Sunteți pe pagina 1din 4

c) Tematica

b)
a) generală: înştiinţarea,
Tematica generală:
alarmarea şi evacuare persoane,
depozite materiale,
adăpostirea intervenţii la incendii

ANEXA 1 la DECIZIA NR. 34/05.09.2016 privind instruirea personalului angajat din


cadrul instituţiei

Aprobat,
Director, Prof. Amalia Popescu

Tematica ş i graficele anuale de inştruire – an ş colar 2016-2017

Instructaj lunar (pentru personal nedidactic)

Nr Domen
crt
Luna/ziua
i ul Tematica Bibliografie
.
Tematică generală: Legea nr. 307/2006
Legea nr.
, cele cinci decizii, cap I şi II din
307/2006
Norme generale de apărare împotriva O.M.A.I. 163/2007
incendiilor O.M.E.C. nr. 3946/2001
b) Tematica specifică: obligaţiile generale
Norme PSI specifice
şi specifice ce revin categoriilor de
unităţilor cu specific
P.S.I salariaţi instruiţi
învăţământ şi educaţie
Tematica specifică: modul de utilizare
1. Septembrie
a mijloacelor de primă intervenţie
Instrucţiunile de
din dotarea locului de muncă folosire a tehnicii
(hidranţi, stingătoare portabile şi când respective
este cazul instalaţii speciale de P.S.I.).
Tematică generală: reguli generale de
comportare la calamitaţi naturale Legea nr. 481/2004
si catastrofe
P.C.
b) Tematica specifică: măsuri generale de
prevenire, protecţie şi intervenţie la Legea nr. 481/2004
dezastre
a) Plan de evacuare Plan
de depozitare
Plan de intervenţie
P.S.I. b) Tematică specifică: evaluare riscu-lui de Instrucţiuni tehnice
incendiu, cauze potenţiale de incendiu la interne (ITI)
locul de muncă. Norme, reguli şi măsuri Organizarea
2. Octombrie de prevenire şi înlăturare a acestora. autoapărării împotriva
a) incendiilor
Legea nr. 481/2004

P.C. b) Tematică specifică: evaluare riscului de


incendiu, cauze potenţiale de incendiu la
Legea nr. 481/2004
locul de muncă. Norme, reguli şi măsuri
de prevenire şi înlăturare a acestora.
Tematica generală: evacuarea fumului O.M.A.I. 163/2007
3 Noiembrie P.S.I. în caz de incendii. Pericole pentru
Tematica specifică: reguli specifice de Norme PSI
a) a organizarea
locului de

prevenire a incendiului pentru locul de departamentale specifice


muncă utilizat.
Tematica generală: rolul, locul şi
Legea nr. 481/2004
misiunile protecţiei civile
P.C. b) Tematică specifică: măsuri şi reguli de
comportare la receptarea semnalelor de Legea nr. 481/2004
alarmare de protecţie civilă
Tematica generală: mijloace de Normativul I
încălzire (locale şi centrale) -13 Normă
a) Tematică specifică: concret modul de
P.S.I. încălzire a spaţiilor utilizate de
personalul instruit.
4 Decembrie b) Activitate practică: enumerare, măsuri
concrete la spaţiul utilizat.
Tematica generală: drepturile si
obligaţiile cetăţenilor privind protecţia Legea nr. 481/2004
P.C. civila
Tematică specifică: Asigurarea
Legea nr. 481/2004
înştiinţării, avertizării şi alarmării
a) Tematica generală: protecţia golurilor Normativ P118-99 –
la propagarea incendiilor (uşi Normativ de siguranţă
rezistente la foc, instalaţii speciale, la foc a construcţiilor
b) etc.)
Tematică specifică: instalaţii electrice de
forţă şi iluminat specifice locului de
P.S.I. muncă ( cunoştinţe tehnice generale şi
concrete )
5 Ianuarie c) Activitate practică: echiparea
şi utilizarea unui hidrant de
incendiu exterior (fiecare participant
va executa minim o echipare )
Tematica generală: protecţia nucleară, Legea n. 481/2004
radiologica, chimica si biologica
P.C. b) Tematică specifică: protecţia populaţiei,
salariaţilor si bunurilor materi-ale prin Legea nr. 481/2004
adăpostire
Tematica generală: norme de PSI la
exploatarea,construcţiilor,instalaţiile şi O.M.A.I. 163/2007
altor amenajări .
P.S.I. b) Tematică specifică: modul concret de
alarmare în caz de incendiu (sarcini pe
funcţii sau persoane).
6 Februarie
c) Exerciţiu de
evacuare muncă
P.C. a) Tematica generală: Legea n. 481/2004
protecţiei civile în
b) Tematică specifică: adăposturile de Legea nr. 481/2004
protecţie civilă
7 Martie P.S.I.
Tematica generală: instrucţiuni pentru Normativ I 6
utilizarea gazelor naturale.
c)
a) substanţele
şi

b) Activitatea practică: instructaj privind


primul ajutor cu accent pe arsuri
şi intoxicaţii cu fum
a) Tematica generală: clasificarea
unităţilor administrativ – teritoriale,
instituţiilor publice si operatorilor
economici din punct de vedere al H.G.R. nr. 642/2005
protecţiei civile, în funcţie de tipurile de
P.C.
risc specifice.

b) Tematică specifică: reguli de


comportare si de acţiune in caz de Legea nr. 481/2004
accident nuclear si chimic
Tematica generală: diminuarea riscului
de incendiu.(ex. control PSI, măsuri
Legea nr. 307/2006
după control, responsabilităţi, termene,
rezolvare sau sancţionare).
b) Tematica specifică: mijloace de
P.S.I. protejare a oamenilor în caz de Norme departamental
incendiu (a corpului, a capului, a specifice e
8 Aprilie căilor respiratorii, mâini şi picioare).
c) Activitate practică: mod de utilizare
a mijloacelor de protecţie enumerate
la litera b.
a) Tematica generală: Legea nr. 481/2004
periculoase si utilizarea
P.C.
b) Tematică specifică: mijloace de Legea nr. 481/2004
protecţie individuală şi colectivă
a) Tematică generală: tipuri de focare în
Instrucţiuni de folosire a
caz de incendiu şi modul de combatere
stingătoarelor portabile
în faza incipientă cu stingătoare
Manualul pompierului
P.S.I. portabile de incendiu
b) Tematică specifică: obligativitatea
instruirii PSI a personalului, răspunderii O.M.A.I. nr. 718/2005
9 Mai
ce revin diverselor categorii de personal.
Tematica generală: principalele funcţii
de sprijin asigurate pentru prevenirea H.G.R. nr. 2288/2004
P.C. şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
b) Tematică specifică: asanarea teritoriului Legea nr. 481/2004
de muniţie neexplodata
Tematica generală: stabilirea
Legea nr. 307/2006
sancţionarea contravenţiilor PSI
b) Tematică specifică: căi de acces, planul
10 Iunie P.S.I. de evacuare a locului de muncă,
intervenţie la locul de muncă O.M.A.I. 163/2007
(cunoaştere, protejare, măsuri PSI
specifice)
c) Activitate practică echiparea şi utilizarea
a)

unui hidrant de incendiu interior (fiecare


participant va executa minim
o echipare).
b) Tematica generală: protecţia civilă pe Legea nr. 481/2004
plan internaţional
P.C. b) Tematică specifică: reguli generale de
comportare şi protecţie în cazul Legea nr. 481/2004
cutremurelor de pământ
Tematică generală: cauze de incendiu
Cercetarea cauzelor
(mijloacele care le produc, împrejurările
incendiilor de I. Crăciun
determinante şi sursa de producere
Calotă
a incendiului).
P.S.I. b) Tematica specifică: cunoaştere concretă
a forţelor de intervenţie în caz de
incendiu la locul de muncă. Cine Plan de intervenţie
11 Iulie conduce stingerea incendiilor, modalităţi
de cooperare.
Tematica generală: Organizarea şi
asigurarea activităţii de evacuare în O.M.A.I. nr. 1184/2006
situaţii de urgenţă
P.C.
b) Tematică specifică: reguli generale de
acordare a primului – ajutor în caz de Legea nr. 481/2004
răniri şi intoxicări

12 August Test tip grilă: minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns corect la 70% din
întrebări. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile.