Sunteți pe pagina 1din 17

Ghid de finanțare

Incluziune socială prin furnizarea


de servicii integrate la nivelul
comunității în județul Bacău

UNICEF România
2016
Pagina 3
Cuprins

Cadrul general / concepte cheie..............................................................................................3

I. Introducere......................................................................................................................4
a) Rezultate așteptate ale proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate
la nivelul comunității în județul Bacău”.......................................................................................4
b) Bugetul..................................................................................................................................5

II. Scopul proiectelor finanțate.............................................................................................5

III. Procedura de finanțare.....................................................................................................5


a) Criterii de eligibilitate...........................................................................................................5
b) Completarea și depunerea cererii de finanțare...................................................................7
c) Procesul de evaluare, selectare și aprobare a cererii de finanțare....................................12
d) Procedura de contractare...................................................................................................13
e) Realizarea proiectului.........................................................................................................13
f) Aspecte financiar-contabile................................................................................................14
g) Raportul de activitate.........................................................................................................14

IV. Anexă: Centru comunitar 15


Pagina 3
Cadrul general / concepte cheie

Solicitantul finanțării și persoanele responsabile la nivel local:


 Solicitantul finanțării: Reprezentantul legal al oricărei din cele 38 autorități publice locale participante la
proiectul „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău”:
Primar, Viceprimar sau persoana oficial desemnată,
 Persoana responsabilă pe plan local: Asistentul social / tehnician asistență socială sau asistentul
medical comunitar angajat / contractat prin intermediul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea
de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău”;
 Persoană responsabilă cu execuția financiară a proiectului: contabilul din cadrul primăriei.

Parteneri în proiect:
 Instituția Prefectului Bacău, Consiliul Județean Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului (DGASPC) Bacău, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ)
Bacău, Centrul Județean de Resurse și Asistenta în Educație (CJRAE) Bacău, Direcția Județeană de Tineret
și Sport (DJTS) Bacău;
 Alte instituții județene relevante pentru scopul proiectului:
 Organizații non guvernamentale etc.
 UNICEF România.

Responsabilii de la nivel județean:


 Coordonatori sociali din cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la
nivelul comunității în județul Bacău” au responsabilități primare detaliate în Ghidul de finanțare;
 Coordonatorii sănătate și educație din cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii
integrate la nivelul comunității în județul Bacău” au responsabilități de parteneri în cadrul proiectelor
finanțate la nivel local.

Responsabili de la UNICEF:
 Coordonator de proiect: Cristina BADEA
 Specialist Protecția Copilului: Voica POP
 Ofițer comunicare pentru dezvoltare: Raluca ZAHARIA
 Asistent proiect: Agatha POPESCU

Durata de implementare, proceduri de depunere a cererii de finanțare:


 Cererea de finanțare ( propunere de proiect) și anexele pot fi depuse cel târziu până la data de 14
martie 2016 orele 12:00 la sediul biroului local UNICEF din Bacău, strada Condorilor nr. 2, conform
procedurilor indicate în prezentul ghid.
 Coordonatorii sociali vor centraliza toate cererile de finanțare pe zonele corespondente și va întocmi
fișele de evaluare, conform modelului din prezentul ghid.
 Cererile, însoțite de fișele de evaluare vor fi trimise la sediul UNICEF România din București, bvd.
Primăverii, nr.48A, sector 1, cel târziu până la data 21 martie 2016.
 UNICEF România va comunica rezultatele procesului de selecție până la data de 28 martie 2016,
conform procedurilor indicate în prezentul ghid.
 Până cel târziu la data de 31 martie 2016 vor fi semnate contractele de finanțare.
 Cererile de finanțare pot fi depuse, evaluate si respectiv finanțate și înainte de datele menționate mai
Pagina 3

sus, dar nu mai târziu de termenele menționate în prezentul ghid.


 Proiectele finanțate pot fi implementate în perioada 01 Aprilie – 31 Decembrie 2016.
Pagina 3
I. Introducere
a) Rezultate așteptate ale proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de
servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău”
Proiectul „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău” a
fost demarat în anul 2014, pe baza experiențelor anterioare acumulate de UNICEF și partenerii săi în
intervenții la nivel local, și își propune testarea unui model de acordare de servicii comunitare integrate
la nivelul județului Bacău. Serviciile vor fi în primul rând asigurate de către lucrători comunitari,
respectiv: asistent social, asistent medical comunitar, mediator școlar și sanitar la care se vor adăuga
consilierii școlari precum și alți furnizori de servicii de educație pre-școlară și școlară inclusive și de
calitate, toate sub coordonarea autorităților locale și cu sprijin tehnic și metodologic de la autoritățile
județene. Activitatea se va baza pe metodologii de lucru care vor aduce aceste servicii să lucreze
împreună și care vor folosi la maximum toți partenerii de la nivelul comunității (autorități locale,
organizații neguvernamentale, biserica, etc). O atenție specială se va acorda identificării timpurii și
prevenirii situațiilor de risc la nivelul familiilor și copiilor. Intervenția de furnizare de servicii la nivel
comunitar va fi completată de activități de comunicare și schimbare de comportamente care să adreseze
normele sociale, discriminarea și stigmatizarea cărora trebuie să le facă față comunitățile de Romi.
Intervenția se așteaptă să aducă beneficii majore pe mai multe niveluri. Primul nivel este cel legat de
îmbunătățirea situației copiilor vulnerabili și a familiilor acestora prin reducerea riscurilor de violenta și
separare, prin îmbunătățirea situației de sănătate, prin creșterea accesului și rezultatelor școlare, prin
oferirea unei șanse mai bune de integrare sociala și profesională pentru adolescenții la risc. Un al doilea
nivel este cel al autorităților locale, respective al primăriilor care vor beneficia astfel de un mecanism
funcțional și flexibil la dispoziția lor pentru a identifica, preveni și rezolva cazurile de excluziune socială.
Mai mult autoritățile locale vor fi sprijinite să identifice și să asigure finanțarea pozițiilor de furnizori de
servicii și după încheierea proiectului prin accesarea de finanțări publice și nerambursabile. Pe termen
mediu se așteaptă ca investiția făcută în aceste servicii cu o componentă puternică de prevenire să ducă
și la reducerea costurilor majore înregistrate la nivelul serviciilor specializate care trebuie să remedieze
cazurile grave care prin proiect pot fi prevenite.
Un al treilea nivel este cel județean care va beneficia de formarea unui grup de experți care să poată
administra și continua astfel de intervenții și care va beneficia de dezvoltarea unui mecanism de
coordonare la nivel județean a serviciilor de sănătate, educație și sociale în linie cu tendințele și
necesitatea descentralizării și acoperirii adecvate cu servicii a populațiilor vulnerabile.
Un ultim nivel este cel național. Conceptul de furnizare de servicii integrate la nivel comunitar a fost
formulat anul trecut ca rezultat al unei inițiative comune a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educației Naționale și Ministerului Sănătății cu facilitarea
UNICEF. Acest proiect demonstrativ va pune în practică conceptul și va oferi documentarea și lecțiile
necesare pentru ca acest concept să se transforme în metodologii, norme și standarde de practică,
programe și legislație care să ducă la aplicarea acestui concept la o scară cât mai largă și să influențeze
pozitiv viețile cât mai multor familii și copii. Se așteaptă ca acest concept să poată sta la baza unor
programe naționale cu finanțare publică și din Fonduri Europene și de asemenea să stea la baza
strategiilor viitoare de incluziune social.
Pagina 4
b) Bugetul
Bugetul pe care UNICEF îl pune la dispoziție în anul 2016 pentru finanțarea micro-granturilor destinate
comunelor selectate în cadrul prezentei runde de finanțare este de 380,000 lei. Costul maxim per
comunitate, este de 10,000 lei.

II. Scopul proiectelor finanțate


Proiectele finanțate în cadrul prezentei runde de finanțare vin să completeze seria de acțiuni pe care
UNICEF le susține deja la nivelul fiecăreia din cele 38 autorități publice locale care fac parte din proiectul
„Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău”. Acestea
se referă pe de o parte la i) Angajarea personalului pentru perioadă 2015-2017, și ii) Continuarea
activităților desfășurate în perioada 2014-2015, pe mai multe coordonate. Aceste coordonate respectă
linia directoare a proiectului care are în centrul său furnizarea de servicii integrate în cadrul unui pachet
minim de servicii care să fie disponibil în orice localitate din țară și să fie asigurate de către autoritatea
locală / Statul Român, indiferent de specificul socii-economic și demografic al respectivei localități.
Elementele cheie ale pachetului minim de servicii sunt:
 accentul pe integrarea serviciilor sociale de bază cu precădere asistență socială, asistență medicală
comunitară și asigurarea accesului la servicii de educație;
 utilizarea metodologiei de colectare și creare de baze de date – AURORA – care să permită o
diagnosticare completă a vulnerabilităților pe baza unei grile de indicatori aplicate unitar pentru toți
copiii și toate comunitățile;
 utilizarea platformei on-line (www.auroraproject.ro) care permite monitorizarea în timp real a
activității desfășurate în teren, precum și agregarea datelor la nivel comunitar în orice moment,
ceea ce ar putea contribui la verificarea informațiilor, o mai bună monitorizare a cazurilor, analize și
ajustarea promptă a intervențiilor pe baza evidențelor;
 ajustarea pachetului minim de servicii va fi implicită procesului de îmbunătățire a metodologiei de
diagnostic a vulnerabilităților, precum și a facilităților de monitorizare a furnizării și respectiv
impactului unor servicii cheie (e.g. adolescenți);
 realizarea unor activități/servicii de informare, educare și comunicare a familiilor beneficiare, a
profesioniștilor la nivel comunitar și a autorității publice locale, ce vizează îmbunătățirea
cunoștințelor, atitudinilor și practicilor cu impact pe reducerea tuturor formelor de violenta asupra
copilului, cu precădere a formelor violente de disciplinare, si pe prevenirea și combaterea oricăror
forme de discriminare;
 cooperarea cu structurile județene, continuarea comunicării și raportării către Coordonatorii sociali,
sănătate și educație, respectiv a instituțiilor corespondente DGASPC, DSP, ISJ și CJRAE;
 informarea comunității pe baza rezultatelor obținute prin derularea proiectului.

III. Procedura de finanțare


a) Criterii de eligibilitate
Cererea de finanțare (inclusiv anexele) face obiectul verificării eligibilității pe baza criteriilor de mai jos.
În plus, secțiunea legată de buget va include și criterii legate de eligibilitatea cheltuielilor. Suma maximă
finanțată pentru un proiect este de 10,000 lei iar contribuția locală (financiară sau în natură) trebuie să
Pagina 4

fie de minimum 10%.


Eligibilitatea solicitantului: Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, este Primăria comunei care a
semnat Convenția de colaborare din cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii
integrate la nivelul comunității în județul Bacău” împreună cu Instituția Prefectului, Consiliul Județean,
DGASPC, DSP, ISJ, CJRAE, DJTS și UNICEF.
Condițiile care exclud eligibilitatea sunt:
 se află în incapacitate de plată;
 se află în reorganizare judiciară sau faliment;
 are plățile/conturile blocate în baza unei hotărâri judecătorești definitive;
 a încălcat cu bună știință prevederile convenției sus-menționate;
 sunt vinovați de declarații false cu privire la situația economică;
 sunt condamnați pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau
luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals sau deturnare de fonduri.
Eligibilitatea proiectelor: Proiectul propus prin cererea de finanțare este considerat eligibil dacă vizează
dezvoltarea de centre comunitare1 sau consolidarea celor deja înființate în cadrul primăriilor sau SPAS
cu sprijinul UNICEF.
În acest sens, sunt eligibile a fi finanțate activități care stimulează abordarea integrată a serviciilor
comunitare de bază, precum:
 organizarea unor evenimente interactive și întâlniri de informare la nivel comunitar privind:
a. dezvoltarea comunitară – identificarea problemelor comunitare (cum ar fi de exemplu
efectele violenței asupra copilului, metodele de disciplinare pozitivă a copiilor, adolescenții
în situație de risc,) a resurselor locale, a soluțiilor potențiale (recomandăm în acest sens
folosirea unor abordări flexibile și interactive, precum și a unor materiale de suport precum:
filme, videoclipuri, etc.),
b. identificarea serviciilor educaționale, medicale și sociale existente în proximitate
(recomandăm organizarea de dezbateri pornind de la testimoniale și studii de caz din
comunitate), etc.
 înființarea unor grupuri de suport pentru părinți pentru promovarea metodelor de disciplinare
pozitivă (este încurajată implicarea și valorizarea taților, stimularea interacțiunii între părinți de
diferite etnii) etc.;
 înființarea de grupuri/rețele de sprijin care să favorizeze cooperarea și solidarizarea comunitară;
 organizarea unor ateliere de lucru pentru a stimula creativitatea, autocunoașterea, stima de sine,
responsabilizarea și dezvoltarea personală a copiilor și adolescenților din comunitate;
 organizarea de activități culturale și artistice la nivel comunitar (piese de teatru, concerte, jocuri,
excursii și concursuri) care să reunească membrii comunității și să vizeze conștientizarea și
sensibilizarea populației locale cu privire la efectele violenței asupra copiilor, la prevenirea și
combaterea oricăror forme de discriminare;
 organizare unor sesiuni de informare și consiliere individuală (consiliere psihologică, socială,
medicală, profesională) pentru adolescenți în situații de risc etc.;
 dezvoltarea unei biblioteci sociale, prin achiziția de materiale didactice (cărți, ghiduri, DVD-uri, etc.)
pe teme diverse de asistență socială, dezvoltare comunitară, adolescență, violență domestică;
 organizarea de activități inovative (ie: banca timpului, consiliul cetățenilor, schimburi inter-
generaționale, etc.) prin care membrii comunității să pună bazele dezvoltării comunitare;
 activități care să promoveze diversitatea și egalitatea de șanse;
 activități de comunicare și promovare a rezultatelor proiectului;
Pagina 4

1
Detalii despre Centrul Comunitar se regăsesc în anexa prezentului ghid.
 activități care să stimuleze participarea tinerilor (activități dezvoltate de copii pentru copii, asociația
copiilor, a adolescenților, voluntariat, etc.)
 activități de educație non formală, suport pentru educație, vizând printre altele și o mai bună
cunoaștere a drepturilor copiilor;
 activități recreative pentru copii și adolescenți din grupul țintă al proiectului;
 schimb de bune practici;
 alte activități, în măsura în care acestea corespund obiectivelor prezentului apel de propuneri.
Orice propunere de proiect va include minim 2 tipuri de activități care să adreseze violența împotriva
copilului și/sau adolescenții la risc și respectiv de prevenire și combatere a oricărei forme de
discriminare, în funcție de nevoile identificate la nivelul comunității.
Procesul de elaborare și implementare a propunerii de proiect va implica obligatoriu reprezentanți ai
Structurilor Comunitare Consultative (SCC), reprezentanți ai altor instituții locale și va presupune
activități de consultare cu copiii și părinții copiilor vulnerabili, pentru a selecta acele acțiuni care
corespund nevoilor reale ale comunității, dar și pentru a stimula implicarea activă a participanților încă
din etapa de propunere de proiect.
De asemenea, în procesul de elaborare a propunerii de proiect se va ține cont de proiectele dezvoltate,
finanțate și derulate în cadrul școlii selectate în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de
servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău”. Astfel, în măsura în care este posibil activitățile
proiectelor finanțate de UNICEF trebuie să fie complementare și să asigure în mod sinergic soluționare
problemelor prioritare identificate și să nu se suprapună.
Propunerea de proiect va detalia la capitolul Metode de lucru și activități propuse cum a fost organizat și
cum a decurs acest proces de consultare pentru fiecare activitate în parte.

b) Completarea și depunerea cererii de finanțare


Ghid pentru completarea cererii de finanțare
Notă: este de dorit ca un proiect (o cerere) să nu depășească (exceptând anexele) 10 de pagini, scrise cu
font de 11 pact, Calibri, așa cum este formatat documentul de „Cerere de finanțare” anexat.

Scurtă descriere a proiectului (maximum pe o pagină)


 Titlu: un acronim sau o frază scurtă care sintetizează subiectul proiectului sau principalul rezultat
urmărit; se încurajează identificarea unui titlu de impact, care să fie ușor de reținut.
 Numele Primăriei care implementează
 Coordonatorul proiectului (asistentul social / tehnician asistență socială sau asistentul medical
comunitar)
 Organizațiile / instituțiile partenere
 Buget: costul total al proiectului pe surse de finanțare (suma solicitată UNICEF și contribuția locală).
 Durata de implementare a proiectului: 9 luni pentru finalizarea proiectului, la care se mai adaugă
timpul necesar pentru raportarea finală.
 Obiectivele proiectului: Se precizează atât obiectivele generale cât și cele specifice.
 Rezumat: Prezintă în aproximativ 250 de cuvinte problema principală, abordarea propusă în
adresarea problemei, rezultatele așteptate și impactul pe termen mediu-lung asupra populației
țintă.
Pagina 4

Informații administrative (maximum 1/3 pagină)


 Expertiza tehnică și administrativă a solicitantului: se vor oferi detalii cu privire la capacitatea
instituțională a primăriei și experiența acumulată în derularea de proiecte (tipuri de proiecte
implementate, alte finanțări obținute);
 Coordonatorul proiectului: numele și funcția coordonatorului (asistentul social / tehnician asistență
socială sau asistentul medical comunitar) de proiect în cadrul organizației și principalele competențe
și responsabilități asumate în managementul proiectului (maxim 5 linii);
 Instituții participante: Identificarea oricărui partener care își asumă responsabilități pentru
implementarea activităților descrise în proiect. Se vor face mențiuni punctuale cu privire la rolurile și
responsabilitățile lor specifice.
 Documente administrative: Responsabilul instituției va semna propunerea de proiect, avizat de către
responsabilul financiar. Toate parteneriatele sau colaborările oficiale sunt certificate prin
documente, propunerea de proiect și scrisoarea de finanțare, asemenea Convenției de colaborare
încheiată între instituția primăriei și UNICEF.

Justificarea intervenției (maximum 1 ½ pagină)


În mod normal, această parte reprezintă cca. o treime din proiect. Este o descriere a problemei
punctuale pe care proiectul își propune să o remedieze, a naturii și magnitudinii problemei, precum și a
soluțiilor propuse.
Această secțiune descrie pe scurt principalele tendințe în aria de intervenție și principalele lipsuri pe
care propunerea de proiect intenționează să le completeze la nivel comunitar.
Pentru a arăta importanta problemei ce va fi adresată, propunerile vor utiliza informațiile disponibile în
baza de date AURORA pentru a răspunde cât mai concis următoarelor întrebări:
 Care sunt drepturile copilului ce urmează a fi abordate prin activitățile proiectului?
 Câți copiii sunt afectați în prezent în comunitate de încălcarea acestor drepturi? Vă rugăm să
defalcați informația cu privire la beneficiari pe criterii de vârstă, gen și etnie, utilizând datele
disponibile în baza de date Aurora.
 Care sunt cauzele problemei (cauze de natură materială, socială, culturală) și care este magnitudinea
lor?
 Care sunt aspectele pe care proiectul își propune să le adreseze și care sunt soluțiile propuse pentru
contracararea acestora? Cum se justifică alegerea acestora?
 Care sunt grupurile afectate de problemă (i.e. copii victime ai violenței, adolescenții etc.) și care sunt
caracteristicile acestora?
 Care este numărul de beneficiari estimați? Vă rugăm să defalcați informația cu privire la beneficiari
pe criterii de vârstă, gen și etnie, utilizând datele disponibile în baza de date Aurora.
În plus, propunerile trebuie să furnizeze și informații suplimentare care să răspundă următoarelor
întrebări:
 Au existat intervenții similare care au încercat să rezolve problema semnalată în comunitate? Dacă
da, care au fost rezultatele obținute?
 Care sunt factorii care generează schimbare în comunitate?
 Care sunt persoanele cheie care pot sprijini proiectul?
 Care sunt valorile comunitare care pot veni în sprijinul proiectului?
 Care sunt obstacolele potențiale care pot periclita intervenția și cum vor fi ele contracarate?
 Cum se asigură complementaritatea cu proiectele dezvoltate, finanțate și derulate în cadrul școlii
selectate în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul
comunității în județul Bacău”
Pagina 4

Publicul țintă (maximum ½ pagină)


Descrierea principalilor beneficiari ai intervențiilor, iar grupul țintă se separă între beneficiari direcți și
indirecți.
Următoarele grupuri sunt considerate eligibile pentru a fi beneficiari direcți ai proiectului: copiii cu
mame minore și mamele minore, copiii de etnie roma, copiii din familii monoparentale și părinții lor,
copiii în familii cu părinți migrați și rudele acestora, copiii în familii numeroase și cu situație materială
precară și familiile lor, copiii în familii fără asigurare medicală / neînscriși la medici de familie și părinții
lor, copiii fără acte de identitate împreună cu părinții și rudele lor, copii cu suspiciune de abuz/neglijență
și familiile acestora, adolescenți cu comportamente la risc, copii în situație de abandon școlar sau cu risc
de abandon și familiile acestora, membri ai SCC.
Vă rugăm descrieți pentru fiecare categorie selectată a fi implicată în activitățile proiectului care este
numărul persoanelor care vor fi implicate în proiect, sexul și vârsta aprox. a acestora. Totodată, precizați
modalitatea în care vor fi selectate acestea.

Obiectivele proiectului (maximum ¼ pagină)


Obiectivul general: o scurtă descriere a scopului urmărit (în general unul de dezvoltare, care nu poate fi
atins doar prin simpla implementare a proiectului).
Obiectivele specifice sunt de natură operațională și respectă următoarele indicații: adresează un aspect
specific al problemei, sunt măsurabile, și pot fi realizate în intervalul de timp al proiectului, utilizând
resursele disponibile. In general, în cadrul unui proiect sunt adresate maxim 4 obiective specifice.

Metoda de lucru și activitățile propuse (maximum 1 ½ pagini)


Vor fi listate în ordine cronologică toate activitățile propuse a fi finanțate prin intermediul proiectului.
Pentru fiecare activitate selectată vor fi furnizate informații precum :
 Tipul activității, durata și locația;
 Metodologia de implementare: resursele implicate, frecvența activităților, modul de implicare activă
a beneficiarilor și a altor actori în toate fazele de elaborare a activităților.
La acest capitol se vor oferi totodată informații cu privire la riscurile potențiale care pot afecta derularea
fiecărei activități în parte, precum și modul de contracarare al acestora.

Rezultate anticipate și diseminare (maximum 1 pagină)


Pentru fiecare activitate propusă vor fi listate rezultatele așteptate, în termeni de :
 Bunuri și servicii oferite, număr de beneficiari ai serviciilor, număr de evenimente/întâlniri derulate,
număr de participanți estimați, etc.
 Număr estimativ de beneficiari care și-au modificat comportamentul sau nivelul de informare ca
urmare a derulării activităților.
Pentru toate rezultatele așteptate se va preciza modalitatea de măsurare a acestora.
Se va preciza totodată modalitatea aleasă pentru documentarea rezultatelor și diseminarea acestora. În
acest sens, se încurajează elaborarea unui plan de comunicare externă, prin care rezultatele să fie
diseminate la nivelul instituțiilor locale și județene, dar și a comunității locale.
Pentru fiecare rezultat așteptat vor fi listați la capitolul Monitorizare și evaluare indicatorii de măsurare
(cantitativi /calitativi), precum și frecvența măsurării.

Monitorizare (maximum ½ pagina)


Corespunde monitorizării și managementului de proiect, având în vedere atât nevoia de a cunoaște
constant stadiul de implementare dar și posibilitatea de a învăța lecții noi. Monitorizarea este strict
legată de rezultatele proiectului și utilizarea indicatorilor de măsurare. Acolo unde este posibil,
Pagina 4

indicatorii înregistrați cu ajutorul metodologiei Aurora pot fi folosiți ca indicatori de măsurare ai


rezultatelor proiectului. Monitorizarea este responsabilitatea principală a coordonatorului de proiect
(asistentului social / tehnician asistență socială sau asistentul medical comunitar) și se realizează pe
toată durata de implementare a proiectului pentru a opera eventuale ajustări, acolo unde aceasta sunt
necesare.
Pentru fiecare activitate în parte, vor fi listate rezultatele așteptate si indicatorii ce vor fi utilizați,
precum și frecvența monitorizărilor.
Se încurajează utilizarea unor chestionare care să surprindă satisfacția participanților la activități,
recomandările acestora, progresul cu privire la creșterea nivelului de informare sau modificarea
atitudinilor ca urmare a participării la proiect.

Management de proiect și personal implicat (maximum ½ pagină):


Management: se va descrie punctual modul în care va fi asigurată coordonarea proiectului și va fi
încurajată comunicarea internă. Se va avea în vedere implicarea în acest proces a unor persoane cheie
(e.g. contabilul din primărie).
Personal: o listă cu personalul care va contribui la implementarea proiectului, rolurile acestora și
angajamentul, calificarea, experiența, precum și alte informații relevante.

Calendarul de activități și bugetul (maximum 1 pagină fiecare)


Calendar și durată: se va preciza numărul de luni aferent implementării fiecărei activități, precum și
intervalul de desfășurare.
Activitățile vor fi listate în ordine cronologică, iar în procesul de planificare al calendarului de activități va
lua în considerare fluxul de corespondențe dintre acestea (ie: implementarea unor activități nu poate fi
făcută fără derularea în prealabil a achizițiilor sau selecția participanților).
Durata de implementare a proiectului nu poate depăși 31 decembrie 2016.

Bugetul
Se elaborează în funcție de finanțatori și contribuțiile acestora. Se consideră separat contribuțiile
financiare și cele în natură. Costurile totale vor fi de asemenea defalcate pe fiecare finanțator (fiecare
instituție care contribuie cu bunuri sau bani).
Costurile se grupează pe activitate și categorii de cheltuieli, aferente fiecărei activități în parte (e.g.
personal: salarii, alocații, onorarii; consultanta; materiale consumabile, etc.) conform criteriilor de
eligibilitate prezentate în continuare. Se anexează orice alte acte relevante.

Eligibilitatea cheltuielilor
Sunt considerate eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:
 Salarii și onorarii, cu respectarea unui plafon maxim brut de 55 lei /oră;
 Cheltuieli de transport, aferente implicării unor specialiști din afara comunității și organizării de
excursii opționale cu copiii (se vor utiliza plafoanele legale pentru decontarea cheltuielilor de
combustibil);
 Materiale didactice (cărți, ghiduri, jocuri, DVD-uri, etc.);
 Elaborarea și editarea de materiale de informare (pliante, broșuri, afișe);
 Catering (cheltuieli de protocol) pentru derularea unor ateliere și întâlniri cu beneficiarii proiectului;
 Consumabile: papetărie și birotică (CD-uri, DVD-uri, mape, caiete, toner imprimantă, etc.), materiale
de igienizare pentru spațiul de desfășurare a activităților;
 Alte cheltuieli aferente implementării activităților specifice selectate, cu justificarea temeinică a
acestora (ie: cheltuieli pentru organizarea de spectacole în comunitate, editarea și printară unor
diplome de participare, editarea și printarea de fotografii, multiplicare materiale, etc.)
Pagina 4

 Cheltuieli indirecte (cheltuieli care nu sunt asociate cu implementarea directă a unor activități).
Completarea bugetului Excel
Propunerea de buget va fi elaborată în funcție de activitățile selectate în proiect.
Astfel, în anexa cu privire la formatul de buget vor fi introduse linii, în funcție de numărul de activități
propuse și cheltuielile asociate acestora. Pentru fiecare activitate selectată, vor fi trecute categoriile de
cheltuieli eligibile asociate, așa cum au fost acestea detaliate la capitolul privind cheltuielile eligibile.
Ulterior, vor fi introduse formulele specifice pentru a putea calcula valoarea totală a proiectului.

Exemplu : Pentru o activitate de formare, putem avea următoarele tipuri de cheltuieli:


 Resurse umane: 1 formator * 10 ore * 25 lei/oră
 Multiplicare materiale curs pentru 10 participanți: 10 ghiduri/curs * 5 lei/ghid
 Cheltuieli protocol: 10 participanți * 10 zile * 5 lei/zi /participant
Subtotal cheltuieli activitate formare (vor fi incluse costurile enumerate la punctele 1, 2 si 3): 1 *10*25 +
10*5 + 10*10*5 = 250+ 50+500 = 800 lei.

Bugetul total al proiectului va include cheltuielile totale operate cu fiecare activitate în parte, precum și
costurile indirecte.
Potrivit anexei de buget alăturate, costurile totale aferente activităților derulate vor fi împărțite, în
funcție de instituția care va suporta aceste costuri (UNICEF, parteneri, primărie). Costurile suportate de
către primărie sau de către un al partener în cadrul proiectului vor fi defalcate în funcție de tipul
contribuției, în bani, sau în natură (exemplu de contribuție în natură : punerea la dispoziția proiectului a
unei săli / spațiu de activități pentru care se estimează o contribuție lunară în natură echivalentă unei
potențiale chirii).

Procesul de completare și depunere a cererii de finanțare


Formularul de cerere de finanțare și ghidul solicitantului sunt disponibile în format electronic prin
Coordonatorii județeni. Persoana responsabilă cu diseminarea acestora este Coordonatorul social al
zonei corespunzătoare.

Cerințe obligatorii pentru completarea cererii de finanțare:


Completarea cererii de finanțare, inclusiv a anexelor, se va face într-un mod clar și coerent, respectând
modelul standard al cererii de finanțare, conform instrucțiunilor de completare. Cererea de finanțare
trebuie să fie tehnoredactată în limba română.
Cererea de finanțare trebuie semnată, ștampilată și datată de reprezentanții legali ai beneficiarilor,
conform modelului de cerere de finanțare. Aceasta va fi contrasemnată de reprezentatul financiar al
primăriei. În cazuri excepționale primarul poate fi înlocuit de viceprimar sau de o persoană împuternicită
în acest sens.

Cererea de finanțare trebuie însoțită obligatoriu de următoarele anexe:


1. Bugetul proiectului în format Excel (Anexa 1);
2. Declarația pe proprie răspundere completată, semnată și ștampilată conform modelului anexat
(Anexa 2);
3. Actul de împuternicire autentificat, în cazul în care cererea de finanțare nu este semnată de
reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens,
4. Copie după bilanțul contabil aferent întregului an fiscal precedent,
5. CV-urile coordonatorului de proiect (maximum 2 pagini fiecare),
6. Ultima strategie de dezvoltare locală elaborată de autoritatea publică locală,
7. Copie după hotărârea de înființare a Structurii Comunitare Consultative (SCC) și Regulamentul de
organizare și funcționare (RoF) al acesteia,
Pagina 4

8. Copie după convențiile de parteneriat, în varianta în care acestea au fost încheiate la nivel local cu
scopul implementării proiectului din cererea de finanțare.
Toate documentele atașate în copie trebuie să fie semnate / ștampilate de solicitant, cu mențiunea
„Conform cu originalul”. Solicitanții și Coordonatorii trebuie să verifice dacă dosarul cererii de finanțare
este complet, pe baza listei de verificare a conformității administrative a cererii de finanțare, de mai jos:

Cererea de finanțare este completată conform ghidului și semnată, ștampilată și datată


Bugetul proiectului în format Excel este atașat imediat după cerere ( Anexa 1)
Declarația pe proprie răspundere este completată, semnată și ștampilată ( Anexa 2)
Actul de împuternicire autentificat este atașat
Copia după bilanțul contabil aferent întregului an fiscal precedent este atașată
CV-ul coordonatorului de proiect
Ultima strategie locală elaborată de autoritatea publică locală este atașată
Copia după hotărârea de înființare a SCC și a RoF sunt atașate
Copia(ile) după convenția(ile) de parteneriat este(sunt) atașată(e)

Cerințe pentru depunerea cererii de finanțare


Documentația de solicitare a finanțării va fi transmisă obligatoriu la biroului local UNICEF. Trimiterea se
va face prin poștă sau prin delegat deci toate documentele vor fi imprimate pe hârtie. Cererea de
finanțare trebuie depuse până cel târziu la data de 14 martie 2016, orele 12:00 la biroului local UNICEF
din municipiul Bacău, strada Condorilor, nr.2.

c) Procesul de evaluare, selectare și aprobare a cererii de finanțare


După depunerea cererii de finanțare, Coordonatorul social va verifica documentația din punct de vedere
al conformității administrative și al respectării criteriilor de eligibilitate. În cazul în care cererea de
finanțare necesită completări și/sau clarificări, Coordonatorul social le va solicita în scris (e-mail), iar
solicitantul va trebui să transmită clarificările / documentele în maximum 3 zile. Nerespectarea acestor
condiții duce la respingerea cererii de finanțare.
Numai cererile de finanțare complete, cu toate documentele anexate conform criteriilor din lista de
verificare, sunt admise în etapa următoare a procesului de evaluare, selectare și aprobare. Comisia de
evaluare apreciază oportunitatea proiectului și gradul în care proiectul răspunde obiectivelor UNICEF.
Membrii comisiei de evaluare sunt: Coordonatorii social, sănătate și educație din zona corespondentă
(3) și reprezentanți din cadrul UNICEF (4). În procesul de evaluare, selectare și aprobare a proiectelor,
Comisia de evaluare utilizează un punctaj elaborat după următorul model:

Punctaj acordat de membrii Punctaj


Nr. Punctaj comisiei
Criterii final
crt. maxim
1 2 3 4 (media)
Concordanța obiectivelor asumate cu obiectivele UNICEF
1 15
(obiectivele asumate sunt specifice, măsurabile și realiste)
2 Relevanța activităților propuse pentru atingerea obiectivelor 20
Metodologia propusă pentru implementare ( respectarea
3 10
indicațiilor, claritatea și coerența descrierii, fezabilitate)
4 Rezultatele așteptate și numărul beneficiarilor 10
Descrierea problemei ( furnizarea unor informații relevante,
punctuale și specifice contextului local, claritatea și coerența
5 10
descrierii, utilizarea unor date justificative obținute prin analiza
Pagina 4

datelor obținute prin aplicarea metodologiei Aurora)


6 Creativitate și inovare 5
Monitorizare (utilizare de indicatori măsurabili, cantitativi sau
7 10
calitativi, instrumentele propuse, frecvența măsurării)
Participarea ( gradul de implicare al beneficiarilor și
8 10
autorităților locale în toate etapele proiectului)
9 Promovarea proiectului 5
10 Sustenabilitatea 5
Total punctaj maximal / obținut 100

Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare și selectare pentru acordarea finanțării și cererea de
finanțare va fi respinsă, în cazul în care se dovedește că acesta:
 Se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Comisiei de evaluare și selectare, prin furnizarea de
informații incorecte, ce sunt luate în considerare în procesul de evaluare, sau dacă a omis furnizarea
de informații relevante privind proiectul,
 A încercat să obțină informații confidențiale sau a încercat să influențeze Comisia de evaluare și
selectare în timpul procesului de evaluare,
Solicitantul este obligat să asigure contribuția proprie de minimum 10% din valoarea totală a proiectului.
Această contribuție poate fi în natură sau financiară. Pentru contribuția financiară solicitantul este
obligat să depună documente justificative (exemplu: state de plată) iar pentru cea în natură să
expliciteze cât mai clar în ce constă aceasta și cum contribuie la bunul mers al proiectului.
Pentru a fi finanțate proiectele trebuie să obțină minimum 60 de puncte. Aprobarea unui proiect nu
obligă acordarea unei finanțări egale cu valoarea solicitată (această finanțare poate fi redusă în funcție
de evaluarea efectuată de Comisia de evaluare și de resursele disponibile). După finalizarea evaluării,
solicitantul va fi înștiințat în scris dacă proiectul a fost aprobat sau respins. În cazul în care proiectul este
respins, UNICEF nu are obligația motivării respingerii.

d) Procedura de contractare
Prin semnarea propunerii de proiect, beneficiarul acceptă termenii și condițiile în care va primi
finanțarea și se angajează pe propria răspundere să implementeze proiectul pentru care primește
finanțare. În cazul în care proiectul a fost aprobat, solicitantului i se va comunica valoarea aprobată și i
se va transmite, scrisoarea de finanțare semnată de Reprezentantul UNICEF.

e) Realizarea proiectului
Pe parcursul realizării proiectului Beneficiarul este obligat să informeze Coordonatorul social despre
toate evenimentele importante, care pot influenta pozitiv sau negativ realizarea proiectului. Totodată
Beneficiarul va accepta orice vizită de monitorizare, evaluare și control pe care atât Coordonatorii
județeni cât și reprezentanții UNICEF le vor putea face la locul proiectului.
Orice modificări intervenite în derularea unui proiect în raport cu planul de activități trebuie explicate și
argumentate prin intermediul unei scrisori adresate Coordonatorului social prin care se solicită
aprobarea modificărilor propuse. Coordonatorul social va face o notă asupra acestor solicitări pe care o
va înainta UNICEF.

f) Aspecte financiar-contabile
Toate cheltuielile în legătură cu proiectul vor fi centralizate separat într-un tabel de cheltuieli cu
semnătura contabilului și a primarului și ștampila instituției.
Pagina 4

Documentele justificative, care trebuie să facă dovada legăturii directe dintre cheltuieli și activitățile
proiectului, vor îndeplini următoarele condiții obligatorii:
 Sunt emise pe numele beneficiarului finanțării. (Nu se vor accepta la plată documente emise pentru
persoane fizice, cu excepția cheltuielilor de protocol, pe numele coordonatorului proiectului,
 Sunt emise în perioada de desfășurare a proiectului,
 Sunt completate cu detalierea exactă a produselor sau serviciilor achiziționate pentru activitățile
proiectului,
 Sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei (numărul și data emiterii,
emitentul documentului, beneficiarul, cantitate, preț unitar, valoare totală etc.),
 Sunt însoțite de dovada plății (chitanță, ordin de plată vizat de bancă, ordin de plată electronic
evidențiat în extrasul de cont, cecuri, bilete la ordin, etc.);
Reprezentantul financiar al UNICEF va putea solicita la orice moment situația cheltuielilor din cadrul
proiectului finanțat, atât în scris cât și în cadrul unor vizite de teren.

g) Raportul de activitate
În conformitate cu condițiile contractului de finanțare, Beneficiarul va transmite/depune la
Coordonatorul social un rapoarte narative și unul financiar, semnate de către coordonatorul proiectului
și de către primar. În urma verificărilor, acest raport va fi contrasemnat si asumat de către Coordonatorii
la nivel județean.
Acest raport trebuie să includă:
 Parte narativă în care se oferă informații cu privire la desfășurarea proiectului ( acesta poate conține
anexe cu formularele de satisfacție completate, detalii suplimentare cu privire la anumite activități,
etc.)
 Un exemplar al tuturor materialelor promoționale realizate pe parcursul desfășurării proiectului,
 Copii ale articolelor din presa scrisă referitoare la proiect,
 Liste ale participanților cu date de contact;
 Înregistrări video, audio, fotografii, în varianta în care au fost realizate;
 Execuția bugetară.
La sfârșitul perioadei de implementare va fi depus la UNICEF 1 raport narativ și 1 raport financiar, care
vor fi trimise în atenția UNICEF până la data de 15 ianuarie 2017. Rapoartele vor fi verificate și validate
de către toți Coordonatorii județene, iar Coordonatorul social va trimite rapoartele în atenția UNICEF.
Beneficiarii trebuie să prezinte un dosar complet. Necompletarea unei părți a raportului sau
nedepunerea lui în termenul prevăzut, poate produce rambursare totală sau parțială a sumelor virate
beneficiarului.
Pagina 4
IV. Anexă: Centru comunitar
Centrul Comunitar reprezintă mai degrabă o metodă de lucru decât o infrastructură. Centrul Comunitar
este structura funcțională care asigură servicii și sau/intervenții integrate bazate pe comunitate, printr-
un pachet de bază de acțiuni și intervenții preventive și de facilitare a accesului la servicii sociale, de
sănătate și educaționale pentru comunitate, in mod deosebit pentru persoanele și familiile vulnerabile
sau defavorizate.

Centrul Comunitar se poate înființa prin hotărâre a Consiliului Local, la propunerea Primarului, iar
atribuțiile Centrului Comunitar se stabilesc potrivit caracteristicilor populației din unitatea
administrativ-teritoriala. Personalul care activează în Centrul Comunitar desfășoară activități în vederea
prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prezervarea
sănătății, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții. Serviciile si
intervențiile au la bază identificarea și evaluarea nevoilor individuale, familiale sau de grup, informarea
și orientarea beneficiarilor, consilierea, acompanierea, monitorizarea și referirea, după caz, pentru
prevenirea, combaterea și soluționarea situațiilor de dificultate, în vederea menținerii beneficiarilor în
propriul mediu de viață și a dezvoltării armonioase a indivizilor și colectivității. Serviciile și intervențiile
sunt oferite la domiciliul beneficiarului și/sau într-un spațiu corespunzător amenajat și accesibil, asigurat
și susținut de către Primărie sau Centrul comunitar funcționează într-un spațiu corespunzător, dotat,
accesibil populației, aflat în patrimoniul public al Primăriei.

Obiectivele generale ale Centrelor comunitare sunt: a) Identificarea, definirea și caracterizarea


problemelor sociale, de sănătate si educative ale comunității și abordarea acestora în manieră integrata;
b) Implicarea comunității în soluționarea problemelor sociale, de sănătate si educative; c) Dezvoltarea
de programe de intervenție adaptate nevoilor comunității și ale beneficiarilor, în vederea reducerii
disparităților în accesul la servicii sociale, la servicii de sănătate, servicii de abilitare, reabilitare si la
educație; d) Integrarea acțiunilor și coordonarea intervențiilor sectoarelor înrudite astfel încât asistența
socială, serviciile de sănătate, cele de educație, precum și alte servicii necesare comunității să lucreze
împreună, în rețea, împreună cu familia și individul; d) Asigurarea legăturii eficiente dintre
beneficiari/cetățeni și comunitate, pe de o parte, și instituțiile și organizațiile județene, regionale și
naționale relevante, pe de altă parte; e) Asigurarea eficacității acțiunilor și a eficienței utilizării resurselor
locale și din bugetul de stat.
Activitățile și intervențiile principale în centrul comunitar pot fi: a) consilierea și informarea familiilor cu
copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra
serviciilor disponibile pe plan local; b) consilierea parentală și prenatală; consilierea familiilor, în special
a celor cu cunoștințe și abilități parentale restrânse cu privire la îngrijirea, educația pozitivă, nutriția și
dezvoltarea neuropsihică și motorie a sugarului, copilului preșcolar și școlar; c) asigurarea măsurilor de
prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței în
familie, precum și a comportamentului delincvent; d) identificarea problemelor de sănătate ale
comunității; e) identificarea personalelor neînscrise pe listele medicilor de familie și sprijinirea accesului
la serviciile de sănătate în conformitate cu legislația în vigoare, în mod particular pentru gravide, copii și
persoane cu dizabilități; f) facilitarea comunicării între membrii comunității și personalul medico-sanitar;
g) promovarea de atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos, inclusiv în unitățile de
învățământ, acolo unde nu sunt organizate cabinete școlare; h) participarea la mobilizarea comunității la
programele de imunizări, examenele medicale preventive pentru depistarea unor boli și la alte activități
vizând sănătatea publică; i) promovarea în rândul adolescenților și a populației de vârstă fertilă a unui
Pagina 4

comportament reproductiv sănătos în vederea prevenirii bolilor cu transmitere sexuală și a sarcinilor


neplanificate;
j) supravegherea medicală prenatală a gravidei, supravegherea lehuzei și a noului născut, în special a
celui născut cu greutate mică, promovarea nutriției adecvate pentru gravidă și sugar, în
coordonare/colaborare cu medicul de familie; k) supravegherea bolnavilor cronici și a persoanelor cu
dizabilități, în coordonare/colaborare cu medical de familie; l) organizarea de grupuri de sprijin pentru
mame singure, mame adolescente, părinți și copii provenind din medii defavorizate, adolescenți,
persoane dependente; m) orice alte activități identificate ca fiind necesare pentru îndeplinirea
obiectivilor Centrului Comunitar.
Personalul minim al centrului comunitar este format din asistent medical comunitar și asistent social
(sau lucrător/referent social). În funcție de nevoile și resursele comunității centrul comunitar poate
angaja sau contracta: a) psihologi; b) medici; c) kinetoterapeuți; d) fizioterapeuți; e) educatori,
puericultori; f) îngrijitori copii și bătrâni la domiciliu; g) asistenți personali; h) mediatori sanitari; i)
mediatori școlari. Managementul cazurilor se desfășoară în echipă, prin intervenție multidisciplinară
coerentă și eficientă, planificată în cadrul unor ședințe de caz, la care poate participa și familia sau
beneficiarul.

Pagina 4