Sunteți pe pagina 1din 2

Despărțirea cuvintelor în silabe

Regula I.
1. O consoană așezată între două vocale trece la silaba următoare: a- pă, ma- mă, cla- să,
pro- fe- sor, i- mens, cea-ță, e- xer- ci- țiu, e- xact etc.
Regula a II- a
2. Două consoane așezate între două vocale se despart astfel: prima consoană rămâne cu
prima silabă, iar a doua consoană trece la silaba următoare: car- te, ban- că, sim- bol,
mun- te, ar- tă, ac- ți- u- ne etc.
Excepție: dacă a doua consoană este l sau r atunci ambele consoane trec la silaba
următoare: a- cru, ca- blu, ca- pră, ta- blă, a- tlet, do- vleac, co- dru, ci- fră etc.
Regula a III- a
3. Trei sau mai multe consoane aflate între două vocale se despart astfel: prima consoană
rămâne cu prima silabă, iar celelalte consoane trec la silaba următoare: as- pru, as- tru,
nos-tru, lin- gvist, um- ple, cin- ste, con- tract etc.
Excepție: în cazul grupurilor lpt, mpt, mpț, ncș, nct, ncț, ndv, ncv, rct, rtf, stm,
despărțirea se face între a doua și a treia consoană: sculp- tu- ră, somp- tu- os, sfinc- șii,
punc- tu- a- ți- e, func- ți- o- nar, de- linc- ven- ță, ast- ma- tic, sand- vici, arc- tic, jert-
fă etc.
4. Prefixele formează o silabă separată: sub- în- țe- les, in- e- gal, dez- or- do- nat, an- al-
fa- bet etc.
5. La despărțirea cuvintelor compuse, fiecare cuvânt component se desparte separat:
drept- un- ghic, ast- fel, port- a- vi- on etc.
6. Grupurile che, chi, ghe, ghi fac parte din aceeași silabă: o- che- lari, ro- chi- e, ve-
ghe- re, Gheor- ghi- ță etc.
7. Vocalele în hiat se despart: i- de- e, co- o- pe- ra- ți- e, fi- in- ță, co- or- do- na- re, con-
ti- nu- u etc.
8. Semivocala aflată între două vocale trece la silaba următoare: tre- bu- ie, tă- ios, no- uă
9. În succesiunea vocală+semivocală+consoană , despărțirea se face înaintea consoanei:
tai- că, mâi- ne, lu- poai- că etc.