Sunteți pe pagina 1din 2

TEMATICI PRIVIND INSTRUIREA SALARIATILOR IN DOMENIUL SITUATIILOR

DE URGENTA

Nr.cr Luna Tematica Bibliografia


t

1. Septembrie a) Legea nr. 307/2006, dispozitii generale si LEGE (R) 307


obligatiile privind apararea impotriva incendiilor 12/07/2006 - Portal
Legislativ (just.ro)
b) Tematici specifice: obligaţiile generale şi
specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi -
Norme PSI departamentale (specifice) –OMAI ORDIN 712
712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor 23/06/2005 - Portal
generale privind instruirea salariaţilor în Legislativ (just.ro)
domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi
instruirea în domeniul protecţiei civile

2. Decembrie c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima ORDIN 1508


intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi, 20/11/2006 - Portal
stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii Legislativ (just.ro)
speciale de P.S.I.)

d) Activitatea practică: instructaj privind primul


ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum

Test tip grilă: minim 10 întrebări, obligatoriu


răspuns corect la 70% din întrebări. La nevoie
se repetă testul în termen de 3 zile

3. Februarie a) OMAI nr. 1508/2058/5709/2006 pentru convocare unit de


realizarea şi implementarea în sistemul inv.ppt (live.com)
educaţional a Programului naţional de
educaţie antiseismică
 
b) Norme de prevenire şi stingere a
incendiilor specifice unităţilor cu profil de
învăţământ şi educaţie aprobate de Ministerul
educaţiei şi cercetării cu ordinul nr.
3946/01.06.2001

4. Iunie c) Protocolul privind pregătirea în domeniul protocol_mai_mec-


protecţiei civile a copiilor, elevilor şi 1.pdf (isualba.ro)
studenţilor din învăţământul preuniversitar şi
superior încheiat între Ministerul Internelor şi
Reformei Administrative şi Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr .250 din
12.07.2007/ 13527 din 07.09.2007
d)  Cauze potenţiale de incendiu, reguli şi măsuri
de prevenire şi înlăturarea acestora