Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala Gimnaziala ‘Nicolae Balcescu’

Targu Mures
Proces verbal,

Încheiat astăzi …../……/…….. ca urmare a prelucrării normelor de protecţie şi pază împotriva


incendiilor cu elevii clasei ……………..…..
Pe durata prezenţei lor în şcoală, elevii sunt obligaţi să respecte următoarele reguli :
🢂 este interzis elevilor să utilizeze stingătoarele sau hidranţii de incendiu;
🢂 este interzisa elevilor folosirea aparatelor electrice din şcoală;
🢂 este interzis elevilor să aducă în şcoală brichete, chibrituri, petarde precum şi jocul cu acestea;
🢂 este interzisă atingerea firelor electrice sau remedierea defecţiunilor de orice natură ce pot apărea
în săli de clasă, cabinete, laboratoare;
🢂 este interzis elevilor a umbla la sobe, a arunca obiecte în foc, a alimenta soba cu lemne sau alte
materiale ;
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi elevii clasei:
Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Semnătura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21
22
23
24
25
26
27

Învăţător / Diriginte,