Sunteți pe pagina 1din 25

ACORD DE COOPERARE

PRIVIND DERULAREA POAD 2015/2016

nr …. .......... din data ..............

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 223/2014 privind Fondul de ajutor european


destinat celor mai defavorizate persoane, Hotărârea Guvernului nr. 799/2014 privind
implementarea Programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările si
completările ulterioare si cu prevederile Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor
Dezavantajate 2014-2020 adoptat prin Decizia de punere in aplicare a Comisiei Europene
C(2015) 7017 din 14.10.2015 de modificare a Deciziei C(2014) 9102 de aprobare a
programului operațional de asistentă alimentară si materială de bază în vederea acordării de
sprijin prin Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane din Romania, a
fost încheiat prezentul acord intre:

Ministerul Fondurilor Europene (M.F.E), cu sediul în Bucureşti, sector 1, bd. Ion


Mihalache nr. 15-17, cod poștal 011171, telefon 0372/838.500, fax 0372/838.501, prin
reprezentant legal Cristian GHINEA, ministru, in calitate de beneficiar, pe de o parte
si,
Instituția prefectului județul ...................., coordonatoare a Grupului de lucru POAD
constituit la nivelul județului, cu sediul in ...................................................................., telefon
....................., fax ................., reprezentata de ....................., in calitate de prefect
împreuna cu
autorităţile executive ale autorităţilor publice locale din județul .................. participante
la POAD 2015/2016, numite in continuare primăria/primăriile,
in calitate de organizații partenere, pe de alta parte.

1. Definiţii
În prezentul Acord, termeni de mai jos au următoarea semnificație:
a) POAD: Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate finanțat din
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;
b) beneficiar: un organism public sau privat responsabil pentru inițierea sau de inițierea
si implementarea operațiunilor. In Romania, M.F.E. este beneficiar în sensul prevăzut de
Regulamentul (UE) nr. 223/2014;
c) beneficiar final: persoana cea mai defavorizata care beneficiază de ajutoare
alimentare in cadrul POAD. Categoriile de beneficiari finali sunt definite la art.3 alin. (1) din
Hotărârea Guvernului nr. 799/2014, cu modificările și completările ulterioare,
d) organizații partenere: organisme publice care distribuie ajutoare alimentare;
e) furnizori: societăţile comerciale înregistrate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii
Europene, cărora urmare a câștigării selecției de oferte organizată de M.F.E. le-au fost atribuite
contracte de furnizare ajutoare alimentare;
f) furnizare: livrare a cutiilor cu ajutoare alimentare de către furnizori la adresele de
livrare indicate de primarii, conform cantităților contractate si la datele din graficele de livrare;
g) distribuție: împărțire, repartizare pe fiecare beneficiar final, eligibil la data
distribuției, a ajutoarelor alimentare, realizată si certificată de primăriile participante la POAD.

1
2. Cadru general
2.1. M.F.E.. asigură punerea in aplicare a POAD in Romania, in conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 223/2014 si Hotărârea Guvernului nr. 799/2014 cu modificările si
completările ulterioare.
2.2. In cadrul POAD 2015/2016 fiecare beneficiar final primește 2 cutii cu conținut
identic. Fiecare cutie conține următoarele produse alimentare, unități de ambalaj si cantități,
așa cum sunt detaliate în tabelul de mai jos.:
Număr Greutate
Produs Ambalare
ambalaje (kg sau litri)
Faină albă de grâu punga de 1 kg. 1 1,000
Mălai punga de 1 kg. 2 2,000
Paste făinoase punga de 400 g. 1 0,400
Ulei sticla din plastic de 1 l. 2 2,000
Zahăr punga de 1 kg. 1 1,000
Conserva carne de vita cutie metalica de 300 g. 1 0,300
Conserva pateu de ficat de porc cutie metalica de 200 g. 1 0,200
Orez punga de 1 kg. 1 1,000
Conserva de pasta de tomate cutie metalica de 400 g. 1 0,400
Fasole boabe punga de 500 g. 1 0,500

2.3. Furnizorii livrează la adresele de livrare numărul de cutii corespunzător numărului


de beneficiari comunicat de primarii așa cum este menționat in anexa 1.
2.4. Livrările se fac de către furnizori la primarii in 4 transe de maximum 15 zile
calendaristice fiecare, conform graficului de livrări comunicat de M.F.E. si/sau furnizor.
2.5. Distribuția ajutoarelor alimentare beneficiarilor finali este făcută de primarii în baza
listelor de distribuție, acestea asumând corectitudinea completării listelor si a distribuției.
In conformitate cu Programul operațional POAD semnat de M.F.E. cu Comisia
Europeana, distribuția pe listele inițiale se face in doua etape succesive, cate o cutie pe fiecare
etapa, cu finalizare in maximum 45 de zile calendaristice de la ultima recepţie de ajutoare
alimentare.
2.6. Instituția prefectului reprezintă primăriile din județ in relația cu M.F.E. Persoanele
de contact cu M.F.E. sunt desemnate in cadrul Grupului de lucru constituit prin ordin al
prefectului.
2.7. Organizațiile partenere semnatare ale prezentului Acord, vor avea autorizație pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu legile in vigoare.

3. Obiectul, atribuții si obligații, durata acordului


3.1 Acordul stabileşte atribuțiile si competentele parților semnatare in derularea POAD.
3.2. Prevederile prezentului Acord se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 799/2014 cu modificările şi completările ulterioare.
3.3. Prezentul Acord produce efecte de la data semnării lui de către părți, până la data
epuizării stocului de ajutoare alimentare alocat si recepționat de primarii, finalizării distribuției
către beneficiarii finali si trimiterea de către Instituția prefectului a Raportului anual la M.F.E.

4. Numărul de cutii alocate si valoarea acestora


4.1. Alocarea de cutii pe fiecare județ a fost stabilita de M.F.E. în funcţie de numărul de
beneficiari finali transmis de Instituția prefectului.
4.2. Alocarea pentru județul ………. pentru POAD 2015/2016 este de …… cutii.
4.3. Alocarea pentru fiecare primărie din județ este menționata in anexa 1. „Adresele de
livrare, numărul de cutii de livrat primăriilor, persoane de contact si împuternicite sa semneze
documentele de recepție si de gestiune
4.4. Valoarea unei cutii cu ajutoare alimentare distribuita in județul …….. in cadrul
POAD 2015/2016 este de …. lei fără TVA si …. lei cu TVA.

2
5. Calitatea produselor alimentare, ambalarea, marcarea
5.1. Condițiile detaliate privind calitatea, ambalarea, etichetarea, termenul de
valabilitate si marcarea ajutoarelor alimentare sunt prezentate in anexa 2.
5.2. La recepția in depozit, reprezentantul/gestionarul primăriei verifica îndeplinirea
condițiilor de la pct. 5.1.

6. Depozite si persoane de contact


6.1. Depozitele puse la dispoziție pentru derularea POAD de către primarii figurează in
anexa 1.
6.2. Depozitele de la pct. 6.1. trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:
a) să beneficieze de cai de acces pentru autotrenuri;
b) sa asigure condiții pentru păstrarea calităţii şi cantităţii produselor alimentare
depozitate, pe toată perioada de depozitare, până la finalizarea distribuirii din depozit;
c) sa aibă condiții de paza si asigurarea produselor împotriva furturilor.
6.3. Persoanele de contact la depozit si cele împuternicite sa facă recepția si sa semneze
documentele de recepție sunt cele comunicate de primarii prin Instituția prefectului.
Primăriile vor lua masuri ca aceste persoane sa nu fie schimbate după comunicarea lor
la M.F.E. si sa fie prezente la depozit la livrare, conform graficului de livrări comunicat de
M.F.E. si furnizor.

7. Furnizarea ajutoarelor la primarii si graficul de livrări


7.1. Furnizarea este făcută in 60 de zile calendaristice, începe in a 11-a zi de la data de
începere comunicată de M.F.E. furnizorului si este defalcată pe 4 tranşe de livrare de cate 15
zile calendaristice. Contractul de livrare admite din partea furnizorului si livrări cu devansarea
acestor termene în baza unor grafice corespunzătoare transmise la M.F.E., având acordul
primăriilor si al Instituțiilor prefectului interesate.
7.2. Furnizarea cutiilor cu ajutoare alimentare se face la adresele si in cantitățile
menționate în anexa 1, conform graficului de livrări.
7.3. Graficul de livrări este întocmit pentru fiecare din cele patru transe. Graficul nu va
prevedea livrări in zilele de sâmbăta, duminica si sărbătorile legale, cu excepția cazurilor când
furnizorul convine cu autorităţile executive ale autorităţilor publice locale, cu acordul Instituției
prefectului, si livrări în aceste zile.
7.4. Livrările in cadrul fiecărei tranşe vor fi făcute de furnizor către toate județele din
lot, proporțional cu ponderea acestora in cantitatea totala de cutii de livrat pe tranşă.
7.5. Graficul de livrări pentru fiecare tranşă este comunicat de către furnizor M.F.E. si
Instituției prefectului, cu cel puțin 5 zile înainte de prima data de livrare din tranşa la care se
referă. Instituția prefectului retransmite acest grafic către primăriile interesate.
7.6. Pentru buna pregătire si derulare a recepțiilor la adresele de livrare, cat si pentru
convenirea unor eventuale modificări de grafic, furnizorului îi este solicitat prin contract sa țină
legătura operativ cu primăriile. Modificarea cantităților si datelor de livrare din graficele
comunicate, se poate face numai de comun acord cu reprezentanții primăriilor sau la cererea
acestora si cu acordul grupului de lucru constituit la Instituția prefectului care le transmite
M.F.E., furnizorul menținând cantitatea totală de livrat pe fiecare tranşă, conform contractului.

8. Recepția in depozitul primăriei


8.1. La fiecare furnizare/recepție de ajutoare alimentare, persoana împuternicită pentru
gestionarea acestora are următoarele obligaţii:
a) confirma prin completarea Procesului verbal de recepție cantitativa si calitativa
(anexa 3), următoarele:
i) cantitatea şi calitatea ajutoarelor alimentare furnizate/recepționate;
ii) respectarea condițiilor de ambalare si etichetare a produselor alimentare furnizate,
iii) încadrarea in durata ceruta a termenului de valabilitate,
b) primește de la reprezentantul operatorului prezent la livrare: avizul de expediție al
mărfii, declarația de conformitate, certificatul de calitate si buletinul de analiza;

3
c) întocmește, semnează si păstrează in evidentele de gestiune ale depozitului fisa de
magazie si documentele de intrare-ieșire.
8.2. Documentele de gestiune se păstrează la depozit pe timpul derulării POAD si apoi
se arhivează la primărie pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la sfârșitul anului întocmirii
acestora.
8.3. În cazul în care reprezentanții primăriei prezenți la livrare constată :
a) lipsa avizului de expediție, a certificatului de calitate, a declaraţiei de conformitate si
a buletinului de analiza ;
b) neconformitatea cu cerinţele de calitate de la art. 1 « Condiții de calitate » din anexa
2;
c) neconformitatea cu cerințele de la art. 2 „ Condiții de ambalare, inscripționare și
termen de valabilitate” din anexa 2;
d) paleti deteriorați, cutii deteriorate sau cu conținut incomplet, ambalaje de alimente
deteriorate ;
aceștia refuză recepția livrării respective, integral sau parțial, sesizează imediat Grupul
de lucru POAD constituit la Instituția prefectului si informează M.F.E.. Livrarea din grafic se
considera neefectuata sau efectuata parțial doar pentru numărul de cutii conforme recepționat.
8.4. In situațiile de la pct. 8.3. operatorul economic este obligat sa înlocuiască lotul
respectiv in termen de 10 zile calendaristice.

9. Reclamații privind calitatea produselor recepționate


9.1. Instituția prefectului si primăriile pot reclama calitatea produselor recepționate la
ANSVSA, pentru acele caracteristici care nu au putut fi verificate in condiții normale la
recepție (vicii ascunse) si numai pentru produsele aflate la data reclamației in depozitele
menționate in anexa 1.
9.2. Distribuția cutiilor din lotul reclamat va fi oprita pana la sosirea rezultatelor de la
ANSVSA iar eventuala reluare a distribuției se va face in conformitate cu instrucțiunile primite
de la ANSVSA.

10. Distribuția către beneficiarii finali


10.1. Distribuția se face pe baza listelor inițiale si a listelor de suplimentare. Listele
inițiale sunt primite de la serviciile deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice,
Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă şi de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru
beneficiarii menţionaţi in H.G. nr. 799/2014 la art. 3 alin. (1) lit. a) - g), şi sunt întocmite de
primarii pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. h), conform evidenţelor proprii.
10.2. Eventualele cantități excedentare cat si nevoi neacoperite vor fi comunicate de
primarii Instituției prefectului, daca este posibil, înaintea termenului de 45 de zile, în așa fel
încât Instituția prefectului să poată organiza compensările în cadrul județului cat si cu alte
județe, pana la terminarea termenului de 45 de zile sau imediat după acesta.
10.3. Compensarea necesarului neacoperit din unele primarii cu excedentele de la alte
primarii, este prioritară fata de distribuția de cantități suplimentare în primăriile cu excedente.
10.4. La terminarea distribuției, la listele de distribuție, inițiale si/sau de suplimentare
vor fi anexate „Declarația de conformitate”, conform formularului de la anexa 5 si „Sinteza
masurilor auxiliare” realizate la nivelul primăriei, conform formularului de la anexa 6.

11. Controale
11.1. Controlele în cadrul POAD sunt efectuate conform “Instrucțiunilor pentru
realizarea controalelor in derularea POAD”.
11.2. In cadrul POAD vor fi efectuate controale pe 4 tematici, după cum urmează:
1. control la livrare/recepție, condițiile de depozitare si documente de gestiune;
2. control la distribuție, eligibilitatea distribuției de ajutoare alimentare;
3. control la furnizor: procesul de producție, ambalare, inscripționare;
4. control pentru verificarea reclamațiilor privind calitatea produsele distribuite.
11.3. Instituții care au atribuții de control în derularea POAD:
4
- Instituția prefectului prin Grupul de lucru POAD realizează controalele cu tematicile 1
si 2 de mai sus, in conformitate cu H.G. nr. 799/2015 lit. D alin. e), f) si g) din anexa.
- ANSVSA realizează controalele cu tematicile 3 si 4 de mai sus, in conformitate cu
H.G. nr. 799/2014 lit. E din anexa.

12. Raport anual si comunicări intre părți


12.1. Instituția prefectului întocmește şi trimite la M.F.E. până la data de 1.05. 2017,
termen care poate fi prelungit in funcție de începerea furnizării ajutoarelor alimentare dar nu
mai târziu de 15.06.2017, un raport referitor la distribuirea ajutoarelor alimentare care i-au fost
furnizate în cadrul prezentului acord.
Raportul va conține o prezentare a derulării POAD, nereguli si dificultăți in derulare,
propuneri pentru îmbunătățirea derulării.
Raportul va avea si doua anexe conform formularelor din anexa 4 si 6 la prezentul
Acord.
Cele doua anexe sunt elaborate in baza sintezelor centralizate de la primarii, respectiv
sinteza privind derularea POAD la nivelul primăriilor, conform anexei 4 si sinteza privind
desfășurarea masurilor auxiliare POAD, conform anexei 6.
Raportul se va întocmi numai după finalizarea distribuției ajutoarelor alimentare la
nivelul fiecărei primarii din județ.
12.2. Pentru urmărirea permanenta si operativa a derulării si realizării POAD, inclusiv
ca baza pentru comunicări si raportări către instituții publice centrale sau către Comisia
Europeana, Instituția prefectului va trimite la M.F.E. o situație operativa săptămânală.
Aceasta va fi transmisă in fiecare luni, începând cu prima luni după săptămâna de
începere a furnizărilor POAD in județul respectiv si pana la terminarea furnizărilor, prin posta
electronica la adresa contact.poad@fonduri-ue.ro , menţionând localitatea, cantitatea şi numărul
de proces-verbal;
12.3. Comunicările între părţi se pot face prin posta, prin fax sau posta electronică, cu
confirmarea primirii comunicării de către destinatar făcută tot prin posta electronică.

13. Forţa majoră


13.1. Orice eveniment neprevăzut si de neînlăturat, independent de voința părţilor,
intervenit după data semnării acordului si care împiedică executarea acestuia, este considerat ca
forță majoră si exonerează de răspundere partea care o invoca. 
13.2. Partea care invoca forța majoră trebuie sa anunțe cealaltă parte in termen de 5 zile
de la data apariției respectivului caz de forță majoră si sa-i transmită actele doveditoare
eliberate de Camera de Comerț si Industrie in termen de cel mult 15 zile de la aceeași data.
  13.3. Partea care invoca forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte data încetării
cazului de forță majoră in termen de 5 zile de la încetare.
13.4. Daca forța majora acționează pe o perioada mai mare de 1 luna, fiecare parte va
avea dreptul sa notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a prezentului acord, fără ca
vreuna din parți sa poată pretinde celeilalte daune-interese.

14. Arhivarea documentelor


14.1. Ministerul Fondurilor Europene încredinţează către primării păstrarea şi arhivarea,
pentru o perioadă de minim 3 ani după terminarea fiecărui POAD anual la care se referă, a
originalelor documentelor privind derularea POAD, respectiv:
a) lista inițială împreună cu documentele justificative care dovedesc încadrarea în
categoriile de beneficiari prevăzute la art. 3 alin. (1) din HG 799/2014 doar pentru persoanele
adăugate pe listă si cu declarația de conformitate;
b) lista de suplimentare împreună cu documentele care atestă apartenenţa la categoriile
eligibile a celor care au fost înscrişi pe listă si dispoziţia primarului si cu declarația de
conformitate;
c) procesele-verbale de recepţie şi tabelele centralizatoare;
d) documentele de redistribuire între autorităţile executive ale autorităţilor publice
locale;
5
e) documentele de evidenţă a gestiunii;
f) sinteza privind derularea POAD la nivelul primăriei, conform anexei 4 ;
g) sinteza privind desfășurarea masurilor auxiliare, conform anexei 5;
h) alte documente emise sau primite privind POAD.
14.2. Instituția prefectului păstrează şi arhivează, pentru o perioadă de minim 3 ani după
terminarea fiecărui POAD anual la care se referă, originalele documentelor privind derularea
POAD emise sau primite;
14.3. Instituția prefectului si primăriile se obliga sa permită accesul la documentele
păstrate si arhivate persoanelor care efectuează controale din partea Grupului de lucru,
Autorității de management si a altor autorități competente.

15. Modificarea acordului


Părţile pot modifica prezentul Acord prin act adiţional.

16. Soluţionarea litigiilor


16.1. Pârtile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care poate apărea în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
acordului.
16.2. Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă din prezentul acord, fiecare poate solicita ca disputa să fie
soluţionata de către instanţele judecătorești din România.
16.3. Interpretarea prezentului acord se face conform legii romane, cu respectarea
legislației comunitare specifice in materie.

17. Limba care guvernează acordul


Limba care guvernează acordul este limba română.

18. Legea aplicabilă a acordului


Acordul va fi interpretat conform legilor din România.

19. Dispoziţii finale


19.1. Prezentul Acord produce efecte de la semnarea sa de către toate părţile. Data
încheierii prezentului acord este data semnării de către ultima parte semnatara si va fi trecuta de
aceasta sub numărul acordului.
19.2. Semnarea Acordului de către primăriile din județ se face prin grija Instituției
Prefectului.
19.3. Numărul acordului este dat de către M.F.E.
19.4. Acordul a fost încheiat în …. exemplare, toate având aceeași valoare juridică câte
un exemplar pentru fiecare parte.

Ministru Prefect

Cristian GHINEA

Ministerul Fondurilor Europene Instituția Prefectului

Primar
Primăria ………………………

Primar
Primăria ………………………
6
Anexe:

Anexa 1 Adresele de livrare, numărul de cutii de livrat/distribuție primăriilor, persoane de


contact la depozit/persoane împuternicite sa semneze documentele de recepție si gestiune;

Anexa 2 Condiții de calitate, ambalare, inscripționare si termene de valabilitate;

Anexa 3 Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă;

Anexa 4 Sinteza privind derularea POAD (la nivelul primăriilor/prefecturilor);

Anexa 5 Declaraţie de conformitate;

Anexa 6 Sinteza privind desfășurarea masurilor auxiliare (la nivelul primăriilor/prefecturilor).

7
Anexa 1

Adresele de livrare, numarul de cutii de livrat primăriilor/distributie, persoane de contact


si imputernicite sa semneze documentele de receptie si de gestiune

judetul ………
Persoane de contact la
Număr de depozit/persoane
cutii de imputernicite sa semneze
livrat/distrib documentele de receptie si
Nr. crt Adresa de livrare utie gestiune

8
Anexa 2

Conditii de calitate, ambalare, inscriptionare si termene de valabilitate


Ajutoarele alimentare furnizate vor respecta următoarele condiţii de calitate, ambalare,
inscripționare și termene de valabilitate.
Specificațiile tehnice pentru produsele alimentare din prezentul Caiet de sarcini sunt
cerinte minime și obligatorii. Este acceptată folosirea și a altor ingrediente în funcție de
specificațiile tehnice ale fiecărui producător, cu respectarea cerințelor minime ale Caietului de
sarcini și respectarea legislației în vigoare.

1. Condiții de calitate

1.1. Condiții de calitate pentru făina alba de grâu


Făina de grâu este produsul obţinut prin macinarea graului după o prealabilă curăţare.
Făina albă de grâu furnizata va fi tip 650 si va respecta proprietățile organoleptice,
fizice şi chimice prevăzute în Ordinul nr. 250/531/83 din 2002 al ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea,
conţinutul, ambalarea, etichetarea şi calitatea făinii de grâu destinate comercializării pentru
consum uman, modificat prin Ordinul  nr. 545/823/328 din 2003 privind modificarea Ordinului
ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, al ministrului sanatatii si familiei si al
presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 250/531/83 din 2002
pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, conţinutul, ambalarea, etichetarea şi calitatea
făinii de grâu destinate comercializării pentru consum uman.

Caracteristici organoleptice Condiţii de admisibilitate


aspect masa purverulenta
culoarea alb-gălbui cu nuanţa slab-cenuşiu şi cu particule fine de
tărâţe
miros plăcut, specific fainii de grâu, fără miros de mucegai, de
încins sau alt miros străin
gust normal, puțin dulceag, nici amar, nici acru, fără scrâșnet
la mestecare (datorita impurităților minerale:pamant,
nisip etc.)
Nu se admite prezenta insectelor sau a acarienilor in nici un stadiu de dezvoltare

Caracteristici fizico chimice Condiţii de admisibilitate


Umiditate %, maximum  14,5
Aciditate grade, max.   2,8
Conţinut de cenuşă raportat la substanţa uscată %, max.  0,65
Conţinut în cenuşă insolubilă în HCl 10%, %, max.   0,2
Impurităţi sub formă de pulbere, g/kg  3,0
metalice sub formă de aşchii lipsă
Conţinut de gluten umed %, min. în funcţie de cerinţele tehnologice
Indice de deformare a glutenului, milimetri în funcţie de cerinţele tehnologice
Conţinut de substanţe proteice raportat la substanţa
în funcţie de cerinţele tehnologice
uscată %, minimum
Indice de cadere, secumde, minimum în funcţie de cerinţele tehnologice
Indice Zeleny în funcţie de cerinţele tehnologice
Granulaţie: în funcţie de cerinţele tehnologice
9
1.2. Condiții de calitate pentru mălai
Malaiul este fabricat prin măcinarea porumbului în prealabil degerminat.
Materia primă folosită la obţinerea produsului trebuie să corespundă documentelor
tehnice-normative de produs SR 5447 - ,,Porumb boabe pentru consum alimentar" (categoria I)
și normelor sanitare în vigoare. Mălaiul se fabrică conform instrucţiunilor tehnologice și
normelor interne aprobate cu respectarea normelor sanitare în vigoare.

Caracteristici organoleptice Condiţii de admisibilitate


culoarea galbenă portocalie specifică porumbului din care provine,
cu particule alb-gălbui;
miros caracteristic, fără miros străin;
gust plăcut, specific, fără gust amar, fără scrâşnet in
mestecare;
infestare lipsă.

Caracteristici fizico-chimice Condiții de admisibilitate


Umiditate, % maxim 15,5
Finețe - rest pe sita nr. 22 (țesături din sarma de otel
1000 microni STAS 8285-77), % maxim 2
Finețe - trece prin sita nr. 55 (din bronz fosforos 372
microni STAS 8285-77), % maxim 20
Impurități metalice:
- sub forma de pulbere mg/kg, maxim 3
- sub forma de așchii lipsa
Continut maxim de grasime, % maxim 1,5

1.3. Condiții de calitate pentru pastele făinoase scurte


Specificația tehnica se refera la pastele făinoase, obținute din faina de grâu alba 550
grifică si apa, fabricate pe linii tehnologice continui cu respectarea dispozițiilor legale sanitare
si destinate comercializării pentru consumul uman. Faina de grâu, ca materie prima de baza,
trebuie sa corespunda SR 877/1996 si Ordinului nr.250/531/83 din 2002, cu modificările si
completările ulterioare.

Caracteristici organoleptice: Condiții de admisibilitate


aspect Suprafața neteda, fără striațiuni, fără urme de faina;
translucide; in ruptura aspect sticlos; se admit particule
punctiforme de culoare slab bruna pana la roșcat;
culoare Alb gălbuie, uniforma
miros si gust Caracteristic, fără miros, gust străin si / sau de mucegai.
comportarea la fierbere După fierbere ( 8-10 min), trebuie sa fie elastice, sa nu se
lipească intre ele, sa nu formeze conglomerate, sa-si
păstreze forma, sa nu se desfacă la încheieturi.
Apa in care s-au fiert pastele făinoase poate fi slab
opalescenta si fără sediment
Corpuri străine Lipsa
Infestare Lipsa

Caracteristici fizico – chimice si mecanice Condiții de admisibilitate


Umiditate, % max. 13
10
Aciditate, grade, max. 3,2
Conținutul de proteina bruta, rap. la substanța uscata, % 11
min.
Creștere in volum la fierbere, % min. 250
Cenușa insolubila in acid clorhidric, % max. 0,2
Condiții microbiologice - limite admise de contaminanți conform legislației in vigoare

1.4. Condiții de calitate pentru ulei


Produsul „ulei comestibil tip A” este obținut din semințe de floarea soarelui prin presare
sau extracție cu solvent si rafinare.
Uleiul comestibil este fabricat după instrucțiuni tehnologice aprobate de către organul
central coordonator, cu respectarea dispozițiilor legale sanitare.
Materia prima si materialele auxiliare utilizate la fabricarea uleiului rafinat de floarea
soarelui trebuie sa corespunda STAS 12/1-84, documentelor tehnice normative de produs si
dispozițiilor legale sanitare.

Caracteristici organoleptice Condiţii de admisibilitate


Aspect la 600 C, sau la 15° C in Limpede, fără suspensii si sediment
cazul uleiului ambalat
Culoarea galbenă
Miros si gust plăcut, fără miros si gust străin;

Caracteristici fizico-chimice Condiții de admisibilitate


Aciditate libera exprimata in acid oleic , % max. 0,1
Culoare de iod, mg l/100 cm3, max. 7
Apa si substanțe volatile, % max. 0,06
Impurități insolubile in eter etilic, % max. 0,05
Săpun, % max. 0,02
Substanțe organice nesaponificabile, % max. 1
Indice de iod, g, l/100g 119-135
Indice de saponificare, mg KOH/g 184-198
Indice de peroxid, meq /kg. max. 12
Plumb, mg/kg, max. 0,1
Cupru, mg/kg, max. 0,4
Zinc, mg/kg, max. 5
Arsen, mg/kg, max. 0,05

1.5. Condiții de calitate pentru zahar


Va fi furnizat zahar alb de calitate „standard”, asa cum este definit de Regulamentul
(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului european și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007
ale Consiliului.

1. Zahărul alb de calitate standard are următoarele caracteristici, in conformitate cu


Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, anexa III, lit. B (II):
a) este de calitate buna, corecta si vandabila; este uscat, sub formă de cristale granulate
omogene care curg liber;
b) gradul minim de polarizare: 99,70;
c) conţinutul maxim de umiditate: 0,06 %;

11
d) conţinut maxim de zahăr invertit: 0,04 %;
e) numărul de puncte stabilit la punctul 2, de mai jos, nu depăşeşte 22 şi nici nu
depăşeşte:
- 15 pentru conţinutul de cenuşă;
- 9 pentru tipul de culoare, stabilit prin metoda Institutului pentru tehnologie agricolă
din Brunswick ("metoda Brunswick");
- 6 pentru culoarea soluţiei, stabilită prin metoda Comisiei internaţionale pentru
uniformizarea metodelor de analiză a zahărului (International Commission for Uniform
Methods of Sugar Analysis) ("metoda ICUMSA").

2. Un punct corespunde cu:


a) 0,0018 % conţinut de cenuşă, stabilit prin metoda ICUMSA la 28° Brix;
b) 0,5 unităţi de tip de culoare, stabilite prin metoda Brunswick;
c) 7,5 unităţi ale culorii soluţiei, stabilite prin metoda ICUMSA.

3. Metodele pentru stabilirea factorilor menţionaţi la punctul 1 de mai sus, sunt cele
utilizate pentru stabilirea factorilor din cadrul măsurilor de intervenţie.

1.6. Caracteristici de calitate pentru conserva din carne de vită în suc propriu
Conservele din carne de vita in suc propriu vor respecta conditiile din Ordinul nr.
560/1.271/339/210/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului
sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor si al
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor pentru
aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne.
Produsul « conservă din carne de vită » este obținut din carne de vita, cu adaos de șoric
si condimente, amidon nativ, sare, potențator de gust si este ambalat in recipiente închise
ermetic si tratate termic (sterilizate). Nu se admite utilizarea carnii de porc sau de pasare
separate mecanic, precum şi a proteinelor de origine vegetala.

Caracteristici organoleptice Condiții de admisibilitate


Aspect la 100 C Compact, textura omogena, conținând mici bucăți de grăsime
animala in masa produsului si aspic la suprafața
Culoare Culoare specifica cărnii fierte, in cazul utilizării nitriților,
culoarea va fi roz-roșiatica
Gust si miros Caracteristica ingredientelor folosite, fără gust si miros străin

Caracteristici fizico-chimice Condiții de admisibilitate


Conținut de carne, min. % 60
Conținut de grăsime, max. % 10
Conținut de sare, max. % 2
Conținut de amidon, max. % 3,5

Caracteristici microbiologice Condiții de admisibilitate Metoda de analiza


Bacterii aerobe ufc/g absent SR ISO 8924/95
Bacterii anaerobe mezofile ufc/g absent SR ISO 8924/95

Nivelurile maxime de contaminanți: metale grele, micotoxine, pesticide, contaminanți


radioactivi, rezidiuri de medicamente veterinare, trebuie sa fie in concordanta cu legislația țării
în care produsul este pus pe piața.
Determinarea metalelor grele si analiza microbiologica se efectuează in caz de litigiu.
Caracteristicile respective sunt garantate de producător.

1.7. Caracteristici de calitate pentru conserva de pateu de ficat de porc

12
Conservele de pateu de ficat de porc vor respecta conditiile din Ordinul nr.
560/1.271/339/210/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului
sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor si al
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor pentru
aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne.
Produsul «pate de ficat» este obținut din ficat de porc, carne cap porc, șorici, grăsimi
animale, supa de la fierberea capului de porc, ceapa, sare, proteina de origine animala,
condimente, glutamat monosodic, nitrit de sodiu, acid ascorbic, ascorbat de sodiu. La fabricarea
pateului de ficat nu se admite utilizarea carnii de porc sau pasăre separate mecanic, a
amidonului sau amidonului modificat şi a proteinei de origine vegetala.

Caracteristici organoleptice Condiții de admisibilitate


Aspect Masa compacta,
Culoare Culoare specifica ficatului fiert
Gust si miros Caracteristica ingredientelor folosite, fără gust si miros străin

Caracteristici fizico-chimice Condiții de admisibilitate


Conținut de ficat, min. % 15
Substanțe grase, max. % 30
Conținut de sare, max. % 2

Caracteristici microbiologice Conditii de admisibilitate Metoda de


analiza
Bacterii aerobe ufc/g absent SR ISO 8924/95
Bacterii anaerobe mezofile ufc/g absent SR ISO 8924/95

Nivelurile maxime de contaminanți: metale grele, micotoxine, pesticide, contaminanți


radioactivi, reziduuri de medicamente veterinare, trebuie sa fie in concordanta cu legislația tarii
in care produsul este pus pe piața.
Determinarea metalelor grele si analiza microbiologica se efectuează in caz de litigiu.
Caracteristicile respective sunt garantate de producător.

1.8. Condiții de calitate pentru orez


Va fi furnizat orez decorticat de calitatea II, asa cum este definit si cu respectarea
conditiilor de calitate din standardul roman SR 1126/2007 referitor la orezul decorticat, slefuit
si polizat obtinut prin prelucrarea mecanica a orezului brut alimentar destinat consumului
uman.
Aplicarea SR 1126/2007 rezulta din textul ghidului comun ISO/CEI 2:1996 al
Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO) si al Comisiei electrotehnice internationale
(CEI) care mentioneaza ca „ Ca regulă generală, standardele nu sunt obligatorii, acestea având
o aplicare voluntară. În anumite cazuri, implementarea poate fi obligatorie (cum ar fi în
domeniile legate de securitate, instalaţii electrice sau în contracte publice).”

Caracteristici organoleptice Condiţii de admisibilitate


Aspect Boabe complet decorticate
Culoare Alba pana la alb-galbuie
Caracteristic, fara miros strain (de mucegai, de incins, de
Miros rozatoare etc.)
Gust Placut, specific

Caracteristici fizico-chimice Valori maxime admise %


Corpuri straine anorganice 0.5

13
0.5

Corpuri straine organice


Boabe galbene 5
Boabe cu dungi rosii 12
Boabe nedezvoltate
(deculoare verde) 5
Boabe gipsate 10
Sparturi (brizura) 20
Umiditate 15

1.9. Condiții de calitate pentru pentru conservele de pasta de tomate


Conservele de pasta de tomate vor respecta conditiile din SR 6/1995.
Caracteristici organoleptice Condiţii de admisibilitate
Culoare Rosu intens pana la caramiziu, uniforma in toata masa;
Miros Placut specific concentratelor de tomate, fara miros străin;
Gust plăcut, specific concentratelor de tomate, fără gust strain;
Caracteristici microbiologice Fara incarcatura microbiologica;

Caracteristici fizico-chimice Conditii de admisibilitate


Aspect Masa omogena fin strecurata, fara corpuri straine
(seminte, pielite, frunze, pedunculi), fara semne de mucegai sau
alterare;
S.U. – min. 240 R
Sare % - max. 1
Aciditate totala exprimata in
acid acetic si raportat la 10
substanta uscata solubila % max
Aciditate volatila exprimata in
acid acetic si raportat la 0,5
substanta uscata solubila %
max.

1.10. Condiții de calitate pentru pentru fasole boabe


Va fi furnizata fasole boabe, alba sau caracteristica soiului, aleasa si preambalata, din
soiuri superioare, provenita din cultura aceluiasi an, cu boabe dezvoltate normal, ajunse la
maturitate, respectand conditiile STAS 2963-89.
Caracteristici organoleptice Condiţii de admisibilitate
Culoarea alba sau caracteristica soiului

Miros plăcut, caracteristic fasolei uscate,


cu aroma bine exprimata, fara miros de mucegai, de incins,
de substante chimice etc.
Gust plăcut, caracteristic fasolei uscate sanatoase,
fara gust strain de mucegai, de incins, de substante chimice
etc.
Infestare – drojdii lipsă
si mucegaiuri

Caracteristici fizico-chimice Conditii de admisibilitate

14
Boabe de aceiasi culoare min. 97%

min. 90%
Boabe caracteristice soiului
corpuri straine max. 2% din care minerale max. 0,2%
(corpuri inerte minerale si organice, boabe sparte, alterate,
Corpuri straine
mucegaite, incoltite, seci, arse, incinse, atacate de gargarita
fasolei si de boli, boabe patate, seminte de alte plante) ;
Continut de săruri 2%; fără reziduri de pesticide aflate pe suprafata bobului.

2. Condiții de ambalare, inscripționare și termenul de valabilitate


Ambalajele vor fi confectionate din materiale care respecta prevederile Regulamentului
(CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind
materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a
Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE.

2.1. Condiții de ambalare, inscripționare si termenul de valabilitate pentru făină,


mălai, zahăr, orez si fasole boabe

2.1.1. Condiții de ambalare pentru făină, mălai, zahăr , orez si fasole boabe
Ambalarea se face în pungi de 1 kg iar pentru fasole în pungi de 500 g. Materialul
pentru ambalarea este:
- pentru făină: hârtie albită şi satinată, cu o folie sau doua, cu o densitate cuprinsă între
75 si 80 gr/m2;
- pentru mălai și zahăr: hârtie albită şi satinată, cu o folie sau doua, cu o densitate
cuprinsă între 75 si 80 gr/m2 sau din folie de polipropilenă;
- pentru orez si fasole boabe: folie de polipropilena transparenta.
Pungile din polipropilenă vor avea fund plat şi pot avea lipituri longitudinale pe una
din fete.
Produsul şi ambalajele trebuie să fie identice cu cele aflate în circuitul comercial
obişnuit.

2.1.2. Condiții de inscripţionare a ambalajelor pentru faina, mălai, zahar, orez si


fasole boabe
Pungile din polipropilenă sunt inscripționate pe două fețe, cea frontala (A) si cea
posterioara (C). Pungile din polipropilena pot avea lipituri longitudinale pe una din fețe.
Pungile de hârtie sunt inscripționate pe toate cele 4 fete, respectiv cea frontala (A), cea
posterioara (C) și cele două fețe laterale (B) - cea din dreapta, (D) - cea din stânga privind la
fața (A).
Inscripţionările trebuie să fie estetice şi lizibile. Pungile trebuie să fie închise
corespunzător. Pe pungi, furnizorul nu-şi va trece coordonatele şi sigla dacă nu este producător,
ambalator sau distribuitor. Imprimarea informațiilor pe ambalaje trebuie sa nu permită
modificarea sau îndepărtarea lor fără a lăsa urme vizibile. Cerneala sau tuşul utilizate nu trebuie
să contamineze produsul. Inscriptionarile trebuie să conțină cel puțin următoarele informații și
se vor face după cum urmează :

Faţa frontala A cuprinde atât pentru pungile de hârtie cat si pentru cele de polipropilena:
a) Guvernul României și sigla Guvernului;
b) produsul conținut de punga;
c) sigla Uniunii Europene;
d) mențiunea “Nu este de vânzare”;
e) greutatea neta a produsului din punga.

15
Fața dorsala C la pungile de hârtie, cuprinde aceleași informații ca fața frontala A, iar
la pungile de polipropilena, pe doua coloane, informațiile de la fețele laterale B si D de mai jos.

Faţa laterală B numai la pungile de hârtie:


a) produsul conținut de punga;
b) greutatea neta a produsului din punga;
c) numele şi adresa producătorului, ambalatorului, distribuitorului, după caz si doar
daca nu este aceiași societate;
d) tara de proveniența si sau tara de ambalare;
e) lotul de fabricaţie si sau lotul de ambalare;
f) data fabricației sub forma zz/ll/aaaa (pentru zahar numai anul);
g) termenul de valabilitate sub forma zz/ll/aaaa (pentru zahar „termen nelimitat”).

Faţa laterală D numai la pungile de hârtie:


a) produsul conținut de punga;
b) produs obţinut prin măcinarea ... (se indica produsul măcinat, după caz, pentru faina
sau mălai) sau produs obținut din .... ( se indica din ce este obținut, pentru zahar);
c) Conţine gluten (numai pentru faina);
d) Conţinut de cenuşă maxim 0,65 % (numai pentru faina);
e) Informaţii nutriţionale pentru 100 g produs
Valoare energetică: ……kJ / ………kcal
Proteine................... g
Glucide................... g
Lipide..................... g
f) informații privind păstrarea și depozitarea ;
g) informații privind protecția mediului și reciclarea ambalajelor.

2.1.3 Termenul de valabilitate


Făina albă de grâu, mălaiul extra, orezul si fasoles boabe trebuie să aibă un termen de
valabilitate de cel puțin 6 luni de la fabricare și de minim 4 luni din momentul recepţionării de
către primării, iar pentru zahar termen nelimitat.

2.2. Condiții de ambalare, inscripționare și termenul de valabilitate pentru paste


făinoase

2.2.1. Condiții de ambalare pentru paste făinoase


Pastele făinoase trebuie ambalate în pungi de 400 de grame, dintr-un material
recunoscut de unităţile de analiză autorizate ca fiind potrivit pentru ambalarea pastelor
făinoase. Materialul folosit la ambalare trebuie să fie curat, uscat, fără defecte mecanice,
destinat ambalării de produse alimentare, să nu conţină substanţe dăunătoare sau mirosuri
străine şi să asigure păstrarea calității și integrității produsului.

2.2.2. Condiții de inscripţionare a ambalajelor pentru paste făinoase


Inscripţionările trebuie să fie estetice şi lizibile. Pungile trebuie să fie închise
corespunzător. Pe pungi, furnizorul nu-şi va trece coordonatele şi sigla, dacă nu este
producător, ambalator sau distribuitor. Imprimarea informațiilor pe ambalaje trebuie sa nu
permită modificarea sau îndepărtarea lor fără a lăsa urme vizibile. Cerneala sau tuşul utilizate
nu trebuie să contamineze produsul.
Pungile trebuie să fie inscripționate cel puțin cu următoarele elemente, după cum
urmează:
Fata frontala va cuprinde elementele de pe fața frontala A a pungilor pentru făină,
mălai și zahăr.
Fata dorsala va cuprinde, pe cele doua zone delimitate de linia de lipire a pungii:

16
1. În prima zona : informațiile de pe fata laterala B a pungilor pentru faina, mălai si
zahar;
2. În a doua zona:
a) compoziția;
b) Informaţii nutriţionale pentru 100 g produs
Valoare energetică: ……kJ / ………kcal
Proteine................... g
Glucide................... g
Lipide..................... g

c) informații privind păstrarea si depozitarea ;


d) informații privind protecția mediului si reciclarea ambalajelor.

2.3. Termenul de valabilitate


Pastele făinoase trebuie să aibă un termen de valabilitate de cel puțin 6 luni de la
fabricare și de minim 4 luni din momentul recepţionării de către primării.

2.3. Condiții de ambalare, inscripționare si termenul de valabilitate pentru ulei

2.3.1. Condiții de ambalare pentru ulei


Materialele de ambalaj şi ambalajele trebuie să fie curate, uscate, fără defecte mecanice,
să nu conţină substanţe dăunătoare sau alte mirosuri străine, şi să asigure calitatea şi
durabilitatea produsului.
Toate materialele de ambalaj precum şi ambalajele care intra in contact direct cu
alimentele trebuie să aibă atestatele corespunzătoare.
Materialele pentru ambalare şi ambalajele trebuie să fie depozitate în condiţii în care să
nu scadă calitatea iar înainte de utilizare să fie verificate din punct de vedere al defectelor,
curăţeniei şi mirosului.
Uleiul va fi ambalat în recipiente de plastic cu capacitatea de 1 litru, similare cu cele
aflate in circuitul comercial, avizate de Ministerul Sănătății.

2.3.2. Condiții de inscripționare a ambalajelor pentru ulei

Inscripţionările trebuie să fie estetice şi lizibile. Ambalajele trebuie să fie închise


corespunzător. Toate informaţiile necesare trebuie să fie tipărite astfel încât să fie imposibilă
schimbarea sau îndepărtarea lor fără a lăsa urme vizibile. Cerneala sau tuşul care se folosesc
pentru inscripţionarea ambalajului nu trebuie să contamineze produsul.
Eticheta recipientului trebuie să cuprindă trei zone cu informații tipărite.
Prima va cuprinde cel puțin elementele de pe fata frontala A a pungilor pentru faina,
mălai si zahar.
A doua zona va cuprinde informațiile de pe fata laterala B a pungilor pentru faina, mălai
si zahar.
A treia zona va cuprinde cel puțin următoarele informații :
a) produs obținut din/prin ....
b) informaţii nutriţionale pentru 100 g produs ;
c) informații privind păstrarea si depozitarea;
d) informații privind protecția mediului si reciclarea ambalajelor.

2.3.3. Termenul de valabilitate


Uleiul trebuie să aibă un termen de valabilitate de cel puțin 6 luni de la fabricare si de
minim 4 luni din momentul recepţionării de catre primarii.

2.4. Condiții privind cutiile metalice de ambalare, inscripționarea acestora si


termenul de valabilitate pentru conservele de carne de vită în suc propriu si conservele de
pateu de ficat de porc si conservele de pasta de tomate
17
2.4.1. Condiții privind cutiile metalice de ambalare
Ambalarea se va face în cutii metalice, cu sau fara cheita, complet lăcuite la interior,
fără pete de rugina sau exfolieri ale peliculei protectoare.
Cutiile metalice cu conținut, trebuie să fie închise corespunzător (ermetic), sterilizate,
să nu prezinte modificări exterioare, bombaj sau scurgeri de conținut. Ele trebuie sa fie
asemănătoare cu cele aflate in circuitul comercial si sa fie confecționate din materiale
recunoscute de unităţile de analiză autorizate ca fiind potrivite pentru ambalarea de produse
alimentare și avizate de Ministerul Sănătății.
Furnizorul va deţine şi trebuie sa fie în măsură să prezinte certificatul de calitate
conform, cu ocazia controalelor la locul de producție si ambalare.
Materialul folosit la ambalare trebuie depozitat în condiţii care să prevină deteriorarea
calităţii, şi trebuie verificat constant înainte de utilizare.
Materialul de ambalat trebuie să fie curat, uscat, în stare bună, fără insecte sau mirosuri
anormale, capabile să asigure calitatea şi durabilitatea produsului.
Toate materialele de ambalaj precum şi ambalajele destinate pentru contactul direct cu
alimentele trebuie să aibă atestatele corespunzătoare.
Materialele de ambalare şi ambalajele trebuie să fie depozitate în condiţii în care să nu
scadă calitatea iar înainte de utilizare să fie verificate din punct de vedere al defectelor,
curăţeniei şi mirosului.
Conținutul net al cutiilor va fi de 300 g pentru conservele din carne de vită în suc
propriu, 200 g pentru conservele de pateu de ficat de porc si 400 g pentru conservele de
pasta de tomate.

2.4.2. Condiții de inscripţionare


Inscripţionările trebuie să fie estetice şi lizibile. Toate informaţiile necesare trebuie să
fie tipărite astfel încât să fie imposibilă schimbarea sau îndepărtarea lor fără a lăsa urme
vizibile. Cerneala sau tuşul care se folosesc pentru inscripţionarea ambalajului nu trebuie să
contamineze produsul.
Inscripționarea cutiilor trebuie să cuprindă cel putin informaţiile de la 2.2.2. privind
condițiile de inscripţionare a ambalajelor pentru paste făinoase.

2.4.3. Termenul de valabilitate


Conservele trebuie să aibă un termen de valabilitate de cel puțin 2 ani din momentul
recepţionării de catre primării.

2.5. Condiții de ambalare și inscripționare pentru cutiile de carton pentru


transport și distribuție
Livrarea ajutoarelor alimentare pentru ajutorarea persoanelor defavorizate în cadrul
POAD 2015 se face în cutii de carton.
Cutiile vor putea suporta în bune condiții greutatea conținutului, și vor asigura păstrarea
și protecția acestuia.
Inscripționarea cutiilor se va face prin imprimare sau lipire de autocolante pe cele 4 feţe
verticale si pe faţa superioară, partea imprimata sau autocolantul acoperind aproximativ ¾ din
suprafața feţei respective, după cum urmează:
1. pe două fețe verticale opuse ale cutiei: mențiunea „Uniunea Europeană” alături de
sigla Uniunii Europene;
2. pe celelate fețe verticale opuse ale cutiei: sigla Guvernului României;
3. pe faţa superioara (capac), continutul cutiei asa cum apare la alineatul 2.2.1
”Continutul unei cutii cu ajutoare alimentare”.
Cutiile cu alimente vor fi transportate pe paleți standard, înfoliati cu folie de polietilenă
transparentă și vor fi manevrate cu grijă.
Paletii vor fi fixati in camioane pentru a se evita rasturnarea acestora pe timpul
transportului, deteriorarea cutiilor de carton si a continutului acestora.

18
Paleții sunt nereturnabili, sunt considerați materiale pierdute și nu sunt decontati de
M.F.E.

19
Anexa 3

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

nr …........... data ….............…

între primăria (numele localității si judetul): ………………………….................................


si furnizorul (denumirea furnizorului): ........................................................................

Subsemnatii, în calitate de reprezentanti ai părtilor, confirmăm primirea, respectiv predarea a


(cifre / litere) ………/…………………………………………… cutii cu ajutoare alimentare.
Primirea a avut loc fără rezerve referitoare la cantitatea receptionata, continutul cutiilor,
calitatea produselor alimentare şi ambalajului acestora.
Reprezentantul/reprezentantii primariei confirma:
- verificarea (bifati in dreptul fiecarei informatii verificate):
 termenului de valabilitate care respectă cerintele din Caietul de sarcini, art. 3.2
 inscriptionarea ambalajului care respectă cerintele din Caietul de sarcini, art. 3.2
- primirea si verificarea următoarelor documente remise la livrare de reprezentantul
furnizorului (bifati in dreptul fiecarui document primit si verificat):
 avizul de expeditie
 certificatul de calitate
 declaratia de conformitate
 buletinul de analiza

Reprezentantul/reprezentantii Reprezentantul furnizorului


primăriei
(nume, prenume, semnatura, ştampila primariei) (nume, prenume, semnatura, ştampila furnizorului)

Nota:
Numărul prezentului proces-verbal este dat de primărie iar data este data efectiva a
livrarii/receptiei.
Cantitățile refuzate la recepție si motivul refuzului sunt consemnate pe verso, sub semnătura
parților prezente.
Paleții sunt considerați ambalaje nerecuperabile.
Se completează in 3 exemplare din care 2 conform punctului F lit. g) din anexa la H.G.
799/2014, cu completările si modificările ulterioare, si unul pentru furnizor. Părtile pot
conveni completarea in mai multe exemplare, dacă apreciază necesar.
Procesele-verbale cu stersaturi/modificari sau necompletate integral (număr, data, nume
semnatari, bife, semnături, stampile etc.) nu sunt considerate documente valabile pentru
dosarul de plată al furnizorului si ca justificativ de gestiune pentru primarie.
Din partea primariei pot semna fie primarul (persoana pe a carei semnătură se poate aplica
ştampila primariei), fie primarul si gestionarul sau alte persoane desemnate prin dispozitie a
primarului. Persoanele respective sunt aceleasi cu cele comunicate de primarie conform
punctului F lit.a) din anexa la H.G. 799/2014, cu completările si modificările ulterioare.

20
Anexa 4

anexa nr.1 la Raportul privind derularea POAD

Sinteza privind derularea POAD (anul) …… la nivelul primăriilor

Primăria (numele localității) …………………

Data ultimei recepții de ajutoare alimentare:


- din contractul de furnizare: ……………….
- din compensări (primiri de la alte primarii): ………………..

Data la care a fost finalizata distribuția ajutoarelor alimentare POAD 2014:


- pe lista inițială:
- pe lista de suplimentare:

Nr. Indicator Valoare indicator


crt.
Ajutoare alimentare Număr cutii
1. Cutii recepționate din care:
1.1. din contractul de furnizare
1.2. prin compensare de la primarii din alte județe
2. Cutii distribuite din care:
2.1. pe lista inițială
2.2. pe lista de suplimentare
2.3. prin compensare către primarii din alte județe
3. Stoc/Diferența cutii recepționate - cutii distribuite
(3. = 1. – 2.) Explicații sub tabel.
Beneficiari finali Număr persoane
5. Număr total de persoane care au primit ajutoare alimentare,
din care:
5.1. Număr de copii cu vârsta de până la 15 ani (inclusiv)
5.2. Număr de persoane cu vârsta de peste 65 de ani (inclusiv)
5.3. Număr de femei
5.4. Număr de persoane cu dezabilități

Explicații detaliate privind existenta unui stoc/diferențe între cantitatea recepționată si cea
distribuită, alte mențiuni privind nereguli si dificultăți întâmpinate, propuneri pentru
îmbunătățirea derulării POAD:

Primar (Numele si prenumele) ………………


Semnătura primar
Stampila primăriei

Pentru sinteza trimisa de prefecturi se folosește același tabel, cifrele vor fi totaluri pe județ iar
semnătură va fi a reprezentantul Prefecturii si/sau a Grupului de lucru.

21
Notă: Sinteza privind derularea POAD va fi întocmită numai după ce distribuția
ajutoarelor alimentare pe baza de listelor inițiale si a listelor de suplimentare a fost încheiată si
după finalizarea, acolo unde este cazul, a compensărilor si suplimentarilor.
Sinteza privind derularea POAD este trimisa de primării Instituției prefectului,
împreună cu sinteza privind desfășurarea masurilor auxiliare, în vederea centralizării si
anexării sintezei pe județ la Raportul privind derularea POAD trimis de acestea M.F.E.
Stocul raportat trebuie sa fie zero, cu excepția cazurilor ce vor fi explicitate in
formularul sintezei, de delapidare, degradare, distribuie neconforma etc., în care răspunderea
gestiunii este implicata, iar primăria cu sprijinul Instituției Prefectului, va lua măsurile
necesare de recuperare.

22
Anexa 5
Nr. ………………./……………..…….

Declaraţie de conformitate

Unitatea Administrativ Teritorială: ……………………………


Lot nr.: …………………......
Furnizor:

Prin prezenta, subsemnatul ………………..…………………………………………..,


reprezentant legal al Unității Administrativ Teritoriale …………………., jud. ……….
certific realitatea, regularitatea și legalitatea distributiei cutiilor cu ajutoare alimentare
conform listei anexate cuprinzând persoanele cele mai defavorizate stabilite prin H.G. nr.
799/2014, privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor
defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând destinatari finali în
conformitate cu prevederile Regulamentului 223/2014 privind Fondul de ajutor european
destinat celor mai defavorizate persoane și realizarea măsurilor auxiliare conform sintezei
anexate, in cadrul Programul Operațional de Ajutorare a Persoanelor Dezavantajate (POAD)
pentru anul ………….

Observații (dacă este cazul):

Nume/Prenume………………..
Funcție……………………………..
Semnătura………………………..
Data …………………………………
Ştampila UAT

23
anexa nr.2 la Raportul privind derularea POAD Anexa 6

Sinteza privind desfășurarea măsurilor auxiliare


POAD (anul) ………..
Măsura auxiliară Nr. beneficiari ai Observații
măsurii auxiliare
Educaţie cu privire la asigurarea igienei
corporale, precum şi a locuinţei proprii

Facilitatea accesului la serviciile medicale

Orientare către servicii sociale, furnizate de


angajații serviciilor publice de asistenţă socială
din primării; Orientarea în vederea inserției
profesionale, precum și sprijin în căutarea unui
loc de muncă
Facilitarea accesului la servicii de consiliere
juridică, efectuate de angajaţii primăriilor
Recomandări culinare și sfaturi privind
echilibrul nutrițional

Județul ………………………….

Reprezentantul Prefecturii si/sau al Grupului de lucru POAD

24
Sinteza privind desfășurarea masurilor auxiliare
POAD (anul) ……….
Primăria Comunei/Orasului/Municipiului:……………………………….

Măsura auxiliară Datele de Nr. beneficiari Persoana care a desfășurat Observații


realizare ai măsurii măsura
auxiliare (jurist, asistent social)
Educaţie cu privire la asigurarea igienei
corporale, precum şi a locuinţei proprii

Facilitatea accesului la serviciile medicale

Orientare către servicii sociale, furnizate de


angajații serviciilor publice de asistenţă socială
din primării; Orientarea în vederea inserției
profesionale, precum și sprijin în căutarea unui
loc de muncă
Facilitarea accesului la servicii de consiliere
juridică, efectuate de angajaţii primăriilor
Recomandări culinare și sfaturi privind
echilibrul nutrițional

Primar (nume, prenume),

Semnătura
Ştampila primăriei

25