Sunteți pe pagina 1din 8

FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A ACTIVITĂȚII LOGOPEDULUI

ÎN ANUL DE STUDII ___________________________


Numele, prenumele logopedului ___________________________________________________________________________________
Unitatea de învățământ __________________________________________________________________________________________
Perioada evaluării _______________________________________________________________________________________________
Stagiul de muncă general ______________ Stagiul de muncă în unitatea de învățământ ___________Gradul didactic ___________
Calificativul acordat_____________________________________________________________________________________________

Evaluarearesponsabiluluideactivitatealogopedului
Evaluareadinparteaadministraţieiinstituţieideînvăţământ
Autoevaluarea

Punctajulmediu*
Criteriu de analiză Denumirea indicatorului de performanță/ Mod de verificare

Punctajul maxim al indicatorului

I. ORGANIZARE, 1. Prezența actelor normative conform Reglementărilor Mapa cu acte normative


PLANIFICARE ȘI metodologice privind activitatea logopedului în Nomenclatorul
RAPORTARE – instituțiile de învățământ general – 5 p. documentelor logopedului
26 p. 2. Existenţa planului anual/semestrial de activitate Planul de activitate
coordonat cu responsabilul de activitatea logopedului anual/semestrial
și aprobat de directorul instituţiei – 5 p.

3. Respectarea orarului de lucru conform Fişei postului Orarul de lucru afișat


de logoped – 5 p. Fişa de post a logopedului

4. Completarea Registrelor privind organizarea Registrul de evidentă a


activităţii logopedului – 5 p. activității logopedului
Registrul de evidență a
copiilor/elevilor asistați
5. Existența raportului de activitate anuală și Raportul anual/semestrial
prezentarea acestora în termenii stabiliți – 5 p. aprobat de directorul
instituției
6. Evidenţa beneficiarilor serviciului logopedic Dosarele copiilor
(dosarele copiilor/elevilor beneficiari ai asistenței Fișe logopedice
logopedice) – 5 p.
7. Existenţa arhivei documentației logopedului
Registrul de evidență a
(Registrul de evidență a activității logopedului, activității logopedului
Registrul de evidență a copiilor/elevilor asistați,
Registrul de evidență a
Planuri şi rapoarte de activitate, procese-verbale, note
copiilor/elevilor asistați
informative, dosarele copiilor, fișe logopedice ) – 5 p.
Planuri şi rapoarte de
activitate
Procese - verbale
Note informative
Dosarele copiilor
Fișele logopedice
TOTAL CRITERIUL I _____________
II. 1. Amenajarea spaţiului/mediului fizic în corespundere Nomenclatorul
MANAGEMENTUL cu Nomenclatorul documentelor logopedului – 5 p. documentelor logopedului
ASISTENȚEI Computer
LOGOPEDICE – Imprimantă
Birotică
9 p.
2. Dotarea cu materiale didactice/mijloace de Materiale didactice stocate
instruire – 5p. Fişe de lucru

3. Dotarea cu softuri/instrumente de evaluare şi Instrumente de evaluare


tehnologii informaţionale, conectare la internet – 5 p.

TOTAL CRITERIUL II _______________

III. REALIZAREA 1. Identificarea şi elaborarea instrumentelor de Mape cu instrumente de


ACTIVITĂȚII evaluare și asistență logopedică a copiilor/elevilor– 2 evaluare
LOGOPEDICE – p. Fişe de lucru

- 52 p. 2. Identificarea și evaluarea tulburărilor de limbaj și Fişe logopedice


comunicare ale copiilor/elevilor – 2 p. Note informative
3. Realizarea evaluării logopedice complexe ale Fişe logopedice
copiilor/elevilor – 5 p. Note informative
Dosarele copiilor
4. Întocmirea fișelor logopedice – 3 p. Fişe logopedice

5. Elaborarea și realizarea programelor de intervenție Programe de intervenţie


individualizate pentru copiii/elevii identificați cu
Dosarele copiilor
tulburări ale limbajului și a comunicării – 5 p.
Fişe logopedice
6.Planificarea activității de Reevaluare a Fişe logopedice
copiilor/elevilor în scopul constatării dinamicii de
dezvoltare (progrese sau regrese în dezvoltarea
copilului) şi/sau proiectarea unor noi acțiuni de Dosarele copiilor
intervenție – 2 p.

7. Informarea administrației instituției, Note informative


părințiilor/reprezentanților legali ai copilului cu privire
la asistență logopedică, progrese sau regrese în
dezvoltarea limbajului și a comunicării – 2 p.

8. Elaborarea notelor informative la cerința Note


informative administrației instituției de învățământ,
Comisiei multidisciplinare intrașcolare – 3p.

9. Colaborarea cu Comisia multidisciplinară Ordinul directorului


intrașcolară (membru, ori de câte ori este cazul), instituţiei de învăţământ
implicarea în realizarea procesului de evaluare inițială,
Planul de activitate
a Planului educațional individualizat pe domeniul
limbaj și comunicare – 2 p. Raportul de activitate

10. Administrarea bazelor de date şi monitorizarea la Baze de date


nivel instituțional a situației tuturor copiilor/elevilor,
Registrul de evidenţă a
beneficiari ai asistenței logopedice – 2 p. copiilor asistaţi
11. Realizarea activităților de recuperare logopedică cu Planul de activitate
copii/elevi, (individuale, de grup) în raport cu tipul Registrul de evidenţă a
tulburării de limbaj și comunicare și necesitățile copiilor asistaţi
individuale ale copilului/elevului – 3 p. Registrul de evidenţă a
activităţii logopedului

1
12. Acordarea asistenţei metodologice cadrelor Planul semestrial, anual de
didactice, părinților/reprezentanților legali ai activitate
copilului/elevului în vederea prevenirii, Raportul de activitate
compensării/ameliorării tulburărilor de limbaj şi Registrul de evidenţă a
comunicare – 3 p. activităţii logopedului

13. Realizarea obiectivelor activității logopedului Planul semestrial, anual


propuse în planul annual/semestrial – 2 p. de activitate

14. Îndeplinirea indicatorului cantitativ şi calitativ Planul semestrial, anual


privind organizarea și desfăşurarea Activităţii de de activitate
recuperare a tulburărilor de limbaj şi comunicare –
Raportul de activitate
4 p.

15. Comunicarea sistematică a rezultatelor/progreselor Note informative


în urma activității de recuperare logopedică
părinților/reprezentanților legali ai copilului/elevului şi Raportul de activitate
cadrelor didactice implicate – 3 p.

16. Colaborarea activă şi directă cu administraţia Planul semestrial, anual


unității de învățământ, diriginţii, cadrele didactice, de activitate
educatorii, cadrul didactic de sprijin, cadrele medicale Registrul de evidenţă a
în conformitate cu principiile educației incluzive – 3 activităţii logopedului
p. Raportul de activitate
TOTAL CRITERIUL III ________________

IV. CALIFICAREA 1. Corespunderea funcției cu calificarea din diplomă – Diploma de studii


LOGOPEDULUI – 2 p.

13 p. 2. Masterat (finalizat sau în curs de finalizare) – 1 p. Diploma de studii

3. Grade didactice dobândite (gradul II – 0,5 p., Certificatul de confirmare a


gradul I – 1 p., gradul superior – 2 p. ) gradului

4. Cursuri de formare/perfecționare – 1 p. Certificate de confirmare


Raportul de activitate
5. Diplome de merit, mulţumiri din partea instituţiei de Diploma
învăţământ, menţiuni OLSDÎ, ME, alte instituţii şi Menţiuni
organizaţii – 2 p. Ordin OLSDÎ, ME
6. Participarea la seminare, ateliere, conferințe, Certificate de confirmare
simpozioane organizate la nivel local/internațional, Raportul de activitate
etc. – 22 p. Registrul de evidenţă a
activităţii logopedului
7. Promovarea experienţei profesionale prin activităţi Certificatul de participare
publice: work-shopuri, seminare, mese rotunde; Raportul de activitate
participări la emisiuni radio, TV etc. – 1 p. Linkuri

8. Elaborare, publicare: studii/cercetări în domeniu, Raportul de activitate


lucrări de specialitate – 2 p. Registrul de evidenţă a
activităţii logopedului
9. Activitatea de mentorat, de formator în formarea Raportul de activitate
continuă a personalului din învățământ: activitate de Registrul de evidenţă a
formator (local – 0,5 p., naţional – 1 p.) activităţii logopedului

TOTAL CRITERIUL IV _______________

TOTAL CRITERIILE I-IV ________________

*Cu excepția punctajului din rubrica Autoevaluarea

Punctaj total: ________ Calificativul: ___________________________

Director Logoped
Numele, prenumele Numele, prenumele
______________________________ ______________________________
Semnătura Semnătura
______________________________ ______________________________
Data: Data:
______________________________ ______________________________

Punctajul și calificativele:

85 - 100 puncte – calificativul „foarte bine”


46 – 85 puncte – calificativul „bine”
16 - 45 puncte – calificativul „satisfăcător ”
0 - 15 puncte – calificativul „nesatisfăcător”

S-ar putea să vă placă și