Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA BLAGESTI

Cod poştal 607065, Judeţul Bacău


Telefon: 0234.268010; fax: 0234.268030 e-mail:
primaria_blagesti@yahoo.com

DOVADĂ
nr. _______ din _____________

Serviciul Public de Asistenţă Socială _________________ / Primăria


_____________________
Se certifică prin prezenta că doamna/domnul
_________________________________________, cu domiciliul în localitatea
____________________, str. _____________________________, nr. _______, bl. ____ , sc. __,
et. __, ap. __, judeţul/sectorul _____________________, telefon _______________, actul de
identitate ___ , seria ___, nr. ________, având în întreţinere ____ copii minori, a notificat
serviciului public de asistenţă socială/primăriei în raza căruia/căreia îşi are domiciliul
__________________________intenţia de a pleca cu contract de muncă în străinătate.
Eliberăm prezenta în vederea completării dosarului conform dispoziţiilor Hotărârii
Guvernului nr. 683/2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 384/2001.

Primar,
___________________________