Sunteți pe pagina 1din 3

OFERTA DE OPȚIONALE

Curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) este ansamblul proceselor educative şi a


experienţelor de învăţare pe care fiecare şcoală le propune în mod direct elevilor săi în cadrul
ofertei curriculare proprii.
Opţionalul ales la nivelul unei clase , ca şi segment al CDŞ, constituie un element
esenţial de contextualizare a curriculumului favorizând:
- adaptarea ofertei de învăţare la specificul local (nevoi ale comunităţii,
multiculturalism, tradiţii etc.);
- centrarea procesului de predare-învăţare pe nevoile şi interesele elevului şi trecerea de
la “o şcoală pentru toţi” la “o şcoală pentru fiecare”;
- manifestarea creativităţii la nivelul practicii şcolare, cadrul didactic aflându-se în
situaţia de a-şi concepe obiectivele şi conţinuturile;
- corelarea resurselor şcolii cu dorinţele clasei de elevi;
- crearea unei personalităţi proprii a clasei de elevi prin diferenţierea ofertei
educaţionale.

Pentru stabilirea disciplinei opționale la clasa a IV-a , la începutul semestrului II al


clasei a III-a, respectând procedura de implementare CDS,  parcurg următoarele etape:

1. Dacă în anii şcolari anteriori, în cadrul CDŞ, am parcurs discipline opţionale, aplic
chestionare, atât elevilor cât şi părinţilor, pentru a măsura gradul de satisfacţie în rândul
acestora. De asemenea, tot în această etapă, prezint părinţilor impactul educaţional asupra
elevilor prin parcurgerea opţionalelor anterioare.
2. Prezint, atât părinţilor cât şi elevilor, nevoile educaţionale ale clasei, oportunităţile
pe care le pot întâlni elevii şi impactul aşteptat în urma parcurgerii CDŞ. În această etapă
părinţii şi elevii îşi exprimă aria/ariile curriculare pentru care optează.
3. Solicit Consiliului de Administraţie al şcolii aprobarea ofertei curriculare pentru
disciplina opţională.
4. Organizez o şedinţă cu părinţii, având în principal pe ordinea de zi alegerea
disciplinei opţionale care se va parcurge în clasa a IV-a. Astfel, după ce am analizat opţiunile
curriculare ale părinţilor din etapa precedentă, propun următoarele opţionale:
4.1. Aventură în lumea matematicii
Tipul opţionalului: la nivelul disciplinei, Aria curriculară Matematică şi ştiinţe
ale naturii ;
Clasa : a IV-a A;
Durata: 1 an;
Nr. de ore pe săptămână: 1 oră.
Notă de prezentare,
Am ales ca disciplină opţională “Aventură în lumea matematicii” deoarece vreau ca
elevii mei să privească matematica şi altfel, nu doar ca pe un complicat şir de exerciţii şi
probleme. Acest opţional va constitui totodată un mijloc de învăţare, dar şi de recreere, o
gimnastică agreabilă şi instructivă a minţii.
Matematica nu este numai o înşiruire de cifre, reguli sau capcane care trebuie
rezolvate şi învăţate pentru că aşa prevede programa şcolară, ci poate fi şi o disciplină
atractivă. Elevii trebuie convinşi că matematica nu este o aventură a copilăriei.Această
disciplină îi învaţă pe copii să fie atenţi, să se gândească mai mult asupra datelor unei
probleme, să observe orice amănunt interesant, să facă deosebirea între informaţiile
relevante şi cele nerelevante pentru obţinerea unei soluţii corecte. Sarcinile didactice vizează
şi dezvoltarea unei judecăţi analitice, necesară formării unei personalităţi inventive, puternic
investigatoare.În acelaşi timp le va stimula şi satisface copiilor nevoia de joc.
4.2. Educaţie financiară
Tipul opţionalului: interdisciplinar la nivelul disciplinelor Matematică, Limba şi
Literatura Română şi Educaţie Civică ;
Clasa : a IV-a A;
Durata: 1 an;
Nr. de ore pe săptămână: 1 oră.
Notă de prezentare,
Am ales ca disciplină opţională “Educaţie financiară” deoarece vreau ca elevii mei
să privească societatea actuală şi din perspectivă economică şi financiară. Prin parcurgerea
acestoi opţional doresc să formez elevilor mei competenţe reale privind gestionarea
banilor,ce înseamnă evoluţie economică pozitivă a unei persoane şi perceperea modului în
care sun cheltuiţi, împrumutaţi, investiţi banii în societatea de astăzi.
5. Membrii comitetului de părinţi îşi exprimă opţiunea în scris . Centralizez opţiunile
părinţilor şi înaintez Comisiei pentru Curriculum hotărârea luată de majoritatea membrilor
comitetului de părinţi.
6. Elaborez programa şcolară respectând normele metodologice în vigoare, aduc
sugestii metodologice pentru parcurgerea opţionalului ales.
7. Prezint opţionalul ales cu toată documentaţia aferentă inspectorului de specialitate şi
aştept avizarea acestuia .

Pentru stabilirea disciplinei opționale la clasa Pregătitoare , la începutul anului


şcolar,  parcurg aceleaşi etape , diferenţa constând în faptul că elimin Etapa 1 deoarece fiind
o promoţie nouă nu se poate face o analiză din anii anteriori. Astfel, propun următoarele
opţionale:
4.1. Învăţăm din poveşti
Tipul opţionalului: interdisciplinar la nivelul disciplinelor Comunicare în Limba
Română, Dezvoltare Personală, Arte Vizuale şi Abilităţi
Practice, Muzică şi Mişcare.
Clasa : Pregătitoare
Durata: 1 an;
Nr. de ore pe săptămână: 1 oră.
Notă de prezentare,
M-am oprit asupra acestei discipline opţionale contopind laolaltă obiective
specifice ariilor curriculare limbă şi comunicare, arte, om şi societate şi tehnologii, ca
urmare a descoperirii unui uriaş potenţial artistic la aceşti copii. Mijloc de educaţie,
instrucţie şi divertisment, opţionalul îi va oferi şcolarului posibilitatea de liberă exprimare şi
specifică manifestare a înclinaţiilor sau a talentului, precum şi şansa de a lucra în echipă, de
a se dovedi interesat, performant şi de folos celorlalţi.
4.2. “Eu şi lumea din jurul meu”
Tipul opţionalului: la nivelul disciplinei, Aria curriculară Consiliere şi
Orientare.
Clasa : Pregătitoare
Durata: 1 an;
Nr. de ore pe săptămână: 1 oră.
Notă de prezentare,
În acest scop, prin intermediul opţionalului “Eu şi lumea din jurul meu”, se urmăreşte
iniţierea elevilor în adoptarea unor comportamente pozitive din punct de vedere social,
dezvoltarea capacităţii de analiză a situaţiilor sociale create prin joc, menite să simuleze
contexte reale din viaţă. Activitățile din cadrul acestui opţional permit conștientizarea
procesului de transformare a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor în comportamente
aplicabile în viața reală, cu finalitate pozitivă pentru sine și societate. Activitatea opțională
”Eu şi lumea din jurul meu” este dedicată dezvoltării capacității elevului de a se
autocunoaște și de a-și exprima într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile, trăirile
personale, abilitățile de relaționare și comunicare, reflecțiile cu privire la învățare.

S-ar putea să vă placă și