Sunteți pe pagina 1din 5

Domenii de dezvoltare

Nr Domenii de Caracteristici Exemple de subdomenii


dezvoltare
1 Dezvoltare Vizează emoțiile,sentimentele și • dezvoltarea
a afectivă atitudinile. conceptului de sine;
• dezvoltarea
autocontrolului
2 Dezvoltare Relevă procesele de creștere și dezvoltare emoțional.
a fizică și a organismului uman, reflectate prin • dezvoltarea
motorie indicatorii antropometrici de bază: motricității grosiere;•
înălțime, greutate, indicele de masă dezvoltarea motricității
corporală; indicatori psihomotorii: fine;• dezvoltarea
coordonarea mișcărilor, echilibrul ochi- lateralității;
mînă, ochi-picior, precizie, viteză, • dezvoltarea
plasticitate. echilibrului;
• coordonarea
mișcărilor.
3 Dezvoltare Se referă la ansamblul schimbărilor • dezvoltarea gîndirii
a cognitivă ordonate, logice; • dezvoltarea
relativ sistemice și stabile pentru o cunoașterii și a
perioadă rezonabilă, în care procesele înțelegerii lumii;
intelectuale devin mai complexe și au • conștientizarea
efecte semnificative asupra personalității Sentimentelor(empatie,
în general, precum și asupra invidie, rușine,
componentelor sale: gîndire, raționament, proprietate);
inteligență, imaginație etc. [14]. • dezvoltarea
creativității.
4 Dezvoltarea Vizează deținerea vocabularului,  Dezvoltarea
limbajului si gramaticii, sintaxei, înţelegerea capacității de
comunicării semnificaţiei mesajelor, deținerea ascultare și
abilităţilor de ascultare, comunicare orală întelegere
şi scrisă, nonverbală şi verbală – toate în  Dezvoltarea
relaționarea cu semenii, exprimarea capacității de
gîndurilor, sentimentelor etc., dar și în vorbire și
calitate de pre-achiziţii pentru scris-citit comunicare
şi competențe școlare mai evoluate.
5 Dezvoltarea Se referă la relațiile și interacțiunile
psihosocială copiilor, adaptarea lor la mediul
înconjurător și la cerințele mediului • dezvoltarea
educațional. Vizează capacitatea abilităților de
copilului de a înțelege, a procesa, a interacțiune cu
administra și a exprima aspecte ale adulții/cu semenii;
propriei vieți, în ceea ce privește • dezvoltarea
socializarea, abilitățile inter- și comportamentelor
intrapersonale. psihosociale etc.
Cunoașterea dimensiunilor și particularităților dezvoltării copilului este importantă și
iminentă pentru identificarea necesităților și cerințelor spe-ciale de dezvoltare. Acestea
sînt stabilite în procesul evaluării dezvoltării copilului, efectuate în echipă
multidisciplinară de către specialiștii cores-punzători. În conformitate cu Metodologia
aprobată de ME prin Ordi-nul nr. 99 din 26.02.2015 evaluarea dezvoltării copilului se
definește drept un proces dinamic, holistic, continuu și complex de deter-minare a
particularităților individuale ale copilului pe domenii de dezvol-tare, a capacității de
învățare a acestuia și de identificare a nivelului actual de dezvoltare și a potențialului
optim.

Evaluarea dezvoltării copilului este:


Un proces continuu de colectare și interpretare a informațiilor canti-
tative și calitative privind particularitățile de dezvoltare a copilului, în
scopul constatării potențialului și necesităților lui;
Un demers realizat de către o echipă de specialiști, într-un cadru tem-
poral stabilit, cu utilizarea unor instrumente corespunzătoare;
O sursă de date/informații administrate în scopul elaborării programe-
lor de asistență individualizată a copiilor.
Tipuri de evaluare
Tipurile de evaluare se clasifică după diferite criterii. În funcție de niveluri-le la
care se realizează și obiectivele urmărite, evaluarea dezvoltării copilu-lui poate fi inițială
și complexă. Deși fac parte din același proces complex de evaluare a dezvoltării copilului
și urmăresc, în principal, aceleași obiective, fiecare tip de evaluare se caracterizează prin
anumite aspecte distinctive.
Caracteristici ale tipurilor de evaluare
(după Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului)
Tipuri În cît
La ce nivel se Cu ce se
De Ce presupune? timp se
realizează? finalizează?
evaluare realizează
În cadrul • Identificarea nivelului ac- În cel Proces-
instituției de tual de dezvoltare a copi- mult șapte verbal de
învățământ, de lului, a particularităților și zile de la evaluare a
către CMI potențialului de dezvoltare; identificarea dezvoltării
INIȚIAL

• Estimarea gradului de cazului copilului


Ă

corespundere a nivelului
de dezvoltare a copilului cu
nivelul caracteristic vîrstei
respective;
• Stabilirea programelor de
intervenție personalizată.
În cadrul SAP • Constatarea și estimarea, din În cel mult Raport de
punct de vedere cantitativ și o lună de evaluare
calitativ, a particularităților la referirea complexă a
dezvoltării și potențialului cazului dezvoltării
copilului; copilului
Identificarea CES ale
copilu-lui;
Recomandarea celor mai
adecvate forme de
incluziune educațională;
Stabilirea și recomanda-rea
programelor de suport
COMPLEXĂ

educațional, de suport
specific (asistență/consilie-
re psihologică, logopedică,
ocupațională etc.);
SAP realizează evaluări
pe domenii de dezvoltare:
evaluarea dezvoltării fizice;
evaluarea abilităților de
limbaj și comunicare;
evaluarea dezvoltării
cogni-tive;
evaluarea dezvoltării
socioemoționale;
evaluarea dezvoltării com-
portamentului adaptativ.
Luînd ca bază criteriul domeniilor de dezvoltare evaluate și cel
al specialiștilor care efectuează un tip sau altul de evaluare,
aceasta se clasifi-că în alte cîteva categorii:
Evaluarea psihologică, care presupune examinarea și
constatarea nivelului de dezvoltare a copilului, a potențialului
și dificultăților de învățare, a particularităţilor individuale, care
pot fi valorificate în pro-cesul de ameliorare a dificultăților.
Evaluarea psihologică în mediul educațional se concentrează,
în special, pe evidențierea acelor proce-se psihice, consolidarea
cărora ar contribui la formarea competențelor de învățare ale
copilului, ar ameliora problemele de natură
psihocomportamentală și ar fortifica personalitatea copilului.
Evaluarea educațională reprezintă procesul de identificare a
potențialului și competențelor de cunoaștere, de învățare ale
copilului, precum și a factorilor care favorizează sau
obstrucționează/perturbă achiziționarea și dezvoltarea acestora.
Pornind de la obiectivul major de asigurare a incluziunii
educaționale a copiilor, evaluarea educațională (cunoscută și cu
denumirea de pedagogică), urmărește identificarea competențelor
cogni ficării nivelului de dezvoltare a limbajului oral şi scris al copilului,
tive evidențierii tulburări-lor de limbaj, caracterului, gradului și
ale profunzimii acestora, stabilirii potenţialului de dezvoltare a
copil copilului în domeniul respectiv.
ului,
stiluri Toate tipurile de evaluare sînt orientate spre
lor și stabilirea aspectelor pozitive din dezvoltarea copilului, ca
meto punct de plecare în activitatea de abilitare/ reabilitare și de
delor determinare a abilităților și disponibilităților imediate pentru
de dezvoltare.
învăța
re
specif
ice
copil
ului,
factor
ilor
care
condi
ționea

dificu
ltăți
de
învăța
re,
dome
niilor
de
intere
s ale
copil
ului
etc.

valua
rea
logop
edică
se
efectu
ează
în
scopu
l
identi

S-ar putea să vă placă și