Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul' Educoliei lUolionole ti cercetdrii gtiinlifice

Atina Rad., o Boxana Jeter

LI[',TBA SI TITERATURA
'^v
ROttTANA
C[asa;,lV-a
GUPR[NS

GepBto[u0 0s AM sciPAT DE uAcANTi lnecerrulAREA cuNognNTEroR D,N c[AsA A 1t-A)


Prima leclie: Scrisoare, de Ana Blandiana .............10
' Textul literar in.versuri . Cartea pogtald . Cererea politicoasd . Relatarea unei
int6mpl6ri tr5ite Substantivul . Adjectivul . Scrierea corectd
' A doua lecfie: Pinocchio in lara Juciriilor, adaptare dupd Carlo Collodi ................14
' Textul literar in prozi textul narativ . Descrierea . Invitafia . Afigul
. Prezentarel rrre! c1$i -. Verbul . Pronumele . Ortografie gi'punctuiqie
"
Lecfia de evaluare iniliald: Yizitalui Winnie, adaptare dupd A.A. Milne (test) ..........18

GepBtolufl o[ [['leoe UORBIM pE SITURATE (coMUNtcAREA oRAri)

Prima lecfie: Un delfin bine-crescut, dupd Carlo Collodi .............. ............20


' Dialogul ' Initierea. gi menlinerea unui schimb verbal . Formularea de solicitdri
formale gi informale CuvAntul - formd qi conlinut
A doua lecfie: Secretele unei prezentiri reugite ..................26
'. Prezentarea - oferire de informalii referitoare la universul scolar/extraqcolar
Caracteristicile unei prezentdri
Leclia de recapitulare: Leul, de Daniil Harms ........g0
Leclia de evaluare: Proiect - Concur-s de prezenteri .......... ....................82
Co m pete nle s pe cifi ce vi zote :
'll. Realizarea de deductii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil
1.2. Deducerea sensului unui cuvant prin raportare la mesajul audiatin contexte de comunicare previzibile
1.4. Manifestarea atenliei fald de diverse tipuri de mesaje in contexte previzibile
1.5. Manifestarea interesului pentru receptarea mesajului oral indiferent de perturbaliile de canal
2J. Descrierea unui personaj dintro carte/dintr-un film/a unui personaj imaginar urmdrind un set de repere
2.2. Relatarea unei intampldri imaginate pe baza unor intrebdri de sprijin
2.3. Prezentarea ordonatd logic si cronologic a unui proiecVa unei activitdti derulate ?n scoalS sau extrascolar
2.4. Initierea si mentinerea unei interactiuni in vederea rezolvdrii de probleme individuale sau de grup
'\'-*r,-.._'-- I _l 2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interactiuni orale
3.1.Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare
,z;^r\
-lt ) 3.2. Asocierea elementelor descoperite in textul ciilt cu experiente proprii

*{x
14* - -'\./
/*4 tf
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a sustine o opinie referitoare la mesajul citit
3.4. Evaluarea elementelortextuale care conduc la intelegerea de profunzime in cadrul lecturii
3.6. Manifestarea interesului pentru lectura literard gi de informare
4.3. Redactarea unei descrieri tip portret pe baza unui plan simplu

@ffis
e*'
i?
4.4. Povestirea pe scun a unei secvente dintr-o poveste, dintr-un film, desen animat, a unei activitdti, a unei
int6mpldri imaginate/trdite
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativd si pentru redactarea de texte informative si functionale

Gop8to[ut o0 0[[-0eeg I:ARTE FRUMoAsi, clNsrE cu, TE-A scRls (coMuNtcAREA scRtsi)
Prima leclie: Fluturi cu sute de aripi,
adapiare dupd Mircea Cirtirescu ............... ..............84
' Cartea -.obiect cultural . Compunerea . Planul compunerii . Agezarea textului
ln pagind Ortografie gi punctualie (ghilimelele)
A doua lectie: O altfel de bibliotecd, de Dan Rddulescu ............ ................40
. Cartea - mijloc de informare . Articolul . Cartea po;tald, mesqjul text
. Substantivul . Semnele de punctualie (punctele de suspensie)

6
#:-:*-
Leclia de recapitulare: A doua carte cu Apolodor, de Gellu Naum .........46
Leclia de evaluare: Charlie gi fabrica de ciocolati, de Roald DahI (test) .................49
Proiect: Cea mai frumoas6 carte .......80
Com pete nle s pe cifi ce vi z ote:
1.2.Deducerea sensului unui cuv6nt prin raportare la mesajul audiatin contexte de comunicare previzibile
1.4.Manifestarea atenliei falS de diverse tipuri de mesaje in contexte prevtzibile
21. Descrierea unui personaj dintr-o carte/dintr-un film/a unui personaj imaginar urm5rind un set de repere
2.4. lnitierea 9i menlinerea unei interactiuni in vederea rezolvdrii de probleme individuale sau de grup
2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interactiuni orale
31. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare
3.2. Asocierea elementelor descoperite in textul citit cu experiente proprii
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susline o opinie referitoare la mesajul citit
3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la intelegerea de profunzime in cadrul lecturii
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite in vederea corectdrii acestora
3.6. Manifestarea interesului pentru lectura literarb si de informare
4J. Recunoagterea si remedierea greselilor de ortografie si de punctuatie in redactarea de text
4.2. Redactarea unor texte funclionale scurte pe suport de hartie sau digital
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativd gi pentru redactarea de texte informative si functionale

Gop8tolu[ e[ lU-leec O IARNI 0E... POUESTE (rExrur uTERAR)


Prima leclie: Darul lui Mog Criciun, adaptare dupd T,O. Bobe ......... .......82
' Textul literar Textul literar in prozd . Compunerea imaginativd cu inceput/
sfArqit dat . Adjectivul . Ortografie gi punctualie (apostroful)
A doua lectie: Cum a furat Grinch Criciunul, de Dr. Seuss ....................b8
' Textul literar in versuri . Scrisoarea . E-mailul . Legdtura substantivului cu
adjectivul . Ortografie gi punctuafie
Leclia de recapitulare: Cronicile din Narnia. $ifonierul, LeuI gi Vrijitoarea,
adaptare dupd C.S. Lewis .....64
Leclia de evaluare: Noapte, de Otilia Cazimir (test) ........ .........20
C om pete n,te s pecifi ce vi zo te :
1.2. Deducerea sensului unui cuv6nt prin raportare la mesajul audiatin contexte de comunicare previzibile
1.4. Manifestarea atenliei fa}6 de diverse tipuri de mesaje in contexte previzibile
2.2. Relatarea unei int6mplSri imaginate pe baza unor intrebdri de spriiin
2.4. lnitierea si mentinerea unei interactiuni in vederea rezolvdrii de probleme individuale sau de grup
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare
3.2. Asocierea elementelor descoperite in textul citit cu experiente proprii
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susline o opinie referitoare la mesajul citit
3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la intelegerea de profunzime in cadrul lecturii
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite in vederea corectdrii acestora

la- 4.1. Recunoasterea si remedierea gregelilor de ortografie si de punctuatie in redactarea de text


4.4. Povestirea pe scurt a unei secvente dintro poveste, dintrun film, desen animat, a unei activitdti, a unei
intemplSri imag inate/trdite

Gopfltoflut o[ U.leog UN FINAL SPECTACULOS (REcAptrurARE)


Leclia de recapitulare semestriaiS: Omul de z5padi care voia si intdlneasci
-!#*,
__ & tryY soarele, adaptare dup6 Matei Viqniec ......................72
dPE$./ I Lecfia de evaluare semestriald: Acvariul, de Marin Sorescu (test) ........ .....7g
*g#q (f, Lecliadeevaluareaportofoliilor:Portofoliulmeu ..................?g
Ir r P <EJ Proiect: Mici copii, mari actori ..........g0

?
Dialogul. Inilierea gi menfinerea unui schimb verbal. Formularea
de solicitdri formale si informale. cuvantul - formi gi confinut

w Un delfin bine-crescut \
dupl Carto Collodi ?H.t-
Furtuna il aruncd pe Pinocchio pe ldrmul unei insule. G6ndul cE ar fi putut fi singur in m'rjlocul unui tinut
nelocuit il umplea de tristete. Deodatd z6ri un pe;te mare.

$i dou1,
rdspunse
llei, Aomnule pe1te, pegtele.
imiingdduifi sd vb zic 1i
'e, o vorb6?

, */'-\

Trebvie
sb o iei pe cZrarea
aceea din Areayta
1i s6 mergt Areyt
inainte.

\
rl-rea
ffilg+irffi-et
M ai s p u net)- mi cev a. D u - ae av o a ttr6,
care umblatj zi 7i noapfe pe mare, n-at)
i,i6lnit sibdrcvla tatdlui -"u?
L- o {i inghifif RecA in ul
cel groaznic, cdre teambnd
jalein apele noatlre.

'maibunl6tic

{
dN

Piriocchio trem urd infricosat. Ca s6-t)


r {aci o idee despre el, am s6-lj spun cd e
mai mare Aec6l cl\dire cu ctnct
ciiT o clddrre cinci eTqe
etaje tl
si
are o gurb ata Ae largd 1i ad6oc6, '
cb ar putea trece vlor prin ea
trenul cu loco-otivb cu lot

Mdiculit,6!
strigd inspbim6ntatd pdpuga.
La reveAere, domnule pe1te, scuzafi-mh
de Aeran) 1i mii Ae mullumiri yenlru
a
- abilitate a Au m ne av o a ttr6.
Prima tectje #'Jr
_,*&,oSry

(fo Jurnalul meu de lecturl


\I, Ati citit cartea Aventurile tui Pinocchio?
Dacd ali citit-o, bravo vouS! DacE nu, ce 1. Mtci actori \a... teatrul de pd.pugi!Observali atent unde este
mai agteptali? Alegeli o secvenld dialogatd scris textul qi cum sunt evidenliate cuvintele personajelor, pen-
un .
din carte gi realizali,in jurnalulvostru, tru a se deosebi de cele ale povestitorului. Citili apoi textul, pe
sir de benzi desenate, dupd modelul din I roluri, cAt mai expresiv. Folosili ca marionete, pentru Pinocchio
manual. si Delfin, jucdrii de pluq din colecfia voastrd. Colegii vor aprecia,

2. Ascultali interpretdrile colegilor, pentru a rSspunde la urmdtoarele intrebdri:


a) Unde a ajuns Pinocchio dupd furtund?
b) Cu cine vorbegte Pinocchio pe malul mdrii?
c) Ce informafii a cerut Pinocchio de la Delfin?
d) Ce ii spune Delfinul lui Pinocchio despre Rechin?

3. Gasiri insugirea potrivitd fiecirui personaj, aga cum este el descris in text. Realizafi corespondenfa, pentru
a formula propozilii adevdrate:
a) Pinocchio este ... cel mai bun din lume.
b) Delfinul este ... groaznic.
c) Rechinul este ... tnfricopat. _/*-),
d) TEticuI este ... amabil.

4. Lucrafi pe grupe! Reascultali textul gi realizali un desen in care sdJ infSligali pe Rechin cAt mai aproape de
descrierea pe care i-o face Delfinul.

Refinem!
D ioI og u I este o conversatie

intre doud sau mai multe


persoane. lntervenlia unei persoane 5. Transcrieli pe caiete textul de pe prima pagini a benzii de-
?n dialog se numeste replicd. senate. Ce semn de punctuatie ali folosit ca s[ aritali ce spune
Dialogul este alcdtuit dintr-o inlSnluire de fiecare personaj?
replici, fiecare replicd av6nd legdturd cu :
p. Alege rdspunsul corect!
.: In dialogul dintre personaje, existd:
Benzile desenofe sunt povegtiin imagini, :' a) 13 replici;
in care desenul si nu cuvintele ocupd ;. b) 12 replici;
locul central. in benzile desenate c) 14 replici.
.,,ij'
se folosegte foarte mult dialogul, .,...,"'
replicile flind agezate in bule 7. Transcrie din text:
de dialog. .:.-::'' a) formula de incepere a dialogului: ... .
b) formula de incheiere a dialogului: ... .

8. Discutali in perechi! Ce asemdndri gi de- fle*sebiri lleosebiri


osebiri existd intre textul Pinocchio tn lara
Jucd,riilor (A) gi banda desenatd tln Detfin
bine-crescut (B)? Completali diagrama.
Ai ts

LL
# 3ppiffif-a'l ll-lea

9. ap observat gesturile gi expresiile pe care le au Pinocchio qi Del- Refinem!


finul ln timp ce vorbesc despre Rechin? Dacd ar fi ,,sd le traduceli" Ca sd fie respectuos, Pinocchio i se
in cuvinte, ce-ar spune acestea? adreseazS Delfl nului cu,,dumneavoastrS",
folosind deci un pronume de politefe.
* Pronumele
10, Completeazd,,pe caietul tiu, tabelul de mai jos, alegAnd citatele de politete este tot
potrivite din text. un pronume personal, pe care il folosim,
in semn de respect, atunci c6nd ne refe-
rim la o persoanb necunoscutd sau la o
In text ... I De unde gtiu?
','-""-"'
persoand care nu se numdrd printre cei
foarte apropiali.
Exemple: dumneoto,
d u m neovoostrd, d u m neoei,

... Pinocchio este recunosc5tor Delfinului r


dumneolui. dumneolor
pentru informaliile primite. :
intre cei apropiati, ,nu e niciun (fu
dumneavoastrS", dar 6516 nu @
il. Recitegte descrierea Rechinului gi rdspunde in scris. Cum a proce- I
inseamnd cd nu suntem politicosi
ck, dat autorul ca s6-l convingS. pe cititor ci Rechinul era ,,gtoaznic"? ;
#J cu prietenii nostri sau cu cei din familie.
t

12. Pinocchio era trist la gdndul cE pe insuld nu s-ar mai afla nimeni. De ce credeli cd lipsa oamenilor il ingri
jora aga de tare?

13' Discutali ln perechi si rdspundeli, in scris, la intrebdrite de mai jos. Argumentafi, oral, rlspunsurile.
a) Cum credeli ci s-a simlit plpuqa cdnd l-a zdritpe Delfin?
b) Ce pdrere aveli despre felul in care ia vorbit Pinocchio Delfinului?
c) De ce credefi cd Pinocchio a fost at6t de politicos in adresarea lui?
d) Ce impresie uezi cE i-a fbcut p6puga Delfinului?

14. Alege rdspunsul corect gi motiveazd-li alegerea.


Dialogul dintre Pinocchio gi Delfin este:
Ne aminfim!
a) o conversalie obiqnuitS., in care cinevacere cuivao informafie; Oamenii nu pot tr6i fdrd sd comunice unii
b) o conversalie aleas6, ai cdrei participanli sunt curtenitori cu allii. Comunicdnd, ei pot sd ceard 9i
unul cu celdlalt. sd ofere informalii, sd transmitd ceea ce
c) o conversalie grdbit6, de teama Rechinului. g6ndesc 9i sd pund in cuvinte ceea ce
simt. A 9ti cum sd comunici cu cei din jur
este foarte important. Politelea 9i dorinta
de a fi de folos nu trebuie sd lipseascd
din relaliile dintre oameni.
t5. Pinocchio !i-a dat niqte exemple frumoase despre cum si incepi
ck, gi s[ inchei un dialog. Gdsegte gi tu asemenea formule gi scrie-le
G} in caiet.
a) Formule de incepere a dialogului:Nu ud supd,rali, gti{i cumua... ?; Salut, ce mai fo.ci?; ... .
b) Formule de menfinere a dialogului: Da, da! Sunt de acord.; Sigua sigur!;... .
c) Formule de incheiere a dialogului: Vd. mu$umesc foarte mult!; Mai uorbirn! Pa!; ... .

?e