Sunteți pe pagina 1din 35

COMISIA

EUROPEANĂ

Bruxelles, 29.1.2020
COM(2020) 37 final

ANNEXES 1 to 5

ANEXE

la

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU,


COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR

Programul de lucru al Comisiei pentru 2020

O Uniune mai ambițioasă

RO RO
Anexa I: Inițiative noi1

Nr. Obiectivul de politică Inițiative

Pactul ecologic european

1. Pactul ecologic european Comunicare privind Pactul ecologic european (propunere fără caracter legislativ, T4 2019);
Actul legislativ european privind clima, care consacră obiectivul atingerii neutralității climatice în 2050 [propunere
legislativă, articolul 192 alineatul (1) din TFUE, T1 2020];
Pactul european privind clima (propunere fără caracter legislativ, T3 2020)

2. Finanțarea tranziției durabile Planul de investiții al Pactului ecologic european (propunere fără caracter legislativ, T1 2020);
Fondul pentru o tranziție justă (propunere legislativă, articolul 175 din TFUE, T1 2020);
Strategia reînnoită privind finanțarea durabilă (propunere fără caracter legislativ, T3 2020);
Revizuirea Directivei privind raportarea nefinanciară (propunere legislativă care include o evaluare a impactului,
articolul 114 din TFUE, T4 2020)

3. Contribuția Comisiei la COP26 de la Glasgow Planul privind obiectivele climatice pentru 2030 (propunere fără caracter legislativ care include o evaluare a impactului,
T3 2020);
Noua strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice (propunere fără caracter legislativ, T4 2020);
Noua strategie a UE privind pădurile (propunere fără caracter legislativ, T4 2020);

4. Durabilitatea sistemelor alimentare Strategia „de la fermă la consumator” (propunere fără caracter legislativ, T1 2020);

5. Decarbonizarea energiei Strategia pentru o integrare sectorială inteligentă (propunere fără caracter legislativ, T2 2020)
Valul de renovări (propunere fără caracter legislativ, T3 2020);
Energia din surse regenerabile offshore (propunere fără caracter legislativ, T4 2020)

6. Producție și consum durabile Noul plan de acțiune pentru economia circulară (propunere fără caracter legislativ, T1 2020);
Dotarea consumatorilor cu mijloace de a acționa în vederea tranziției către o economie verde (propunere legislativă
care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T4 2020)

7. Protejarea mediului înconjurător Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030 (propunere fără caracter legislativ, T1 2020);
Al 8-lea program de acțiune pentru mediu [propunere legislativă, articolul 192 alineatul (3) din TFUE, T2 2020];
Strategia privind durabilitatea în domeniul substanțelor chimice (propunere fără caracter legislativ, T3 2020);

1
În prezenta anexă, Comisia furnizează informații suplimentare, în măsura în care acestea sunt disponibile, cu privire la inițiativele incluse în programul său de lucru, în
conformitate cu Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. Aceste informații, inserate între paranteze în dreptul fiecărei inițiative, sunt oferite doar cu titlu
orientativ și pot suferi modificări în cursul procesului pregătitor, în special în funcție de rezultatul unei eventuale evaluări a impactului.

1
Nr. Obiectivul de politică Inițiative

8. Mobilitatea durabilă și inteligentă Strategia pentru o mobilitate durabilă și inteligentă (propunere fără caracter legislativ, T4 2020);
Inițiativa ReFuelEU în domeniul aviației - Carburanți durabili pentru aviație [propunere legislativă care include o
evaluare a impactului, articolul 100 alineatul (2) din TFUE și/sau articolul 192 alineatul (1) din TFUE, T4 2020];
Inițiativa FuelEU în domeniul maritim - Spațiul maritim european verde [propunere legislativă care include o
evaluare a impactului, articolul 100 alineatul (2) din TFUE și/sau articolul 192 alineatul (1) din TFUE, T4 2020]

O Europă pregătită pentru era digitală

9. . O Europă pregătită pentru era digitală O strategie pentru o Europă pregătită pentru era digitală (propunere fără caracter legislativ, T1 2020);
Planul de acțiune pentru educația digitală (actualizare) (propunere fără caracter legislativ, T2 2020)

10. O abordare europeană a inteligenței artificiale Cartea albă privind inteligența artificială (propunere fără caracter legislativ, T1 2020);
Strategia europeană privind datele (propunere fără caracter legislativ, T1 2020);
Acțiuni subsecvente Cărții albe privind inteligența artificială, vizând inclusiv aspecte legate de siguranță,
răspundere, drepturile fundamentale și date (propunere legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114
din TFUE, T4 2020)

11. Servicii digitale Actul legislativ privind serviciile digitale (propunere legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din
TFUE, T4 2020)

12. Consolidarea securității cibernetice Revizuirea Directivei privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS) (propunere legislativă
care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T4 2020)

13. Mediul digital în serviciul consumatorilor Încărcătoare comune pentru telefoanele mobile și dispozitivele similare (propunere legislativă care include o evaluare
a impactului, articolul 114 din TFUE, T3 2020);
Revizuirea Regulamentului privind roamingul (propunere legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114
din TFUE, T4 2020)

14. . O nouă strategie industrială pentru Europa Strategia industrială (propunere fără caracter legislativ, T1 2020);
Raportul privind barierele în calea pieței unice (propunere fără caracter legislativ, T1 2020);
Planul de acțiune pentru asigurarea respectării normelor privind piața unică (propunere fără caracter legislativ,
T1 2020);
Strategia dedicată IMM-urilor (propunere fără caracter legislativ, T1 2020);
Cartea albă referitoare la Instrumentul privind subvențiile străine (propunere fără caracter legislativ, T2 2020)

15. Pachetul privind serviciile aeriene Revizuirea tarifelor de aeroport [propunere legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 100 alineatul (2)
din TFUE, T4 2020] Revizuirea furnizării de servicii aeriene [propunere legislativă care include o evaluare a impactului,
articolul 100 alineatul (2) din TFUE, T4 2020]

16. Către un spațiu european de cercetare Comunicarea privind viitorul cercetării și inovării și Spațiul european de cercetare (propunere fără caracter legislativ,
T2 2020);
Comunicare privind misiunile de cercetare și inovare în cadrul programului Orizont Europa (propunere fără caracter
legislativ, T4 2020)

2
Nr. Obiectivul de politică Inițiative

17. Finanțe digitale Planul de acțiune privind FinTech, inclusiv Strategia privind o piață europeană integrată a plăților (propunere fără
caracter legislativ, T3 2020);
Propunere privind criptoactivele (propunere legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 alineatul din
TFUE, T3 2020);
Actul legislativ privind furnizarea de servicii financiare transsectoriale referitor la reziliența operațională și
cibernetică (propunere legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T3 2020)

O economie în serviciul cetățenilor

18. Europa socială O Europă socială puternică pentru tranziții juste (propunere fără caracter legislativ, T1 2020);
Salarii minime echitabile pentru lucrătorii din UE [articolul 153 alineatul (1) litera (b), articolul 153 alineatul (2) și
articolul 154 din TFUE, T1/T3 2020];
Consolidarea Garanției pentru tineret (propunere fără caracter legislativ, T2 2020);
Sistemul european de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj (propunere legislativă care include o evaluare a
impactului, T4 2020)

19. Guvernanța economică Revizuirea cadrului de guvernanță economică (propunere fără caracter legislativ, T1 2020)

20. Aprofundarea uniunii piețelor de capital Planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital (propunere fără caracter legislativ, T3 2020);
Revizuirea cadrului de reglementare pentru firmele de investiții și operatorii de piață (MiFID II și MiFIR), inclusiv
stabilirea unui sistem centralizat de raportare al UE [propunere legislativă care include o evaluare a impactului,
articolul 53 alineatul (1) și articolul 114 alineatul (1) din TFUE, T3 2020];
Revizuirea Regulamentului privind indicii de referință [propunere legislativă care include o evaluare a impactului,
articolul 114 alineatul (1) din TFUE, T3 2020]

21. Finalizarea uniunii bancare Planul de acțiune privind combaterea spălării banilor (propunere fără caracter legislativ, T1 2020);
Revizuirea legislației privind cerințele de capital [propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 114
din TFUE (CRR) și articolul 53 din TFUE (CRD), T2 2020]

22. Impozitarea eficace: O impozitare a întreprinderilor adaptată secolului 21 (propunere fără caracter legislativ, T2 2020);
Planul de acțiune pentru combaterea evaziunii fiscale și pentru simplificarea și facilitarea impozitării (propunere
legislativă și propunere fără caracter legislativ care includ o evaluare a impactului, articolele 113 și 115 din TFUE,
T2 2020)

23. Pachetul privind uniunea vamală Planul de acțiune privind uniunea vamală (propunere fără caracter legislativ, T2 2020);
Propunere privind ghișeul unic în domeniul vamal (propunere legislativă care include o evaluare a impactului, articolele
33 și 114 din TFUE, T3 2020)

O Europă mai puternică pe plan internațional

24. Cooperarea internațională Semnarea și încheierea Acordului dintre UE și țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific (propunere cu caracter
legislativ, articolele 217 și 218 din TFUE, T3 2020)

3
Nr. Obiectivul de politică Inițiative

25. Suveranitatea financiară Consolidarea suveranității economice și financiare a Europei (propunere fără caracter legislativ, T3 2020)

26. Strategia pentru Africa Către o strategie globală cu Africa (propunere fără caracter legislativ, T1 2020)

27. Extinderea Consolidarea procesului de aderare – o perspectivă credibilă de integrare a Balcanilor de Vest în UE (propunere fără
caracter legislativ, T1 2020);
Intensificarea cooperării noastre cu Balcanii de Vest – contribuția Comisiei la Summitul UE-Balcanii de Vest
(propunere fără caracter legislativ, T2 2020)

28. Parteneriatul estic Parteneriatul estic după 2020 (propunere fără caracter legislativ, T1 2020)

29. Drepturile omului, democrație și egalitate de Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația (2020-2024) [propunere legislativă și propunere fără caracter
gen legislativ, T1 2020];
Planul de acțiune privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor în contextul relațiilor externe pentru perioada
2021-2025 (propunere fără caracter legislativ, T4 2020)

30. Reformarea OMC Inițiativa de reformare a OMC (propunere fără caracter legislativ, T4 2020)

Promovarea modului nostru de viață european

31. Promovarea competențelor, a educației și a Agenda actualizată pentru competențe în Europa (propunere fără caracter legislativ, T1 2020);
incluziunii Realizarea Spațiului european al educației (propunere fără caracter legislativ, T3 2020);
Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea (propunere fără caracter legislativ, T4 2020);

32. Un nou Pact privind migrația și azilul Un nou Pact privind migrația și azilul și propunerile legislative conexe (propunere fără caracter legislativ și propunere
legislativă, articolele 78 și 79 din TFUE, T1 2020)

33. Promovarea securității Europei O nouă Strategie privind uniunea securității (propunere fără caracter legislativ, T2 2020);
Consolidarea mandatului Europol (propunere legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 88 din TFUE,
T4 2020)
Propunere de măsuri suplimentare privind protejarea infrastructurilor critice (propunere legislativă care include o
evaluare a impactului, T4 2020);
O nouă strategie a UE pentru eradicarea traficului de persoane (propunere fără caracter legislativ, T4 2020);
Strategia UE pentru o combatere mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor (propunere fără caracter legislativ,
T2 2020)

34. Protejarea sănătății Planul european de combatere a cancerului (propunere legislativă, T4 2020);
O strategie farmaceutică pentru Europa (propunere fără caracter legislativ, T4 2020);

Un nou elan pentru democrația europeană

35. Agenda consumatorului O nouă Agendă a consumatorului (propunere fără caracter legislativ, T4 2020);

4
Nr. Obiectivul de politică Inițiative

36. Abordarea impactului schimbărilor Raportul privind impactul schimbărilor demografice (propunere fără caracter legislativ, T1 2020);
demografice Cartea verde privind îmbătrânirea (propunere fără caracter legislativ, T4 2020);

37. Inițiative privind egalitatea și nediscriminarea Strategia europeană privind egalitatea de gen (propunere fără caracter legislativ, T1 2020), urmată de măsuri
obligatorii de asigurare a transparenței salariale (propunere legislativă care include o evaluare a impactului, articolul
157 din TFUE, T4 2020);
Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTI (propunere fără caracter legislativ, T4 2020);
Cadrul UE post-2020 privind Strategia pentru egalitatea romilor și Strategia privind incluziunea romilor (propunere
fără caracter legislativ, T4 2020)

38. Democrația Planul de acțiune pentru democrația europeană (propunere fără caracter legislativ și propunere legislativă care include
o evaluare a impactului, articolele 224 și 114 din TFUE, T4 2020)

39. Viitorul Europei Creionarea marilor teme ale Conferinței privind viitorul Europei (propunere fără caracter legislativ, T1 2020)

40. Statul de drept Raportul anual 2020 privind statul de drept (propunere fără caracter legislativ, T3 2020)

41. Drepturile fundamentale Noua Strategie pentru punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale (propunere fără caracter legislativ, T4
2020);
Strategia UE privind drepturile victimelor (propunere fără caracter legislativ, T2 2020);
Raportul privind aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) (propunere fără caracter
legislativ, T2 2020);
Alinierea normelor relevante ale Uniunii în materie de asigurare a respectării legii în domeniul protecției datelor
(propunere fără caracter legislativ, T2 2020)

42. O mai bună reglementare Comunicare privind o mai bună reglementare (propunere fără caracter legislativ, T2 2020)

43. Analiza prospectivă Raportul anual din 2020 privind analiza prospectivă (propunere fără caracter legislativ, T2 2020)

5
Anexa II: Inițiative REFIT2

Obiectivul/potențialul de simplificare (o scurtă explicație a obiectivului REFIT al revizuirilor și a potențialului de


Nr. Titlul
simplificare al evaluărilor și verificărilor adecvării)

Pactul ecologic european

1. Evaluarea standardelor de comercializare Evaluarea standardelor de comercializare va contribui la verificarea coerenței dintre diferitele acte legislative, precum
[cuprinse în Regulamentul privind organizarea și la identificarea potențialului lor de simplificare. Rezultatele evaluării ar putea servi drept bază pentru procesul de
comună unică a piețelor (OCP), în „directivele reflecție cu privire la necesitatea aducerii unor modificări normative standardelor de comercializare.
privind micul dejun” și în legislația secundară
privind OCP]

2. Evaluarea indicațiilor geografice și a Evaluarea indicațiilor geografice și a specialităților tradiționale garantate va contribui la verificarea coerenței dintre
specialităților tradiționale garantate protejate în diferitele acte legislative referitoare la sistemele de calitate ale UE și va fi o ocazie de a analiza necesitatea
cadrul Uniunii Europene îmbunătățirii cadrului juridic (din perspectiva modernizării, a simplificării și a raționalizării sale). Rezultatele evaluării
ar putea servi drept bază pentru procesul de reflecție cu privire la necesitatea aducerii unor modificări normative
sistemelor de calitate ale UE.

3. Revizuirea Orientărilor privind anumite măsuri Statele membre pot oferi utilizatorilor cu un consum ridicat de energie electrică o compensație pentru o parte din
de ajutor de stat acordate în contextul schemei de costurile mai ridicate cu energia electrică suportate de aceștia și care decurg din sistemul UE de comercializare a
comercializare a certificatelor de emisii de gaze certificatelor de emisii. Obiectivul unei astfel de compensații este de a reduce la minimum riscul de relocare a emisiilor
cu efect de seră după 2020 de dioxid de carbon, care apare atunci când, din cauza costurilor aferente emisiilor, acestea sunt relocate din UE către
țări terțe care nu se confruntă cu constrângeri comparabile. Normele existente privind compensarea vor fi revizuite
pentru a se asigura faptul că acestea sunt adaptate la noul sistem de comercializare a certificatelor de emisie pentru
perioada 2021-2030. (propunere fără caracter legislativ care include o evaluare a impactului, T4 2020)

4. Revizuirea Regulamentului privind rețelele Această inițiativă va garanta alinierea deplină a Regulamentului TEN-E cu Pactul ecologic european și cu obiectivele
transeuropene de energie (TEN-E) de decarbonizare pe termen lung ale Uniunii, contribuind în același timp la integrarea sectorului și a pieței, la
securitatea aprovizionării și la stimularea concurenței. (propunere legislativă care include o evaluare a impactului,
articolele 170-171 din TFUE, T4 2020)

5. Evaluarea Directivei 2011/65/UE privind În cadrul evaluării Directivei RoHS se vor analiza eficacitatea și eficiența acesteia din perspectiva procedurii de
restricțiile de utilizare a anumitor substanțe adoptare a restricțiilor de utilizare a anumitor substanțe și a procesului de acordare de derogări de la restricții. Se va
periculoase în echipamentele electrice și evalua, de asemenea, coerența directivei cu alte acte legislative ale UE și relevanța sa comparativ cu alte acte
electronice (RoHS) legislative, în special în contextul evaluării Regulamentului REACH și a Directivei privind proiectarea ecologică.

2
Prezenta anexă trece în revistă cele mai importante revizuiri, evaluări și verificări ale adecvării legislației pe care urmează să le întreprindă Comisia și include activitatea de
evaluare a acțiunilor întreprinse pentru a da curs opiniilor exprimate prin intermediul platformei REFIT. Toate aceste evaluări vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2020.

6
Obiectivul/potențialul de simplificare (o scurtă explicație a obiectivului REFIT al revizuirilor și a potențialului de
Nr. Titlul
simplificare al evaluărilor și verificărilor adecvării)

6. Evaluarea Directivei 2000/53/UE privind În cadrul evaluării Directivei privind vehiculele scoase din uz se vor examina eficacitatea, eficiența și coerența sa cu
vehiculele scoase din uz alte acte legislative și relevanța sa din perspectiva obiectivelor de politică mai ample referitoare la economia circulară,
materialele plastice, utilizarea eficientă a resurselor, materiile prime etc.

7. Evaluarea Directivei 2010/75/UE privind emisiile În cadrul evaluării Directivei privind emisiile industriale se vor analiza eficacitatea, eficiența, valoarea sa adăugată
industriale europeană, coerența sa cu alte acte legislative și relevanța sa în a aborda sursele importante de poluare (agro)industrială
a aerului, a apei și a solului.

8. Verificarea adecvării normelor UE de combatere În cadrul verificării adecvării se vor evalua eficacitatea, eficiența, coerența, relevanța și valoarea adăugată europeană a
a exploatării forestiere ilegale [Regulamentul UE regulamentelor în a contribui la combaterea exploatării forestiere ilegale la nivel mondial. Învățămintele desprinse în
privind lemnul, Regulamentul (UE) nr. 995/2010 urma verificării adecvării vor fi utile pentru a evalua măsurile legate de cerere adoptate pentru alte materii prime.
și Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 privind
licențele FLEGT ale UE]

9. Revizuirea Directivei UE privind bateriile În conformitate cu concluziile formulate în rapoartele de evaluare/punere în aplicare a Directivei privind bateriile,
revizuirea ar trebui să aibă drept obiectiv integrarea mai fermă a preocupării pentru circularitate, îmbunătățirea
durabilității și adaptarea la evoluțiile tehnologice. Acest lucru este prevăzut și în Planul de acțiune strategic privind
bateriile. Astfel cum se prevede în concluziile rapoartelor privind directiva, inițiativa va modifica directiva sau va fi
elaborată o propunere de adoptare a unui nou regulament de abrogare a directivei, care să includă în special cerințe
referitoare la scoaterea din uz și la durabilitate. (propunere legislativă care include o evaluare a impactului; T4 2020]

10. Verificarea adecvării legislației UE relevante Perturbatorii endocrini sunt substanțe chimice care afectează funcționarea sistemului endocrin (hormonal) și au un
privind perturbatorii endocrini impact negativ asupra sănătății oamenilor sau a animalelor. UE a adoptat diverse măsuri care reglementează aceste
substanțe. În cadrul cerificării adecvării se va evalua dacă aceste măsuri îndeplinesc obiectivul general de protejare a
sănătății umane și a mediului. Se vor evalua coerența, eficacitatea, eficiența, relevanța și valoarea adăugată europeană a
legislației UE, cu accent pe asigurarea coerenței între diferitele acte legislative care formează acquis-ul în domeniul
substanțelor chimice.

11. Revizuirea Regulamentului privind standardele Această revizuire va simplifica cadrul juridic: un singur regulament (UE) va înlocui cele trei regulamente care
de comercializare aplicabile produselor reglementează în prezent produsele de acvacultură, transparența și informarea consumatorilor. (propunere legislativă
pescărești și de acvacultură în UE care include o evaluare a impactului, articolul 43 din TFUE, politica comună în domeniul pescuitului, T4 2020)

12. Evaluarea Regulamentului 913/2010 privind Utilizarea mai intensă a transportului feroviar de marfă este un element-cheie al politicii UE de reducere a emisiilor de
rețeaua feroviară europeană pentru un transport CO2, dar se lovește de o seamă de dificultăți. Regulamentul privind coridoarele de transport feroviar de marfă vizează
de marfă competitiv îmbunătățirea cooperării și a coordonării pe mai multe coridoare care prezintă un potențial deosebit pentru dezvoltarea
(Regulamentul privind coridoarele de transport transportului feroviar de marfă internațional .
feroviar de marfă) Regulamentul (UE) 913/2010 privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv a intrat în
vigoare în 2010 și au fost create nouă coridoare de transport feroviar de marfă, alte două coridoare urmând să fie
adăugate ulterior. Scopul acestei evaluări este de a oferi o imagine completă asupra punerii în aplicare a
regulamentului, precum și de a evalua efectele acestuia. Evaluarea va fi utilă pentru a se stabili ce măsuri suplimentare
la nivelul UE ar fi necesare pentru a stimula transportul feroviar de marfă.

7
Obiectivul/potențialul de simplificare (o scurtă explicație a obiectivului REFIT al revizuirilor și a potențialului de
Nr. Titlul
simplificare al evaluărilor și verificărilor adecvării)

13. Evaluarea Directivei 2009/128/CE privind În cadrul acestei evaluări se vor analiza, printre altele, progresele realizate de directivă în ceea ce privește reducerea
utilizarea durabilă a pesticidelor dependenței de pesticide și stimularea adoptării alternativelor cu risc redus și nechimice la pesticide. Va fi avut în
vedere și potențialul de simplificare a directivei, de exemplu, în ceea ce privește normele de inspecție a echipamentelor
de aplicare a pesticidelor și noile norme oficiale de control.

14. Evaluarea Strategiei UE privind bunăstarea În cadrul acestei evaluări se va analiza măsura în care Strategia UE privind bunăstarea animalelor a contribuit la
animalelor (2012-2015) simplificarea cadrului UE privind bunăstarea animalelor și posibilitățile de simplificare existente în lumina evoluției
necesităților în acest domeniu.

15. Evaluarea autorizării produselor de protecție a În cadrul acestei evaluări se evaluează punerea în aplicare și funcționarea Regulamentului nr. 1107/2009 privind
plantelor și a limitelor maxime de reziduuri de produsele de protecție a plantelor și a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 privind conținuturile maxime de reziduuri în
pesticide toate statele membre în intervalul de timp care a trecut de la aplicarea acestora în iunie 2011 și, respectiv, în septembrie
2008. Evaluarea propune modalități posibile de îmbunătățire a punerii în aplicare a regulamentelor pentru a simplifica
sau a consolida cadrul de reglementare actual, de exemplu prin abordarea întârzierilor și sporirea transparenței, prin
îmbunătățirea sistemului de autorizare pe zone și recunoașterea reciprocă a autorizațiilor, prin promovarea protecției
durabile a plantelor, adoptarea de soluții cu risc redus și atenuarea eficientă a riscurilor, precum și prin sporirea
coerenței și a consecvenței între regulamentele respective și alte acte legislative ale UE.
În cadrul evaluării se analizează, de asemenea, aspectele menționate în avizul XI.10.a publicat pe platforma REFIT
privind substanțele cu utilizări/surse multiple – Clorat adoptat la 7/6/2017 și în avizul XI.22.a publicat pe platforma
REFIT privind înregistrarea produselor de protecție a plantelor – adoptat la 14/3/2019.

16. Evaluarea Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 În cadrul acestei evaluări se analizează problema ridicată în avizul XI.11.a-b publicat pe platforma REFIT privind
privind mențiunile nutriționale și de sănătate stabilirea profilurilor nutriționale. Se analizează impactul situației actuale (în care nu există profiluri nutriționale la
înscrise pe produsele alimentare în ceea ce nivelul UE) și se verifică dacă profilurile nutriționale sunt în continuare adecvate scopului, dacă sunt justificate și
privește profilurile nutriționale și mențiunile de adecvate pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor Regulamentului privind mențiunile. Se așteaptă, de asemenea, ca
sănătate înscrise pe plante și pe preparatele din rezultatele acestei evaluări să abordeze chestiunile ridicate de către întreprinderi cu privire la Directiva privind
plante și cadrul de reglementare general pentru medicamentele tradiționale din plante, incluse în avizul XI.6.a-b publicat pe platforma REFIT.
utilizarea acestora în produsele alimentare

17. Evaluarea materialelor în contact cu alimentele În cadrul acestei evaluări se vor analiza toate aspectele legislației actuale a UE privind materialele care intră în contact
cu alimentele, inclusiv eficacitatea declarației de conformitate care trebuie prezentată pentru anumite măsuri specifice
la nivelul UE. Pe baza acestei evaluări, Comisia va analiza dacă este necesar să se adopte măsuri suplimentare la
nivelul UE și va lua în considerare diferite chestiuni, cum ar fi cea ridicată în avizul XI.1a publicat pe platforma
REFIT, care recomandă impunerea unei cerințe europene comune de a prezenta o declarație de conformitate pentru
toate tipurile de materiale care intră în contact cu alimentele.

8
Obiectivul/potențialul de simplificare (o scurtă explicație a obiectivului REFIT al revizuirilor și a potențialului de
Nr. Titlul
simplificare al evaluărilor și verificărilor adecvării)

18. Evaluarea Directivei 2005/44/CE privind Serviciile de informații fluviale (RIS) utilizează tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru a sprijini
serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate siguranța, eficiența și caracterul ecologic al transportului pe căile navigabile interioare. Directiva privind RIS oferă un
pe căile navigabile interioare de pe teritoriul cadru al cerințelor minime și al specificațiilor tehnice pentru furnizarea și punerea în aplicare a RIS în vederea
Comunității asigurării armonizării, a interoperabilității și a compatibilității transfrontaliere a sistemelor RIS ale statelor membre
pentru căile navigabile din clasa IV sau dintr-o clasă superioară. În cadrul evaluării se analizează transpunerea
directivei și evoluțiile tehnologice și organizaționale recente din acest sector, în special ale tehnologiilor digitale. Se
evaluează, de asemenea, domeniile care ar putea face obiectul simplificării în cadrul procesului prin care sunt aduse la
zi specificațiile tehnice prevăzute în directivă.

O Europă pregătită pentru era digitală

19. Raportul Comisiei către Parlamentul European Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului, până la 1 iulie 2020, un raport cu privire la aplicarea
și Consiliu referitor la aplicarea Regulamentului Regulamentului (UE) nr. 910/2014, astfel cum se prevede la articolul 49 din regulament. Raportul va evalua în ce
(UE) nr. 910/2014 privind identificarea măsură cadrul eIDAS este în continuare adecvat scopului și permite obținerea rezultatelor și a impacturilor scontate și
electronică și serviciile de încredere pentru va identifica și eventualele acțiunile suplimentare care ar putea fi întreprinse pentru a îmbunătăți performanța în materie
tranzacțiile electronice pe piața internă de reglementare a cadrului. Comisia va efectua o evaluare în conformitate cu Orientările privind o mai bună
(Regulamentul eIDAS) reglementare, care va presupune o consultare publică, dar și o consultare specifică a părților interesate.

20. Revizuirea Directivei privind reducerea Revizuirea urmărește să reducă eventualele sarcini administrative inutile și costisitoare care pot descuraja și întârzia
costurilor aferente tehnologiilor în bandă largă considerabil instalarea rețelei. Revizuirea vizează să îmbunătățească și mai mult normele existente prin simplificarea
(Directiva 2014/61/UE) autorizațiilor și a procedurilor sau prin conferirea unui caracter mai flexibil lucrărilor de inginerie civilă prin asigurarea
unei coordonări mai bune cu alte infrastructuri (rutiere, energetice etc.). Revizuirea poate fi o ocazie bună de a reduce,
prin noi acte legislative, sarcinile administrative generale din acest sector.

21. Revizuirea Regulamentului privind piața internă În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 302/2018, Comisia trebuie să prezinte până la 23 martie 2020
și comerțul electronic transfrontalier Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind evaluarea acestui
(geoblocarea) regulament. Comisia trebuie să țină seama de impactul general al regulamentului asupra pieței interne și a comerțului
electronic transfrontalier, inclusiv, în special, de eventualele sarcini administrative și financiare suplimentare pe care
comercianții le suportă din cauza faptului că în legislația în materie de contracte de consum există regimuri de
reglementare diferite.

22. Revizuirea Recomandării privind digitizarea și Evaluarea în curs vizează unul dintre principalele instrumente de politică în materie de digitalizare, acces online și
accesibilitatea online a materialului cultural și conservare digitală a materialelor din domeniul patrimoniului cultural, cu scopul de a culege punctele de vedere ale
conservarea digitală (2011/711/UE). persoanelor interesate cu privire la o eventuală actualizare a recomandării, care să reflecte mai fidel nevoile actuale ale
populației în acest domeniu și să sporească potențialul patrimoniului cultural al Europei în beneficiul cetățenilor.
Revizuirea va examina aceste aspecte ținând cont de tendințele tehnologice actuale și de necesitățile din sector.

9
Obiectivul/potențialul de simplificare (o scurtă explicație a obiectivului REFIT al revizuirilor și a potențialului de
Nr. Titlul
simplificare al evaluărilor și verificărilor adecvării)

23. Verificarea adecvării pachetului de modernizare Datorită modernizării ajutoarelor de stat, în prezent 96 % din măsurile de ajutor noi care sunt puse în aplicare țin de
a ajutoarelor de stat din 2012, a liniilor competența autorităților naționale. Acest lucru permite acordarea mai rapidă de către statele membre a ajutoarelor și
directoare privind sectorul feroviar și a permite ca procedura de control al ajutoarelor de stat să se axeze mai mult asupra aspectelor importante și în mai mică
asigurării creditului la export pe termen scurt măsură asupra celor mai puțin importante. Prin verificarea adecvării care este în curs se urmărește, printre altele, să se
evalueze în ce măsură regimul actual a contribuit la reducerea sarcinii administrative și dacă pot fi raționalizate și
simplificate și mai mult normele privind ajutoarele de stat.

24. Evaluarea Regulamentului de exceptare pe Prin evaluarea în curs a Regulamentului de exceptare pe categorii și a Orientărilor privind restricțiile verticale se
categorii urmărește în special să se verifice în ce măsură regimul actual și-a atins obiectivul de a asigura un regim de protecție
pentru acordurile verticale care sporesc eficiența, creând astfel securitate juridică și reducând costurile de conformare
suportate de părțile interesate. Evaluarea include identificarea domeniilor în care este posibil ca regimul actual să nu
reflecte în mod adecvat noile evoluții de pe piață, precum și a eventualelor lacune care este posibil să fi antrenat
incertitudine juridică, inconsecvențe în aplicarea normelor verticale în diferite state membre ale UE și, prin urmare,
creșterea costurilor de conformare pentru părțile interesate.

25. Evaluarea aspectelor legate de procedură și de Evaluarea în curs vizează cu prioritate simplificarea și reducerea birocrației, de la caz la caz, precum și raționalizarea
competență ale controlului pe care UE îl exercită sistemului de trimitere și alte îmbunătățiri de natură tehnică. În plus, în lumina dezbaterii recente privind eficacitatea
în materie de concentrări economice pragurilor de competență bazate exclusiv pe cifra de afaceri prevăzute de Regulamentul UE privind concentrările
economice, evaluarea urmărește, de asemenea, să analizeze dacă acestea acoperă toate tranzacțiile care pot avea un
impact asupra pieței interne.

26. Modificarea punctuală a Regulamentului general Comisia urmărește să modifice punctual Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare astfel încât să
de exceptare pe categorii de ajutoare în ceea ce asigure concordanța acestuia cu următorul cadru financiar multianual. Propunerea va urmări ca finanțarea națională,
privește programele de finanțare ale UE respectiv fondurile statelor membre sau fondurile ESI gestionate la nivel național, și fondurile UE gestionate la nivel
central să poată fi combinate în mod eficace în următoarele domenii: în cazul produselor financiare finanțate din Fondul
InvestEU; în cazul proiectelor CDI care au primit o marcă de excelență în cadrul programului Orizont Europa (denumit
și Orizont 2020), precum și al proiectelor cofinanțate și al acțiunilor prin care sunt formate echipe comune de cercetare
în cadrul programului Orizont Europa și în cazul proiectelor de cooperare teritorială europeană. (T3 2020)

27. Regulamentul de exceptare pe categorii aplicabil Prin prelungirea actualului Regulament de exceptare pe categorii aplicabil consorțiilor cu încă patru ani, verificarea
consorțiilor (derogare de la articolul 101 din respectării de către consorții a normelor în materie de concurență se va face în continuare într-o formă simplificată, se
TFUE pentru anumite tipuri de acorduri de va limita dependența de consultanța externă și se vor reduce costurile juridice. (T2 2020)
cooperare între operatorii de transport naval
containerizat)

28. Evaluarea Directivei 2014/35/UE privind joasa Directiva privind joasa tensiune garantează că echipamentele electrice care se încadrează în anumite limite de tensiune
tensiune le oferă cetățenilor europeni un nivel ridicat de protecție și că în acest domeniu se profită pe deplin de avantajele pieței
unice. Directiva se aplică de la 20 aprilie 2016. Scopul acestei evaluări este de a analiza dacă directiva este adecvată
scopului din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii sale adăugate europene. Pe baza
concluziilor privind rezultatele directivei, Comisia va evalua ce etape următoare ar putea fi necesare pentru a
îmbunătăți aceste rezultate.

10
Obiectivul/potențialul de simplificare (o scurtă explicație a obiectivului REFIT al revizuirilor și a potențialului de
Nr. Titlul
simplificare al evaluărilor și verificărilor adecvării)

29. Evaluarea Directivei 97/67/CE privind serviciile Sectorul poștal trece printr-o perioadă de modificări substanțiale ca urmare a digitalizării. Directiva privind serviciile
poștale poștale (97/67/CE) datează din 1997 și a fost revizuită în 2002 și în 2008. Raportul privind aplicarea directivei va fi
însoțit de o evaluare care va analiza dacă directiva este în continuare adecvată scopului și este în măsură să facă față
provocărilor viitorului.

30. Evaluarea „definiției IMM-urilor” Punctul de plecare al acestei inițiative îl constituie Recomandarea Comisiei privind definiția microîntreprinderilor și a
întreprinderilor mici și mijlocii (2003/361/CE). Recomandarea prevede criteriile pe baza căror se stabilește dacă o
anumită întreprindere este sau nu IMM (și anume, numărul de membri ai personalului, cifra de afaceri/bilanțul total și
independența) și se aplică de la 1/1/2005, când a înlocuit Recomandarea 96/280/CE. Întrucât trimiterea la recomandare
se regăsește în peste 100 de acte juridice ale UE care vizează o multitudine de politici ale UE, cum ar fi ajutoarele de
stat, referințele respective vor trebui, la rândul lor, înlocuite.

31. Revizuirea Directivei 2006/42/CE privind Inițiativa urmărește:


echipamentele tehnice i) să abordeze riscurile care decurg din noile tehnologii, permițând totodată progresul tehnic;
ii) să simplifice cerințele referitoare la documentație, permițând utilizarea formatelor digitale, ceea ce va reduce sarcina
administrativă care le revine operatorilor economici și poate avea un impact pozitiv suplimentar asupra costurilor de
mediu;
iii) să îmbunătățească claritatea juridică a unor concepte și definiții importante din textul actual al directivei;
iv) să asigure coerența cu alte directive și regulamente privind produsele și să îmbunătățească asigurarea respectării
legislației prin alinierea la noul cadru legislativ;
v) să reducă costurile aferente transpunerii prin transformarea directivei într-un regulament.
(propunere legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T4 2020)

32. Evaluarea legislației UE privind protecția Scopul evaluării este de a analiza în ce măsură actuala legislație a UE privind protecția desenelor și modelelor
desenelor și modelelor industriale industriale și-a atins obiectivele din punctul de vedere al eficienței, eficacității, relevanței, coerenței și valorii sale
adăugate europene și de a oferi indicații clare privind măsura în care se consideră că legislația respectivă este în
continuare adecvată scopului. Evaluarea trebuie să identifice oportunitățile de raționalizare a procedurilor de
înregistrare în vederea facilitării recurgerii ușoare la sistemul de protecție a desenelor și modelelor industriale în UE;
acest lucru ar putea conduce la reducerea costurilor și a sarcinii administrative în beneficiul întreprinderilor, al
creatorilor de desene și modele industriale și al IMM-urilor.

33. Evaluarea Directivei 2006/126/CE privind În cadrul evaluării ex-post se va analiza cât de bine a reușit directiva să îmbunătățească siguranța rutieră, să faciliteze
permisele de conducere libera circulație și să reducă posibilitățile de fraudă. Evaluarea va analiza, de asemenea, progresele tehnice realizate, de
exemplu în ceea ce privește vehiculele și digitalizarea (permisele digitale).

11
Obiectivul/potențialul de simplificare (o scurtă explicație a obiectivului REFIT al revizuirilor și a potențialului de
Nr. Titlul
simplificare al evaluărilor și verificărilor adecvării)

O economie în serviciul cetățenilor

34. Reguli uniforme de rotunjire [Acțiuni Evaluarea utilizării monedelor de 1 și 2 eurocenți și a posibilității de a introduce reguli comune de rotunjire. O posibilă
subsecvente Raportului privind evoluțiile recente propunere ar introduce reguli comune de rotunjire pentru a aborda provocările legate de utilizarea monedelor de 1 și 2
în ceea ce privește monedele euro COM (2018) eurocenți (propunere legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 133 din TFUE, T4 2020)
787 final/2]

35. Verificarea adecvării cu privire la comunicarea Scopul acestei verificări a adecvării este de a evalua dacă legislația UE privind comunicarea periodică și publică de
publică de informații de către întreprinderi informații de către întreprinderi continuă să răspundă nevoii părților interesate de a cunoaște informații cu privire la
activitățile, rezultatele, riscurile și impacturile întreprinderilor.

36. Evaluarea legislației privind comerțul cu Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 privind precursorii de droguri vor fi evaluate din
precursori de droguri perspectiva obiectivului lor, respectiv acela de a institui un sistem de monitorizare și control al comerțului cu precursori
de droguri pentru a preveni deturnarea acestora de la lanțul legal de aprovizionare către producția ilicită de droguri. Pe
lângă aceste două regulamente, evaluarea va viza și actele lor conexe, Regulamentul delegat 2015/1011 și
Regulamentul de punere în aplicare 2015/1013.

37. Evaluarea Regulamentului privind asistența Regulamentul nr. 515/97 asigură aplicarea corectă a legislației vamale a UE. Situația a evoluat din 2015, când a avut
reciprocă în domeniul vamal (515/97) loc revizuirea Regulamentului nr. 515/97 (de exemplu a fost instituit noul regim de protecție a datelor, au apărut noi
riscuri de fraudă). Evaluarea va viza funcționarea generală a Regulamentului nr. 515/97, în cadrul acesteia urmând să se
lanseze și o consultare specifică.

O Europă mai puternică pe plan internațional

38. Evaluarea pilonului comercial al celor șase Această evaluare ar putea identifica oportunități de simplificare a procedurilor cu potențial de reducere a costurilor și a
Acorduri de asociere ale UE cu țările sarcinii administrative și de simplificare a proceselor. În plus, aceste beneficii potențiale ar putea fi utile în orice
EUROMED (Tunisia, Maroc, Egipt, Iordania, renegociere viitoare a acestor acorduri sau în situația negocierii de acorduri cu alte țări.
Algeria și Liban)

39. Evaluarea punerii în aplicare a Acordului de Această evaluare ar putea identifica oportunități de simplificare a procedurilor cu potențial de reducere a costurilor și a
parteneriat economic UE-CARIFORUM sarcinii administrative și de simplificare a proceselor. În plus, aceste beneficii potențiale ar putea fi utile în orice
renegociere viitoare a acestor acorduri sau în situația negocierii de acorduri cu alte țări.

12
Obiectivul/potențialul de simplificare (o scurtă explicație a obiectivului REFIT al revizuirilor și a potențialului de
Nr. Titlul
simplificare al evaluărilor și verificărilor adecvării)

40. Comerț fără tortură Revizuirea Regulamentului (UE) 2019/125 (Regulamentul împotriva torturii) privind comerțul cu anumite bunuri care
ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante.
În temeiul articolului 32 din Regulamentul împotriva torturii, Comisia trebuie să reexamineze punerea sa în aplicare
până la 31 iulie 2020 și, ulterior, o dată la cinci ani. Pe baza unui raport de revizuire care ar urma să fie adoptat până în
iulie 2020, Comisia va decide dacă ar trebui propuse modificări la regulament. Fără a aduce atingere rezultatului
revizuirii și veghind, în același timp, la asigurarea faptului că bunurile relevante fac în continuare obiectul unor
restricții efective, ar putea fi avute în vedere aspecte care ar putea fi simplificate referitoare, de exemplu, la cerințele de
raportare sau la schimbul de informații.

Promovarea modului nostru de viață european

41. Evaluarea Regulamentului (CE) nr. 1901/2006 Această evaluare va avea o contribuție semnificativă la viitoarea strategie a UE în domeniul farmaceutic. Pe baza
privind medicamentele de uz pediatric și a dovezilor disponibile, evaluarea analizează punctele forte și punctele slabe ale Regulamentului privind produsele
Regulamentului (CE) nr. 141/2000 privind medicamentoase orfane și ale Regulamentului privind medicamentele de uz pediatric atât separat, cât și împreună.
produsele medicamentoase orfane Evaluarea vizează cu prioritate, printre altele, produsele care răspund nevoilor medicale nesatisfăcute ale pacienților și
modul în care au fost utilizate stimulentele prevăzute în legislația actuală.

Un nou elan pentru democrația europeană

42. Propunerea Comisiei de revizuire a Directivei Evaluarea în curs a directivei se va axa asupra progreselor înregistrate, precum și asupra costurilor și a beneficiilor
2008/48/CE privind contractele de credit oferite directivei. Evaluarea va analiza, de asemenea, măsura în care obiectivele și instrumentele inițiale ale directivei
consumatorilor corespund nevoilor actuale și dacă intervenția UE a adus beneficii și va monitoriza modul în care interacționează
directiva cu alte acte legislative. Pe baza rezultatelor evaluării, revizuirea va asigura o mai bună informare a
consumatorilor și o mai bună înțelegere a creditelor de consum, ținând seama de procesul de digitalizare în furnizarea
acestor produse. Revizuirea va urmări să ofere consumatorilor o mai bună protecție împotriva practicilor iresponsabile
în materie de creditare, în special a celor online. (propunere legislativă care include o evaluare a impactului, articolul
114 din TFUE, T4 2020)

43. Propunerea Comisiei de revizuire a Directivei Evaluarea în curs va analiza în ce măsură au fost atinse obiectivele inițiale, cum funcționează directiva din punctul de
2002/65/CE privind comercializarea la distanță a vedere al raportului costuri-beneficii, al reducerii sarcinii și al simplificării, precum și modul în care directiva
serviciilor financiare de consum interacționează cu alte acte legislative din domeniul serviciilor financiare cu amănuntul, al protecției consumatorilor și
al protecției datelor. Analiza va evalua dacă instrumentele directivei corespund nevoilor inițiale și actuale și dacă aduc
o valoare adăugată europeană. Pe baza rezultatelor evaluării, revizuirea va asigura o mai bună înțelegere a produselor
financiare cu amănuntul, ținând seama de procesul de digitalizare în furnizarea acestor produse. Revizuirea va urmări să
ofere consumatorilor o mai bună protecție împotriva practicilor iresponsabile în materie de creditare, în special a celor
online. (propunere legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T4 2020)

13
Obiectivul/potențialul de simplificare (o scurtă explicație a obiectivului REFIT al revizuirilor și a potențialului de
Nr. Titlul
simplificare al evaluărilor și verificărilor adecvării)

44. Revizuirea Directivei privind siguranța generală Inițiativa va aborda aspectele legate de siguranța produselor care decurg din utilizarea noilor tehnologii; va răspunde
a produselor 2001/95/CE necesității de a se întreprinde acțiuni mai concrete privind vânzarea online; va actualiza cadrul juridic general privind
(regulament; temeiul juridic - articolul 114 din siguranța produselor și, în lumina noului Regulament (UE) 2019/1020 privind supravegherea pieței și conformitatea
TFUE) produselor, va acoperi decalajul existent între produsele armonizate și cele nearmonizate în ceea ce privește
supravegherea pieței. Revizuirea ar urma să îmbunătățească, de asemenea, eficacitatea rechemărilor de produse și
acoperirea noilor riscuri în materie de siguranță a produselor. Ar trebui să se consolideze astfel competențele de
asigurare a respectării legislației ale statelor membre, în special în ceea ce privește controlul importurilor. (propunere
legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T4 2020)

14
Anexa III: Propuneri prioritare aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor3

Nr. Titlul integral Referințele

Pactul ecologic european

1. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 COM(2019) 38 final
pentru a ține seama în mod corespunzător de sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al 2019/0017 (COD)
navelor 4.2.2019

2. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 COM(2018) 368 final
al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1005/2008 ale Consiliului și a Regulamentului 2018/0193 (COD)
(UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controlul pescuitului 30.5.2018

3. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind măsurile de raționalizare în scopul COM(2018) 277 final
înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport 2018/0138 (COD)
17.5.2018

4. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor COM(2017) 275 final
la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri 2017/0114 (COD)
31.5.2017

5. Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 866/2004 privind regimul stabilit în temeiul COM(2015) 380 final
dispozițiilor articolului 2 din Protocolul nr. 10 din Actul de aderare în ceea ce privește mărfurile care intră sub incidența schemelor de calitate 2015/0165 (NLE)
pentru produse agricole și alimentare 28.7.2015

6. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 COM(2015) 177 final
în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic 2015/0093 (COD)
pe teritoriul lor 22.4.2015

7. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului InvestEU COM(2018) 439 final
2018/0229 (COD)
8.6.2018

8. Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de instituire a programului de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare de la COM(2018) 466 final
Ignalina din Lituania (programul Ignalina) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1369/2013 al Consiliului 2018/0251 (NLE)
13.6.2018

3
Propunerile privind cadrul financiar multianual (CFM) sunt evidențiate cu gri

15
Nr. Titlul integral Referințele

9. Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de instituire a unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și COM(2018) 467 final
gestionarea deșeurilor radioactive și de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului 2018/0252 (NLE)
13.6.2018

10. Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER COM(2018) 445 final
și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe 2018/0235 (NLE)
7.6.2018

11. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unui program pentru mediu și politici COM(2018) 385 final
climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 2018/0209 (COD)
1.6.2018

12. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european pentru pescuit și afaceri COM(2018)390 final
maritime și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 2018/0210 (COD)
12.6.2018

13. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea COM(2018)393 final
politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 2018/0217 (COD)
1.6.2018

14. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 COM(2018)394 final
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității 2018/0218 (COD)
produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea 23.4.2018
indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul
agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul
agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee

15. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a normelor privind sprijinul pentru COM(2018)392 final
planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de 2018/0216 (COD)
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor 1.6.2018
(UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului

16. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind COM(2019)581 final
sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, 2019/0254 (COD)
de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 și (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora 31.10.2019
pentru anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce pr ivește resursele
aferente și aplicarea regulamentelor respective în anul 2021

O Europă pregătită pentru era digitală

16
Nr. Titlul integral Referințele

17. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind drepturile și obligațiile călătorilor din COM(2017)548 final
transportul feroviar (reformare) 2017/0237 (COD)
27.9.2017

18. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al COM(2013)130 final
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea 2013/0072 (COD)
refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de 13.3.2013
transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora

19. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind punerea în aplicare a cerului unic european COM(2013)410 final
(reformare) 2013/0186 (COD)
11.6.2013

20. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind normele comune de alocare a sloturilor orare COM(2011)827 final
pe aeroporturile Uniunii Europene 2011/0391 (COD)
1.12.2011

21. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea COM(2017)282 final
vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri 2017/0113 (COD)
31.5.2017

22. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 COM(2017)647 final
privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul 2017/0288 (COD)
8.11.2017

23. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a COM(2018)639 final
Directivei 2000/84/CE 2018/0332 (COD)
12.9.2018

24. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 COM(2019)208 final
privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare 2019/0101 (COD)
comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor 14.6.2019

25. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind respectarea vieții private și protecția datelor COM(2017)10 final
cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile 2017/0003 (COD)
electronice) 10.1.2017

26. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Centrului de competențe european COM(2018)630 final
industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare Contribuția Comisiei 2018/0328 (COD)
Europene la reuniunea liderilor din 19-20 septembrie 2018 de la Salzburg 12.9.2019

17
Nr. Titlul integral Referințele

27. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind cadrul juridic și operațional al cardului electronic COM(2016)823 final
european pentru servicii introdus prin Regulamentul... [Regulamentul CES] 2016/0402 (COD)
10.1.2017

28. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de introducere a unui card electronic european pentru COM(2016)824 final
servicii și a facilităților administrative aferente 2016/0403 (COD)
10.1.2017

29. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea COM(2018)438 final
Europei și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și nr. 283/2014 2018/0228 (COD)
7.6.2018

30. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului privind piața unică, COM(2018)441 final
competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) 2018/0231 (COD)
nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826 7.6.2018

31. Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de instituire a programului specific de punere în aplicare a COM(2018)436 final
programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa 2018/0225 (COD)
7.6.2018

32. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului-cadru pentru cercetare și COM(2018)435 final
inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare 2018/0224 (COD)
7.6.2018

33. Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de instituire a programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei COM(2018)437 final
Atomice pentru perioada 2021-2025 de completare a programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa” 2018/0226 (NLE)
7.6.2018

34. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului Europa digitală pentru COM(2018)434 final
perioada 2021-2027 2018/0227 (COD)
8.6.2018

35. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Fondului european de apărare COM(2018)476 final
2018/0254 (COD)
13.6.2018

36. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului spațial al Uniunii și a COM(2018)447 final
Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 2018/0236 (COD)
și a Deciziei 541/2014/UE 8.6.2018

O economie în serviciul cetățenilor

18
Nr. Titlul integral Referințele

37. Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții de consolidare a responsabilității fiscal-bugetare și a orientării bugetare COM(2017)824 final
pe termen mediu în statele membre 2017/0335 (COD)
6.12.2017

38. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 COM(2015)586 final
în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor 2015/0270 (COD)
24.11.2015

39. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane COM(2018)339 final
2018/0171 (COD)
24.5.2018

40. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și COM(2018)135 final
recuperarea garanțiilor reale 2018/0063 (COD)
14.3.2018

41. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește COM(2016)198 final
comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit 2016/0107 (COD)
13.4.2016

42. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un cadru pentru redresarea și rezoluția COM(2016)856 final
contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365 2016/0365 (COD)
28.11.2016

43. Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de stabilire a unor măsuri în vederea instituirii treptate a unei reprezentări unificate a zonei euro în cadrul COM(2015)603 final
Fondului Monetar Internațional 2015/0250 (NLE)
21.10.2015

44. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un cadru de guvernanță al instrumentului COM(2019)354 final
bugetar pentru convergență și competitivitate pentru zona euro 2019/0161 (COD)
24.7.2019

45. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 COM(2016)815 final
privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a 2016/0397 (COD)
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția) 14.12.2016

46. Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Deciziei nr. 573/2014/UE privind cooperarea COM(2019)620 final
consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) 2019/0188 (COD)
11.9.2019

47. Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind înființarea Fondului Monetar European COM(2017)827 final
2017/0333 (APP)
7.12.2017

19
Nr. Titlul integral Referințele

48. Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de instituire a unui mecanism de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă nu COM(2012)336 final
este euro 2012/0164 (APP)
22.6.2012

49. Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) COM(2016)683 final
2016/0336 (COD)
26.10.2016

50. Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind o bază fiscală comună a societăților COM(2016)685 final
2016/0337 (COD)
26.10.2016

51. Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare COM(2013)71 final
2013/0045 (COD)
14.2.2013

52. Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la COM(2018)334 final
alcool și băuturi alcoolice 2018/0173 (COD)
25.5.2018

53. Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea măsurilor tehnice detaliate COM(2018)329 final
privind funcționarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea comerțului dintre statele membre 2018/0164 (COD)
25.5.2018

54. Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată COM(2018)20 final
2018/0005 (COD)
18.1.2018

55. Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru COM(2017)276 final
utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor 2017/0115 (COD)
31.5.2017

56. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Programului de sprijin pentru reforme COM(2018)391 final
2018/0213 (COD)
31.5.2018

57. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea unei Funcții europene de COM(2018)387 final
stabilizare a investițiilor 2018/0212 (COD)
31.5.2018

58. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului COM(2018)336 final
European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei 2018/0168 (COD)
răspunderi 24.5.2018
20
Nr. Titlul integral Referințele

59. Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 COM(2018)322 final
2018/0132 (APP)
2.5.2018

60. Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii COM(2018)327 final
Europene 2018/0132 (APP)
2.5.2018

61. Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1553/89 privind regimul unitar definitiv de COM(2018)328 final
colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată 2018/0133 (NLE)
3.5.2018

62. Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii bazate pe baza fiscală COM(2018)326 final
consolidată comună a societăților, pe sistemul Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii și pe deșeurile de ambalaje din plastic 2018/0131 (NLE)
care nu sunt reciclate și privind măsurile menite să răspundă necesităților trezoreriei 3.5.2018

63. Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene COM(2018)325 final
2018/0135 (COD)
3.5.2018

64. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea unui program de schimb, asistență COM(2018)369 final
și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”) 2018/0194 (COD)
31.5.2018

65. Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr…/2018 de COM(2018)371 final
instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021- 2018/0219 (APP)
2027 („programul Pericles IV”) 31.5.2018

66. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul social european plus (FSE+) COM(2018)382 final
2018/0206 (COD)
30.5.2018

67. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european de ajustare la globalizare COM(2018)380 final
(FEG) 2018/0202 (COD)
30.5.2018

68. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare COM(2018)442 final
în domeniul vamal 2018/0232 (COD)
8.6.2018

69. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului „Fiscalis” pentru COM(2018)443 final
cooperare în domeniul fiscal 2018/0233 (COD)
8.6.2018

21
Nr. Titlul integral Referințele

70. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire, ca parte a Fondului de gestionare COM(2018)474 final
integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal 2018/0258 (COD)
13.6.2018

71. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul COM(2018)375 final
european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de 2018/0196 (COD)
instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și 29.5.2018
Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize

72. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european de dezvoltare regională și COM(2018)372 final
Fondul de coeziune 2018/0197 (COD)
29.5.2018

73. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un mecanism de soluționare a obstacolelor COM(2018)373 final
juridice și administrative în context transfrontalier 2018/0198 (COD)
29.5.2018

74. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind dispoziții specifice pentru obiectivul de COM(2018)374 final
cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă 2018/0199 (COD)
29.5.2018

75. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 COM(2018)614 final
în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 2018/0322 (COD)
7.9.2018

O Europă mai puternică pe plan internațional

76. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul COM(2016)616 final
exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare) 2016/0295 (COD)
28.9.2016

77. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe COM(2012)124 final
pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune 2012/0060 (COD)
pe piețele achizițiilor publice din țări terțe 21.3.2012

78. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 654/2014 al COM(2019)623 final
Parlamentului European și al Consiliului privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional 2019/0273 (COD)
12.12.2019

79. Propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, cu susținerea Comisiei, către Consiliu de decizie a 9736/18
Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace 13.6.2018

22
Nr. Titlul integral Referințele

80. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unui instrument de asistență pentru COM(2018)465 final
preaderare (IPA III) 2018/0247 (COD)
14.6.2018

81. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Instrumentului de vecinătate, COM(2018)460 final
cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională 2018/0243 (COD)
14.6.2018

82. Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre COM(2018)461 final
Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”) 2018/0244 (COD)
14.6.2018

83. Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează COM(2018)462 final
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom 2018/0245 (NLE)
14.6.2018

84. Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului COM(2019)125 final
European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii 2019/0070 (COD)
7.3.2019

Promovarea modului nostru de viață european

85. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. COM(2018)338 final
883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și 2018/0170 (COD)
eficacitatea investigațiilor OLAF 24.5.2018

86. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. COM(2014)340 final
883/2013 în ceea ce privește instituirea unui inspector de garanții procedurale 2014/0173 (COD)
11.6.2014

87. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind evaluarea tehnologiilor medicale și de COM(2018)51 final
modificare a Directivei 2011/24/UE 2018/0018 (COD)
1.2.2018

88. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind standardele și procedurile comune aplicabile în COM(2018)634 final
statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (reformare) O contribuție din partea Comisiei 2018/0329 (COD)
Europene la reuniunea liderilor din Salzburg, 19-20 septembrie 2018 12.9.2018

89. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind prevenirea diseminării conținutului online cu COM(2018)640 final
caracter terorist O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 2018/0331 (COD)
12.9.2018

23
Nr. Titlul integral Referințele

90. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a COM(2018)302 final
Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 2018/0152 (COD)
[Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului 17.5.2018

91. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme COM(2019)4 final
de informații ale UE în scopuri legate de ETIAS și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1240, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a 2019/0002 (COD)
Regulamentului (UE) 2017/2226 și a Regulamentului (UE) 2018/1861 7.1.2019

92. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 COM(2016)279 final
de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror 2016/0141 (COD)
resortisanți sunt exonerați de această obligație (Turcia) 4.5.2016

93. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 COM(2016)277 final
de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror 2016/0139 (COD)
resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo*) 4.5.2016

94. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în COM(2017)571 final
ceea ce privește normele aplicabile pentru reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne 2017/0245 (COD)
28.9.2017

95. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de COM(2016)271 final
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 2016/0131 (COD)
4.5.2016

COM(2018)633 final
12.9.2018

96. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru COM(2016)272 final
compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de 2016/0132 (COD)
determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către 4.5.2016
un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară
și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării
respectării aplicării legii (reformare)

97. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a criteriilor și mecanismelor de COM(2016)270 final
determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către 2016/0133 (COD)
un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) 4.5.2016

98. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de COM(2016)465 final
protecție internațională (reformare) 2016/0222 (COD)
13.7.2016

24
Nr. Titlul integral Referințele

99. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind standardele referitoare la condițiile pe care COM(2016)466 final
trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru 2016/0223 (COD)
refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a 13.7.2016
Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung

100. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unei proceduri comune în materie de COM(2016)467 final
protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE 2016/0224 (COD)
13.7.2016

101. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de COM(2016)468 final
modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 2016/0225 (COD)
13.7.2016

102. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților COM(2016)378 final
țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate 2016/0176 (COD)
7.6.2016

103. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru COM(2018)367 final
educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 2018/0191 (COD)
30.5.2018

104. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Institutul European de Inovare și Tehnologie COM(2019)331 final
(reformare) 2019/0151 (COD)
11.7.2019

105. Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de COM(2019)330 final
Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei 2019/0152 (COD)
11.7.2019

106. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Programului UE de luptă antifraudă COM(2018)386 final
2018/0211 (COD)
30.5.2018

107. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Fondului pentru securitate internă COM(2018)472 final
2018/0250 (COD)
13.6.2018

108. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Fondului pentru azil și migrație COM(2018)471 final
2018/0248 (COD)
13.6.2018

25
Nr. Titlul integral Referințele

109. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire, ca parte a Fondului de gestionare COM(2018)473 final
integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize 2018/0249 (COD)
13.6.2018

110. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului „Corpul european de COM(2018)440 final
solidaritate” și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 [Regulamentul privind corpul european de solidaritate] 2018/0230 (COD)
11.6.2018

111. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului „Europa creativă” COM(2018)366 final
(2021­2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 2018/0190 (COD)
30.5.2018

Un nou elan pentru democrația europeană

112. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind COM(2016)798 final
funcționarea Uniunii Europene a unui număr de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control 2016/0399 (COD)
14.12.2016

113. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind consolidarea echilibrului de gen în rândul COM(2012)614 final
administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe 2012/0299 (COD)
14.11.2012

114. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul COM(2016)799 final
privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control 2016/0400 B(COD)
14.12.2016

115. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor COM(2018)184 final
colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE 2018/0089 (COD)
12.4.2018

116. Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau COM(2008)426 final
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală 2008/0140 (COD)
2.7.2008

117. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 COM(2017)85 final
de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de 2017/0035 (COD)
către Comisie 14.2.2017

118. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme COM(2019)3 final
de informații ale UE și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1862 și a Regulamentului (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] 2019/0001 (COD)
7.1.2019

26
Nr. Titlul integral Referințele

119. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale COM(2018)96 final
cesiunilor de creanțe 2018/0044 (COD)
12.3.2016

120. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de stabilire a unor norme armonizate privind desemnarea COM(2018)226 final
reprezentanților legali în scopul obținerii de probe în cadrul procedurilor penale 2018/0107 (COD)
18.4.2018

121. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind ordinele europene de divulgare și de păstrare COM(2018)225 final
a probelor electronice în materie penală 2018/0108 (COD)
18.4.2018

122. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 COM(2018)379 final
al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie 2018/0204 (COD)
civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) 31.5.2018

123. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 COM(2018)378 final
al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială 2018/0203 (COD)
31.5.2018

124. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor COM(2018)324 final
deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre 2018/0136 (COD)
3.5.2018

125. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului „Drepturi și valori” COM(2018)383 final
2018/0207 (COD)
30.5.2018

126. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului „Justiție” COM(2018)384 final
2018/0208 (COD)
30.5.2018

27
Anexa IV: Retrageri4

Nr. Referințe Titlul Motivele retragerii

Un Pact ecologic european

1. COM(2017)826 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI Caducă: propunerea se referă la perioada bugetară
2017/0336 (COD) de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 2014-2020, nemaifiind necesară.
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru
pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
în ceea ce privește sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre

2. COM(2017)97 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI Nu se întrevede un acord: domeniul de aplicare al
2017/0043 (COD) de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și propunerii a fost preluat parțial de diverse acorduri
pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri internaționale, iar mai multe dintre amendamentele
propuse au denaturat conținutul acesteia într-un mod
care împiedică realizarea obiectivelor urmărite de
propunere.

3. COM(2014)265 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI Caducă: noul regulament privind măsurile tehnice
2014/0138 (COD) de stabilire a unei interdicții privind pescuitul cu setci în derivă, de modificare a [Regulamentul (UE) 2019/1241 privind conservarea
Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 812/2004, (CE) nr. 2187/2005 și (CE) nr. 1967/2006 resurselor piscicole și protecția ecosistemelor
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 894/97 al Consiliului marine prin măsuri tehnice] a preluat mai multe
dintre elementele propunerii. În plus, activitățile
colegiuitorilor legate de această propunere nu au
avansat deloc timp de câțiva ani.

4
Prezenta listă include propunerile legislative aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor pe care Comisia intenționează să le retragă în termen de șase luni (până în iulie
2020).

28
Nr. Referințe Titlul Motivele retragerii

4. COM(2012)332 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI Caducă: principalele elemente ale propunerii
2012/0162 (COD) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem menționate au fost reglementate, între timp, de alte
comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și propuneri, fie adoptate, fie în curs de negociere. Una
nereglementat dintre acestea este Propunerea Comisiei de
regulament privind controlul pescuitului [COM
(2018)368].

5. COM(2012)413 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI Caducă: rezervele de anghilă au evoluat din 2012;
2012/0201 (COD) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului de instituire a unor măsuri principalele elemente ale propunerii menționate au
pentru regenerarea rezervelor de anghilă europeană fost reglementate, între timp, de alte regulamente,
cum ar fi cele privind posibilitățile de pescuit, care
stabilesc capturile totale admisibile anuale și cotele.

6. COM(2012)432 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI Caducă: noul regulament privind măsurile tehnice
2012/0208 (COD) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor [Regulamentul (UE) 2019/1241 privind conservarea
de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine resurselor piscicole și protecția ecosistemelor
marine prin măsuri tehnice] a preluat mai multe
dintre elementele propunerii.

7. COM(2011)470 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI Caducă: între timp a fost adoptat un plan multianual
2011/0206 (COD) de instituire a unui plan multianual pentru stocurile de somon de Marea Baltică și pentru global pentru Marea Baltică [Regulamentul (UE)
pescuitul care le exploatează 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru
stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și
pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste
stocuri].

8. COM(2011)479 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI Caducă: între timp, principalele aspecte
2011/0218 (COD) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de reglementate de propunerea menționată s-au regăsit
gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană în alte regulamente, cum ar fi Regulamentul (UE)
2019/1022 al Parlamentului European și al
Consiliului privind instituirea unui plan multianual
pentru activitățile de pescuit care exploatează
stocuri demersale în vestul Mării Mediterane și de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014.

9. COM(2013)892 final Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind Nu se întrevede un acord: activitățile colegiuitorilor
2013/0433 (COD) clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și reproduse în legate de această propunere nu au avansat deloc din
scopuri agricole 2015, fiind puțin probabil că se vor realiza progrese
în acest sens.

29
Nr. Referințe Titlul Motivele retragerii

10. COM(2013)893 final Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind introducerea pe piață a alimentelor Nu se întrevede un acord: activitățile colegiuitorilor
2013/0434 (APP) provenite de la animale rezultate din clonare legate de această propunere nu au avansat deloc din
2015, fiind puțin probabil că se vor realiza progrese
în acest sens.

11. COM(2017)648 final Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de Nu se întrevede un acord: mai multe dintre
2017/0290 (COD) modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri modificările propuse denaturează propunerea într-un
de transporturi combinate de mărfuri între state membre mod care împiedică realizarea obiectivelor urmărite
de aceasta. Mai mult, este necesar să se mărească
ponderea modurilor de transport durabile din
totalitatea transporturilor, astfel cum se prevede în
Pactul ecologic european, drept pentru care trebuie
să se acorde un sprijin mai puternic soluțiilor
multimodale. Din această perspectivă, actuala
propunere este insuficientă.

12. COM(2013)20 final Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind transmiterea, în numele Uniunii Europene, a Caducă: propunerea nu a fost adoptată înainte de
2013/0011 (NLE) unor cereri de adăugare de noi rubrici în anexa VIII sau IX la Convenția de la Basel privind reuniunea pentru care a fost prevăzută.
controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri periculoase și al eliminării acestora

13. COM(2018)731 final Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată, în Caducă: propunerea nu a fost adoptată înainte de
2018/0379 (NLE) numele Uniunii Europene, la cea de a treizeci și opta reuniune a Comitetului permanent al reuniunea pentru care a fost prevăzută.
Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa cu privire la
modificarea anexelor II și III

14. COM(2019)494 final Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată, în Caducă: propunerea nu a fost adoptată înainte de
2019/0241 (NLE) numele Uniunii Europene, la cea de a treizeci și noua reuniune a Comitetului permanent al reuniunea pentru care a fost prevăzută.
Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa cu privire la
modificarea anexelor II și III la convenție

15. COM(2009)585 final Propunere de decizie a Consiliului de stabilire a poziției care urmează a fi adoptată în numele Caducă: propunerea nu a fost adoptată înainte de
26.10.2009 Comunității Europene cu privire la propunerile de modificare a Anexelor II și III la Protocolul reuniunea pentru care a fost prevăzută.
privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană (Protocolul
SPA/BD) la Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării
Mediterane (Convenția de la Barcelona) în cadrul celei de a șaisprezecea întâlniri a părților
contractante

30
Nr. Referințe Titlul Motivele retragerii

O Europă pregătită pentru era digitală

16. COM(2017)257 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI Nu se întrevede un acord: în ceea ce privește această
2017/0087 (COD) de stabilire a condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și propunere, discuțiile din cadrul Consiliului sunt
asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații în legătură cu piața internă și domeniile suspendate din martie 2018.
conexe

17. COM(2014)28 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI Caducă: conținutul propunerii coincide, în cea mai
2014/0012 (COD) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 în mare parte, cu cel al altor dosare legislative adoptate
ceea ce privește reducerea emisiilor poluante provenind de la vehiculele rutiere deja între timp (cum este cazul dispozițiilor privind
informațiile referitoare la reparații și întreținere,
adaptate prin Regulamentul 2018/858) sau în curs
de adoptare [dosarul în curs COM(2019)208]. Se
prevede că alte aspecte vor fi abordate într-un mod
mai cuprinzător în cadrul unei noi propuneri privind
normele de emisii EURO 7.

18. COM(2013)75 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI Caducă: propunerea menționată a devenit caducă și
2013/0048 (COD) privind supravegherea pe piață a produselor și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și redundantă în urma adoptării Regulamentului
93/15/CEE ale Consiliului, a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, privind supravegherea pieței și conformitatea
1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, produselor [Regulamentul (UE) 2019/1020].
2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE și a
Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (CE) nr. 764/2008 și (CE) nr. 765/2008 ale Parlamentului
European și ale Consiliului

O economie în serviciul cetățenilor

19. COM(2013)342 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI Caducă: obiectivele referitoare la asigurarea calității
2013/0181 (COD) privind furnizarea și calitatea statisticilor pentru procedura privind dezechilibrele statisticilor au fost îndeplinite în mare măsură prin
macroeconomice Memorandumul de înțelegere dintre Eurostat și
Direcția Generală Statistică a Băncii Centrale
Europene privind asigurarea calității statisticilor
care stau la baza procedurii privind dezechilibrele
macroeconomice (2016). Asigurarea calității
statisticilor privind dezechilibrele macroeconomice
face parte din revizuirea în curs a guvernanței
economice.

31
Nr. Referințe Titlul Motivele retragerii

20. COM(2013)884 final Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind Nu se întrevede un acord: propunerea va fi înlocuită
2013/0432 (COD) cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente cu o nouă inițiativă prin care se urmărește să se
consolideze aplicarea normelor vamale, inițiativă
care se înscrie în contextul planului de acțiune
privind uniunea vamală menționat în anexa I la
prezentul program de lucru al Comisiei.

O Europă mai puternică pe plan internațional

21. COM(2009)65-2 final Propunere de decizie a Consiliului cu privire la încheierea acordului dintre Comunitatea Caducă: această propunere a fost înlocuită printr-o
2009/0019 (APP) Europeană și Republica Coreea privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene nouă propunere de decizie a Consiliului prezentată
de Comisie [COM (2019)92].

22. COM(2013)243 final Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în Caducă: propunerea nu a fost adoptată înainte de
2013/0129 (NLE) numele Uniunii Europene în privința anumitor rezoluții ce vor fi votate în cadrul Organizației reuniunea pentru care a fost prevăzută.
Internaționale a Viei și Vinului (OIV)

23. COM(2015)18 final Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată, în Caducă: fondul propunerii menționate se regăsește
2015/0011 (NLE) numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la modificarea în Decizia (UE) 2018/4 a Consiliului din
regulamentului de procedură al Comitetului mixt al SEE (Aderarea Croației) 18 decembrie 2017 privind poziția care urmează să
fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul
Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea
regulamentului de procedură al Comitetului mixt al
SEE.

24. COM(2015)48 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI Nu se întrevede un acord: propunerea va fi înlocuită
2015/0027 (COD) de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară cu o nouă inițiativă referitoare la un mecanism de
terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta (reformare) sancțiuni consolidat, menționat în anexa I la
prezentul program de lucru al Comisiei.

25. JOIN(2016)37 final Propunere comună de DECIZIE A CONSILIULUI privind semnarea, în numele Uniunii Caducă: în 2018, Comisia a elaborat o propunere
2016/0241 (NLE) Europene, a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și Guvernul revizuită de decizie a Consiliului [JOIN(2018)20]
Malaysiei privind semnarea acordului de parteneriat și
cooperare sub forma unui acord mixt (și nu numai al
UE) cu aplicare provizorie, motiv pentru care
această propunere din 2016 a devenit caducă.

26. JOIN(2016)38 Propunere comună de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea, în numele Uniunii Caducă: având în vedere propunerea revizuită a
2016/0243 (NLE) Europene, a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și Guvernul Comisiei privind semnarea acordului de parteneriat
Malaysiei și cooperare [JOIN (2018)20]

32
Nr. Referințe Titlul Motivele retragerii

27. COM(2017)668 final Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată în Caducă: această propunere a fost depășită de
2017/0301(NLE) numele Uniunii Europene în cadrul Conferinței ministeriale a Organizației Mondiale a evenimente, devenind, mai precis, inutilă, deoarece
Comerțului în ceea ce privește deținerea de stocuri publice în scopul securității alimentare, în cadrul celei de a 11-a Conferințe ministeriale a
sprijinul intern care denaturează schimburile comerciale, acordat inclusiv pentru bumbac, OMC nu s-a ajuns la un consens privind deciziile
restricțiile la export în domeniul agriculturii, subvențiile în domeniul pescuitului, avute în vedere în cadrul Agendei de dezvoltare de
reglementarea internă în domeniul serviciilor, precum și IMM-urile/transparența măsurilor de la Doha.
reglementare destinate comerțului cu mărfuri

28. JOIN(2018)20 final Propunere comună de DECIZIE A CONSILIULUI privind semnarea, în numele Uniunii Caducă: propunerea prevede o aplicare provizorie,
2018/0269 (NLE) Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare dintre care nu mai este relevantă.
Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Guvernul Malaysiei, pe de
altă parte

29. COM(2019)56 final Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată în Caducă: propunerea nu a fost adoptată înainte de
2019/0028 (NLE) numele Uniunii Europene la cea de-a 14-a Adunare generală a Organizației reuniunea pentru care a fost prevăzută.
Interguvernamentale pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF) în cea ce privește
alegerea secretarului general al OTIF pentru perioada 8 aprilie 2019-31 decembrie 2021

Un nou elan pentru democrația europeană

30. COM(2011)635 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI Caducă: această propunere a fost înlocuită cu alte
2011/0284 (COD) privind Legislația europeană comună în materie de vânzare două propuneri referitoare la contracte i) pentru
furnizarea de conținut digital și ii) pentru vânzarea
online și pentru alte tipuri de contracte de vânzare la
distanță de bunuri, care au fost adoptate între timp
[Directiva (UE) 2019/771 și Directiva (UE)
2019/770].

31. COM(2008)229 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI Nu se întrevede un acord: activitățile colegiuitorilor
2008/0090 (COD) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele legate de aceste două propuneri nu au avansat deloc
Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei / Propunere de regulament al din 2011. Între timp, propunerile au devenit, în mare
COM(2011)137 final Parlamentului European și al Consiliului privind accesul public la documentele Parlamentului măsură, depășite.
2011/0073(COD) European, ale Consiliului și ale Comisiei

32. COM(2013)78 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI Nu se întrevede un acord și este caducă: această
2013/0049 (COD) privind siguranța produselor de consum și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului și propunere a fost înlocuită parțial prin „pachetul
a Directivei 2001/95/CE privind mărfurile”, care a condus la adoptarea
Regulamentului (UE) 2019/1020 privind
supravegherea pieței și conformitatea produselor.
Comisia va prezenta o nouă propunere, anunțată în
anexa II privind inițiativele din cadrul REFIT.

33
Anexa V: Lista abrogărilor avute în vedere

Domeniul de
Nr. Titlul Motivele abrogării
politică

1. Transport Regulamentul (CEE) nr. 1108/70 al Regulamentul (CEE) nr. 1108/70 prevede colectarea de date privind cheltuielile aferente infrastructurilor de
Consiliului din 4 iunie 1970 de transport feroviar, rutier și pe căile navigabile interioare, precum și colectarea de statistici privind utilizarea
introducere a unui sistem de infrastructurilor corespunzătoare. Conform regulamentului, statele membre trebuie să raporteze periodic Comisiei
înregistrare contabilă a cheltuielilor datele privind investițiile în infrastructuri. După aproape 50 de ani, numai patru state membre mai furnizează
aferente infrastructurilor de Comisiei aceste informații. Definițiile și textul regulamentului nu mai sunt de actualitate, iar între timp au devenit
transport feroviar, rutier și pe căi disponibile alte surse de date: unele cu caracter orizontal, cum ar fi datele privind cheltuielile colectate de Forumul
navigabile interioare Internațional al Transporturilor și datele din sistemul TEN-Tec, și alte surse ce au un caracter sectorial, cum ar fi
ancheta de monitorizare a pieței feroviare.

2. Impozitarea Regulamentul (CEE) nr. 1797/86 al Regulamentul menționat clarifică modul în care interzicerea taxelor vamale și a taxelor cu efect echivalent se
Consiliului de eliminare a anumitor aplică sectorului poștal în ceea ce privește livrările intracomunitare. Deși, în esență, acest text este încă valabil,
taxe poștale de prezentare la vamă regulamentul nu mai este necesar, deoarece interdicția decurge direct din tratat.

34