Sunteți pe pagina 1din 2

CARACTERIZAREA GRUPEI

( NIVEL II 5-6 ani, după evaluările iniţiale)

EDUCATOARE : CUCU MARIA LOREDANA


G.P.N. ,,LUMINITA” , COM. LUMINA

Grupa la care imi voi dsfăşura activitatea instructiv educativă în anul


şcolar 2017 - 2018 este de nivel II (5 -6) mai precis grupă mare, având ca
denumire distinctivă „ grupa Delfinsii cei isteti”, titlu ales cu ajutorul copiilor.

Acestă grupă de copii este formată dintr-un efectiv de 23 preşcolari dintre


care 11 fete şi 12 băieţi. Copiii grupei au vârste cuprinse între cinci şi şase ani
cu o singură excepţie doua fetite de aproape 4 ani.

Menţionăm că din efectivul grupei (grupa fiind una de continuitate), din


anul şcolar precedent au fost retraşi doi băieţi din motive obiective şi au mai fost
înscrişi 3 copii şi s-au prezentat, pănă la sfârşitul perioadei de evaluări iniţiale,.
Dintre nou-veniţi doar doi nu au mai frecventat mediul instituţional al grădiniţei,
de aceea au manifestat reticenţă în relaţiile cu ceilalţi colegi sau cu doamna
educatoare, fiind sociabili, comunicativi, creativi, întreprinzători. Celalalt nou-
venit este deja obişnuit cu programul şi activităţile specifice grădiniţei, fiecare
dintre ei urmând grupa mică şi grupa mijlocie la alte clase din cadrul aceleiaşi
instituţii iar nivelul lor de socializare este unul relativ bun având în vedere că au
schimbat colectivul după doi ani.

Pentru a cunoaşte nivelul de dezvlotare intelectuală, socială,


psihologică, motrică, etc., în primele două săptămâni ale semestrului de început
am efectuat, aplicat probe de evaluare prin întrebări orale, jocuri, comunicări
libere dar şi pe anumite teme precum şi fişe de evaluare.
Am observat că din punct de vedre al dezvoltării limbajului majoritatea
copiilor sunt capabili de o înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale; în ceea ce priveşte exprimarea orală corectă din punct de
vedere fonetic, lexical şi sintactic, copiii au înregistrat rezultate bune, doar
câţiva dintre ei prezintă deficienţe de dezvoltare a limbajului, manifestate prin
pronunţii incorecte, în special a siflantelor, şuierătoarelor, vibrantelor, înlocuiri,
omisiuni sau inversări de sunete. Deşi aceste deficienţe nu pot fi considerate o
problemă în dezvoltarea limbajului, fiind de ordin temporar pînă la maturizarea
aparatului fono-articulator, ne propunem să insistăm pe exerciţiile de
dezvoltarea limbajului cu aceşti copii pentru că o pronunţie eronată exersată pe o
perioadă mai mare de timp poate conduce la formarea unor deprinderi de
pronunţie greşite. Creativitatea şi expresivitatea limbajului oral sunt bine
definite la majoritatea copiilor, aceştia fiind capabili, în cea mai mare parte de a
reţine expresii rimate şi ritmate, de a recita poezii cu respectarea intonaţiei,
ritmului, pauzei, în concordanţă cu mesajul transmis, de a realiza mini
dramatizări. În ceea ce priveşte capacitatea de a înţelege şi transmite intenţii,
gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris – citire, rezultatele au fost mai
scăzute de aceea vom încerca să ne concentrăm atenţia pe activităţi, pentru
domeniul limbă şi comunicare, care vor stimula acestă capacitate a copiilor.
Cum majoritatea copiilor sunt capabili să utilizeze corect instrumente de scris,
recunosc un text scris, ne vom îndrepta atenţia spre formarea deprinderilor de
scriere după model, recunoaşterea cifrelor, copiere de cuvinte, etc. Operaţiile
intelectuale prematematice sunt în limite normale la toţii copiii, toţi sunt capabili
să recunoaşcă cel puţin trei forme geometrice iar capacitatea de a înţelege şi
utiliza numere şi cifre este, relativ, bine formată urmând a se insista, pe operaţii
de calcul şi pe dezvoltarea capacităţii de a utiliza corect unităţile de măsură
întrebuinţând un vocabular adecvat, capacitatea de a rezolva probleme prin
achiziţia unor strategii adecvate. Toţi copiii au deprinderi practic – gospodăreşti,
abilităţile practice specifice nivelului de dezvoltare motrică, deprinderi igienico-
sanitare necesare pentru menţinerea stăriide sănătate, deprinderi motrice de bază
şi aplicativ-utilitare bine formate, simţ practic şi estetic, cunoştinţe despre
mediul înconjurător adecvate nivelului de vârstă. Majoritatea copiilor cunosc
normele de comportare în societate dar ca urmare a egocentrismului specific
vârstei trebuie insistat pe respectarea acestora.
Din punct de vedere fizic şi psihic toţi copiii sunt normali, dezvoltaţi în
parametrii specifici vârstei, provenind din familii echilibrate, unii dintre aceştia
având încă un frate sau o soră
În concluzie de-a lungul semestrului vom urmării dezvoltarea nivelului
intelectual, stimularea interacţiunilor socio-afective, dezvoltarea imaginaţiei şi
creativităţii, îmbogăţirea vocabularului, stimularea interesului pentru frumosul
din artă, exersarea depriderilor deja formate şi achiziţionarea altora noi în
vedereapunerii bazei pregătirii copiilor pentru o mai bună integrare şi adaptare
la mediul socio- cultural.

S-ar putea să vă placă și