Sunteți pe pagina 1din 4

Intră în vigoare:

29 iunie 2020 An

Hotararea 485/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de


aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru
din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
Dată act: 25-iun-2020
Emitent: Guvernul

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
422 din 6 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1.La articolul 18 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare
tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte
cumulată cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, dacă acestea fac obiectul
aceluiaşi contract sectorial de lucrări;"
2.La articolul 18 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu
următorul cuprins:
"b1) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare
tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte,
separată de valoarea estimată a contractului având ca obiect execuţia lucrărilor aferente
obiectivului de investiţii, dacă se atribuie contracte sectoriale distincte de servicii de
proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului, respectiv de lucrări;"
Art. II
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1.La articolul 17 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare
tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte
cumulată cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, dacă acestea fac obiectul
aceluiaşi contract de achiziţie publică de lucrări;"
2.La articolul 17 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu
următorul cuprins:
"b1) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare
tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte,
separată de valoarea estimată a contractului având ca obiect execuţia lucrărilor aferente
obiectivului de investiţii, dacă se atribuie contracte distincte de servicii de proiectare
tehnică şi asistenţă din partea proiectantului, respectiv de lucrări;"

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 561 din data de 29 iunie 2020

 Prin acest act normativ se modifică modalitatea de stabilire a valorii estimate a


contractelor, în sensul că nu se mai cumulează valoarea estimată pentru serviciile de
proiectare cu valoarea estimată a lucrărilor dacă se atribuie contracte distincte pentru
proiectare, respectiv pentru execuție.

 MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV

Au fost semnalate din partea entităților și autorităților contractante anumite neclarități la


nivelul normelor metodologice de aplicare a legislației în domeniul achizițiilor publice și
sectoriale, care au avut ca efect o tendință de întârziere nejustificată în procesul de
achiziție.

Această întârziere a fost generată de aplicarea unor proceduri de achiziție complexe în


raport cu valoarea estimată a serviciilor de proiectare. Astfel, aplicarea unor proceduri
complexe în raport cu valoarea estimată a condus la întârzieri în achiziția serviciilor de
proiectare, care s-au reflectat mai apoi și prin întârzierea execuției, pentru situațiile în
care s-a ales atribuirea separată a serviciilor de proiectare și execuție.

Prin urmare, dispozițiile în vigoare referitoare la determinarea valorii estimate și alegerea


procedurii de atribuire în raport cu complexitatea obiectului contractului de achiziție din
Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și, respectiv,
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 necesită anumite modificări, astfel încât procesul de
achiziție să devină mai cursiv și mai eficient.Actualele prevederi ale art. 17 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 nu cuprind soluții legislative distincte în funcție de
diferitele tipuri de contracte de lucrări reglementate de art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea nr.
98/2016 privind achizțiile publice, respectiv „fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea,
cât şi execuţia de lucrări”.

De asemenea, nu sunt avute în vedere nici dispozițiile art. 24 din Legea nr. 98/2016, care
stipulează că „În cazul contractelor de achiziţie publică de servicii având ca obiect
servicii de proiectare, valoarea estimată a achiziţiei se calculează pe baza onorariilor,
comisioanelor ce urmează a fi plătite şi a oricăror altor forme de remunerare aferente
serviciilor respective”

 SCHIMBARI PRECONIZATE

 În urma corespondeței pe această temă cu serviciile tehnice de specialitate ale Comisiei
Europene (Scrisoarea Ares(2020)2553508 – 14/05/2020), s-a fundament necesitatea de
modificare/completare a dispozițiilor legale menționate mai sus, în sensul reglementării a
două situații distincte:
 determinarea valorii estimate a achiziției prin cumularea valorii estimate a
serviciilor de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului cu valoarea
estimată a lucrărilor aferente unui obiectiv de investiții – în situația în care acestea
fac obiectul aceluiași contract de achiziție publică de lucrări;
 determinarea valorii estimate a achiziției prin raportare la fiecare tip de contract în
parte (servicii / lucrări), în cazul în care autoritatea/entitatea contractantă atribuie
contracte diferite - servicii de proiectare tehnică şi asistenţă din partea
proiectantului, respectiv execuție lucrări - pentru realizarea aceluiași obiectiv de
investiții.
Prin modificarea propusă nu sunt afectate prevederile legislației primare (în speță art. 16 din
Legea nr. 98 privind achizițiile publice, respectiv art. 21 din Legea nr. 99/2016 privind
achizițiile sectoriale), care stipulează că în cazul contractelor de achiziţie publică/sectoriale
de lucrări valoarea estimată a achiziţiei se calculează luând în considerare atât costul
lucrărilor, cât şi valoarea totală estimată a produselor şi serviciilor puse la dispoziţia
contractantului de către autoritatea/entitatea contractantă, necesare pentru executarea
lucrărilor. Sintagma „produse şi servicii puse la dispoziţia contractantului de către
autoritatea/entitatea contractantă” se referă exclusiv la articole cuprinse în devizul lucrării.

În acest sens, în cazul în care autoritatea contractantă pune la dispoziția contractantului


produse și servicii, acestea vor fi cuprinse în devizul lucrării și în oferta financiară și, în
consecință, aceste produse și servicii trebuie luate în considerare la determinarea valorii
estimate a achiziției, pe baza căreia se stabilește procedura de atribuire și fac obiectul
contractului care urmează a fi încheiat.
În cazul în care serviciile de proiectare și serviciile de asistență din partea proiectantului sunt
servicii contractate și utilizate de autoritatea/entitatea contractantă, nu de către contractant,
considerăm că acest tip de servicii nu intră în sfera celor prestate efectiv în cadrul unui
contract de lucrări şi nu sunt puse la dispoziţia executantului de lucrări.

În concluzie, valoarea estimată a acestor servicii nu trebuie să se cumuleze cu valoarea


estimată a execuției, în cazul încheierii unor contracte de achiziţie distincte.