Sunteți pe pagina 1din 11

PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI

INDICATORI DE EVALUARE SI MONITORIZARE

FISA DE MONITORIZARE TRIMESTRIALA

NOTA: Termenul de transmitere a fisei catre DGASPC, Strategii, Proiecte și Monitorizaee este
data de 10 a lunii urmatoare perioadei raportate

Judetul Bacau
Comuna ____________ Trimestrul____
Data intocmirii raportarii:____________

Aprob. Primar
(semnatura si stampila)

1. COPII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI*


Comunitățile care au în implementare proiectul “Incluziune socială prin furnizare de servicii integrate la nivelul comunită ții”, în
parteneriat cu UNICEF trebuie să fie atente la corelarea datelor cu Aurora.
Număr de copii care au plan de servicii întocmit şi beneficiază de
beneficii sociale si servicii sociale
Număr de familii în Număr de copii
Număr de copii aflaţi în
care sunt îngrijiţi copii referiţi
situaţie de risc* * Centre de consiliere si
aflaţi în situaţie de risc Centre de zi Altele (precizaţi) DGASPC***
sprijin pentru părinţi

       
din care,
 
Număr de copii care au plan de servicii întocmit şi beneficiază de
Număr de familii servicii de zi
Număr de copii
monoparentale în care sunt Număr de copii aflaţi
referiţi
îngrijiţi copii aflaţi în situaţie în situaţie de risc Centre de consiliere şi
de risc Centre de zi Altele (precizaţi) DGASPC***
sprijin pentru părinţi

           
* datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul comunitatilor locale
** situaţiile care ar putea conduce la separarea copilului de părinţii săi
*** prin „copii referiti DGASPC” se va intelege acea categorie de copii pentru care planul de servicii a esuat, iar in urma acordarii de catre primarie a serviciilor si
prestatiilor nu mai pot fi mentinuti in familia naturala
Atentie la corelarea numarului de copii cu numarul de familii din ambele tabele, iar la coloana „altele” precizati situatiile.
COPIL IN SITUATIE DE RISC = copilul (din familie) aflat in dificultate pentru care este recomandabil sa se intervina la nivelul familiei naturale si a comunitatii pentru a
se asigura mentinerea acestuia in mediul familial.
SITUATIE DE RISC = orice situatie care ameninta unitatea sau buna functionare a familiei ori pune in pericol sanatatea sau dezvoltarea membrilor acesteia si ar putea
conduce la separarea copilului de parintii sai (exemple de situatii de risc sau care pot favoriza aparitia unei situatii de risc: familii cu multi copii sau familii
monoparentale, lipsa unui loc de munca sau a unei locuinte corespunzatoare, violenta domestica, consum de alcool sau droguri, abandonul scolar sau neinscrierea
copiilor la scoala, relatiile familiale conflictuale, plecarea la munca in alta localitate sau in strainatate a parintilor sau a unuia dintre ei, boli cronice sau dizabilitati, sarcini
timpurii).
PLANUL DE SERVICII = Conform Ordinului 286/6.07.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice
privind planul individual de protectie, planul de servicii se întocmeşte în scopul prevenirii separării copilului de părinţi în următoarele situaţii:
   a) pentru copiii aflaţi la risc de părăsire de către părinţi;
   b) pentru copiii reintegraţi în familie după încetarea măsurii de protecţie;
   c) în orice situaţie care impune acordarea de prestaţii şi/sau de servicii în vederea respectării drepturilor copilului.
    Prestaţiile şi serviciile cuprinse în PS se adresează copilului, familiei/reprezentantului legal, precum şi persoanelor faţă de care copilul a dezvoltat legături de
ataşament (persoane importante pentru copil).
Conform Legii 272/2004, planul de servicii poate avea ca finalitate transmiterea catre DGASPC a cererii de instituire a unei masuri de protectie speciala a copilului,
numai daca dupa acordarea serviciilor prevazute de acest plan, se constata ca mentinerea copilului alaturi de parintii sai nu este posibila (numar de copii referiti
DGASPC).
BENEFICIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ sunt măsuri de redistribuire financiară/materială destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate
prevăzute de lege (alocatii pentru copii, indemnizatii, subventii

1
2. INREGISTRAREA NASTERII COPILULUI PESTE TERMENUL LEGAL*
Comunitățile care au în implementare proiectul “Incluziune socială prin furnizare de servicii integrate la nivelul comunită ții”, în parteneriat cu UNICEF
trebuie să fie atente la corelarea datelor cu Aurora.

Copii declaraţi în intervalul de


după expirarea termenelor de Copii declaraţi după 1 an de la
Înregistrarea naşterii copilului declarare a naşterii –şi până la naştere
1 an de la naştere în perioada raportată***
în perioada raportată**
Copii cu ambii părinţi înregistraţi pe certificatul de naştere
Copii cu un singur părinte înregistrat pe certificatul de naştere
Copii fără părinţi înregistraţi în certificatul de naştere
Total
* datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul comunităţilor locale
** copiii nascuti vii declaraţi peste termenul de 15 zile cu aprobarea primarului si cei găsiţi declaraţi peste termenul de 30 zile de la data găsirii acestora şi copiii părăsiţi
în maternitate declaraţi peste termenul de 30 zile de la data întocmirii procesului verbal de constatare a părăsirii copilului (pe teritorilul localitatii dumneavoastra)
***copii a caror inregistrare a nasterii se face pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile (inregistrarile tardive prin instanta).
Datele nu se cumuleaza , raportarea se refera numai la trimestrul raportat.

3. COPIII STRAZII
3.1.

Număr de copii ai Număr de copii care trăiesc în stradă şi beneficiază de


străzii servicii în perioada raportată*
Total copii ai străzii care
Categorii de copii ai străzii la sfârşitul
beneficiază de servicii
perioadei
raportate Adăpost de zi şi
Centru de zi Altele (precizaţi)
de noapte

copii care trăiesc în stradă cu familia          


copii care trăiesc în stradă fără familie          
copii care muncesc în stradă şi se
         
reîntorc seara în familie
Total          
* copilul care este admis de mai multe ori într-un serviciu pe perioada raportată va fi luat în considerare o singură dată

3.2.
Distribuţia pe sexe
Număr copii ai străzii
Masculin Feminin Total
copii care trăiesc în stradă cu familia    
copii care trăiesc în stradă fără familie    
copii care muncesc în stradă şi se
 
reîntorc seara în familie  
Total    

3. 3
Distribuţia copiilor străzii pe grupe de vârstă
<1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani
10-13 ani 14-17 ani Total
           
* datele din tabelele 3.1., 3.2., 3.3. vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul comunităţilor locale
Obs. Copiii care in intervalul perioadei raportate sunt admisi de mai multe ori in cadrul aceluiasi serviciu vor fi raportati o singura data.
Totalul de copii ai străzii la sfârşitul perioadei raportate din tabelul 3.1 trebuie să fie egal cu totalul din tabelele 3.2 si 3.3.
Trebuie verificata corespondenta datelor atat pe orizontala cat si pe verticala.

4. COPII AI CAROR PARINTI SUNT PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE


4.1.*

2
Număr de copii aflaţi Număr de copii cu măsură de protecţie la sfarsitul
Număr de familii în în îngrijirea rudelor perioadei raportate
care părinţii sunt până la gradul IV ,
Număr de copii la
plecaţi la muncă în fără măsură de în centre de Alte situaţii
sfarsitul perioadei
străinătate la sfarsitul protecţie plasament la rude până la alte (precizaţi)
raportate, din care: la AMP
perioadei raportate, publice sau la gradul IV persoane/familii
din care: private
- cu ambii părinţi plecaţi
la muncă în străinătate                
- cu un singur părinte
plecat la muncă în
străinătate                
- cu părinte unic
susţinător al familiei
monoparentale plecat la
muncă în străinătate                
TOTAL                
Datele vor fi solicitate de către primarii de la instituțiile de învățământ conform HG nr. 691/2015
* datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul comunităţilor locale
Numarul total de copii din coloana „numar de copii la sfarsitul perioadei raportate, din care” trebuie sa se regaseasca defalcat in coloanele urmatoare din tabel pentru
fiecare din cele 3 randuri ale tabelului
Copiii cu un singur parinte plecat la munca in strainatate si aflati in tara in ingrijirea celuilalt parinte vor fi raportati in coloana „Numar de copii aflati in ingrijirea rudelor
pana la gradul IV, fara masura de protectie.

4.2. Număr de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate


Distribuţia pe sexe
TOTAL
M F
     
Obs. Numarul total de copii la sfârşitul perioadei raportate din tabelul 4.1 trebuie să fie egal cu numarul
total de copii din coloana 1 a tabelului 4.2

4.3.
Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate pe grupe de vârstă
<1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani TOTAL
           
Obs. Totalul de copii la sfârşitul perioadei raportate din tabelui 4.1 trebuie să fie egal cu totalul din tabelele 4.2. si 4.3
Trebuie verificata corectitudinea si corespondenta sumelor rezultate in aceste tabele atat pe orizontala (suma de coloane) cat si pe verticala (suma de randuri).
4.4
Număr de familii în care părinţii sunt plecaţi la muncă Notificări Număr copii pentru care s-a
în străinătate si au facut notificări la SPAS conf. art. în Număr de copii pentru În grija cui a fost lăsat confirmat persoana de
104 din legea nr. 272/2004 trimestrul care s-au făcut notificari copilul îngrijire de către instanța de
Total, din care raportat tutelă
în Rude Alte
total trimestrul pana la familii
raportat gradul IV persoane
- cu ambii părinţi plecaţi la muncă în
străinătate

- cu părinte unic susţinător al familiei


monoparentale plecat la muncă în
străinătate

Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi


10-13
la muncă în străinătate si au facut norificari, <1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 14-17 ani Total
ani
pe grupe de vârstă

3
- cu ambii părinţi plecaţi la muncă în
străinătate

- cu părinte unic susţinător al familiei


monoparentale plecat la muncă în străinătate

4.5. Copii remigranti

Structura pe grupe de varsta


Număr de Număr de
Remigranți în
copii în grija căruia este copii
perioada
remigranți copilul remigrant integrați <1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani
raportată
total, din care înnvățământ

- cu ambii părinţi reveniti                


- cu un singur părinte
revenit                
- cu părinte unic
susţinător al familiei
monoparentale revenit
din străinătate                
- cu părinte unic
susţinător al familiei
monoparentale ramas la
muncă în străinătate
TOTAL                

5. TUTELA

Tutele instituite conform Legii


Locul unde se afla CAUZA SEPARARII * Total copii separati de Durata medie de
copilul separat de parinti (cazuri active la separare a copiilor
parinti (rude sau alte Decesul parintilor Disparitia parintilor Parinti decazuti din sfarsitul perioadei
familii) drepturi raportate)

Durata medie de separare a copiilor se raporteaza in luni si se calculeaza prin impartirea numarului total de luni de separare pentru toti copiii din perioada raportata la
numarul total de copii, incepand cu data instituirii tutelei
* in cazul in care sunt mai multe cauze se va mentiona principala cauza a separarii copilului

6. VIOLENTA IN FAMILIE

6.1. Centre destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie aflate in subordinea Consiliului Local

Numărul de Număr de
beneficiari Dinamica personal
Adresă/ (cazuri beneficiari in trim angajat Sursa de
Denumirea Tip Categoria de
Nr.crt telefon/persoană Capacitatea active la raportat (existent la finanţare la
serviciului serviciu** beneficiari***
de contact sfârşitul sfărşitul înfiinţare****
perioadei perioadei
raportate) întrări ieşiri raportate)
1                    
*Datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul comunităţilor locale
**Centre pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie (adăposturi), Centre de recuperare pentru victimele violenţei în familie, Centre de asistenţă destinate
agresorilor, Centre pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, Centre de informare şi sensibilizare a populaţiei
*** agresori, victime
**** PIN –ANPF, PHARE, BIRD, DAPHNE, ONG-uri (precizaţi), buget local, buget judeţean

6.2. VICTIME*
*Datele refera la trimestrul raportat si nu se cumuleaza cu cele care au fost deja raportate in trimestrele anterioare.

Tabel 5.2.1 Distribuţia victimelor violenţei în familie (cazurilor) pe grupe de vârstă, sexe, domiciliu
Numărul de Victime ale
Distribuţia cazurilor pe grupe de vârstă

4
Violenţei în familie, în 3-6 7-9 10-13 14-17 18-25 26-35 36 -45 46 -55 56-65 peste
perioada raportată <1ani 1-2 ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani 65 ani
masculin urban                        
rural                        
feminin urban                        
rural                        
Total cazuri                          

Tabel 6.2.2 Distribuţia victimelor violenţei în familie (cazurilor) după cetăţenie


Numărul de Victime ale Violenţei în familie, Cetăţenie
în perioada raportată română altele
     

Tabel 6.2.3 Distribuţia victimelor violenţei în familie (cazurilor) după nivelul de studii, în perioada raportată
Număr de victime ale violenţei în familie pe
Sex
Mediul de provenienţă grupe de vârstă
Număr
de 0-17 peste 18 ani
    cazuri Urban Rural M F
fără studii              
ciclul primar ( I -IV )              
ciclul gimnazial(V-VIII)              
nivelul
de studii şcoala profesională de arte şi meserii              
liceul ( IX -XII )              
şcoala postliceală              
studii superioare              

total cazuri              

Tabel 6.2.4 Distribuţia victimelor violenţei în familie (cazurilor) după ocupaţie, venituri şi dreptul de proprietate
asupra locuinţei, în perioada raportată
Mediul de
Sex
provenienţă
Număr de
    cazuri Urban Rural M F
fără ocupaţie          
elev / student          
şomer          
casnică          
pensionar          
ocupaţie
salariat          
lucrător pe cont propriu          
patron          
agricultor          
alte situaţii*          
total cazuri          
fără venit          
sub salariul minim pe economie          
între salariul minim şi salariul mediu pe economie          
venituri
peste salariul mediu pe economie          
prestaţii sociale          
alte situaţii*          
total cazuri          
fără locuinţă          
dreptul de proprietate victimă          
proprietate proprietate agresor          
asupra coproprietate          
locuinţei la familia de origine a victimei          
la familia de origine a agresorului          
5
închiriată          
alte situaţii*          

total cazuri          
* - precizaţi

6.2.5 Distribuţia victimelor violenţei în familie (cazurilor) după starea civilă, în perioada raportată

Sex Număr de victime ale violenţei în familie pe grupe de vârstă

Număr de peste
  cazuri M F 14-17 ani 18-25 ani 26-35 ani 36 -45 ani 46 -55 ani 56-65 ani 65 ani
căsătorit/ă                    
necăsătorit/ă                    
starea civilă relaţie consensuală                    
divorţat/ă                    
văduv/ă                    
total                    

Tabel 6. 2.6 Distribuţia victimelor violenţei în familie (cazurilor) după relaţia victimei cu agresorul familial, în
perioada raportată
Domiciliul Număr de victime ale violenţei în familie pe
Număr Sex
victimei grupe de vârstă
de
cazuri 0-17 peste 18 ani
  M F urban rural
maritală              
relaţia    
relaţie consensuală          
victimei cu
agresorul parentală* sau asimilată              
familial filiaţie**              
altă relaţie de rudenie              
alt tip de relaţie***
total                
* victima este părintele iar agresorul este fiul sau fiica
** victima este fiul sau fiica iar agresorul este părintele
*** de exemplu fost soţ, soţia tatălui/şotul mamei etc

Tabel 6.2.7.1 Repartiţia victimelor violenţei în familie (cazurilor) după tipul de violenţă, în perioada raportată
Număr de victime ale violenţei în
Sex
familie pe grupe de vârstă
Număr de
Tipul de violenţă în familie* cazuri M F 0-17 peste 18 ani
fizică          
psihologică          
sexuală          
prin deprivare / neglijare          
economică          
socială          
Cazuri VVF soldate cu
decesul victimei          
Total cazuri          
* se înregistrează forma de violenţă predominantă

Tabel 6.2.7.2 Repartiţia victimelor violenţei în familie (cazurilor) pe tipuri de violenţă după frecvenţa agresiunii,
în perioada raportată
Tipul de violenţă* Număr de Frecvenţa agresiunii

6
cazuri zilnică săptămânală lunară mai rar decât lunară
fizică          
psihologică          
sexuală          
prin deprivare / neglijare          
economică          
socială          
Total cazuri          
* se înregistrează forma de violenţă predominantă

Tabel 6. 2.7.3 Servicii de care au beneficiat victimele violenţei în familie


servicii de care au beneficiat victimele violenţei în familie în perioada raportată
consiliere
decontare măsuri
Tipul de violenţă Consilie Reprezen- asistenţă pentru
consiliere consiliere consiliere asistenţă certificat de
În -re tare în medicală găzduire reinserţie
socială psihologică juridică mediere instanţă socială medico- protecţie
familie* primară şi îngrijire   socială
        legal socială
      şi profesio-
    nală 
fizică
Psiholo-gică                        
sexuală                        
prin deprivare /
neglijare                        
Econo -mică                        
socială                        

Tabel 6. 2.8 Demersuri legale iniţiate sau retrase de către victimele violenţei în familie, în perioada raportată
Demersuri legale iniţiate retrase

certificat medico-legal    
plângere la poliţie    
plângere penală    
obţinere ordin de restricţie    
evacuare agresor    
încredinţare minor    
introducere acţiune de divorţ    
solicitare / majorare pensie de întreţinere    
cerere pentru program vizitare minor    

Tabel 6. 2.9 Risc asociat cazului de violenţă în familie, în perioada raportată


Factori de risc victimă agresor
consum excesiv de alcool    
consum de droguri     6. 3. AGRESORI
antecedente penale     Tabel 6.3.1 Distribuţia agresorilor familiali după grupe de
boli neuropsihice     vârstă şi sex, în perioada raportată
condiţii precare deDistribuţia
viaţă după
adresa de
   
Distribuţia
violenţă în copilărie domiciliu Distribuţia cazurilor pe grupe de vârstă
pe sexe
în familia de origine   sub 14   peste
urban rural
izolare de familie şi prieteni   ani 14-17
  ani 18-25 ani 26-35 ani 36 -45 ani 46 -55 ani 56-65 ani 65 ani
masculin                    
feminin                    
Total                    

Tabel 6.3.2 Distribuţia agresorilor familiali după grupe de vârstă şi sex pe nivel de studii, ocupaţie, venituri şi
dreptul de proprietate asupra locuinţei, în perioada raportată
Număr de
Sex Număr de agresori familiali pe grupa de vârstă    
  agresori
sub 14 14-17 18-25 26-35 36 -45 46 -55 56-65 peste
M F
    ani ani ani ani ani ani ani 65 ani

7
fără studii                      
ciclul primar ( I -IV )                      
ciclul gimnazial(V-VIII)                      
nivelul şcoala profesională de arte şi
de studii meserii                      
liceul ( IX -XII )                      
şcoala postliceală                      
studii superioare                      
număr total de agresori                      
fără ocupaţie                      
elev/student                      
şomer                      
casnică                      
pensionar                      
ocupaţie
salariat                      
lucrător pe cont propriu                      
patron                      
agricultor                      
alte situaţii                      
număr total de agresori                      
fără venit                      
venituri sub salariul minim pe
economie                      
între salariul minim şi
salariul mediu pe economie                      
peste salariul mediu pe
economie                      
prestaţii sociale                      
alte situaţii

număr total de agresori                      


fără locuinţă
                     
proprietate victimă                      
proprietate a

modalitate
Gresor
de deţinere
                     
asupra locuinţei
de coproprietate                      
domiciliu la familia de origine a
victimei                      
la familia de origine a
agresorului                      
închiriată                      
alte situaţii
număr total de agresori                      

Tabel 6.3.3 Relaţia agresorului familial cu victima violenţei în familie, în perioada raportată
Număr de Sex Domiciliul victimei
cazuri
  M F urban rural
maritală          

relaţie consensuală          

relaţia parentală* sau asimilată          


agresorului familial
cu victima filiaţie**sau asimilată          
altă relaţie
de rudenie          
alt tip de relaţie***
total          
*victima este fiul sau fiica iar agresorul este părintele
**victima este părintele iar agresorul este fiul sau fiica
8
*** de exemplu fost soţ, soţia tatălui/şotul mamei etc

Tabel 6.3.4 Servicii acordate agresorilor, în perioada raportată


Număr Sex
Total
Tipuri de servicii servicii
cazuri M F
acordate
consiliere psihologică        
consiliere pentru reinserţie socială şi
ocupaţională        
consiliere juridică        
consiliere şi mediere familială        
facilitare acces la tratamente        

Tabel 6.3.5 Factori de risc ai agresorului familial, în perioada raportată


Factori de risc victimă agresor
onsum excesiv de alcool    
consum de droguri    
7. COPII CU DIZABILITATI
7.1.
antecedente penale    
Număr total de copii cu Distributia pe grupe de varsta
boli neuropsihice Număr de
dizabilităţi domiciliati  in  
0 – 2 ani 3 – 6 ani 7 – 13 ani 14 – 17 ani
asistenţi
condiţii precare de viaţă comuna dumneavoastra   la  
personali
violenţă în copilărie în familia de origine sfârşitul perioadei raportate
   
-numai cude
izolarea certificat
familiede orientare şcolară * (dificultăţi de
şi prieteni    
 
învăţare şi adaptare socioşcolară)  
- cu încadrare în grad de handicap uşor    
- cu încadrare în grad de handicap mediu    
- cu încadrare în grad de handicap accentuat    
- cu încadrare în grad de handicap grav    
* se vor inscrie doar copiii care au NUMAI certificat de orientare scolara fara certificat de incadrare in grad de handicap.
ASISTENTI PERSONALI = doar pentru copiii incadrati in gradul I de handicap.
Obs. Suma celor 4 coloane de la distributia pe grupe de varsta trebuie sa fie egala cu coloana 2 a tabelului, cu exceptia primului rand (copii numai cu certificate de
orientare scolara) unde coloana 2 poate fi mai mare decat suma celor 4 coloane reprezentand grupele de varsta (diferenta reprezentand-o tinerii care au implinit 18
ani).
Atentie! Numarul de copii cu incadrare in grade de handicap trebuie sa fie corelat cu raportul statistic N7 – Numarul de
asistenti personali si plata salariilor cuvenite acestora si nr. total de idemnizatii cuvenite parintilor sau adultului/reprezentant
legal. Aceasta raportare se transmite lunar de un reprezentant din cadrul consiliului local catre Serviciul pentru ingrijire de tip
familial in domeniul asistentei sociale a persoanelor adulte.

7.2.
Numar total de copii cu Numar de copii cu dizabilitati care beneficiaza de servicii
dizabilitati domiciliati in comuna alternative
dumneavoastra la sfarsitul Centre de zi Altele (precizati)
perioadei raportate
- numai cu certificat de orientare scolara (dificultati de
invatare si adaptare socioscolara)
- cu incadrare in grad de handicap usor
- cu incadrare in grad de handicap mediu
- cu incadrare in grad de handicap accentuat
- cu incadrare in grad de handicap grav
Obs.
Datele din Tabelele 5.1. si 5.2. trebuie corelate. Trebuie verificata corespondenta datelor atat pe orizontala cat si pe verticala. La tabelul
5.2. in ultima coloana vor fi precizate ce alte situatii sunt (de ex.: invatamant la domiciliu). Nu vor fi inclusi copiii nescolarizati.

8. SERVICII DE ÎNGRIJIRE DE ZI *
Inclusiv centrele comunitare înființate în cadrul Proiectului ”Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunită ții ”
Categoria de Număr de Sursa de licenta de
Număr de
copii protejaţi în copii care finanţare la functionare
Adresă/ telefon/persoană de personal angajat
Nr.crt Denumirea serviciului** serviciu*** Capacitatea beneficiază înfiinţare***** seria, nr. data
contact /e-mail în cadrul
de eliberarii
serviciului
serviciu****
1            
2              

9
* datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul comunităţilor locale
**centre de zi, centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi, creşe , servicii after school şi orice alt serviciu de îngrijire de zi
***copii cu dizabilităţi -D, copii abuzaţi/neglijaţi/exploataţi - A/N/E; copii ai străzii – S, copii romi – R, ,tineri - T (în cazul în care sunt mai
multe categorii de copii beneficiari ai aceluiaşi serviciu, se va menţiona categoria majoritară), altele (in aceasta categorie vor fi inclusi
beneficiarii care provin din familii sarace, precum si alte categorii care n u se regasesc in cele codificate)
****vor fi menţionaţi toţi copiii beneficiari ai serviciului la sfârşitul perioadei raportate, indiferent de categorie
***** PIN –ANPDC, PHARE, GRANTURI NORVEGIENE,Fonduri structurale, Banca Mondiala, ONG-uri (precizaţi), buget local, buget
judeţean, etc.
In ceea ce priveste categoria de copii care beneficiaza de serviciile de ingrijire de zi pentru fiecare dintre servicii va fi completata numai
categoria majoritara de beneficiari (astfel incat la rubrica „Categoria de beneficiari ai serviciului” sa apara o singura codificare dintre
cele mentionate in subsolul acestui tabel). Nu trebuie combinate intre ele codurile existente si nici adaugate altele noi .
Completarea coloanei „Numar de personal angajat in cadrul serviciului” si „Sursa de finantare la infiintare” este obligatorie.
Va fi raportat in cadrul acestui tabel numarul total al copiilor care beneficiaza de acest serviciu la sfarsitul perioadei raportate
(cazuri active).

9. LOCURI DE JOACA*
LOCURI DE JOACA Numar
Număr de locuri de joaca publice amenajate de primărie
Număr de locuri de joaca private
Total locuri de joacă
*datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul consiliilor locale

10. ASPECTE ORGANIZATORICE*


10.1 Date de contact
PERSOANA DE CONTACT
Adresa TELELEFON FAX MAIL
(Cu atributii in asistenta sociala)

10.1.1.
Comuna: Satele din componenta Numar total de locuitori conform Polulatie de Din care copii 0
comunei ultimului recensamant: etnie roma - 18 ani:

10.2.
  DA NU
Structuri comunitare consultative *
* Structurile comunitare consultative –conform art. 114, alin 2 si 3, din Legea 272/ 2004

10.3
Acreditat
FURNIZORUL DE SERVICII SOCIALE DA NU
DA NU
Serviciu Public de Asistenţă Socială/DAS
Compartiment
Persoana cu atributii de asistenta sociala

10.4.
Număr total de persoane cu atribuţii de asistenţă socială, din care: din care, asistenta sociala
- cu studii superioare de specialitate
- cu studii postliceale de specialitate
- fără studii de specialitate
Se va raporta și personalul angajat în cadrul Proiectului Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității
Se vor raporta fără personalul din cadrul serviciilor sociale aflate în subordinea/coordonarea SPAS/DAS

10.5.
Număr total de persoane cu atribuţii de asistenţă socială care au participat la cursuri de formare pe tema
drepturilor copilului
Tabelul se refera la persoanele care in urma cursurilor au obtinut diplome sau certificate de absolvire in perioada raportata.

10
10.6.
Nr. Nume si prenume persoana cu atributii de asistenta Functie Nivelul si specializarea studiilor
crt. sociala in cadrul primariei

* datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul comunităţilor locale

Obs. Datele din tabelele 10.1.,10.2., 10.3., 10.4.10.5., se refera numai la trimestrul raportat.
INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE PUNCTUL 10:
La completarea acestor tabele vor fi avute in vedere prevederile art. 118 din Legea 272/2004 privind sistemul national de asistenta sociala „(2) Consiliile locale
ale municipiilor, oraselor si comunelor infiinteaza, in subordinea lor, serviciul public de asistenta sociala, la nivel de directie sau, dupa caz, serviciu, cu urmatoarele
atributii principale:
a). Identifica nevoile sociale ale comunitatii si le solutioneaza in conditiile legii;
b). Raspunde de infiintarea, organizarea si furnizarea serviciilor sociale primare;
c). Dezvolta si gestioneaza servicii sociale specializate, dupa caz, in conditiile legii;
d). Incheie conventii de parteneriat si initiaza programe de colaborare cu alte autoritati locale, institutii publice si private, structuri asociative, precum si cu institutii
de cult recunoscute de lege, pentru furnizarea serviciilor sociale dezvoltate, in conformitate cu nevoile locale identificate si cu prevederile planului judetean de actiune;
e). Furnizeaza informatiile si datele solicitate de serviciul public de asistenta sociala judetean, precum si de autoritatile publice centrale cu responsabilitati in
domeniu;
f). Elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniu;
g). Elaboreaza si propune consiliului local al municipiului, orasului sau comunei proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale si a altor masuri de
asistenta sociala, inconformitate cu planul de actiune propriu.
Intocmit,
____________________________
( Nume si prenume, functie, semnatura)

11