Sunteți pe pagina 1din 8

Capitolul 5

PLAN DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A COMUNEI BLAGESTI


2013-2020

Nr. DOMENIUL NIVEL STRATEGIC NIVEL TACTIC NIVEL OPERATIONAL Perioada 2013 – 2020
crt. STRETEGIC
DE Directii strategice Masuri Proiecte Surse de finantare
INTERVENTIE de interventie

1.1. Imbunatatirea 1.1.1. Controlul si Proiect: Realizarea unui sistem integrat Primaria si Consiliul Local Blagesti
1. MEDIU managementului monitorizarea producerii, de colectare selectiva a deseurilor solide Finantari europene
sistemului de transportarii si depozitarii la nivelul intregii comune, deservind
gestionare al deseurilor industriale si astfel si populatia de etnie roma;
deseurilor. menajere. achizitionarea dotarilor aferente.

Proiect: Realizarea unui sistem de Primaria si Consiliul Local Blagesti


avertizare a situatiilor de urgenta Finantari europene
(poluarea apei, aerului si solului).

Proiect: Realizarea unui sistem local de Primaria si Consiliul Local Blagesti


penalizare a depozitarii neautorizate a Finantari europene
deseurilor, inclusiv stradale.

Proiect: Extinderea proiectului de Primaria si Consiliul Local Blagesti


colectare selectiva a deseurilor. Finantari europene

1.1.2. Responsabilizarea Proiect: Informarea si pregatirea Primaria si Consiliul Local Blagesti


sociala a locuitorilor si populatiei in domeniul situatiilor de Finantari europene
agentilor economici urgenta.
privind protectia
mediului. Proiect: Educatia ecologica a copiilor in Primaria si Consiliul Local Blagesti
toate formele de invatamant - includerea Finantari europene
in activitatile scolare a unor campanii de
colectare a deseurilor.
Proiect: Responsabilizarea agentilor Primaria si Consiliul Local Blagesti
economici privind deseurile stradale. Finantari europene

1.2. Prevenirea si 1.2.1. Prevenirea si Proiect: Investitii pentru prevenirea Primaria si Consiliul Local Blagesti
combaterea efectelor combaterea efectelor inundatiilor pe parauri - indiguri, taluzari, Buget de stat prin ANAR
nocive asupra inundatiilor. drenari in satul Poiana Negustorului. Finantari europene
mediului.
1.3. Dezvoltarea 1.3.1. Initierea unor Proeict: Realizare spatiu verde in Primaria si Consiliul Local Blagesti
spatiilor verzi si programe de replantare comunitatile de romi din satele Buda si Finantari europene
crearea unor perdele a spatiilor verzi. Poina Negustorului.
vegetale de protectie.
1.3.2. Crearea perdelelor Proiect: Creare perdele de protectie in Primaria si Consiliul Local Blagesti
de protectie vegetale. zona strazilor intens circulate. Finantari europene

1.4. Protejarea 1.4.1. Realizarea de Proiect: Sistem pentru producerea Primaria si Consiliul Local Blagesti
mediului prin cresterea instalatii de producere a energiei electrice din surse regenerabile Buget national
productiei de energie energiei din surse (eoliana, solara, hidrologica). Finantari europene
din surse regenerabile. regenerabile.

2.1. Sanatate 2.1.1. Dezvoltarea Proiect: Imbunatatirea managementului Primaria si Consiliul Local Blagesti
2. SOCIO - UMAN serviciilor medicale si de si dotarilor. Finantari europene
sanatate oferite
locuitorilor comunei. Proiect: Infiintare cabinete medicale Primaria si Consiliul Local Blagesti
scolare in unitatile de invatamant. Finantari europene

Proiect: Infiintarea unui dispensar Primaria si Consiliul Local Blagesti


veterinar (constructie/ dotare, asigurare Finantari europene
personal).

Proiect: Modernizare cabinet medical din Primaria si Consiliul Local Blagesti


Buda. Finantari europene

2.2. Invatamant/ 2.2.1. Construirea/ Proiect: Construirea unei gradinite in POR DMI 3.4
educatie reabilitarea/ satul Blagesti. Primaria si Consiliul Local Blagesti
modernizarea Partener-Inspectoratul Scolar Judetean
infrastructurii scolare.
Proiect: Modernizare/ dotare/ echipare POR DMI 3.4
scoli. Primaria si Consiliul Local Blagesti
Partener-Inspectoratul Scolar Judetean

Proiect: Construire bazin inot la Scoala Primaria si Consiliul Local Blagesti


din satul Blagesti. Finantari europene

2.2.2. Masuri de Proiect : Infiintare Centru tip “After Primaria si Consiliul Local Blagesti
prevenire a abandonului school” Finantari europene
scolar si completare a
studiilor obligatorii. Proiect: Infiintare Centru tip “A doua Primaria si Consiliul Local Blagesti
sansa” Finantari europene

2.2.3. Dezvoltarea Proiect: Participarea la programe de


formarii continue. pregatire continua/ perfectionare a
cadrelor didactice active in comuna
Blagesti (certificarea lor pentru
activitatile educative tip “A doua sansa”,
etc.)

Proiect: Promovarea educatiei non-


formale pentru tineri, in vederea
dezvoltarii personale, a promovarii
voluntariatului si implicarii civice si
sprijinirea infiintarii de organizatii de
tineret.

2.3. Ocupare si piata 2.3.1. Sprijinirea Proiect: „Orientarea profesionala” Studiu Primaria si Consiliul Local Blagesti
muncii reconversiei profesionale privind meseriile cautate pe piata muncii Finantari europene
si dezvoltarea de masuri din zona”
active de ocupare pe
piata muncii. Proiect: „Invatarea continua - o sansa Primaria si Consiliul Local Blagesti
pentru ocupare” cursuri/ instruire pentru Finantari europene
adulti.

2.4. Social 2.4.1. Modernizarea Proiect: Infiintarea unui Serviciu Public Primaria si Consiliul Local Blagesti
managementului public de Asistenta Sociala In vederea Finantari europene
in administrarea acordarii de support grupurilor
politicilor publice de defavoriate (includerea
asistenta sociala. Compartimentului de Asistenta Sociala
in cadrul Serviciului).

Proiect: Infiintarea unui Centru Social Primaria si Consiliul Local Blagesti


Multifunctional prin care sa fie acordate Finantari europene
servicii curente si in regim de urgenta Alte surse atrase
pentru persoanele aflate in situatie
critica (abuz, violenta domestica,
batrani, persoane cu dizabilitati, ingrijiri
la domiciliu pentru persoane varstnice,
cantina sociala).

Proiect: Infiintarea unui birou de Primaria si Consiliul Local Blagesti


consiliere pentru cetateni, inclusiv pentru Finantari europene
prevenirea violentei in familie.

Proiect: Angajarea unui asistent social Primaria si Consiliul Local Blagesti


care sa se ocupe exclusiv de prestarea
VMG

2.4.2. Stabilirea de Proiect: Parteneriatul public/ societate Primaria si Consiliul Local Blagesti
parteneriate cu civila/ sector ONG in sprijinul grupurilor Finantari europene
organizatiile civile şi vulnerabile socio-economic.
cultele religioase
furnizoare de servicii de Proiect: Realizarea de campanii de Primaria si Consiliul Local Blagesti
asistenta sociala. advocacy si antidiscriminare in ceea ce Finantari europene
priveste populatia de etnie roma.

2.5.Cultura 2.5.1. Infiintarea/ Proiect: Extinderea/ reabilitarea/ Primaria si Consiliul Local Blagesti
extinderea/ reabilitarea modernizarea Caminului Cultural din Finantari europene
infrastructurii institutiilor satul Buda, vederea promovarii culturii,
culturale. datinilor si obiceiurilor populare
(conservare si promovare patrimoniu
imaterial, organizare de festivaluri cu
specific local, etc).

Proiect: promovarea artelor si meseriilor Primaria si Consiliul Local Blagesti


traditionale. Finantari europene

Proiect: sarbatorirea zilei minoritatii Primaria si Consiliul Local Blagesti


rome, 8 aprilie. Finantari europene

Proiect: organizarea sarbatoririi zilei de Primaria si Consiliul Local Blagesti


8 iunie “Rusalii”.

2.6. Culte 2.6.1. Colaborarae si Proiect: Amenajarea de capele in Primaria si Consiliul Local Blagesti
dialog interconfesional. cimitire si amenajarea cimitirelor in Finantari europene
parteneriat cu cultele religioase.
2.7. Sport 2.7.1. Infiintarea / Proiect: Sportul pentru toti: Promovarea Primaria si Consiliul Local Blagesti
extinderea/ reabilitarea sportului in scoli si la nivelul comunei Finantari europene
infrastructurii de sport. printre localnici.

Proiect: Imbunatatirea si modernizarea Primaria si Consiliul Local Blagesti


parcului joaca pentru copii din satul Finantari europene
Blagesti.

3.1. Dezvoltarea si 3.1.1. Servicii de Proiect: Elaborarea unor sondaje de Primaria si Consiliul Local Blagesti
3. ECONOMIC sustinerea unui mediu consultanta pentru evaluare a atitudinii si nevoilor mediului Finantari europene
economic care sa dezvoltarea afacerilor in de afaceri local.
asigure cresterea comuna Blagesti.
economiei locale. Proiect: Seminarii informative pentru Primaria si Consiliul Local Blagesti
cunoasterea legislatiei nationale si Finantari europene
europene privind dezvoltarea afacerilor
in mediul rural.

Proiect: Servicii de consultanta pentru Primaria si Consiliul Local Blagesti


IMM-uri si microintreprinderi din sfera Finantari europene
productiei si serviciilor.

Proiecte: Realizare de studii de Primaria si Consiliul Local Blagesti


fezabilitate, planuri de afaceri, analize Finantari europene
cost-beneficiu si analize financiare,
studii de piata pentru IMM-uri si
microintreprinderi locale.

Proiect: Infiintarea de retele de afaceri Primaria si Consiliul Local Blagesti


pentru cooperarea industriala. Finantari europene

Proiecte: Sprijinirea participarii agentilor Primaria si Consiliul Local Blagesti


economici locali la conferinte, targuri Finantari europene
interne si internationale.

3.1.2. Cresterea gradului Proiect: „Antreprenoriat local pentru Primaria si Consiliul Local Blagesti
de sustinere, informare dezvoltarea afacerilor” (Cursuri pentru Finantari europene
si instruire a mediului de initierea si dezvoltarea
afaceri existent si antreprenoriatului).
potential.
3.1.3. Investitii pentru Proiect: Investitii in capital fizic si Primaria si Consiliul Local Blagesti
sprijinirea crearii de tehnologii moderne si/ sau inovative Finantari europene
IMM-uri si nepoluante.
microintreprinderi si Poiect: Implementarea si certificarea Primaria si Consiliul Local Blagesti
pentru dezvoltarea celor sistemelor de management al calitatii Finantari europene
existente. conform standardelor ISO 9001/ 2001 si
implementarea si certificarea sistemelor
de management mediu ISO 14001.

Proiect: Certificarea produselor si Primaria si Consiliul Local Blagesti


serviciilor. Finantari europene

3.2. Diversificarea 3.2.1. Largirea sferei de Proiecte pentru: Primaria si Consiliul Local Blagesti
activitatilor economice activitati eonomice  incurajarea activitatilor Finantari europene
pe plan local. desfasurate in vederea mestesugaresti/ artizanale;
cresterii contributiei  dezvoltarea agroturismului;
comunei Blagesti la  dezvoltarea acvaculturii;
economia judetului  dezvoltarea sericiculturii;
Bacau.  dezvoltarea apiculturii;
 dezvoltarea fermelor de melci si
broaste;
 dezvoltarea ciupercariilor si a
agentilor de procesare a lor;
 investitii noi si/ sau modernizarea
societatilor care au ca obiecte de
activitate colectarea, depozitarea,
procesarea si marketingul fructelor
de padure, a plantelor medicinale si
aromatice.

3.3. Punerea in 3.3.1 Promovarea si Proiect: Promovarea culturii, datinilor si Primaria si Consiliul Local Blagesti
valoare a potentialului valorificarea potentialului obiceiurilor populare (conservarea si Finantari europene
turistic local. turistic local. promovarea patrimoniu imaterial,
organizare de festivaluri cu specific
local, etc).

4.1. Imbunatatirea si 4.1.1. Infiintare/ Proiect: Modernizarea retelei de Primaria si Consiliul Local Blagesti
4. INFRA- extinderea extindere drumuri din mediul rural inclusiv Finantari europene (FEADR)
STRUCTURA infrastructurii de a retelei de strazi si asfaltare strazi interioare in satul Poiana
LOCALA transport rutier. drumuri de interes local. Negustorului (6 km) si in satul Buda (2
km).
Proiect: Reabilitarea/ construirea de 13 Primaria si Consiliul Local Blagesti
poduri si podete si repararea drumurilor Finantari europene (FEADR)
aferente in comunitatea de romi.

4.1.2. Reabilitarea Proiect: Reabilitarea reţelei de Primaria si Consiliul Local Blagesti


infrastructurii de acces: drumurilor. Finantari europene (FEADR, POR)
reţeaua de drumuri de
interes local. Proiect: Amenajare drumuri forestiere Primaria si Consiliul Local Blagesti
Finantari europene (FEADR)

Proiect: Amenajarea pistelor pentru Primaria si Consiliul Local Blagesti


biciclisti. Finantari europene (FEADR

4.2. Imbunatatirea si 4.2.1. Modernizarea Proiect: Modernizarea sistemului actual Primaria si Consiliul Local Blagesti
extinderea retelei de sistemului de iluminat de luminat public. Finantari europene (FEADR)
alimentare cu energie public.
electrica
4.2.2. Extinderea retelei Proiect: Extinderea retelei publice de Primaria si Consiliul Local Blagesti
publice de electricitate electricitate de joasa si medie tensiune Finantari europene (FEADR)
de joasa si medie si imbunatatirea factorului de putere.
tensiune.

4.3. Infiintarea retelei 4.3.1. Infiintarea retelei Proiect: Infiintarea retelei de alimentare Primaria si Consiliul Local Blagesti
de alimentare cu apa. publice de alimentare cu cu apa Finantari europene
apa.

4.4. Infiintarea retelei 4.4.1. Infiintarea retelei Proiect: Infintarea si dezvoltarea Primaria si Consiliul Local Blagesti
de canalizare. publice de canalizare cu capacitatii de retelei de canalizare Finantari europene (POS Mediu/
statie de epurare. FEADR)
Proiect: Amenajarea a doua staţii de Primaria si Consiliul Local Blagesti
epurare. Finantari europene (POS Mediu/
FEADR)
4.5. Infiintarea retelei 4.5.1. Infiintarea retelei Proiect: Studiu de fezabilitate si infiintare Primaria si Consiliul Local Blagesti
de alimentare cu gaz publice de alimentare cu retea de alimentare cu gaz metan. Finantari europene
metan. gaz metan.

4.6. Imbunatatirea 4.6.1. Constructia a 110 Proiect: Achizitia de 6 ha de teren pentru Primaria si Consiliul Local Blagesti
conditiilor de locuire locuinte pentru populatia constructia a 110 de locuinte sociale Bugetul national
pentru populatia de de etnie roma. pentru familii de romi in Buda si Poiana
etnie roma. Negustorului

Proiect: Constructia a 110 locuinte


pentru populatia de etnie roma.

5.1. Imbunatatirea 5.1.1. Asigurarea Proiect: Infiintare Centru de Consiliere, Primaria si Consiliul Local Blagesti
5. ADMINISTRATIE capacitatii suportului fizic de Informare si Documentare pentru Finantari europene
PUBLICA institutionale si infrastructura pentru cetatenii comunei Blagesti.
LOCALA administrative la institutiile publice vizand
nivelul APL si la nivelul constructia/
societatii civile. modernizarea/
intretinerea spatiilor
institutiilor
administrative.

5.2. Modernizarea 5.2.1. Implementarea Proiect: Certificarea sistemului de Primaria si Consiliul Local Blagesti
serviciilor de sistemului de asigurare a asigurare a calitatii ISO 9001.
Administratie Publica calitatii ISO 9001.
Locala.

Proiect: Implementarea/ mentinerea Primaria si Consiliul Local Blagesti


sistemului de certificare a calitatii ISO Finantari europene (POS CCA)
9001 la nivelul serviciilor de utilitate
publica in subordinea Primariei.

5.3. Imbunatatirea 5.3.1.Asigurarea Proiect: Achizitionare aparat radar Primaria si Consiliul Local Blagesti
sistemului de protectiei/ sigurantei in Proiect: Achizitionare/ instalare/
asigurare a sigurantei circulatia rutiera mentinere sisteme de semnalizare
cetateanului. rutiera in comuna

Proiect: Infiintarea unui post de politist Primaria si Consiliul Local Blagesti


local pentru comunitatea de romi