Sunteți pe pagina 1din 3

Operator de date cu caracter personal

Ambasada României la
Chişinău

Nr. înregistrare: Data:


16.09.2020

Cod de cerere SIMISC: PE5926060

CERERE
de prestare a unui serviciu consular

1. DATELE DE IDENTITATE ALE SOLICITANTULUI


1.1. Numele de Numele de familie actual: Numele de familie la naștere: Alte nume de familie anterioare:
familie:
ANDREICU
1.2. Prenumele: Prenumele actual: Prenumele la naștere: Alte prenume anterioare:

VICTORIA
1.3. Cetățenia: 1.4. Codul numeric personal:
2 9 4 0 6 2 1 4 1 0 0 7 2
ROMÂNĂ
1.5. Sexul: FEMININ Localitatea: BĂCIOI

1.6. Data nașterii: 1.7. Locul nașterii: Județul/Sectorul: IALOVENI


2 1 0 6 1 9 9 4
Ziua Luna Anul Țara: REPUBLICA MOLDOVA

Pașaport simplu Pașaport simplu Pașaport simplu Titlu de călătorie


electronic temporar
Carte de identitate Buletin de Carte de identitate Pașaport diplomatic
identitate provizorie
1.8. Documentul de Pașaport de serviciu electronic x Alt document: BULETIN DE
identitate IDENTITATE
Autoritatea emitentă: Data eliberării: Data expirării:
1 9 0 6 2 0 1 9 2 1 0 6 2 0 3 9
AGENȚIA SERVICII PUBLICE Ziua Luna Anul Ziua Luna Anul
Țara: Localitatea: Județul / Sectorul / Regiunea:
1.9.Domiciliul legal:
REPUBLICA MOLDOVA CHIȘINĂU CHIȘINĂU (MUN.)
(conform Strada: Nr.: Bloc: Apartament: Cod poștal:
documentelor de
identitate românești) DOCTOR TUDOR STRIȘCA 8 1 218
1.10. Reședința Țara: Localitatea: Județul / Sectorul / Regiunea:
actuală:
REPUBLICA MOLDOVA CHIȘINĂU CHIȘINĂU (MUN.)
(dacă diferă de Strada: Nr.: Bloc: Apartament: Cod poștal:
adresa de domiciliu)
DOCTOR TUDOR STRIȘCA 8 1 218

1/3
1.11. Număr de 1.12. Adresă de e-mail:
telefon: +37368271382 victoriaandreicu@yandex.ru

2. SERVICIUL CONSULAR SOLICITAT


2.1. Obiectul
ÎNREGISTRARE NAȘTERE
cererii:

Numele și prenumele: Data nașterii:


2.2. Datele de
identitate 0 9 0 9 2 0 2 0
copilului:
ANDREICU BOGDAN Ziua Luna Anul

Țara: Localitatea:
2.3. Locul naşterii:
REPUBLICA MOLDOVA CHIȘINĂU
2.4. Data eliberării
0 9 0 9 2 0 2 0 2.5. Autoritatea care a
certificatului eliberat certificatul medical INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI DIN
Ziua Luna Anul
medical constatator: CHIȘINĂU
constatator:

2/3
3. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Informare privind regimul protecției datelor cu caracter personal colectate prin prezenta cerere:

Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în Aleea Alexandru nr. 31, Sect. 1 București,
prelucrează date cu caracter personal în exercitarea prerogativelor de autoritate publică și în strictă conformitate cu prevederile
Regulamentului General privind protecția datelor (RGPD).
Datele comunicate pot fi transmise altor instituții competente în baza obligațiilor legale ce revin MAE, cu respectarea prevederilor
Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal. Acestea vor fi puse la dispoziția autorităților române
competente (DEPABD, DGP, UNNPR, ANC, DPRCIV, precum și altor autorități competente) și procesate de către acestea, după caz, în
scopul luării unei decizii cu privire la solicitarea dvs. de prestare a serviciului consular. Aceste date sunt introduse și stocate în bazele de date
accesibile autorităților române competente.
Vă puteți exercita dreptul de acces, de rectificare, de ştergere a datelor sau de restricţionare a prelucrării ori a dreptului de a vă opune
prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor, în condițiile prevăzute de RGPD, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată
misiunii diplomatice sau oficiului consular care preia și procesează prezenta solicitare sau Ministerului Afacerilor Externe al României. De
asemenea, vă informăm că vă puteți retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimţământului înainte de retragerea acestuia.
În cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă prevederile RGPD, aveți dreptul de a depune o
plângere în fața operatorului sau în fața autorității de supraveghere.
Structura responsabilă din cadrul MAE cu implementarea măsurilor în domeniul protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor este
Oficiul responsabilului cu protecția datelor, care poate fi contactat la adresa de corespondență dpo@mae.ro, respectiv, la următoarele numere
de telefon: tel: +40 21 431 11 00; +40 21 431 15 62; +40 21 319 21 08; +40 21 319 21 25.

3.2. Declarația solicitantului privind datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere:

Subsemnatul/Subsemnata, declar pe propria răspundere că am fost informat cu privire la dispoziţiile RGPD, referitoare la:
- identitatea și datele de contact ale operatorului;
- datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor;
- scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;
- destinatarii sau categoriile de destinatari;
- caracterul obligatoriu/ opţional al datelor care trebuie furnizate prin intermediul formularelor de solicitare a serviciilor consulare;
- existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la
acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la
portabilitatea datelor;
- existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului
înainte de retragerea acestuia;
- dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
- consecinţele refuzului de a le furniza: nefurnizarea serviciului consular.
În acest sens, îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal înscrise în prezenta solicitare în vederea prestării
serviciului consular și declar pe propria răspundere că aceste date corespund realităţii.
Menţionez că în exprimarea consimţământului nu am fost influenţat sau constrâns, sens în care îmi exprim acordul liber şi în cunoştinţă de
cauză.

Declar că am fost informat că am dreptul să îmi retrag în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea
prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

4. DATA ȘI LOCUL COMPLETĂRII, SEMNĂTURA

4.1. Data completării cererii:

Ziua Luna Anul

4.2. Locul completării cererii: Misiunea diplomatică / Oficiul Localitatea: Țara:


consular:

AMBASADA ROMÂNIEI LA CHIŞINĂU REPUBLICA MOLDOVA


4.3. Semnătura solicitantului

3/3

S-ar putea să vă placă și