Avizul/adeverinta medical(8) din care s& rezulte c& sunt apt(&) pentru a preda in invatimant; 11) Deciaratie pe proprie réspundere c& nu destasor actvitt! incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost Indepartat din invatimant pentru motive disciplinare sau printr-o hotdrare judecdtoreasc& definitivé de condamnare penal $1 c8n perioada angajeiril pe perioad’ determina in invatamant nu voi primi ajutor de somaf, 12) Adeverint3/adeverinte din care sB rezulte ci nu am fost sanctionat(8) ciscplinar tn ultimii 2 ani scolariinchelat si nici pe parcursul anului scolar in curs cu desfacerea disciplinara a contractulul individual de muncis, 13) Certificatul/adeverinta de integritate comportamentals. ‘e3Decimericle anexate po fi certificate pent conforniote cu original ia depunerea dosoruin i acest caz itd necesariprezentarea reruperea activitatll(dacd este cazul), docrmentult i original ga uneicopiia acest ‘SE COMPLETEAZA DUPA REPARTIZAREA PE POSTURI Subsemnatuila) . obtinnd media _ la concurs, accept repartizarea pentru angajare cu contract individual de mune pe perioad’ determinat§, incepand cu data de =a pe/la postul/catedra obtinut(2): ni Unitatea de tnvagamant Tocalitates Post/catedra Sectorul Ne. ore Data Semnatura VERIFICAT Inspector scolar 19