Sunteți pe pagina 1din 3

Utilizarea calculatorului în educație

13 ianuarie 2018 • Doina Ioniță • Colegiul Național Calistrat Hogaș, Tecuci (Galaţi) • România

Calculatorul a devenit indispensabil în educaţia modernă, fiind utilizat de către cadrele didactice
în procesul de predare-învăţare. Fiind un mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor
informatice a câştigat teren datorită virtuţilor foarte atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru
aceştia şi facilitării prezentării informaţiilor.

Utilizarea calculatorului în educaţie are marele avantaj de a facilita trecerea de la acumularea


pasivă de informaţii de către elevi la învăţarea prin descoperire, ei învaţă să înveţe, dezvoltându-
şi în acest mod abilităţile şi strategiile cognitive pe care le vor folosi şi adapta în diverse alte
situaţii. Acest fapt aduce o mare flexibilitate în învăţare şi la stimularea elevilor de a se implica în
procesul educaţional şi de a deveni parteneri ai profesorului în cadrul clasei.

Calculatorul nu poate înlocui cadrul didactic, care rămâne o prezenţă activă, vie, în comunicarea
cu elevii, iar relaţia aceasta nu poate fi substituită de lecţiile interactive. Profesorul rămâne
factorul care aduce resursele sale personale, umane în procesul educativ şi care se angajează
cu întreaga sa personalitate în educaţie. Profesorul este cel care stabileşte comunicarea vie cu
elevii, prin intuiţie, empatie, creativitate şi adaptabilitate continuă la elevii săi şi este cel care
modelează şi caracterele acestora. În acest proces, calculatorul este un instrument auxiliar folosit
de profesor, instrument care modifică sistemtul de învăţare tradiţional şi permite căderea
barierelor în accesarea informaţiilor. În predarea variatelor discipline: chimie, fizică, matematică,
geografie, biologie, psihologie, se folosesc în prezent pe scară largă softurile educaţionale, adică
lecţii interactive adaptate nivelelor de vârstă şi claselor respective. Astfel, calculatorul este cel
care oferă instruirea elevilor, fiecare lecţie urmând nişte secvenţe şi fiind dirijată de profesor, cel
care stabileşte şi obiectivele educaţionale.

De multe ori, calculatorul oferă şi modalităţi de exerciţiu după ce conţinuturile lecţiei au fost
prezentate, pentru predarea unor elemente de bază, aşa cum sunt operaţiile aritmetice –
adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea.

La finalul secvenţelor de învăţare, există şi posibilitatea ca elevii să fie testaţi pentru a


conştientiza informaţiile pe care le-au memorat şi înţeles şi pentru a corecta eventualele erori sau
lacune. Testarea se realizează de obicei prin intermediul intemilor cu alegere multiplă, elevilor
dându-li-se astfel posibilitatea de a reveni asupra celor învăţate şi de a consolida informaţia.

Simulările utilizate în cadrul lecţiilor virtuale sunt de multe ori spectaculoase pentru elevi. Astfel,
ei pot vedea cum se formează, de exemplu, formele de relief, pot asista la experimente de fizică
sau de chimie, sau pot vizualiza rotirea în spaţiu a diferitelor forme geometrice. Înţelegerea
diferitelor procese şi fenomene este mult uşurată prin oferirea unui suport vizual elevilor, iar
aceştia devin mult mai motivaţi să participe la lecţie şi să înveţe.

Soft-ul educaţional poate reprezenta totodată şi un instrument cu ajutorul căruia elevul să înveţe
prin explorare. Astfel, pot fi utilizate programe cu care elevii să scrie diferite texte literare sau să
compună versuri, să realizeze aplicaţii pentru baze de date sau pentru a realiza un calcul tabelar.
Elevii utilizează soft-ul în mod activ pentru a rezolva mai multe sarcini de gândire, ceea ce duce
la o învăţare eficientă şi durabilă.

Profesorul este din nou cel care setează obiectivele învăţării şi fixează cadrul în care se
desfăşoară activitatea elevilor. Altă modalitate de utilizare a calculatorului în procesul instructiv-
educativ este de a oferi resurse care să fie căutate şi accesate de către elevi, profesorul fiind cel
care propune conţinuturile de învăţare sau temele. Fiind ales un subiect care va fi supus discuţiei
în cadrul clasei de elevi, profesorul ridică diverse întrebări legate de subiectul respectiv, elevii
având ca sarcină să răspundă la aceste întrebări, să găsească informaţiile adecvate, să le
organizeze şi să ofere răspunsurile cerute.

Folosirea calculatorului ca sursă de informaţii este foarte importantă, elevii putând accesa de
exemplu Internetul sau enciclopediile multimedia. Acest mod de abordare stimulează învăţarea
prin descoperire la elevi, ei nu mai sunt cei care recepţionează informaţii, ci trebuie în primul rând
să înţeleagă întrebările pe care profesorul le pune, urmând ca apoi să găsească ei înşişi
informaţiile şi să le sintetizeze. Elevii sunt cei responsabili de găsirea informaţiilor din diferite
surse, fiind provocator pentru el să ajungă la propriile sale concluzii. Este mai important modul în
care elevul ajunge la aceste concluzii şi nu rezultatul în sine, aici intervenind procesul de gândire,
modul de raţionament şi analiza şi sinteza informaţiilor. Având o anumită temă, cum este de
exemplu fenomenul de încălzire globală, răspundurile elevilor pot fi foarte variate la întrebările
propuse de cadrul didactic, dar este mult mai important modul în care ei argumentează aceste
răspunsuri, sursele de informare şi dezbaterile ce pot fi generate în cadrul clasei, pornind de la
această bază.

Profesorul este aici un facilitator al învăţării, nu mai este cel care oferă informaţiile de-a gata, iar
sarcina pe care elevul o are de realizat este mai mult calitativă decât cantitativă. Crearea
proiectelor multimedia este un alt mod de a utiliza calculatorul în cadrul procesului educativ. Pe
de o parte, cadrele didactice pot fi cele care realizează prezentări multimedia şi le proiectează în
cadrul clasei, prezentând diferite conţinuturi elevilor, fapt foarte des utilizat astăzi în şcoli.

Pe de altă parte, elevii pot fi cei care construiesc propriile prezentări multimedia ca proiecte la
diferite discipline, susţinându-le în faţa profesorului şi a elevilor din clasă. Acest tip de proiecte
favorizează dezvoltarea creativităţii, pun în mişcare un sistem complex de integrare a informaţiilor
şi abilităţilor, utilizându-se calculatorul practic ca un mijloc de comunicare. Modalitatea de creare
de proiecte multimedia poate fi desfăşurată sub forma lucrului în echipă compusă din 3-6 elevi,
ceea ce implică dezvoltarea la elevi a abilitărilor de colaborare, negociere, asumare de
responsabilităţi. Şi în acest caz, profesorul are rolul de a facilita dezvoltarea proiectului, ajutându-i
pe elevi atât la familiarizarea cu tehnologia, dacă este cazul, cât şi pe parcursul proiectului, însă
elevii vor fi cei care decid conţinuturile şi forma prezentării.

Calculatorul este utilizat însă nu numai în procesul clasic de predare-învăţare, ci şi în activitatea


consilierilor psihopedagogi de orientare şcolară şi profesională a elevilor. Astfel, calculatorul
poate fi utilizat pentru îndrumare şi orientare, fiind vorba despre programe interactive care oferă
informaţii despre piaţa muncii sau despre diferite meserii, programe care pot facilita găsirea unui
loc de muncă disponibil sau teste pentru stabilirea intereselor sau aptitudinilor profesionale.
Calculatorul poate fi utilizat cu succes în şcoală, prin jocuri şi simulări – pentru învăţarea
meseriilor, programe de autoevaluare – administrează chestionare şi stabilesc un profil al
ocupaţiilor potrivite persoanei respective, teste psihometrice, redactare a CV-urilor, scrisorilor de
prezentare sau de motivaţie, programe de ajutor în luarea deciziilor sau programe de căutare a
informaţiilor – cele prin care poţi găsi locuri de muncă pe baza unor criterii stabilite. Toate
acestea oferă elevilor o bază foarte importantă pentru pregătirea lor viitoare şi pentru integrarea
lor socio-profesională, facilitându-le accesul mai uşor la piaţa muncii şi la deciziile de carieră.

Există şi o serie de programe care pot fi utilizate pentru consilierea personală a elevilor, pe
diferite problematici: prevenirea şi combaterea consumului de alcool în rândul elevilor, sau
educaţie în sefra sexualităţii. Aceste programe pot fi parcurse în sesiuni succesive, oferind
elevilor oportunitatea de a se implica în diferite decizii prin simularea unor scenarii din viaţa reală
şi prin analizarea consecinţelor acestor decizii. Nici în cadrul consilierii, calculatorul nu poate
înlocui relaţia directă dintre profesionist şi elevul consiliat, relaţie care oferă un cadru important
pentru schimbare şi evoluţie a elevului, fiind însă un instrument util şi cu o largă aplicabilitate.

Având în vedere toate acestea, calculatorul este astăzi cel care facilitează atingerea unor scopuri
importante în învăţare şi poate fi utilizat de către cadrele didactice într-o varietate de situaţii.
Pregătirea lecţiei în care este utilizat calculatorul este deosebit de importantă pentru profesor,
deoarece atingerea obiectivelor de învăţare depinde în cea mai mare măsură de proiectarea
didactică şi de stabilirea prealabilă a secvenţelor lecţiei. Cadrului didactic îi revine sarcina, foarte
complexă, de a-şi antrena întreaga creativitate şi abilitate de a îmbina mijloacele tradiţionale cu
cele inovative în cadrul lecţiei, în funcţie de obiectivele sale şi de adaptarea la caractersiticile
psiho-individuale ale elevilor săi.

Bibliografie:
1. Adăscăliţei, A., Instruire asistată de calculator: didactică informatică, Polirom, 2007
2. Brut, M., Instrumente pentru e-learning: ghidul informatic al profesorului modern, Iaşi, Polirom,
2006.