Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL SANATAII, MUNCII $I P oTECTIEI SoCIALE

AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
rnun.Chisindu

Cu ivire la examinirile medicale profilactice a copiilor


pent u admitere in institu{iile de inv5{imint preqcolar,
r ;i gimnazial, inclusiv periodice, in condifiile pandemiei
'ec{ia cu Coronavirus de tip nou (COVID-l9)

itt conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sdndtdlii n-r. 4Illlg95,


Disp iliilor nr.10 Ei nr.11 din 15 mai 2020 a Comisiei Na{ionale Extraordinare
de tate Publicd privind declararea stdrii de urgen!6 de sdndtate public6, in
I eficientizdrii realizdrii examenului medical profilactic al copiilor pentru
re in instituliile de invdldmint preqcolar, primar Ei gimnazial in condiliile
ii stricte a mdsurilor de prevenire a infecliei cu Coronavirus de tip nou
(co ID-19), in temeiul Regulamentului privind organizarea qi funclionarea
Min ui Sdndtdlii, Muncii Ei Protecliei Sociale, aprobat prin Hotdrirea
Guv ului nr. 69412017 )

ORDON:
l. $efii Direcfiei Generale Asistenld Sociald qi Sdndtate a Consiliului
mun ipal Chigindu, Direcliei Generale Asistenld Medicald qi Proteclie SocialS
UT Gdgduzia, Secfiei Sdndtate a Primdriei municipiului Bdlji, conducdtorii
insti iilor medico-sanitare publice Centre de Sdndtate, Centre ale Medicilor de
Fam ie, Asocialiilor Medicale Teritoriale, prestatorii privafi de servicii medicale
dea !5 medical[ primard:
1) vor asigura planificarea examindrilor medicale cu scop profilactic ale
copl or pentru admitere in instituliile de invdfdmint preqcolar,
pfl qi gimnazial, in funclie de numdrul de copii inregistrali pe lista medicul de
fami ie din teritoriul deservit, pentru asigurarea ef'ectudrii acestora in termen pind
la2 august 2020;
2) vor organrza examenele medicale cn scop profilactic ale copiilor pentru
re in instituliile de invdldmint preqcolar, primar qi gimnazial, inclusiv
peri ice, prin programare obligatorie prealabild, asigurind zile gi ore speciale, in
fun< e de fluxul qi numdrul de copii programali pentru examinare;
3) vor realiza examinarea medicald cu scop profilactic a copiilor pentru
admi ere in instituliile de invdJdmint preEcolar, primar qi gimnazial, inclusiv
peri ice, cu respectarea urmdtoarelor:
a) rcalizarca vaccindrii obligatorii pentru virsta respectivi a copilului,
d din indicaliile individuale ;i recuperarea restanlelor de imunizare prin
la30 zile.
uarea intervalelor de vaccinare pAnS
b) examinarea medicald riguroasS/atentd a copiilor de cdtre medicul de
fami e. in vederea depistdrii abaterilor de la dezvoltarea norrnali sau diverselor
ma I,
c) in cazul copiilor sSndtoqi - eliberarea de c[tre medicul de familie a
extr lui (F-027), care sd conlind informalii despre starea sdndtilii copilului,
I de vaccinare, lipsa contactului cu bolnavi infectioSi Si recomanddri
particularitdli de regim.
d) in cazul copiilor cu suspec{ii la careva patologii sau care se afld la
evid !d cu maladii cronice - elaborarea unui plan individualizat de consultalii la
medi ii specialigti de profil, investigafii gi tratament, in funclie de starea de
S te sau riscurile medico-sociale:
e) solicitarea consultaliei medicilor speciali;ti de profil numai in cazurile
cind, dupd examinare medicald primard de cdtre medicul de familie/pediatru se
con indicalii medicale, cu programare prealabild obligatorie;
2. Directorii institufiilor medico-sanitare publice Spitale raionale, Asocialii
Med le Teritoriale vor asisura:
1) efectuarea de cbtre medicii specialiqti de profil a examenelor medicale
profi ice ale copiilor pentru admitere in instituliile de inv6!6mint pregcolar,
prl gi gimnazial, inclusiv periodice, doar la trimiterea medicului de familie,
aslg nd zile gi ore speciale, in funclie de fluxul qi numdrul de copii programali
pen examinare:
2) organizarea deplasdrii medicilor specialigti de profil in localitdlile rurale
pent consultalii profilactice programate, Ia solicitarea instituliilor medicale
prin , conform prevederilor actelor normative.

3. Direclia politici in domeniul asistenlei medicale primare, urgente ;i


com nitare, DirecJia politici in domeniul asistenlei medicale spitaliceqti qi
Di ia politici in domeniul sdndtSlii publice vor acorda suportul consultativ-
m ic necesar in vederea implementdrii prevederilor prezentului ordin.

4. Controlul realizdrii prezentului ordin se pune in sarcina dnei Marina


i, dlui Alexandru Holostenco, secretari de stat.

Ministru ( VioTica DUMBRAVEANU