Sunteți pe pagina 1din 27

Perioada : 3 săptămâni (S31 – S33) → 25.05.2020 – 12.06.

2020

Competen
Ziua ţe Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice

Luni MEM - aflarea sumei / diferenţei a două numere; Se apropie vacanţa mare
1.4;1.6.;
3.1.;3.2.; - evidenţierea proprietăţilor adunării
4.2.; 5.2. (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără
precizarea terminologiei; Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru
- scrierea unor exerciții matematice pe baza unor b. conversaţia euristică,
CLR suporturi vizuale; explicaţia, exerciţiul, Temă de lucru
problematizarea, munca în clasă:
2.3.; 3.1. - calculul sumei / diferenţei oral şi în scris; independentă - aflarea unor
Adunarea şi scăderea numerelor
- evidenţierea proprietăţilor adunării sume
naturale de la 0 la 1000 c. activitate frontală,
(comutativitate, asociativitate, element neutru), fără
individuală
precizarea terminologiei;
- rezolvarea de probleme;
- descrierea formelor de relief studiate;
- exemplificarea faunei şi florei specifice formelor Forme de relief
DP de relief studiate
2.3.

CLR - citirea în forme variate a textului ( citire cu voce Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru, Evaluare după
1.1.; 1.2.; tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, pălării, planşe didactice rezolvarea
2.3.; 3.1.; citire ştafetă etc.); b. conversaţia euristică, sarcinilor de
3.2.; 4.1. - identificarea autorului , titlului, personajelor şi explozia stelară, harta lucru
alineatelor textului; Text suport: povestirii, exerciţiul,
- identificarea, explicarea şi integrarea în noi reţeaua personajelor,
DP metoda pălăriilor
enunţuri a cuvintelor necunoscute;
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
2.3. gânditoare, explicaţia
legătură cu textul citit; Pif, Paf, Puf, după Cezar Petrescu
c. activitate frontală,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau
AVAP individuală, în perechi,
respectând un detaliu / o idee din text;
2.6. pe grupe
- exerciţii de transcriere, după criterii date;
- caracterizarea personajelor;
- identificarea unui alt titlu potrivit;
- alcătuirea familiei lexicale a cuvântului ,,prieten”;
- desenarea unor personaje ale textului

- recitirea textului; Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru,


CLR
- povestirea orală a textului; jetoane colorate, laptop,
1.1.; 1.2.;
- enumerarea sentimentelor pe care le trezeşte videoproiector Observarea
2.3.; 3.1.;
întâmplarea; b. conversaţia euristică, sistematică
3.2.; 4.1.
- discuţii despre prietenie; Text suport: exerciţiul, explicaţia,
- identificarea unei greşeli făcute de Pif; diagram Venn, RAI,
- explicarea unor semen de punctuaţie; cadranele, diamantul
DP
- cuvinte cu înţeles opus, asemănător; c. activitate frontală,
2.1.
- selectarea cuvintelor care conţin grupuri de Pif, Paf, Puf, după Cezar Petrescu individuală, în perechi,
litere / de sunete – formulare de enunţuri cu pe grupe Aprecieri
MM
globale şi
1.4.; 3.1. acestea;
individuale
;
EFS
2.3.

- prezentarea mingii de handbal; Deprinderi sportive elementare


- explicarea si demonstrarea sustinerii mingii cu o speciflce jocului sportiv
singura mana; minihandbal
EFS - exersarea de catre elevi; Observare
3.1.; 3.2.; - Jocuri dinamice specifice obisnuirii cu mingea de - teren de sport
sistematica
3.3. handbal: ,,Mingea calatoare pe randuri", ,,Mingea - mingi (6-8)
- fluier
pe val", ,,Mingea prin tunel", ,,Mingea rostogolita Obisnuirea cu Aprecieri
DP
in suveica", ,,Mingea rostogolita dupa fanion" colective
2.3.
mingea de handbal
Marti CLR Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru,
1.1.; 1.2.; - vocale şi consoane – identificarea unor cuvinte, jetoane colorate, laptop,
2.3.; 3.1.; după criterii dte; videoproiector Observarea
3.2.; 4.1. - alcătuiri de enunţuri enunţiative, exclamative şi b. conversaţia euristică, sistematică
interogative cu cuvântul ,,prieten”; Text suport: exerciţiul, explicaţia,
- identificarea, în text, a unor cuvinte care pot avea diagram Venn, RAI,
DP mai multe înţelesuri – alcătuiri de enunţuri pentru a cadranele, diamantul
2.1. evidenţia înţelesul acestora; c. activitate frontală,
- vizionare ,,Dansul prieteniei” Pif, Paf, Puf, după Cezar Petrescu individuală, în perechi,
MM https://www.youtube.com/watch?v=5mkVLdueBr0 pe grupe
1.4.; 3.1. – mişcări pe ritmul muzicii Aprecieri
globale şi
EFS individuale
2.3.

AVAP - discuţii despre poveşti; Cufărul cu poveşti


2.2.; 2.3.; - citirea fragmentului ,,Prâslea cel voinic şi merele
a. manual, pătratul
2.4.; 2.5.; de aur”, de Petre Ispirescu (manual pag. 43); Apreciere
magic, foarfecă, lipici
2.6. - povestirea orală, pe scurt, a poveştii; globală
b. conversaţia euristică,
- formulare de răspunsuri la întrebări; Prâslea cel voinic explicaţia, observarea
CLR - discuţii despre pătratul magic; Apreciere
dirijată,demonstraţia,
2.3.; 3.1. - construirea unor personaje / obiecte folosind individuală
munca independentă
tehnica tangramului;
c. activitate frontală,
MEM - recunoaşterea personajelor din poveşti după
individuală
2.2. imagini date prin tehnica tangramului;
- realizarea de obiecte prin tehnica TANGRAM;
- rezolvarea de adunări, cu trecere peste ordinul Recapitulare finală a. auxiliare,manual, fişe
MEM unităţilor, respectând algoritmul şi aşezarea corectă de lucru
1.2.; 1.4; a unităţilor, zecilor şi sutelor; b.conversaţia,explicaţia, Evaluare
1.6.; 3.1.; - scrierea sumei / diferențe obţinute prin comparare, demonstraţia, exerciţiul, predictivă
3.2.; 4.2.; utilizând semnele <, >, = problematizarea, munca
5.2. - aflarea unui număr necunoscut, în diverse contexte independentă
- completarea unor casete cu numerele care lipsesc; Adunarea şi scăderea numerelor c.activitate frontală,
- colorarea unor sume / diferenţe, după criterii date; activitate individuală
naturale de la 0 la 1000
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematică dată/de la numere date /de la
CLR verbe /expresii care sugerează operaţii;
- completarea unor căsuţe cu termenii potriviţi;
2.3.; 3.1. - identificarea nevoilor de bază ale plantelor; Nevoile de bază ale plantelor
- identificarea plantelor care trăiesc la munte / deal /
câmpie;
- identificarea părţilor componente ale unei plante
AVAP şi rolul acestora

2.2.

EFS - explicarea-demonstrarea pasarii mingii cu o mana Deprinderi sportive elementare


pe deasupra umarului de pe loc si prinderea cu doua speciflce jocului sportiv minihandbal Observare
3.1.; 3.2.; maini;
3.3. Sistematica
- exersarea pasarii si prinderii mingii de pe loc, la - teren de sport
perete si in perechi; Pasarea cu o mana si prinderea cu
doua maini de pe loc - fluier
DP - corectari; Aprecieri
- mingi de handbal
2.3. - Jocuri dinamice pentru initiere in elemente tehnico- individuale si
tactice fundamentale ale jocului de handbal: ,,Mingea
la capitan", ,,Mingea in zigzag", ,,Mingea in stea", colective
,,Apara cetatea"

DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua, data, a. manual, fişe de lucru Observarea
meteo, agenda zilei, impresii;
2.3.; 3.3. Explorarea meseriilor b. conversaţia euristică, sistematică:
- joc ,,Meseriile”; explicaţia, exerciţiul, atitudinea
Miercuri explozia stelară, jocul, elevilor faţă de
- citirea poeziei ,,Toate meseriile” de E. Căldăraru; cadranele, ciorchinele sarcina dată
CLR Meseriile. De ce sunt folositoare
- formulare de răspunsuri la întrebări; meseriile? c. activitate frontală,
2.3.; 3.1.
individuală, pe grupe
- discuţii despre meseria preferată / cât de folositoare
sunt meseriile; Mintea născoceşte, mâinile lucrează

AVAP - joc ,,Parada meseriilor”;

2.6. - activitate practică ,,Pliantul meseriilor"

- activitate outdoor: ,,Vizită la brutăria din comună”

CLR - exemplificarea de cuvinte cu literele alfabetului;

1.3.; 1.4.; - transcrierea unor cuvinte date în ordine alfabetică; Recapitulare finală

2.1.; 3.3. - scrierea cu litere de mână a alfabetului limbii


române; a. auxiliar, fişe de lucru
Observare
- precizarea sunetului iniţial al cuvintelor; b. conversaţia euristică,
explicaţia, exerciţiul, sistematică
- exerciţii de scriere de propoziţii în care toate munca independentă,
DP cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă; Alfabetul. Literele mari şi mici de
copacul ideilor, RAI,
mână
2.3. cadranele, ciorchinele
- completarea unor propoziţii cu cuvintele potrivite;
c. activitate frontală, Autoevaluare
- ordonarea silabelor pentru a obţine cuvinte;
individual, în perechi
controlată

AVAP

2.3.

MEM - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu Recapitulare finală a. auxiliar,fişe de lucru, Observarea
şi fără trecere peste ordin, în concentru 0-1000, b.conversaţia,explicaţia, sistematică
1.2.; 1.4; respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, demonstraţia,exerciţiul,
1.6.; 3.1.; zecilor şi sutelor; jocul didactic,
3.2.; 4.2.;
5.2. - găsirea sumelor / diferenţelor unor numere date, problematizarea,
Adunarea şi scăderea numerelor
verificare prin proba operaţiei inverse; naturale de la 0 la 1000

- aflarea termenului necunoscut;

CLR - rezolvare / compunere de probleme; Nevoile de bază ale animalelor


munca independentă
2.3.; 3.1. - identificarea nevoilor de bază ale animalelor;
c.activitate frontală,
- descrierea părţilor componente ale animalelor; activitate individuală,

AVAP - completarea corpului unor animale date cu activitate în grup


elemente lipsă;
2.2.
- discuţii despre păstrarea animalelor în mediul lor
natural

MM - discuţii despre jocurile populare cunoscute; Roata în patru

2.1.; 3.1.; - formulări de propoziţii la întrebările învăţătoarei; a.laptop,


3.2.; 3.4. videoproiector, boxe
- vizionarea paşilor în jocul ,,Roata în patru” –
executarea paşilor pe melodia acesteia b.conversaţia euristică,
explicaţia, exerciţiul, Evaluare după
CLR https://www.youtube.com/watch?v=EstUaJf3PfY; corectitudinea
demonstraţia, audiţia,
paşilor
1.4.; 3.1. - discuţii despre evenimentele unde întâlnim jocuri jocul popular
populare;
c.activitate frontală,
- activitate outdoor: dansarea ,,roatei în patru” se va individuală, în perechi,
EFS face în curtea şcolii pentru a avea mai mult spaţiu în grup

1.1.; 2.3.

Joi Limba Engleza

Joi CLR - completarea unor cuvinte cu grupul de litere a. auxiliar, fişe de lucru Observare
1.3.; 1.4.; corespunzător; Recapitulare finală b. conversaţia euristică,
2.1.; 3.3. - exemplificarea unor cuvinte care conţin grupurile explicaţia, exerciţiul,
de litere; munca independentă, sistematică
- realizarea unui lănţişor cu literele alfabetului; copacul ideilor, RAI,
DP - dictare, transcriere; cadranele, ciorchinele
2.3. - extragerea cuvintelor care conţin grupurile de Alfabetul. Literele mari şi mici c. activitate frontală,
litere, dintr-un text dat; de mână individual, în perechi
- completarea unui scurt text cu semnele de
AVAP punctuaţie potrivite; Grupuri de litere Autoevaluare
2.3. - identificarea unor cuvinte care conţin grupurile de controlată
litere;
- exerciţii de scriere corectă

Religie

MEM Recapitulare finală a. auxiliar,fişe de lucru, Evaluare după


1.2.; 1.4; laptop, videoproiector modul de
1.6.; 3.1.; b.conversaţia,explicaţia, rezolvare a
3.2.; 4.2.; - aflarea sumei / diferențe a două numere; demonstraţia,exerciţiul, sarcinilor de
5.2. - scrierea sumei / diferențe obţinute prin comparare, jocul didactic, cadranele lucru
utilizând semnele <, >, =; problematizarea, munca
- găsirea sumelor / diferenţelor unor numere date, independentă
verificare prin proba operaţiei inverse; Adunarea şi scăderea numerelor
c.activitate frontală,
- colorarea unor numere, după criterii date naturale de la 0 la 1000
CLR individuală, pe grupe
- asocierea rezolvării unei probleme cu un desen
- crearea unor probleme simple după imagini/
2.3.; 3.1.
desene/ scheme date;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de Probleme
problemă să se schimbe;
- aflarea unui număr necunoscut, în diverse contexte
AVAP - discuţii despre rezervaţiile naturale şi importanţa Rezervaţii naturale
acestora
2.6.

Vineri AVAP - discuţii despre animalele ilustrate, realizate prin TANGRAM a. pătratul magic, Aprecieri
2.2.; 2.3.; tehnica tangramului; planşe, foarfecă, lipici globale și
2.4.; 2.5.; - identificarea figurilor geometrice; b. conversaţia euristică,
2.6. - numirea materialele pe care le au elevii pe bancă; explicaţia, observarea individuale
- tehnici de lucru: decupare, lipire dirijată, demonstraţia,
CLR - se înfrumusețează planșa și cu alte elemente Animale munca independentă, Expunerea
2.3. realizate la alegere; turul galeriei lucrărilor
MEM - realizarea lucrărilor folosind tehnica TANGRAM; c. activitate frontală,
2.2. - analiza lucrărilor individuală
Vineri - citirea în forme variate a textului dat (citire cu *Lectură a. manual, fişe de lucru Evaluare după
voce tare / în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe b. conversaţia euristică, rezolvarea
roluri, citire ştafetă etc.) ; explozia stelară, sarcinilor de
CLR - identificarea, explicarea şi integrarea în noi diamantul, blazonul, lucru
1.1.; 1.2.; enunţuri a cuvintelor necunoscute; Năluca, de Cezar Petrescu exerciţiul, reteaua
2.3.; 3.1.; - identificarea autorului, titlului, alineatele textului; personajelor, Gândiți,
3.2.; 4.1. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; lucrați în perechi,
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în comunicați, metoda
pălăriilor gânditoare
legătură cu textul citit;
DP c. activitate frontală,
- transcrierea unui alineat, respectând asezarea
2.3 individuală, în perechi
corectă în pagina caietului;
MEM - povestirea orală a textului;
3.2. - caracterizarea personajelor textului;
- cuvinte cu înţeles opus / asemănător;
- discuţii despre importanţa protejării pădurii şi a
vieţuitoarelor ei;
- identificarea unor cuvinte, după criterii date;
- desenarea căprioarei
MM - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea Mişcare pe muzică a. manual, laptop, Observare
copiilor, funcţie de nunanţă sau tempo; videoproiector sistematică
2.1.; 3.1.; - joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în perechi, b.conversaţia euristică,
3.2.; 3.4. pe o muzică audiată; explicaţia, exerciţiul,
- marcarea structurii ritmice prin pași cadențați/ de Recapitulare demonstraţia, munca
marș; independentă
c.activitate frontală,
- repetarea unor noţiuni muzicale învăţate / paşilor individuală, în perechi,
CLR
de dans învăţaţi; în grup
2.3. - exerciţii de respiraţie, de încălzire a vocii şi de
dicţie;
- interpretarea cântecului ,,Melcul supărat”;
- exerciţii de dirijare;
- interpretarea cântecului ,,Melodie”, de W. A.
Mozart;
- cântarea şi acompanierea cântecelor ,,Ceata lui
DP Piţigoi” şi ,,Vivat veselia”

2.3.

MEM - repetarea tablei înmulţirii; Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru Autoevaluarea
controlată
1.4.;1.5.; - efectuarea de înmulțiri în concentrul 0 – 100, b.conversaţia,explicaţia
prin adunări repetate sau utilizând proprietăți ale Înmulţirea numerelor naturale de la ,
1.6.; 3.1.; 0 la 1000
înmulțirii; demonstraţia,exerciţiul
4.2.; 5.1.;
Nevoile vieţuitoarelor pentru a , jocul didactic, munca
5.2. - aflarea produsului unor perechi de numere date; supravieţui independentă,

- rezolvare de probleme cu o singură operaţie; problematizarea

- exerciţii de tipul: dublul numerelor … este / c.activitate frontală,


însumează …/ îndoitul numărului … este; activitate individuală
CLR
- compararea a două produse, utilizând semnele:
3.1. <,>,=;

- compunere şi rezolvare de probleme, după


diverse cerinţe;
DP
- completarea unor casete cu factorul lipsă;
2.3.
- scrierea unor numere ca produs de 2, 3 factori;

- completarea unor enunţuri lacunare;

- aflarea sumei / diferenţei unor produse;

- verbalizarea etapelor vieţii umane;

- exemplificarea nevoilor de bază ale


vieţuitoarelor;
- verbalizarea asemănărilor şi deosebirilor între
om, plante şi animale

Luni MEM - scrierea unor numere ca produs de doi, trei sau Recapitulare finală a. culegere de exerciţii Interevaluare
patru factori; şi probleme
1.4.;1.5.; b.conversaţia,explicaţia,
1.6.; 3.1.; - rezolvare / compunere de probleme; demonstraţia,exerciţiul,
- completarea unor casete cu factorii lipsă; jocul didactic, munca
4.2.;
- aflarea factorului necunoscut, făcând proba; independentă, cadranele,
- completarea unor tabele, după cerinţe stabilite; Înmulţirea numerelor naturale de problematizarea
5.1.; 5.2. c.activitate frontală,
- colorarea unor imagini, conform unui cod al la 0 la 1000
culorilor; activitate individuală, în
- aflarea dublului / triplului unor numere date; perechi
- exerciţii de tipul ,,Află suma / diferenţa / produsul
CLR
unor numere; Ordinea efectuării operaţiilor
- compararea unor produse (<, >, =);
3.1.
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de acelaşi ordin / de ordine diferite;
DP - identificarea mediilor de viaţă natural / artificiale;
2.3. Medii de viaţă
- realizare de corespondenţe între plante / animale şi
mediul lor de viaţă
Recapitulare finală
- discuţii despre felicitări;

- identificarea situaţiilor în care putem transmite


CLR mesaje prin intermediul felicitărilor; Scrierea funcţională

1.2.; 1.3.; - discuţii despre modul de redactare a unui bilet;


a. fişe de lucru
2.3.; 3.1.; - reconstituirea unor bilete, din bucăţi de hârtie, b. conversaţia euristică,
transcrierea acestora; exerciţiul, explicaţia,
3.2.; 4.1.; Felicitarea. Biletul. Afişul Observare
brainstorming, RAI,
sistematică
- exerciţii de completare a unor bilete cu cadranele, jocul
4.2.; 4.3. c. activitate frontală,
informaţiile care lipsesc; Autoevaluare
individuală, în perechi
- descoperirea greşelilor din bilete date, rescrierea
AVAP acestora;

2.6. - discuţii despre redactarea unui afişe

- redactarea unor felicitări / bilete şi afişe, după


criterii date

CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru,
impusă de semnele de punctuaţie; laptop, videoproiector
1.2.; 1.3.; b. conversaţia euristică,
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi explozia stelară, jocul, Autoevaluare
2.3.; 3.1.; explicaţia, cadranele, controlată
autorului textului;
diamantul, exerciţiul,
3.2.; 4.1.; Gândăcelul , de Emil Gîrleanu harta povestirii, metoda
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza pălăriilor gânditoare,
textului citit; jurnalul cu dublă intrare
4.2.; 4.3. (fragment)
c. activitate frontală,
- selectarea unor enunţuri care reprezintă imagini individuală, în perechi,
vizuale / auditive; pe grupe
AVAP

2.6. - povestirea orală, cu întrebări de sprijin;

- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate


în text;
DP

2.3

EFS - explicarea si demonstrarea conducerii mingii Deprinderi sportive elementare - teren de sport Observare
(driblingul) Se realizeaza prin impingerea mingii in speciflce jocului sportiv - fluier sistematica
3.1.; 3.2.; - mingi de handbal
sol cu mana indemanatica, palma facuta caus, minihandbal
3.3. Apreciere
degetele rasfirate, flexate. Driblingul se face inainte individuala
si lateral pentru a evita lovirea mingii cu piciorul in
timpul alergarii;
Dribling simplu si multiplu de pe
CLR loc
- exersarea driblingului simplu si multiplu
2.3. individual, descriind prin miscare un cerc mic,
insusind tehnica de protejare a mingii;

- exercitii: - bataia mingii in sol cu o mana,


DP alternativ;

2.3. - bataia mingii in sol de mai multe ori cu ambele


maini.

- Joc dinamic cu semnale vizuale si sonore: ,,Minge,


stai!"
Marti CLR - explicarea unor expresii; Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru,
laptop, videoproiector
1.2.; 1.3.; - identificarea cuvintelor care conţin grupuri de b. conversaţia euristică,
sunete; explozia stelară, jocul, Autoevaluare
2.3.; 3.1.; explicaţia, cadranele, controlată
- identificarea trăsăturilor gândăcelului; diamantul, exerciţiul,
3.2.; 4.1.; Gândăcelul , de Emil Gîrleanu harta povestirii, metoda
pălăriilor gânditoare,
- discuţii despre ocrotirea vietăţilor;
4.2.; 4.3. (fragment) jurnalul cu dublă intrare
c. activitate frontală,
- identificarea cuvintelor alintate (diminutive);
individuală, în perechi,
pe grupe
- interpretarea exclamaţiei „- Uf! Că mult mai am
AVAP de suit, Doamne!”;

2.6. - extragerea învăţăturii textului;

- alcătuirea unui scurt text cu titlul ,,Gândăcelul”

DP - realizarea unui colaj ,,Insecte”;

2.3. - audierea / vizionarea cântecului ,,Gâze”

MEM https://www.youtube.com/watch?v=GiuNvh20F1U

3.2.

MM

1.4.
AVAP - discuţii despre obiectele ilustrate, realizate prin
tehnica tangramului;
2.2.; 2.3.;
2.4.; 2.5.; - identificarea figurilor geometrice;
a. pătratul magic,
2.6. planşe, foarfecă, lipici
- numirea materialele şi a intrumentelor de lucru; TANGRAM Aprecieri
b. conversaţia euristică,
globale și
explicaţia, observarea
- tehnici de lucru: decupare, lipire individuale
dirijată, demonstraţia,
CLR munca independentă,
- se înfrumusețează planșa și cu alte elemente Obiecte Expunerea
turul galeriei
2.3. realizate la alegere; lucrărilor
c. activitate frontală,
individuală
MEM - realizarea lucrărilor folosind tehnica TANGRAM;

2.2. - analiza lucrărilor

Miercuri MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0- Recapitulare finală a. fişe de lucru, culegere Observarea
100 prin scăderi repetate sau recurgând la de exerciții și probleme sistematică:
1.4.;1.5.; b.conversaţia, cadranele atitudinea
înmulţire;
1.6.; 3.1.; explicaţia, exerciţiul, elevilor faţă de
Împărţirea numerelor naturale de problematizarea, munca sarcina dată
4.2.; - completarea unor casete cu numerele lipsă;
la 0 la 1000 independentă
c activitate frontală,
5.1.; 5.2. - rezolvarea de probleme; individuală, pe grupe
- efectuarea probei împărţirii prin înmulţire şi prin
împărţire / probei înmulţirii prin înmulţire şi prin
CLR împărţire;

3.1. - exerciţii de aflare a unui număr necunoscut;


Despre Dunăre şi Marea Neagră
- exemplificarea formelor de relief;

DP - discuţii despre Delta Dunării şi Marea Neagră ;

2.3. - identificarea florei şi faunei specifice fiecăreia

EFS - explicarea si demonstrarea driblingului simplu si Deprinderi sportive elementare - teren de sport
multiplu din mers; speciflce jocului sportiv minihandbal
3.1.; 3.2.; - fluier
- mingi de handbal Observare
3.3. - exersari individuale si pe grupe;
sistematica
- Jocuri dinamice: ,,Portita", ,,Cine tine mingea mai Dribling simplu si multiplu din
mult"; mers
CLR Aprecieri
- Stafeta cu conducerea mingii - elevii sunt individuale
2.3. impartial in 3-4 siruri egale asezate la linia de
centru. Primul din fata jirului pleaca in alergare cu
conducerea mingii (dribling) pana la semicercul de 9
DP m si arunca la poarta din alergare, culege mingea,
se intoarce tot in dribling predand mingea
2.3.

Miercuri DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua, Explorarea meseriilor a. manual, fişe de lucru, Observare
data, meteo, agenda zilei, impresii; laptop, videoproiector sistematică
Recapitulare / Evaluare b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.3.

CLR explicaţia, exerciţiul,


jurnalul cu dublă intrare,
2.3.; 3.1. - citirea poeziei ,,Meşterul făurar”; jocul, cadranele, RAI
- formulare de răspunsuri la întrebări; c. activitate frontală,
- realizarea unor postere despre diverse meserii; individuală, pe grupe
- exerciţiu-joc ,,Ce meserie aş lua cu mine dacă…?”
- audierea poeziei ,,Ce miros au meseriile?”, de
AVAP
Gianni Rodari
https://www.youtube.com/watch?
2.2. v=BW_jAfXEDHw
- identificarea meseriilor prezentate în poezie;
- discuţii despre aceste meserii;
- realizare de corespondenţe între meserie şi
instrumentele de lucru;
- joc ,,Pizza”;
- desen ,,Meseria preferată

- citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei


impusă de semnele de punctuaţie; Recapitulare finală
CLR - precizarea titlului / autorului/ personajul
textului; a. manual, fişe de lucru
1.2.; 1.3.; - formulare de răspunsuri la întrebări; b. conversaţia euristică,
- exemplificarea unor cuvinte care se scriu cu explozia stelară, jocul,
Mingea de sub saltea , după
2.3.; 3.1.; ,,m” în faţa literelor ,,b şi p”; explicaţia, cadranele, Autoapreciere
Sanda Faur
- completarea unor cuvinte lacunare cu ,,î” şi ,,â”; exerciţiul, ciorchinele
3.2.; 4.1.; - alcătuiri de enunţuri cu astfel de cuvinte; c. activitate frontală,
- formulări de enunţuri interrogative, enunţiative individuală, în perechi
şi exclamative, pe baza textului; Exerciţii de scriere corectă
4.2.; 4.4 Dialogul
- indicarea formei corecte a cuvintelor ,,într-o /
Miercuri MEM

1.4.;1.5.;
1.6.; 3.1.;
4.2.; - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul
0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la Observarea
5.1.; 5.2. înmulţire; a. fişe de lucru, culegere
- completarea unor casete cu numerele lipsă; Recapitulare finală
de exerciții și probleme sistematică:
- rezolvarea de probleme; b.conversaţia, cadranele atitudinea
- efectuarea probei împărţirii prin înmulţire şi Împărţirea numerelor naturale
explicaţia, exerciţiul, elevilor faţă
prin împărţire / probei înmulţirii prin înmulţire şi de la 0 la 1000
CLR problematizarea, munca de sarcina
prin împărţire;
- exerciţii de aflare a unui număr necunoscut; independentă dată
Despre Dunăre şi Marea Neagră
3.1. - exemplificarea formelor de relief; c activitate frontală,
- discuţii despre Delta Dunării şi Marea Neagră ; individuală, pe grupe
- identificarea florei şi faunei specifice fiecăreia

DP

2.3.

MM - joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în Mişcare pe muzică a. manual, laptop, Probă orală /
perechi, pe o muzică audiată; videoproiector scrisă
2.1.; 3.1.; - marcarea structurii ritmice prin pași cadențați/ Evaluare b.conversaţia euristică, /practică
de marș; explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 3.4.
- evaluarea unor noţiuni muzicale învăţate / demonstraţia, munca
paşilor de dans învăţaţi; independentă
- exerciţii de respiraţie, de încălzire a vocii şi de c.activitate frontală,
dicţie; individuală
CLR - interpretarea şi dirijarea cântecului ,,Peşte,
peştişor”, din folclorul copiilor
2.3. - identificarea tipului de cântec pentru ,,Mierla”;
- transcrierea unor versuri şi marcarea locurilor
în care se poate inspira pentru cântecul ,,Volbură
frumoasă”
Joi Limba Engleza

CLR Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru


- alcătuiri de enunţuri cu aceste cuvinte; b. conversaţia euristică,
1.2.; 1.3.; - completarea unor enunţuri date cu cuvinte ,,într-o / explozia stelară, jocul,
într-un” , ,,sa / s-a” şi ,,sau / s-au”; explicaţia, cadranele,
2.3.; 3.1.; - ordonarea alfabetică a cuvintelor din primul enunţ exerciţiul, ciorchinele
al textului; c. activitate frontală,
3.2.; 4.1.; - scrierea variantelor de despărţire în silabe a unor individuală, în perechi
cuvinte; Mingea de sub saltea , după
4.2.; 4.3. - precizarea vocalelor şi consoanelor unor cuvinte /
Sanda Faur
enunţuri date;
- redactarea unui bilet adresat lui Ionuţ;
- alcătuiri de dialoguri pe teme diverse;
AVAP - completarea unor dialoguri potrivit situaţiilor
ilustrate Autoapreciere
2.6. Exerciţii de scriere corectă

Dialogul

DP

2.3.

Religie
- identificarea operaţiilor matematice de ordinul I şi Recapitulare finală
al II-lea;
MEM
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării
1.4.; 1.5; a. fişe de lucru, culegere
operaţiilor;
1.6.; 3.1.; de exerciții și probleme
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare Ordinea efectuării operaţiilor
4.2.; 5.2. b.conversaţia, cadranele
operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite;
explicaţia, exerciţiul, Observare
- rezolvări de exerciţii după un model dat; Despre igienă
DP problematizarea, munca sistematică
- rezolvare şi compunere de probleme; Despre boli şi prevenirea acestora
2.3. independentă
- rezolvarea ,,Labirintul matematic”;
c activitate frontală,
CLR individuală
- discuţii despre igiena personală / a locuinţei/ a
2.3.; 3.1.
îmbrăcămintei / a încălţămintei;
- identificarea unor reguli de igienă;
- discuţii despre prevenirea unor boli
Vineri AVAP - discuţii despre modurile în care putem proteja Cufărul cu poveşti
a. manual, diverse
2.2.; 2.3.; natura;
materiale, laptop,
2.4.; 2.5.; - observarea imaginilor din manual (pag. 44 si 45);
videoproiector
2.6. - identificarea etapelor realizării unui personaj;
b. conversaţia euristică, Observare
- crearea unei poveşti cu un personaj ECO; Personajul ECO explicaţia, observarea sistematică
CLR - prezentarea poveştii într-un mod creativ;
dirijată, demonstraţia,
2.1.; 2.3. - realizarea unui personaj ECO, folosind diverse
munca independentă, Expoziţie
MEM materiale;
turul galeriei
3.2. - analiza lucrării;
c. activitate frontală,
MM - audierea cântecului ,,Natura şi ecologia”
individuală
1.4. https://www.youtube.com/watch?v=h1XNi6Q6rhY
CLR - citirea poeziei, respectând intonaţia potrivită; *Lectură Observare
1.2.; 1.3.; - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce a. fişe de lectură, laptop, sistematică
2.3.; 3.1.; este vorba în această poezie?”; videoproiector
3.2.; 4.1.; - precizarea titlului / autorului/ numărului de strofe b. conversaţia euristică,
4.2.; 4.3. şi de versuri; Vine vara cu vacanţa, de Emilia explozia stelară, jocul,
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri Plugaru explicaţia, cadranele,
AVAP scurte care testează înţelegerea poeziei; exerciţiul, ciorchinele
2.6. - formularea unor răspunsuri la întrebări despre c. activitate frontală,
conţinutul poeziei; individuală, în perechi
MM - explicarea unor semen de punctuaţie;
1.4. - transcrierea unei strofe, respectând aşezarea
corectă în pagina caietului;
- discuţii despre planurile de vacanţă ale elevilor;
- realizarea unui desen cu titlul ,,Vacanţa mare”;
- audierea / vizionarea cântecului ,,Vacanţa”
https://www.youtube.com/watch?v=HSypwuZbiD0

MM - reproducerea în grup a cântecelor însuşite, Recapitulare finală a. manual, laptop,


respectând sincronizarea videoproiector
1.1.; 1.2. ; b.conversaţia euristică,
1.3.; 1.4.; - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin explicaţia, exerciţiul,
demonstraţia, munca
2.1.; 2.2.; acompaniamentul cu jucării muzicale sau a
independentă
3.1.; 3.2.; percuţiei corporale; c.activitate frontală,
3.4. individuală, în grup
- interpretarea unor cântece, în dialog muzical; Observarea
sistematică
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru
CLR crearea unei idei muzicale proprii;

2.3. - interpretarea unor cântece,cu acompaniament;


- jocuri populare;
- concurs ,,Cel mai bun interpret”

MEM - identificarea şi denumirea figurilor plane: pătrat, Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru, Evaluarea
triunghi, dreptunghi, cerc; laptop, videoproiector după
1.4.; 1.5.; rezolvarea
- recunoaşterea unor corpuri geometrice în b.conversaţia, sarcinilor de
lucru
1.6.; mediul apropiat (cub, cuboid, sferă, cilindru, con); organizatorul grafic
2.2.; Figuri plane. Corpuri geometrice
- identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor explicaţia, exerciţiul,
3.1.; 5.1. geometrice;
problematizarea,
5.2. - realizarea unor desene simple, respectând o axă munca independentă
Despre planetele sistemului nostru
de simetrie dată;
solar c activitate frontală,
- desenarea figurilor plane / corpurilor individuală, în perechi
CLR geometrice;

2.3. - identificarea interiorului şi exteriorului unei


figuri;
- aflarea unor sume / diferenţe / produse / câturi
a numerelor aflate în interiorul / exteriorul
figurilor / corpurilor geomatrice;

- numirea planetelor Sistemului Solar;


AVAP
- identificarea planetelor pe planşe/modele
simple/ în filme documentare;
2.2.
- desen ,,Sistemul solar”

Luni - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind


de la o tematică dată /de la numere date /de la verbe
/ expresii care sugerează operaţii;
MEM - transformarea unei probleme rezolvate prin
1.4.; 1.5.; schimbarea numerelor sau a întrebării, prin a. culegere de exrciţii şi
1.6.; 4.1. înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin Recapitulare finală probleme, fişe de lucru
4.2.; 5.2. adăugarea unei întrebări etc.; b.conversaţia euristică,
- crearea unor probleme după imagini / desene / Probleme care organizatorul grafic Observare
CLR scheme / exerciţii / formule; se rezolvă prin mai mult de două explicaţia, exerciţiul,
sistematică
2.1. -vizionarea unor documentare despre protectia operaţii problematizarea
mediului c activitate frontală,
DP - recunoasterea aparatelor care funcţionează cu Despre electricitate individuală, în perechi
2.3 ajutorul curentului electric;
- discuţii despre electrocutare;
- materiale conductoare / izolatoare
- identificarea unor vieţuitoare care produc
electricitate
CLR - alcătuirea unor propoziţii prin care se Recapitulare finală a. manual, fişe de Autoevaluare
formulează o solicitare, o întrebare, o lucru
1.2.; 1.3.; mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut controlată
etc. Cuvântul. Propoziţia b. conversaţia
- alcături de enunţuri, după diverse criterii;
2.3.; 3.1.; euristică, explozia
- schimbarea topicii propoziţiei, cu accentuarea Ortografie şi punctuaţie
unor detalii ale mesajului transmis; stelară, jocul,
- transformarea/completarea unor enunţuri
după criterii date;
- formularea de enunţuri după ilustraţii sau
folosind cuvinte date;
- cuvinte cu sens opus / asemănător / înţelesuri
3.2.; 4.1.; diferite;
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/a unui
4.2.; 4.3. text scurt pe foaie dictando, respectând explicaţia, cadranele,
încadrarea în pagina de caiet, aprecierea exerciţiul, ciorchinele
spaţiilor dintre litere şi cuvinte;
- completarea unor enunţuri cu ortograme c. activitate frontală,
AVAP potrivite; individuală, în perechi
- despărţiri a cuvintelor în silabe;
2.6. - ordonare de silabe / cuvinte pentru a forma
cuvinte / propoziţii;
- completarea unui text cu semnele de punctuaţie
corespunzătoare, transcrierea textului;
- completarea unor cuvinte cu litera care
lipseşte;
- redactarea unui text cu titlul ,,La joacă”, pe
baza întrebărilor date

CLR Itemii probei de evaluare Probă de evaluare finală a. fișe de evaluare finală
b.conversaţia,
1.2.; 1.3.; munca independentă
c. activitate individuală
2.3.; 3.1.;
Probă scrisă
3.2.; 4.1.;

4.2.; 4.3.

EFS - suveica cu dribling, pasa si deplasare la coada Deprinderi sportive elementare - teren de sport Probă practică
sirului opus; speciflce jocului sportiv
3.1.; 3.2.; minihandbal - fluier
3.3. - pe marginea terenului, incrucisare in dribling si
Stafete aplicative cu mingea - mingi de handbal
pasa din alergare;
Jocuri dinamice cu mingea
- jocuri dinamice: ,,Hustiuliuc"

DP

2.3.

Marti CLR - diverse exerciţii; Exerciţii diverse a. fişe de lucru


- citirea listei cu lecturile recomandate; b. conversaţia euristică,
1.2.; 1.3.; - discuţii despre acestea; explozia stelară, jocul,
- nominalizarea unor poveşti preferate; explicaţia, cadranele,
2.3.; 3.1.; - discuţii despre planurile lor de vacanţă; Listă cu lecturile recomandate exerciţiul, ciorchinele
- jocuri de mimă, pentru recunoaşterea unor c. activitate frontală,
3.2.; 4.1.; personaje din lecţiile studiate; individuală, în perechi
- desen ,,Rămas bun, dragă şcoală” Observare
sistematică
4.2.; 4.3.

AVAP
2.2.

- numirea unor tehnici de lucru învăţate; Recapitulare/ a. manual, diverse


AVAP
- identificarea lucrurilor care li s-a părut mai lucrări
2.2.; 2.3.;
uşoare / dificile; Evaluare b. conversaţia euristică,
2.4.; 2.5.; Observare
- numirea lucrării care li s-a părut mai interesantă / explicaţia, observarea
2.6. sistematică
mai puţin interesantă dirijată, exerciţiul, turul
- identificarea materialelor şi instrumentelor folosite galeriei
CLR Expunerea
în realizarea lucrărilor / a etapelor de lucru; c. activitate frontală,
2.1.; 2.3. lucrărilor
- găsirea unor titluri potrivite pentru unele lucrări; individuală
- identificarea unor mesaje transmise prin limbaj
artistic
MEM - enumerarea unităţilor de măsură studiate; Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru
- identificarea unităţii de măsură potrivită pentru b.conversaţia,explicaţia,
1.4.; 1.5.; ilustraţii date; exerciţiul, RAI,
3.2.; 4.2.; - stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri; Unităţi de măsură problematizarea, munca
- rezolvări de exerciţii şi probleme; independentă
5.1.; 5.2.;
- completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii Despre magneţi c.activitate frontală,
6.1.; 6.4. individuală
potrive legate de unităţile de măsură;

- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date; Interevaluare

CLR
- discuţii despre magneţi;
- experiment : cu ajutorul magneţilor atragem
2.3.; 3.1.
diverse obiecte, observăm că magneţii cu poli
diferiţi se atrag şi magneţii cu poli identici se
AVAP resping
2.6.

EFS - Jocuri dinamice: ,,Portita", ,,Cine tine mingea mai Deprinderi sportive elementare - teren de sport Observare
mult"; speciflce jocului sportiv minihandbal sistematica
3.1.; 3.2.; - fluier
3.3. - Stafeta cu conducerea mingii - elevii sunt - mingi de handbal
impartial in 3-4 siruri egale asezate la linia de Aprecieri
centru. Primul din fata jirului pleaca in alergare cu Dribling simplu si multiplu din
individuale
conducerea mingii (dribling) pana la semicercul de 9 mers
CLR
m si arunca la poarta din alergare, culege mingea,
2.3. se intoarce tot in dribling predand mingea

DP

2.3.
Miercuri Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua,
data ,meteo, agenda zilei, impresii

- redactarea unei compuneri cu titlul ,,Prietenia


adevărată se învaţă din copilărie” (pe grupe);
DP
- joc de rol ,,Rolurile colorate”;
2.1.; 2.3.;
3.2.; 3.3. - studiu de caz ,,DA!prieteniei, NU!conflictelor”; Observare
a. manual, fişe de lucru sistematică
- discuţii despre importanţa colaborării, obiceiuri b. conversaţia euristică,
bune/ obiceiuri rele; explicaţia, exerciţiul,
CLR jurnalul cu dublă intrare,
- realizarea unui ,,dicţionar al meseriilor”;
Recapitulare finală jocul, cadranele, RAI
2.3.; 4.2. c. activitate frontală, Tehnica
- activitate practică ,,Simbolurile meseriilor”; individuală, pe grupe ,,Colegii
întreabă”
- discuţii despre prietenie;
AVAP
- completarea ,,Piramidei lucrurilor şi a faptelor
2.6.
care ne împrietenesc”;

- discuţii despre importanţa învăţăturii;

- activitate practică ,,Meseria de ecologist”

CLR Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare a. fișe de ameliorare / de Evaluare


– Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ - exerciții de ameliorare – dezvoltare,
1.2.; 1.3.; se vor stabili în funcţie de problemele dezvoltare b. conversația, după
(individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi explicația, exercițiul, rezolvarea
2.3.; 3.1.; sarcinilor de
ameliorare/
3.2.; 4.1.; problematizarea dezvoltare:
c. frontală, individuală,
identificate după evaluarea finală.
4.2.; 4.3. în perechi, pe grupe

Autoreflecţia

MEM

1.4.; 1.5.; Itemii probei de evaluare


Probă de evaluare finală a. fișe de evaluare finală Probă scrisă
3.2.; 4.2.;
b.conversaţia,
5.1.; 5.2.; munca independentă
6.1.; 6.4. c. activitate individuală

MM

1.1.; 1.2. ;
1.3.; 1.4.;
2.1.; 2.2.; - enumerarea regulilor privind cântarea corectă;
- repetarea cântecelor învăţate ; a. manual, laptop,
3.1.; 3.2. videoproiector
- interpretare individuală, la alegere, a cântecelor
învățate; b.conversaţia euristică,
explicaţia, exerciţiul, Observare
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării
muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care demonstraţia, munca sistematică
CLR Recapitulare / Evaluare finală
să marcheze fie ritmul, fie timpii egali; independentă
- audiţii muzicale , dirijat intuitiv; c.activitate frontală,
2.3. - identificarea paşilor de dans pentru jocurile individuală, în perechi,
populare studiate etc. în grup
Joi Limba Engleza

CLR Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare


- exerciții de ameliorare –
1.2.; 1.3.; – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat a. fișe de ameliorare / de
dezvoltare Evaluare
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor dezvoltare,
b. conversația, după
2.3.; 3.1.; demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare finală explicația, exercițiul, rezolvarea
3.2.; 4.1.; problematizarea sarcinilor de
c. frontală, individuală,
în perechi, pe grupe ameliorare/
4.2.; 4.3. dezvoltare:

DP Autoreflecţia
2.3.

Rligie
MEM Oră de ameliorare-dezvoltare:
a. fișe de ameliorare / de
1.4.; 1.5.; – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se Ameliorare/ dezvoltare
dezvoltare, Evaluare
3.2.; 4.2.; vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale - exerciții de ameliorare –
b. conversația, după
5.1.; 5.2.; majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare explicația, exercițiul, rezolvarea
6.1.; 6.4. evaluarea finală. problematizarea sarcinilor de
c. frontală, individuală, ameliorare/
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat în perechi, pe grupe
dezvoltare
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor
DP demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
2.3. evaluare vizate prin proba de evaluare finală
Vineri
FESTIVITATEA DE PREMIERE
(SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2019 – 2020)